Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

NN 51/2022 (29.4.2022.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

644

Na temelju članka 82. stavka 6. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15., 104/17. i 36/22.) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju program, pretpostavke i način polaganja stručnog ispita za stečajnog upravitelja, podnošenje prijave i utvrđivanje ispunjavanja pretpostavki za polaganje stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajne upravitelje, način polaganja i ocjenjivanja te druga pitanja u vezi s polaganjem stručnog ispita, kao i program i trajanje obveznih priprema za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja.

(2) Ovim Pravilnikom se propisuju sadržaj i način provedbe stručne obuke nakon polaganja stručnog ispita za stečajnog upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

II. STRUČNI ISPIT ZA STEČAJNOG UPRAVITELJA

Članak 3.

Stručni ispit za stečajnog upravitelja (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo) prema programu propisanom ovim Pravilnikom.

Ispitno povjerenstvo

Članak 4.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana.

(2) Članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Prije imenovanja članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar) može zatražiti od Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, pravnih fakulteta, ekonomskih fakulteta te drugih tijela da predlože osobe koje bi mogle biti imenovane za članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva.

(4) Članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva rješenjem imenuje ministar na vrijeme od dvije godine iz reda osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.

(5) Rješenjem o imenovanju članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje predmete pojedini član odnosno zamjenik člana ispituje.

Članak 5.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva je ispitivač iz predmeta stečajno pravo.

(2) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 6.

(1) Članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva razrješavaju se na vlastiti zahtjev, prestankom obnašanja dužnosti odnosno obavljanja službe ili drugog posla na temelju kojih su imenovani te zbog neurednog i nesavjesnog obnašanja dužnosti u Ispitnom povjerenstvu.

(2) Dužnost članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva prestaje i njihovom smrću.

Članak 7.

(1) Stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva obavljaju ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te tajnik i zamjenici tajnika Ispitnog povjerenstva.

(2) Tajnik Ispitnog povjerenstva i zamjenici tajnika imenuju se rješenjem iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika iz reda službenika Ministarstva koji su položili pravosudni ispit.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Članak 8.

(1) Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

(2) Članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(3) Visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka i nagrade iz stavka 2. ovoga članka posebnom odlukom određuje ministar.

Pretpostavke i podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita

Članak 9.

(1) Polaganju stručnog ispita za stečajnog upravitelja može pristupiti osoba:

1. koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravne ili ekonomske struke odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova pravne ili ekonomske struke

2. koja ima najmanje tri godine radnog iskustva u pravnoj odnosno ekonomskoj struci nakon završenog studija odnosno obrazovanja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka

3. koja je pohađala obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja u organizaciji Ministarstva.

(2) Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem se stručni ispit održava.

(3) Prijavi iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokazi o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno završenom visokom obrazovanju i dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine u pravnoj ili ekonomskoj struci.

(4) Kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenog državnog revizora odnosno ovlaštenog revizora prijavi prilažu i dokaze o tom položenom ispitu.

(5) Prijavi se prilaže i dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

(6) Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

Mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita

Članak 10.

(1) Stručni ispit polaže se u prostorijama Ministarstva.

(2) Vrijeme polaganja stručnog ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(3) Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice Ministarstva, najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Odgoda ispita

Članak 11.

(1) Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet radnih dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, uplaćeni iznos na ime troškova stručnog ispita se ne vraća kandidatu, nego se raspodjeljuje sukladno odluci iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Polaganje stručnog ispita

Članak 12.

(1) Stručni ispit polaže se iz predmeta:

1. stečajno pravo

2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava

3. osnove računovodstva i financija.

(2) Kandidat koji ima položen pravosudni ispit polaže skraćeni program stručnog ispita i ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava.

(3) Kandidat koji ima položen ispit za ovlaštenoga državnog revizora ili ovlaštenog revizora polaže skraćeni program stručnog ispita i ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.

(4) Stručni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Pisani dio stručnog ispita

Članak 13.

(1) Pisani dio stručnog ispita polaže se iz svih predmeta iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, a sastoji se od po 20 pitanja na zaokruživanje s unaprijed ponuđenim odgovorima (višestruki izbor) za svaki predmet, koje utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

(2) Pisani dio stručnog ispita kandidat polaže na računalu i traje 120 minuta.

(3) Pisani dio stručnog ispita ocjenjuje Ispitno povjerenstvo ocjenom »položio« ili »nije položio« uz naznaku postotka uspješnosti na pisanom dijelu stručnog ispita.

(4) Smatra se da je kandidat položio pisani dio ispita ako uspješno riješi 60 % pitanja iz svakog predmeta.

(5) Kandidat koji nije položio pisani dio ispita ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

(6) Kandidat ima pravo uvida u pisani dio ispita.

Usmeni dio stručnog ispita

Članak 14.

(1) Redoslijed ispitivanja kandidata na usmenom dijelu stručnog ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(2) Usmeni dio stručnog ispita provodi se u neprekidnoj nazočnosti svih članova Ispitnog povjerenstva.

(3) Usmeni dio stručnog ispita je javan. Predsjednik Ispitnog povjerenstva može s usmenog dijela ispita udaljiti osobe koje svojim ponašanjem ometaju ispitivanje.

Članak 15.

(1) Uspjeh iz svakog predmeta stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«. Kandidat koji se istakne osobitim znanjem ocjenjuje se ocjenom »položio s posebnom pohvalom«.

(2) Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne položi jedan predmet može polagati popravni ispit iz tog predmeta nakon proteka 30 dana od dana polaganja, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana polaganja.

(3) Ako kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita u roku iz stavka 2. ovoga članka ili popravni ispit ne položi, smatra se da stručni ispit nije položio.

(4) Ako kandidat bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz dva predmeta, predsjednik Ispitne komisije objavljuje da kandidat nije položio ispit.

(5) Ako kandidat tijekom polaganja stručnog ispita odustane od polaganja, smatra se da ispit nije položio.

(6) Kandidat je položio stručni ispit ako položi sve predmete stručnog ispita.

(7) Postignuta ocjena priopćuje se kandidatu neposredno nakon završetka usmenog dijela stručnog ispita.

Nastavak ispita

Članak 16.

(1) Ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih osobito opravdanih razloga nije u mogućnosti nastaviti odnosno dovršiti polaganje stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo donosi odluku o odgodi ispita.

(2) Ako kandidat ne nastavi polaganje stručnog ispita u vrijeme određeno odlukom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da ispit nije položio.

Zapisnik o polaganju stručnog ispita

Članak 17.

(1) Tajnik Ispitnog povjerenstva za svakog kandidata vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Uvjerenje i svjedodžba o položenom stručnom ispitu

Članak 18.

(1) Neposredno nakon položenog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu na obrascu 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Svjedodžba o položenom stručnom ispitu izdaje se kandidatu u roku od tri mjeseca od dana položenog stručnog ispita na obrascu 3 odnosno 3a koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

Knjiga stručnih ispita za stečajne upravitelje

Članak 19.

U Ministarstvu se vodi službena evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju stručnog ispita u Knjizi stručnih ispita za stečajne upravitelje na obrascu 4 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita

Članak 20.

(1) Pravne izvore za polaganje stručnog ispita utvrđuje Ispitno povjerenstvo, a objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Pravni izvori za polaganje stručnog ispita su i sve izmjene i dopune utvrđenih propisa iz stavka 1. ovoga članka.

III. OBVEZNE PRIPREME ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 21.

(1) Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita organizira i provodi Ministarstvo.

(2) Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita provode se radi upoznavanja kandidata s profesijom stečajnog upravitelja te ključnim obvezama i ulozi stečajnog upravitelja u stečajnim postupcima, prema utvrđenim pravnim izvorima za polaganje stručnog ispita.

(3) Prijava za pohađanje obveznih priprema za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu.

(4) Mjesto, datum i vrijeme održavanja obveznih priprema za polaganje stručnog ispita objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(5) Troškove pohađanja obveznih priprema za polaganje stručnog ispita snosi kandidat, a visinu troškova utvrđuje ministar posebnom odlukom.

Članak 22.

(1) Obvezne pripreme za polaganje stručnog ispita provode članovi Ispitnog povjerenstva u trajanju od najmanje 30 sati.

(2) Popis predavača, raspored i sadržaj predavanja te mjesto, datum i vrijeme održavanja obveznih priprema za polaganje stručnog ispita, Ministarstvo objavljuje na svojoj mrežnoj stranici najkasnije 30 dana prije datuma početka priprema.

IV. STRUČNA OBUKA

Članak 23.

(1) Radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu stečajnih upravitelja Ministarstvo organizira i provodi stručnu obuku kandidata za stečajne upravitelje nakon položenog stručnog ispita u trajanju od najmanje jedne godine.

(2) Stručna obuka kandidata za stečajnog upravitelja obuhvaća pohađanje stručnih radionica, stručnu praksu u trgovačkim sudovima i završni ispit.

Članak 24.

Zahtjev za obavljanje stručne obuke kandidati za stečajne upravitelje podnose Ministarstvu koje rješenjem odobrava obavljanje stručne obuke i upućuje kandidate na obavljanje stručne prakse u trgovačkim sudovima.

Stručne radionice

Članak 25.

(1) Stručne radionice u okviru stručne obuke namijenjene su stjecanju teorijskih i praktičnih znanja i vještina nužnih za obavljanje poslova stečajnog upravitelja.

(2) Stručne radionice obuhvaćaju predavanja, prezentacije, praktične primjere, grupni rad, vježbe igranja uloga, studije slučaja te rješavanje problema.

(3) Raspored održavanja stručnih radionica ovisan je o broju polaznika i objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Program stručnih radionica utvrđuje Ministarstvo u trajanju od 60 sati.

(5) Ministarstvo objavljuje poziv zainteresiranim voditeljima stručnih radionica za prijavu za izradu materijala za održavanje radionica odnosno vođenje stručnih radionica.

(6) Na prijave i ocjenjivanje prijava zainteresiranih voditelja stručnih radionica i ocjenjivanje voditelja radionica primjenjuju se članci 35. do 39. i članak 41. ovoga Pravilnika.

Stručna praksa u trgovačkim sudovima

Članak 26.

(1) Stručnu praksu kandidat za stečajnog upravitelja obavlja u trgovačkom sudu s područja njegovog prebivališta.

(2) Predsjednik nadležnog trgovačkog suda radi provođenja stručne prakse u sudu kandidatu za stečajnog upravitelja određuje mentora iz reda sudaca toga suda.

Članak 27.

(1) Stručna praksa u trgovačkim sudovima sastoji se od prisustvovanja radnjama u sudu te od prisustvovanja odnosno obavljanja radnji uz stečajnog upravitelja na koje kandidata za stečajnog upravitelja uputi mentor.

(2) Tijekom obavljanja stručne prakse u sudu kandidat za stečajnog upravitelja dužan je prisustvovati na najmanje pet ispitnih ročišta, pet izvještajnih ročišta, pet ostalih skupština vjerovnika i pet završnih ročišta.

(3) Osim prakse iz stavka 2. ovoga članka, mentor upućuje kandidata za stečajnog upravitelja da u predmetu koji vodi uz imenovanog stečajnog upravitelja obavi sljedeće radnje:

– izrada očevidnika knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka

– sastavljanje predračuna troškova stečajnoga postupka

– priprema izvješća i sudjelovanje na sjednicama odbora vjerovnika

– rad s povjerenstvom za popis imovine

– sastavljanje početnog stanja imovine dužnika

– ispitivanje prijavljenih tražbina i izrada tablica o tražbinama

– sastavljanje isprava koje se odnose na radnopravni status osiguranika i isprava koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

– priprema unovčenja stvari i prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu

– priprema isplate vjerovnika

– sudjelovanje u izvršenju isplata

– izrada završnog računa

– priprema naknadnih isplata vjerovnika.

(4) Ako kandidat za stečajnog upravitelja nije u mogućnosti ispuniti obveze iz stavka 2. ovoga članka u trgovačkom sudu iz članka 26. stavka 1. ovoga Pravilnika, može ih obaviti u drugom trgovačkom sudu, o čemu je dužan pribaviti potvrdu toga suda.

(5) O provedbi stručne prakse kandidat za stečajnog upravitelja dužan je na obrascu 5 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika voditi dnevnik stručne prakse, u kojem se naznačuje područje, datum i trajanje prakse, a kojeg tijekom prakse redovito potpisuju mentor i stečajni upravitelj uz kojeg kandidat obavlja radnje propisane ovim člankom.

(6) Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u trgovačkom sudu kandidatu za stečajnog upravitelja izdaje predsjednik suda u koji je upućen.

Završni ispit

Članak 28.

(1) Nakon obavljenih stručnih radionica i stručne prakse u trgovačkim sudovima kandidat za stečajnog upravitelja pristupa završnom ispitu pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

(2) Vrijeme i mjesto održavanja završnog ispita objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva, najmanje 30 dana prije dana održavanja završnog ispita.

(3) Završni ispit sastoji se od izrade pisane radnje i usmene provjere iz područja obuhvaćenog stručnom praksom, čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

(4) Prijava za pristupanje završnom ispitu podnosi se Ministarstvu. Prijavi se prilažu potvrda iz članka 27. stavka 6. ovoga Pravilnika te dokaz o uplati troškova završnog ispita.

(5) O ispunjenosti uvjeta za pristupanje završnom ispitu Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Članak 29.

(1) Kandidat za stečajnog upravitelja položio je završni ispit ako zadovolji na izradi pisane radnje i na usmenoj provjeri.

(2) Smatra se da je stručnu obuku obavio stečajni upravitelj koji položi završni ispit.

(3) Stečajni upravitelj koji ne položi završni ispit može ponovo pristupiti polaganju završnog ispita.

(4) Stečajnom upravitelju koji položi završni ispit Ministarstvo izdaje potvrdu na obrascu 6 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Troškovi stručne obuke

Članak 30.

(1) Troškove stručne obuke snosi stečajni upravitelj.

(2) Visinu troškova stručne obuke stečajnih upravitelja određuje ministar posebnom odlukom.

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 31.

Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja provodi se kao organizirana i kontinuirana edukacija radi upotpunjavanja i usavršavanja stečenih znanja za obavljanje dužnosti stečajnih upravitelja.

Članak 32.

(1) Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama.

(2) Stručne radionice organizira i provodi Ministarstvo.

(3) Mjesto, vrijeme i način održavanja stručnih radionica objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Stečajni upravitelj dužan je svake dvije godine od dana upisa na listu stečajnih upravitelja sudjelovati u najmanje tri stručne radionice.

Program stručnog usavršavanja

Članak 33.

(1) Program stručnog usavršavanja Ministarstvo donosi nakon utvrđivanja postojećih i budućih potreba stečajnih upravitelja za stručnim usavršavanjem te određivanjem područja u kojima stečajni upravitelji trebaju dopuniti, nadograditi ili poboljšati svoja znanja i vještine.

(2) Ministarstvo kontinuirano procjenjuje potrebe za stručnim usavršavanjem stečajnih upravitelja provođenjem anketa i upitnika.

(3) Prijedloge o temama za stručne radionice te za njihovo planiranje i osmišljavanje mogu davati i udruge stečajnih upravitelja te suci.

Članak 34.

(1) Ministarstvo svake godine utvrđuje i na svojim mrežnim stranicama objavljuje godišnji program stručnog usavršavanja za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) U godišnjem programu stručnog usavršavanja za svaku stručnu radionicu utvrđuje se:

– tema stručne radionice

– ciljevi stručnog usavršavanja koje treba postići stručnom radionicom

– ciljana skupina stečajnih upravitelja za stručnu radionicu

– mjesto i datum održavanja stručne radionice

– namjeravano trajanje stručne radionice i okviran broj polaznika

– druge važne informacije.

(3) Utvrđeni godišnji program stručnog usavršavanja može se mijenjati i dopunjavati zbog naknadne nemogućnosti održavanja stručnih radionica, naknadno utvrđene potrebe za uvrštavanjem drugih tema stručnih radionica ili iz drugih opravdanih razloga.

Organizacija stručnih radionica

Članak 35.

(1) Stručne radionice organiziraju se kao interdisciplinarni i praktični nastavni sadržaji usmjereni na stjecanje potrebnih razina znanja i vještina nužnih za izvršavanje dužnosti stečajnih upravitelja u svim stečajnim postupcima te na razvijanje posebnih znanja i vještina stečajnih upravitelja nužnih za složenije stečajne postupke.

(2) Nakon utvrđivanja godišnjeg programa stručnog usavršavanja, Ministarstvo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje poziv zainteresiranim voditeljima stručnih radionica za prijavu za osmišljavanje te održavanje stručnih radionica predviđenih godišnjim programom stručnog usavršavanja za sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Zainteresirani voditelji stručnih radionica prijavljuju se za osmišljavanje i održavanje stručnih radionica podnošenjem prijave Ministarstvu u roku od 30 dana od objave poziva iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Podnositelj prijave za voditelja stručne radionice dužan je uz prijavu za osmišljavanje i održavanje stručne radionice:

– dostaviti životopis

– predložiti koncept stručne radionice i odrediti koji će sadržaj biti obuhvaćen stručnom radionicom

– objasniti koje će se metode stručnog usavršavanja primijeniti kako bi se najbolje postigli ciljevi stručnog usavršavanja

– navesti koji će materijali biti pripremljeni za stručnu radionicu

– navesti koji su resursi potrebni za održavanje stručne radionice (npr. računala, projektor, ploča, itd.).

(5) Ministarstvo može uputiti i izravan poziv određenom voditelju stručne radionice ili grupi voditelja stručne radionice kada smatra da bi bilo korisno da održe određenu stručnu radionicu, posebno kada su već održali istu stručnu radionicu koja je prethodno ocijenjena kao uspješna.

Osmišljavanje stručnih radionica i metode stručnog usavršavanja

Članak 36.

(1) Prije odabira metode stručnog usavršavanja, voditelji stručnih radionica razmatraju ciljeve stručnog usavršavanja koji se namjeravaju postići te načine na koje će se ti ciljevi najbolje postići.

(2) Ovisno o ciljevima stručnog usavršavanja, voditelji mogu razmotriti osmišljavanje stručnih radionica koje se temelje na sjecanju novih znanja, razmjeni znanja i iskustava između polaznika, stjecanju novih i konkretnih iskustava, promatranju i promišljanju o novim znanjima i vještinama koje prenose voditelji stručnih radionica, testiranju postojećeg znanja u novim situacijama i drugim prikladnim konceptima stručnog usavršavanja.

(3) U osmišljavanju stručnih radionica voditelji radi ispunjenja cilja stručne radionice i stručnog usavršavanja mogu primijeniti sljedeće metode: predavanja, prezentacije, praktične primjere, grupni rad, debate, vježbe igranja uloga, rješavanje problema i studije slučaja.

Ocjenjivanje prijava

Članak 37.

(1) Nakon proteka roka za prijavu radionica Ministarstvo ocjenjuje zaprimljene prijave za osmišljavanje i održavanje stručnih radionica te provjerava ispunjavaju li minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Prilikom ocjenjivanja prijava za osmišljavanje i održavanje stručnih radionica razmatra se odgovara li predloženi koncept i sadržaj stručne radionice u dovoljnoj mjeri temi stručne radionice, jesu li predložene metode stručnog usavršavanja prikladne za postizanje posebnih ciljeva stručnog usavršavanja za tu stručnu radionicu, hoće li predloženi materijali za stručnu radionicu biti dostatni s obzirom na predložene metode stručnog usavršavanja i ciljeve stručnog usavršavanja te hoće li voditelji stručnih radionica ili Ministarstvo moći osigurati potrebne resurse navedene u prijavi za organizaciju predmetne stručne radionice.

(3) Ministarstvo obavještava podnositelje prijava čije su prijave prihvaćene najkasnije 30 dana prije očekivanog datuma stručne radionice za koju su se prijavili.

(4) Obavijest podnositeljima čije prijave nisu prihvaćene sadržava razloge zbog kojih prijava nije prihvaćena.

(5) Nakon odabira voditelja stručnih radionica Ministarstvo unosi imena voditelja stručnih radionica u godišnji program stručnog usavršavanja te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(6) O odabiru voditelja stručnih radionica Ministarstvo donosi odluku.

Voditelji stručnih radionica

Članak 38.

(1) Ministarstvo za voditelje stručnih radionica odabire osobe koje su najprikladnije za osmišljavanje i vođenje stručnih radionica, a prvenstveno se biraju iz reda sudaca, stečajnih upravitelja s dugogodišnjim iskustvom, članova Ispitnog povjerenstva, sveučilišnih profesora, odvjetnika, ovlaštenih revizora, poslovnih konzultanata i drugih uvaženih stručnjaka.

(2) Ovisno o prirodi stručnog usavršavanja i temi, stručnu radionicu može osmisliti i održati samo jedan voditelj stručne radionice, dva ili više voditelja stručnih radionica.

(3) Voditelji stručnih radionica dužni su, u mjeri prikladnoj za određenu radionicu, osigurati aktivnost polaznika tijekom trajanja stručne radionice, motivirati polaznike na korištenje prethodnih znanja i vještina za razumijevanje i primjenjivanje novih znanja i vještina, potaknuti polaznike u promišljanju i preispitivanju svojeg postojećeg znanja, potaknuti polaznike da postojeća znanja i vještine primijene u novom kontekstu te osigurati da polaznici steknu uvid u različite perspektive o temama relevantnima za stručnu radionicu.

(4) Voditelji stručnih radionica imaju pravo na naknadu za osmišljavanje stručnih radionica, pripremu materijala za stručne radionice i vođenje stručnih radionica u iznosu koji odredi ministar posebnom odlukom.

(5) Ako stručna radionica bude otkazana zbog krivnje voditelja stručne radionice, voditelj nema pravo na naknadu iz stavka 4. ovoga članka.

Materijali za stručne radionice

Članak 39.

(1) Materijali za stručne radionice su tiskani ili snimljeni podaci koji se koriste na stručnim radionicama, a uključuju materijale za pripremu koje su polaznici dužni proučiti prije održavanja stručne radionice, prezentacijske slajdove, materijale koji će se koristiti tijekom stručnih radionica kao što su bilješke, obrasci, sažeci, zadaci, spisi predmeta i dr. te dokumente za provjeru znanja.

(2) Voditelji stručnih radionica mogu provjeravati stečeno znanje polaznika tijekom stručne radionice putem kratkih testova ili kvizova radi utvrđivanja nedostataka u postojećem znanju polaznika te provjera jesu li polaznici stekli znanja ili vještine koje su obuhvaćene stručnim usavršavanjem.

(3) Materijale za stručne radionice osiguravaju voditelji radionice, a polaznicima se dostavljaju elektroničkom poštom ili im se osiguravaju na stručnoj radionici.

Prijava za sudjelovanje u stručnoj radionici

Članak 40.

(1) Stečajni upravitelji prijavljuju se za sudjelovanje na stručnoj radionici podnošenjem prijave putem elektroničke pošte na adresu Ministarstva objavljenu na mrežnoj stranici.

(2) U prijavi stečajni upravitelj navodi ime, prezime i osobni identifikacijski broj, naziv i datum stručne radionice za koju se prijavljuje te prilaže dokaz o uplati troškova sudjelovanja.

(3) U slučaju prijave većeg broja kandidata za stručnu radionicu od broja dostupnih mjesta, Ministarstvo predlaže voditeljima stručne radionice ponavljanje stručne radionice te po mogućnosti određuje vrijeme održavanja ponovljene radionice.

(4) Ako ponavljanje stručne radionice iz stavka 3. ovoga članka nije moguće, Ministarstvo odabire stečajne upravitelje za stručnu radionicu primjenjujući sljedeće kriterije ovim redoslijedom: vrijeme odnosno redoslijed zaprimanja potpune prijave, pripadnost stečajnog upravitelja određenoj ciljanoj skupini ako je stručna radionica namijenjena određenoj ciljanoj skupini te prethodno odbijanje prijave zbog prevelikog broja prijava ako se stručna radionica ponavlja.

(5) Ministarstvo putem elektroničke pošte obavještava podnositelje čije su prijave za stručne radionice prihvaćene i potvrđuje njihovo sudjelovanje na stručnoj radionici za koju su se prijavili.

(6) Podnositelj prijave može pisanim putem otkazati sudjelovanje na stručnoj radionici najkasnije osam dana prije dana određenog za održavanje stručne radionice, u kojem slučaju se uplaćeni iznos na ime troškova sudjelovanja na stručnoj radionici podnositelju prijave vraća na njegov zahtjev.

(7) Ako nema dovoljno interesa za stručnu radionicu, Ministarstvo može odgoditi ili otkazati održavanje takve stručne radionice.

Ocjenjivanje voditelja stručnih radionica

Članak 41.

(1) Nakon provedene stručne radionice polaznici anonimno ocjenjuju voditelje stručne radionice.

(2) Ministarstvo voditeljima stručnih radionica prosljeđuje ocjene te sve komentare, sugestije, primjedbe, prijedloge ili druga stajališta polaznika.

Evidencije o sudjelovanju stečajnih upravitelja na stručnim radionicama

Članak 42.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o sudjelovanju stečajnih upravitelja na stručnim radionicama.

(2) Prije početka stručne radionice voditeljima stručnih radionica predaje se popis polaznika.

(3) Voditelji stručnih radionica bilježe sudjelovanje polaznika na stručnoj radionici i potvrđuju njihovu prisutnost.

(4) O sudjelovanju na stručnim radionicama izdaje se potvrda.

Članak 43.

(1) Troškove stručnog usavršavanja snose stečajni upravitelji.

(2) Visinu troškova stručnih radionica utvrđuje ministar posebnom odlukom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja imenovano na temelju članka 3. stavka 4. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 104/15., 17/17., 84/19. i 130/20.) nastavlja s radom do isteka vremena na koje je imenovano.

Članak 45.

(1) Kandidati koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeli s polaganjem stručnog ispita polaganje će dovršiti sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 104/15., 17/17., 84/19. i 130/20.).

(2) Stečajni upravitelji upisani na listu B stečajnih upravitelja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika stručnu obuku dovršit će sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 104/15., 17/17., 84/19. i 130/20.).

Članak 46.

(1) Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja u Pravosudnoj akademiji nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 30. lipnja 2022. priznaje se kao stručno usavršavanje prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Program stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. Ministarstvo će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Na postupak donošenja programa stručnog usavršavanja iz stavka 2. ovoga članka neće se primjenjivati odredbe glave V. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Odluke iz članka 8. stavka 3., članka 21. stavka 5., članka 30. stavka 2., članka 38. stavka 4. i članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 104/15., 17/17., 84/19. i 130/20.).

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/26

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-03

Zagreb, 28. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 3a

Obrazac 4

Obrazac 5

DNEVNIK STRUČNE PRAKSE KANDIDATA ZA STEČAJNOG UPRAVITELJA

KANIDAT:

Ime i prezime: ______________________________________

Adresa: ____________________________________________

Broj telefona i e-mail adresa: _____________________________

KLASA, URBROJ rješenja Ministarstva: _____________________

MENTOR:

Ime i prezime suca: ___________________________________

Naziv suda:_________________________________________

Broj odluke o određivanju mentora:_________________________

STRUČNA PRAKSA

Prisustvovanje na ročištima u sudu

ISPITNA ROČIŠTA

I. Ispitno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

II. Ispitno Ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

III. Ispitno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IV. Ispitno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

V. Ispitno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IZVJEŠTAJNA ROČIŠTA

I. Izvještajno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

II. Izvještajno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

III. Izvještajno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IV. Izvještajno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

V. Izvještajno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

OSTALE SKUPŠTINE VJEROVNIKA

I. Skupština vjerovnika

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

II. Skupština vjerovnika

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

III. Skupština vjerovnika

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IV. Skupština vjerovnika

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

V. Skupština vjerovnika

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

ZAVRŠNA ROČIŠTA

I. Završno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

II. Završno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

III. Završno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IV. Završno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

V. Završno ročište

Naziv suda: _____________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Datum: ________________________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________


Stručna praksa uz stečajnog upravitelja

I. Izrada očevidnika knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

II. Sastavljanje predračuna troškova stečajnoga postupka

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

III. Priprema izvješća i sudjelovanje na sjednicama odbora vjerovnika

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IV. Rad s povjerenstvom za popis imovine

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

V. Sastavljanje početnog stanja imovine dužnika

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

VI. Ispitivanje prijavljenih tražbina i izrada tablica o tražbinama

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

VII. Sastavljanje isprava koje se odnose na radnopravni status osiguranika i isprava koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

VIII. Priprema unovčenja stvari i prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

IX. Priprema isplate vjerovnika

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

X. Sudjelovanje u izvršenju isplata

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

XI. Izrada završnog računa

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

XII. Priprema naknadnih isplata vjerovnika

Datum: ________________________________________

Poslovni broj predmeta: _____________________________

Mentor/sudac: ___________________________________

Stečajni upravitelj: ________________________________

Kandidat za stečajnog upravitelja ______________________

Ukupno trajanje stručne prakse:

Od _________________ do ________________.

Potpis kandidata za stečajnog upravitelja

___________________________________

Obrazac 6