Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama

NN 51/2022 (29.4.2022.), Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

646

Na temelju članka 108.a stavka 4. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), ministar mora, prometa i infrastrukture uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donosi

PRAVILNIK

O FINANCIRANJU DIJELA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način financiranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području jedinica lokalne samouprave iz članka 2. ovog Pravilnika (dalje u tekstu: jedinice lokalne samouprave), koji se financira iz dijela naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se uplaćuje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, na račun Hrvatskih cesta d.o.o., utvrđuju se kriteriji (duljina cesta, klimatske zone održavanja cesta u zimskim uvjetima) te postupak provedbe, raspodjele financiranja dijela troškova zimske službe na nerazvrstanih cestama.

Članak 2.

Financira se dio troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko – planinskog područja, utvrđenim prema Zakonu o brdsko – planinskim područjima (»Narodne novine« broj 118/18.) i prema Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko – planinskog područja (»Narodne novine« broj 24/19.) i onima obuhvaćenim II. i III. klimatskom zonom održavanja cesta u zimskom razdoblju, koje se, temeljem meteoroloških podataka, utvrđuju i koriste prilikom izrade standarda redovitog održavanja državnih cesta.

Članak 3.

(1) Za financiranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama, odnosno za raspored financijskih sredstava, jedinicama lokalne samouprave utvrđuju se kriteriji kako slijedi: duljina nerazvrstanih cesta na području pojedine jedinice lokalne samouprave, koja se utvrđuje na temelju izvedbenog programa zimske službe, koji svaka jedinica lokalne samouprave treba izraditi prema članku 34. Pravilnika o održavanju cesta (»Narodne novine« broj 90/14. i 03/21.) te na temelju snimanja posebnom opremom, koje organiziraju Hrvatske ceste d.o.o. i kojim se prikupljaju precizne informacije o njihovoj duljini te nadmorskoj visini i drugim podacima koji su u izravnoj korelaciji s težinom zimskih uvjeta na promatranom području i teritorijalna pripadnost određenoj klimatskoj zoni održavanja cesta u zimskom razdoblju, koje su određene na temelju ulaznih parametara prikupljenih s meteoroloških postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatskih cesta d.o.o., u razdoblju od 10 godina i to:

– nadmorska visina,

– temperatura,

– temperatura ispod 0 °C,

– količina i učestalost oborina, posebno snijega te visina snijega,

– smrzavanje,

– poledica,

– mraz,

– vjetar,

– magla,

– broj dana sa snježnim zapusima.

(2) Oprema iz stavka 1. ovog članka, sastoji se od: GPS prijamnika ugrađenog u vozilo, računala i odgovarajućeg softvera za prikupljanje, obradu i pohranu podataka. Ovom opremom se utvrđuju sljedeći atributi:

– kategorija ceste,

– oznaka ceste,

– naziv ceste,

– naziv dionice,

– broj dionice,

– duljina ceste,

– duljina dionice,

– lokacijski podaci, koji uključuju GPS koordinate (geografska širina i geografska dužina) i nadmorsku visinu, iz kojih se izračunava i prosječna nadmorska visina.

(3) Na temelju pet utvrđenih klimatskih zona, od kojih su najzahtjevnije II. i III. zona, a potom slijede I., V. i na kraju IV. klimatska zona, proizlaze kriteriji za izračun optimalne organizacije zimske službe. Slijedom navedenog, izračunavaju se troškovi redovitog održavanja u zimskom razdoblju.

(4) Financiranjem dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama, obuhvaćene su jedinice lokalne samouprave iz svih pet klimatskih zona. Kartografski prikaz klimatskih zona je Prilog ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Financiranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama, odnosno raspored financijskih sredstva koja se raspoređuju jedinicama lokalne samouprave, proizlazi iz:

– potrebne količine materijala, radne snage, vozila, strojeva i opreme,

– potrebnog broja voznih jedinica po kilometru ceste,

– klimatskih zona,

– duljine nerazvrstanih cesta unutar pojedine klimatske zone,

– važnosti pojedinog cestovnog pravca.

(2) Obradom navedenih parametara, dobiveni su fiksni i promjenljivi troškovi zimske službe te troškova posipata i ostalih materijala za pojedinu klimatsku zonu.

(3) Fiksni troškovi uključuju: amortizaciju strojeva i vozila u zimskoj službi, kao i trošak rada radnika, prema optimalnoj organizaciji u trajanju od 120 dana.

(4) Promjenjivi troškovi nastaju operativnim djelovanjem zimske službe (rad vozila, strojeva i opreme).

(5) Troškovi posipata i ostali troškovi, koji se uzimaju u obzir prilikom rasporeda financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave, utvrđeni su prema pojedinoj klimatskoj zoni a obračunavaju se po kilometru državne ceste po županijama prema pojedinoj klimatskoj zoni, kako slijedi:

– ZONA I.19.269,88 kn
– ZONA II.42.835,83 kn
– ZONA III.30.009,94 kn
– ZONA IV.2.238,60 kn
– ZONA V.6.694,32 kn

Članak 5.

(1) Hrvatske ceste d.o.o., ovom Ministarstvu, dostavit će na suglasnost prijedlog rasporeda sredstava za financiranje dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području jedinica lokalne samouprave, najkasnije mjesec dana po usvajanju financijskog plana poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o., za svaku pojedinu godinu. Prijedlog rasporeda sredstava, se temelji na naknadi za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz članka 91. Zakona o cestama, financijskom planu poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. te projekciji financijskog plana poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o.. Po dobivenoj suglasnosti ovog Ministarstva, pristupiti će se reguliranju međusobnih odnosa i uvjeta korištenja sredstava u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od jedinica lokalne samouprave, ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovog članka, mora sadržavati najmanje sljedeće odredbe:

– raspoređena financijska sredstva mogu se koristiti isključivo kao naknada troškova koje je jedinica lokalne samouprave, imala u toj godini za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimske službe,

– raspoređena financijska sredstva doznačuju se mjesečno, maksimalno do raspoređenog iznosa utvrđenog u ugovoru, uz prethodni pisani zahtjev jedinice lokalne samouprave za isplatom financijskih sredstava s priloženom dokumentacijom odnosno dokazima (specifikacijom troškova, situacijom odnosno računom izvoditelja za izvedene radove u zimskoj službi, odnosno drugom relevantnom dokumentacijom kojom se dokazuje utrošak sredstava u smislu organizacije i pripravnosti zimske službe te angažiranja vozila, strojeva i radne snage),

– jedinica lokalne samouprave obvezna je zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti nakon proteka mjeseca u kojem su nastali i plaćeni troškovi zimske službe na nerazvrstanim cestama, a za mjesec prosinac tekuće godine najkasnije do 10. siječnja sljedeće godine.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/9

Urbroj: 530-08-1-1-22-8

Zagreb, 25. travnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.