Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

NN 51/2022 (29.4.2022.), Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

643

Na temelju članka 78. stavka 7. i članka 79.a stavka 4. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15., 104/17. i 36/22.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU LISTA STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za upis na listu stečajnih upravitelja i listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja, postupak za upis i brisanje s liste stečajnih upravitelja i liste visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja, podaci koji se upisuju na listu stečajnih upravitelja i listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja te sadržaj, način vođenja i objave popisa stečajnih upravitelja i popisa visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

II. UTVRĐIVANJE I DOPUNA LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA I LISTE VISOKO KVALIFICIRANIH STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 3.

(1) Listu stečajnih upravitelja i listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Lista stečajnih upravitelja utvrđuje se za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda.

(3) Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova.

(4) Lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja utvrđuje se za područje svih trgovačkih sudova.

(5) Lista stečajnih upravitelja i lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja mogu se dopunjavati.

(6) Lista stečajnih upravitelja i lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

III. UPIS I BRISANJE S LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA I LISTE VISOKO KVALIFICIRANIH STEČAJNIH UPRAVITELJA

Lista stečajnih upravitelja

Članak 4.

(1) Na listu stečajnih upravitelja može biti upisana osoba:

1. koja ima poslovnu sposobnost i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova stečajnog upravitelja

2. koja ima položen stručni ispit za stečajnog upravitelja

3. koja je nakon položenoga stručnoga ispita obavila stručnu obuku u trajanju od najmanje jedne godine

4. koja ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

5. koja je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.

(2) Na listu stečajnih upravitelja ne može biti upisana osoba koja je brisana s liste stečajnih upravitelja zbog nedostavljanja dokaza o sklopljenoj polici osiguranja od profesionalne odgovornosti te nedostavljanja dokaza o provedenom stručnom usavršavanju svake dvije godine od dana upisa dok ne prođe šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju.

Lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja

Članak 5.

Na listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja može biti upisana osoba koja je upisana na listu stečajnih upravitelja najmanje sedam godina i koja je:

1. imenovana za stečajnog upravitelja u najmanje dva stečajna postupka u kojima se stečajni dužnici mogu označiti kao srednji i veliki poduzetnici u smislu računovodstvenih propisa

2. uspješno dovršila najmanje dva stečajna postupka potvrdom stečajnog plana.

Dostojnost

Članak 6.

(1) Na listu stečajnih upravitelja neće se upisati osoba za koju se u postupku upisa utvrdi da ne ispunjava pretpostavke dostojnosti.

(2) Smatra se da nije dostojna za obavljanje poslova stečajnog upravitelja osoba:

1. protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

3. koja je brisana s liste stečajnih upravitelja na temelju rješenja o razrješenju zbog nepostupanja po nalogu suda za povrat onog što je tijekom postupka primila, osobito ako odbije ispuniti nalog suda u svezi s predajom dužnosti, ako odbije ili nepotrebno odgađa predaju dokumentacije ili ako ne postupi prema nalogu suda za dostavu izvješća o određenim pitanjima, dok ne prođu tri godine od dana brisanja

4. koja je razriješena dužnosti stečajnoga upravitelja zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva stečajna postupka u tijeku tri godine, dok ne prođu tri godine od dana brisanja i ponovno ne položi ispit za stečajnoga upravitelja

5. koja je nesposobna za plaćanje.

Postupak upisa

Članak 7.

(1) Zahtjev za upis na listu stečajnih upravitelja i zahtjev za upis na listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja, uz životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis na listu stečajnih upravitelja odnosno listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja, dostavljaju se Ministarstvu na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu za upis na listu stečajnih upravitelja naznačiti podnosi li zahtjev za upis na listu stečajnih upravitelja za jedan ili više trgovačkih sudova i naziv suda.

(3) Kao dokaz o ispunjavanju pretpostavki za dostojnost iz članka 6. stavka 2. točki 1. i 5. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva za upis na listu stečajnih upravitelja dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti te potvrdu Financijske agencije iz koje proizlazi da nije nesposoban za plaćanje, koji ne mogu biti stariji od osam dana.

(4) Pretpostavke za dostojnost iz članka 6. stavka 2. točki 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika utvrđuju se po službenoj dužnosti.

Postupak brisanja

Članak 8.

(1) Osoba koja se nalazi na listi stečajnih upravitelja i listi visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja brisat će se s liste zbog razloga propisanih zakonom koji uređuje stečajni postupak.

(2) Ministarstvo je ovlašteno po službenoj dužnosti utvrđivati ispunjenost pretpostavki za brisanje s liste.

Članak 9.

(1) Rješenje o upisu i brisanju s liste stečajnih upravitelja i rješenje o upisu i brisanju s liste visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja donosi Ministarstvo.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

IV. PODACI KOJI SE UPISUJU NA LISTU STEČAJNIH UPRAVITELJA I LISTU VISOKO KVALIFICIRANIH STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 10.

(1) Na listu stečajnih upravitelja unose se sljedeći podaci:

– ime i prezime stečajnog upravitelja

– OIB stečajnog upravitelja

– adresa, telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte

– podatak o završenom studiju

– podatak o položenom stručnom ispitu

– podatak o obavljenoj stručnoj obuci

– područje nadležnosti trgovačkog suda

– naznaku društva stečajnih upravitelja ako je stečajni upravitelj član društva.

(2) Na listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, unose se podaci:

– o imenovanju stečajnog upravitelja u stečajnim postupcima u kojima se stečajni dužnici mogu označiti kao srednji i veliki poduzetnici u smislu računovodstvenih propisa

– o stečajnim postupcima u kojima je stečajni upravitelj postupak uspješno dovršio potvrdom stečajnog plana.

(3) Lista stečajnih upravitelja i lista visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja, kao i sve dopune i brisanja s liste, objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova za svaki trgovački sud.

V. POPIS STEČAJNIH UPRAVITELJA I POPIS VISOKO KVALIFICIRANIH STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi službenu evidenciju stečajnih upravitelja i službenu evidenciju visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja.

(2) Službene evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u obliku popisa stečajnih upravitelja i popisa visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja koji se objavljuju na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča trgovačkih sudova.

(3) Popis stečajnih upravitelja sadrži:

– ime i prezime stečajnog upravitelja

– OIB stečajnog upravitelja

– naznaku suda i poslovni broj predstečajnih i stečajnih postupaka u kojima su stečajni upravitelji imenovani kao povjerenici, privremeni stečajni upravitelji i stečajni upravitelji uz naznaku svojstva imenovanja

– način izbora stečajnog upravitelja

– naznaku dužnika

– naznaku suca koji vodi postupak

– naznaku razrješenja i razloga razrješenja

– naznaku izrečenih novčanih kazni

– naznaku društva stečajnih upravitelja ako je stečajni upravitelj član društva.

(4) Popis visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja osim podataka iz stavka 3. ovoga članka sadrži i:

– naznaku suda i poslovnog broja stečajnih postupaka u kojima je stečajni upravitelj imenovan za stečajnog upravitelja, a stečajni dužnik se može označiti kao srednji i veliki poduzetnik u smislu računovodstvenih propisa

– naznaku suda i poslovnog broja stečajnog postupka u kojem je stečajni upravitelj postupak uspješno dovršio potvrdom stečajnog plana.

(5) Pravomoćna rješenja o razrješenju povjerenika, privremenog stečajnog upravitelja i stečajnog upravitelja te izrečenim novčanim kaznama povjerenicima, privremenim stečajnim upraviteljima i stečajnim upraviteljima sudovi su dužni bez odgode dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem.

VI. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 12.

(1) Stečajnim upraviteljima izdaje se službena iskaznica.

(2) Zahtjev za izdavanje službene iskaznice stečajni upravitelji podnose Ministarstvu nakon upisa na listu stečajnih upravitelja.

(3) Službena iskaznica stečajnog upravitelja je pravokutnog oblika veličine 8,5 x 5,5 cm na podlozi bijele boje, s grbom Republike Hrvatske otisnutom na obrascu u izvornim bojama, izrađena tehnikom zaštitnog tiska Republike Hrvatske.

(4) Obrazac službene iskaznice stečajnog upravitelja s odgovarajućim sadržajem otisnut je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 2).

(5) Trošak izrade službene iskaznice snosi stečajni upravitelj.

(6) Po pravomoćnosti rješenja o brisanju s liste stečajnih upravitelja stečajni upravitelj dužan je službenu iskaznicu vratiti Ministarstvu.

VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stečajne upravitelje koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 36/22.) bili upisani na listi A stečajnih upravitelja za područje određenog trgovačkog suda Ministarstvo će po službenoj dužnosti upisati na listu stečajnih upravitelja za područje toga trgovačkog suda.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 4/15., 106/19. i 141/20.).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/29

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01

Zagreb, 28. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV ZA UPIS NA
LISTU STEČAJNIH UPRAVITELJA / LISTU VISOKO KVALIFICIRANIH STEČAJNIH UPRAVITELJA

Ime i prezime: _______________________________________

Datum, mjesto i država rođenja: ___________________________

OIB: ______________________________________________

Ime i prezime oca: ____________________________________

Ime i prezime majke: __________________________________

Adresa prebivališta: ___________________________________

Adresa ureda: _______________________________________

Tel/mob: _________________, e-mail: ____________________

Podatak o završenom studiju (zvanje, broj diplome):

__________________________________________________

Klasifikacijske oznake uvjerenja/svjedodžbe o položenom stručnom ispitu za stečajnog upravitelja:

__________________________________________________

Naziv trgovačkog suda ili trgovačkih sudova za koje se traži upis na listu stečajnih upravitelja:

__________________________________________________

______________
(potpis)

Prilozi za upis na listu stečajnih upravitelja:

1. životopis

2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stečajnog upravitelja

3. preslika police osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

4. potvrda Financijske agencije da podnositelj zahtjeva za upis na listu A sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, br. 100/15., 67/18. i 36/22.) nije nesposoban za plaćanje

5. izvornik potvrde nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ne stariji od osam dana.

Prilozi za upis na listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja

1. dokaz o imenovanju za stečajnog upravitelja u najmanje dva stečajna postupka u kojima se stečajni dužnici mogu označiti kao srednji i veliki poduzetnici u smislu računovodstvenih propisa

2. dokaz o uspješnom dovršetku najmanje dva stečajna postupka potvrdom stečajnog plana.

PRILOG 2