Pravilnik o uvjetima prostora i opreme ureda društva stečajnih upravitelja

NN 51/2022 (29.4.2022.), Pravilnik o uvjetima prostora i opreme ureda društva stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

645

Na temelju članka 79.b stavka 6. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 71/15., 104/17. i 36/22.), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA PROSTORA I OPREME UREDA DRUŠTVA STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti za prostor i opremu ureda društva stečajnih upravitelja (dalje u tekstu: ured).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SMJEŠTAJ, PROSTOR, OPREMA I UREĐENJE UREDA DRUŠTVA STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 3.

(1) Društvo stečajnih upravitelja dužno je imati ured u prijavljenom sjedištu, koji svojim smještajem, prostorom, opremom i uređenjem odgovara zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Ured mora biti smješten u prostorijama opremljenim na način primjeren ugledu obavljanja službe stečajnih upravitelja.

Članak 4.

Ured mora biti opskrbljen potrebnim uredskim namještajem te telekomunikacijskom i informatičkom opremom za rad stečajnih upravitelja.

Članak 5.

Ured mora biti na prikladan način zaštićen od provale (protuprovalna vrata, alarmni uređaj s dojavom i sl.).

Članak 6.

Ured mora biti opskrbljen protupožarnim uređajima i sredstvima, prema propisima koji uređuju protupožarnu zaštitu u državnoj upravi.

Članak 7.

Dokumentarno i arhivsko gradivo nastalo djelatnošću ureda mora se smjestiti i čuvati u skladu s posebnim propisima koji propisuju upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom.

III. OBAVIJESTI MINISTARSTVU

Članak 8.

Stečajni upravitelji osnivači društva stečajnih upravitelja dužni su o otvaranju i opremanju ureda društva, njegovoj adresi te svim eventualnim promjenama izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/28

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-01

Zagreb, 28. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.