Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet

NN 51/2022 (29.4.2022.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

641

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.) i članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.), a u vezi s člankom 13. stavkom 2. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04. i 82/07.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2022. donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BENZINSKE POSTAJE NA DIJELU k.o. PROŽURA, OPĆINA MLJET

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2020/S 01K-0021776) od 10. lipnja 2020. i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 14. srpnja 2020. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/16., 95/19. i 29/21.), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu USLUGE MLJET d.o.o., OIB: 06551246049 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet.

II.

Područje pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji kako slijedi:

kopneni dio lučkog područja – lučkog bazena (spojnica – poligon točaka 1-17)

TOČKAEN
1591 824.624 733 822.03
2591 826.094 733 822.82
3591 827.424 733 823.58
4591 828.174 733 823.97
5591 829.954 733 824.92
6591 826.574 733 831.09
7591 829.344 733 832.66
8591 835.284 733 835.92
9591 839.714 733 838.14
10591 844.994 733 827.96
11591 861.214 733 800.92
12591 858.884 733 799.66
13591 863.214 733 793.72
14591 869.054 733 785.64
15591 869.364 733 785.17
16591 865.354 733 781.14
17591 855.264 733 774.58

morski dio lučkog područja – lučkog bazena (spojnica – poligon točaka 17-18-19-1)

TOČKAEN
17591 855.264 733 774.58
18591 828.634 733 760.63
19591 797.994 733 808.13
1591 824.624 733 822.03

III.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 2.849 m², a sve kako je prikazano u grafičkoj podlozi, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet.

Ovlaštenik koncesije dužan je rekonstruirati i dograditi luku sukladno Idejnom projektu izrađenom od strane trgovačkog društva ARHIKON d.o.o., koji čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, te u opsegu opisanom u Studiji gospodarske opravdanosti koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet, koja čini Prilog 3. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 1.900.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te ishoditi dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti opskrbe naftnim derivatima vozila i plovnih objekata, te za obavljanje drugih djelatnosti koje su u vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti za koju je luka namijenjena.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da luka posebne namjene – benzinska postaja na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet radi tijekom cijele godine i da nudi plavi dizel.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 15,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje

b) promjenjivi dio iznosi 4,5% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području, umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata.

Navedena godišnja koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

a) stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

− za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

− za početnu godinu koncesijskog razdoblja naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

b) promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine, umanjen za nabavnu vrijednost naftnih derivata.

Promjene naknade za koncesiju moguće su temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 4. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 95.000,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iz točke V. ove Odluke iznosi 1.900.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 85.470,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti potvrdu o uplati iznosa od 3.371.000,00 kuna trgovačkom društvu Komunalno Mljet d.o.o. u ime nadoknade vrijednost infrastrukture i suprastrukture benzinske postaje.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke, ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke i potvrdu o uplati iz stavka 3. ove točke, neće se sklopiti ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom, a ova Odluka prestaje važiti.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/21-04/07

Urbroj: 50301-05/20-22-5

Zagreb, 27. travnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.