Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

NN 52/2022 (4.5.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

671

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE SEKTORU PERADARSTVA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 U 2022. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje provedba Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa 022-03/22-04/135, urbroj: 50301-05/31-22-3 od 21. travnja 2022. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije Europske komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509), 13. listopada 2020. (C(2020) 7127), 28. siječnja 2021. (C(2021) 564), i 18. studenoga 2021. (C(2021) 473), objavljene u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19).

(2) Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

(3) Program će se provoditi od datuma primitka odluke Europske komisije o odobrenju dodjele državne potpore. Potpora se može dodijeliti najkasnije u skladu s točkom 22. d. Privremenog okvira – COVID 19.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »JRDŽ« je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i čiji je sastavni dio sustav VETIS

3. Mikro, mala i srednja poduzeća definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću).

Mjere u provedbi programa

Članak 4.

Mjere u provedbi Programa su:

1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi (u daljnjem tekstu: Mjera 1) i

2. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase (u daljnjem tekstu: Mjera 2).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019. godine.

(2) Potpora se može dodijeliti mikro i malim poduzetnicima koji su bili u teškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019. godine, pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

(3) Potpora se ne može dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(4) Potpora se ne može dodijeliti više od jednom prihvatljivom korisniku iz povezanih poduzeća definiranih Uredbom o poljoprivrednom izuzeću. Isti korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu za samo jednu mjeru unutar ovoga Programa.

(5) Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/388, urbroj: 50301-05/14-21-2 od 2. prosinca 2021. i Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 (»Narodne novine«, broj 131/21.).

(6) Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 1 su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja posluju u odobrenim objektima za klanje peradi te su upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(7) Prihvatljivi korisnici potpore za Mjeru 2 su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave uzgojem kokoši nesilica i moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u JRDŽ i

c) biti upisani u Upisnik farmi kokoši nesilica.

Uvjeti prihvatljivosti kljunova i količina proizvedenih jaja

Članak 6.

(1) Za potporu u Mjeri 1 prihvatljivi su kljunovi zaklane peradi koji su:

– evidentirani u sustavu VETIS u periodu od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine i

– isporučeni na klanje u odobrene objekte za klanje s farmi upisanih u JRDŽ.

(2) Za potporu u Mjeri 2 prihvatljive su količine proizvedenih jaja koje su:

– evidentirane u sustavu VETIS u periodu od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine i

– proizvedene na farmama koje su upisane u JRDŽ.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Jedinični iznos potpore za Mjeru 1 i Mjeru 2 utvrđuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa navedenog u točki 8. Programa a prema broju prihvatljivih kljunova ili prihvatljivoj količini proizvedenih jaja.

(2) Jedinični iznos potpore za Mjeru 1 ne može biti veći od 0,55 kn po zaklanom kljunu brojlera, 3,00 kn po zaklanom kljunu purana, 1,50 kn po zaklanom kljunu guske te 1,00 kn po zaklanom kljunu patke.

(3) Ukupan iznos potpore u Mjeri 1 za velika poduzeća definirana Uredbom o poljoprivrednom izuzeću ne može biti veći od 70 % iznosa izračunatog na temelju broja prihvatljivih kljunova i jediničnog iznosa potpore.

(4) Jedinični iznos potpore za Mjeru 2 ne može biti veći od 30,89 kn za 100 kg proizvedenih jaja.

(5) Najviši iznos potpore po korisniku koji djeluje u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje iznosi 225.000,00 eura. Potpore iz Programa mogu se međusobno zbrajati u skladu s odredbama Privremenog okvira – COVID 19.

(6) Najviši iznos potpore poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda iznosi 1.800.000,00 eura.

(7) Pri izračunu najvišeg iznosa potpore iz stavaka 5. i 6. ovoga članka koristi se tečaj Europske centralne banke na dan 1. siječnja 2021. godine.

(8) Potpore iz Programa mogu se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 8.

(1) Za potporu za Mjeru 1 iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) na Obrascu Zahtjev za Mjeru 1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi.

(2) Za potporu za Mjeru 2 iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(3) Po podnošenju zahtjeva sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini« u roku iz stavka 7. ovoga članka.

(4) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(5) Uz Zahtjev iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnositelj prilaže:

a) popunjenu i ovjerenu Izjavu iz Priloga I. ovoga Pravilnika

b) presliku Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba i

c) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nema poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

(6) Obrasce iz stavka 1. i stavka 5. točke (c) ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(7) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka je 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola i postupak
dodjele potpore

Članak 9.

(1) Ministarstvo poljoprivrede vrši provjere i dostavlja podatke vezane za uvjete propisane člankom 5. i člankom 6. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja.

(2) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja.

(3) Prihvatljivim zahtjevima se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u članku 8. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 8. stavku 7. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(5) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potpore navedene u Programu i ovome Pravilniku

b) drugih podataka iz internih baza i evidencija i

c) razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i agencijama.

(6) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno članku 8. stavku 3. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija propisana u članku 8. stavku 5. ovoga Pravilnika podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(7) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 8. stavka 5. točke (c) ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(8) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(9) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 8. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Žalbe

Članak 10.

(1) Na Odluke iz članka 9. stavka 8. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u jednom primjerku ili se može izjaviti na zapisnik.

Povrat potpore

Članak 11.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/20
Urbroj: 525-13/862-22-11
Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

IZJAVA ZA

OIB: ______________, MIBPG i/ili Odobreni broj: ____________

Naziv: _____________________________________________

Ovom izjavom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da ispunjavam uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 5. stavku 1., 2. i 3. Pravilnika te da ne spadam u niti jednu od sljedećih kategorija poduzetnika:

1. Društvo s ograničenom odgovornošću koje spada u srednje i velike poduzetnike, a kojem je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka odnosno negativan kumulativni iznos premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala;

2. Društvo koje spada u srednje i velike poduzetnike, a u kojem nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva, kod kojeg je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka;

3. Srednji ili veliki poduzetnik nad kojim se provodi cjelokupni stečajni postupak ili koji ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

4. Poduzetnik koji je primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

5. Srednji ili veliki poduzetnik kod koga je tijekom zadnje dvije godine omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;

6. Poduzetnik koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

7. Mikro ili mali poduzetnik koji je primio pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje i nad kojim se provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu.

Nastavno na navedeno izjavljujem da: sam upoznat s odredbama Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini i Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini, da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i da ću omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

Datum i mjesto: __________________

Potpis odgovorne osobe
i pečat za pravne osobe: