Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

NN 50/2022 (27.4.2022.), Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

636

Na temelju točke II. Odluke o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 31/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA I VISINI NAKNADE ZA SMANJENJE UTJECAJA PORASTA CIJENA ENERGENATA NA UDOMITELJE

I.

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za ostvarivanje prava na naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje, visina naknade i razdoblje korištenja prava, te način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika prava.

II.

Pravo na naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje ostvaruje udomitelj koji je upisan u Registar udomitelja i koji pruža socijalnu uslugu smještaja u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se pravo koristi (u daljnjem tekstu: korisnik).

III.

(1) Naknada za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje određuje se u iznosu do 400,00 kuna mjesečno.

(2) Korisniku pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije, toplinske energije i plina (u daljnjem tekstu: energenti), u mjesečnoj visini koja je određena stavkom 1. ove točke.

(3) Korisnik samostalno odlučuje za koje će troškove energenata koristiti naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje.

(4) Ako su troškovi energenata niži od iznosa iz stavka 1. ove točke, sufinanciranje troškova smanjuje se na stvarni iznos troškova energenata.

(5) Ako troškovi energenata prelaze iznos iz stavka 1. ove točke, korisnik podmiruje o svom trošku razliku do punog iznosa troškova energenata.

IV.

Korisnik ostvaruje pravo od mjeseca svibnja 2022. godine te svaki sljedeći mjesec, sve dok ispunjava uvjete za ostvarivanje prava sukladno točki II. ove Odluke, a najkasnije do kraja travnja 2023. godine.

V.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova energenata može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove energenata u poslovnicama Financijske agencije za svaki pojedini mjesec u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se pravo na sufinanciranje troškova energenata odnosi.

(2) Poslovnica Financijske agencije evidentira činjenicu da je korisnik iskoristio pravo na sufinanciranje troškova energenata za pojedini mjesec.

VI.

(1) Hrvatski zavod za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) će, putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, dostavljati Financijskoj agenciji svakog prvog dana u mjesecu popis korisnika, u skladu s točkom II. ove Odluke.

(2) Financijska agencija omogućit će korištenje prava na sufinanciranje troškova energenata pod uvjetom da je od Zavoda dobila podatak u skladu s odredbom stavka 1. ove točke.

VII.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova energenata korisnik može iskoristiti u poslovnici Financijske agencije prilikom plaćanja računa za troškove energenata uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energenata.

(2) Pravo na sufinanciranje troškova energenata u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika može realizirati i druga osoba, uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave i osobne identifikacijske isprave korisnika te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energenata.

VIII.

Centri za socijalnu skrb postupaju sukladno odredbama ove Odluke do početka rada Hrvatskog zavoda za socijalni rad i preuzimanja poslova sukladno članku 317. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22.).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/22

Urbroj: 524-08-01-02/2-22-7

Zagreb, 13. travnja 2022.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.