Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

NN 52/2022 (4.5.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

672

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U STOČARSTVU ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 U 2022. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/136, urbroj: 50301-05/31-22-3 od 21. travnja 2022. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509), 13. listopada 2020. (C(2020) 7127), 28. siječnja 2021. (C(2021) 564) i 18. studenoga 2021. (C(2021) 473), objavljene su u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19).

(2) Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu sa člankom 108. stavkom 3. UFEU.

(3) Program će se provoditi od datuma primitka odluke Europske komisije o odobrenju dodjele državne potpore. Potpora se može dodijeliti najkasnije u skladu s točkom 22. d. Privremenog okvira – COVID 19.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »JRDŽ« je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

3. »registriran promet svinja« je u smislu ovog Pravilnika otprema svinja sa gospodarstva, evidentirana u JRDŽ kao domaći promet i/ili klaonica i/ili izvoz

4. Mikro, mala i srednja poduzeća definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

5. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Mjere u provedbi programa

Članak 4.

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele i

Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja i

Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019. godine.

(2) Potpora se može dodijeliti mikro i malim poduzetnicima koji su bili u teškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

(3) Potpore se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

(4) Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/418, urbroj: 50301-05/27-21-1 od 2. prosinca 2021. i Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 (»Narodne novine«, broj 131/21.).

(5) Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka, podmjeri 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele i podmjeri 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom mlijeka, tovnim govedarstvom ili držanjem krava u sustavu krava-tele. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i

c) upisana grla u JRDŽ.

(6) Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja drže krmače. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi

c) u razdoblju od 1. 12. 2020. do 31. 10. 2021. godine imati evidentirane krmače u JRDŽ i

d) imati registriran promet od najmanje 5 svinja po krmači u razdoblju 1. 11. 2020. do 31. 10. 2021. godine.

(7) Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom tovnih svinja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i

c) koji su u razdoblju od 16. 3. 2021. do 31. 10. 2021. godine isporučili tovne svinje s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili u izvoz.

(8) Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave uzgojem ovaca i koza. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i

c) upisana grla u JRDŽ.

(9) Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 4. Potpora u sektoru konjogojstva su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, koja se bave uzgojem konja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i

c) upisana grla u JRDŽ.

(10) Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja se bave proizvodnjom i plasmanom jaja na tržište. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i

b) biti upisani u Upisnik farmi kokoši nesilica.

(11) Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, te velika poduzeća koja su isporučila perad na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i

b) biti upisani u JRDŽ.

Uvjeti prihvatljivosti grla/kljunova

Članak 6.

(1) Za potporu u podmjeri 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka su prihvatljiva ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ

– pripadaju skupini mliječnih ili kombiniranih pasmina

– dolaze s gospodarstava koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su gospodarstva upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili su upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat i

– imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u i nalaze se na gospodarstvu na dan 1. 12. 2021. godine.

Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 250.

(2) Za potporu u podmjeri 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele su prihvatljiva ženska grla koja:

– su upisana u JRDŽ

– pripadaju skupini mesnih ili izvornih pasmina

– su kombiniranih pasmina i dolaze s gospodarstava koja nemaju isporuku mlijeka prema otkupljivačima, koja nemaju registriranu djelatnost prerade mlijeka na vlastitom gospodarstvu i nisu po toj osnovi upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i

– imaju registrirano teljenje u JRDŽ u razdoblju od 1. 4. 2020. do 31. 10. 2021. godine i nalaze se na gospodarstvu na dan 1. 12. 2021. godine.

Minimalni broj grla prihvatljivih za potporu iznosi 5, a maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 200.

(3) Za potporu u podmjeri 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi su prihvatljiva muška i ženska grla koja:

– su razdužena kroz klanje u odobrenim objektima u RH ili kroz izvoz prema podacima u JRDŽ u razdoblju od 1. 1. 2021. do 31. 10. 2021. godine

– nisu mlađa od 12 niti starija od 30 mjeseci u trenutku razduženja

– su prisutna na gospodarstvu najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana razduženja. Iznimno za grla isporučena od 1. siječnja 2021. do 6. ožujka 2021. godine, obvezno razdoblje tova na gospodarstvu je najmanje 120 dana i

– sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH-a).

Maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 2.500.

(4) Za potporu u podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača je prihvatljiv prosječan broj krmača koje su:

– evidentirane u JRDŽ u razdoblju od 1. 12. 2020. do 31. 10. 2021. godine i

– imaju registriran promet od najmanje 5 svinja po krmači u razdoblju od 1. 11. 2020. do 31. 10. 2021. godine.

Za potporu je prihvatljivo do 1.000 krmača po korisniku.

(5) Za potporu u podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja prihvatljiva su grla tovnih svinja koja su:

– isporučena s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili u izvoz u razdoblju od 16. 3. 2021. do 31. 10. 2021. godine

– imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ na klanje i/ili izvoz i

– u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja pripadaju u kategorije T1 ili T2 za grla isporučena na klanje u odobrene objekte za klanje papkara i/ili su evidentirana na Međunarodnom tovarnom listu kao tovne svinje za klanje za grla isporučena u izvoz.

Za potporu je prihvatljivo do 5.000 grla tovnih svinja po prihvatljivom korisniku.

(6) Za potporu u mjeri 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva prihvatljiva su ženska grla ovaca i koza koja su:

– upisana u JRDŽ i

– na dan 1. 6. 2021. godine starija od 12 mjeseci i nalaze se na gospodarstvu na dan 1. 12. 2021. godine.

Na gospodarstvu za koje se podnosi Zahtjev treba biti evidentirano u razdoblju 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021 prosječno najmanje 0,8 janjenja/jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

Minimalni broj grla prihvatljivih za potporu iznosi 10, a maksimalni broj prihvatljivih grla za potporu iznosi 50.

(7) Za potporu u mjeri 4. Potpora u sektoru konjogojstva prihvatljiva su ženska grla koja su:

– upisana u JRDŽ

– na dan 1. 12. 2021. godine starija od 36 mjeseci i nalaze se na gospodarstvu na dan 1. 12. 2021. godine

– pasmine hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac ili međimurski konj i

– imala registrirano najmanje jedno oždrebljenje u JRDŽ do 1. 12. 2021. godine.

(8) Za potporu u podmjeri 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja prihvatljivi su kljunovi kokoši nesilica koji su evidentirani u Upisniku farmi kokoši nesilica pri Ministarstvu poljoprivrede razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Za potporu je prihvatljivo do 150.000 kljunova nesilica po korisniku.

(9) Za potporu u podmjeri 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi prihvatljivi su kljunovi peradi u proizvodnji mesa koji su s farmi upisanih u JRDŽ isporučeni na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Za potporu je prihvatljivo do 1.000.000 kljunova po korisniku.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u točki 9. Programa, a prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu:

– za podmjeru 1.1. do 750,00 kuna po grlu

– za podmjeru 1.2. do 600,00 kuna po grlu

– za podmjeru 1.3. do 650,00 kuna po grlu

– za podmjeru 2.1. do 1.000,00 kuna po grlu

– za podmjeru 2.2. do 300,00 kuna po grlu

– za mjeru 3. do 75,00 kuna po grlu

– za mjeru 4. do 550,00 kuna po grlu

– za podmjeru 5.1. do 3,00 kuna po kljunu

– za podmjeru 5.2. do 0,80 kuna po kljunu.

(2) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 225.000,00 eura. Potpore iz Programa mogu se međusobno zbrajati u skladu s odredbama Privremenog okvira – COVID 19.

(3) Pri izračunu najvišeg iznosa potpore iz stavka 2. ovoga članka koristi se tečaj Europske centralne banke na dan 1. siječnja 2021. godine.

(4) Potpore iz Programa mogu se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini«.

(3) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnositelj prilaže:

a) Izjavu iz Priloga I. ovoga Pravilnika

b) presliku Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba i

c) popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili

d) popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

(5) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovog članka potrebno je u slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika, priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz svinja.

(6) Prihvatljivi dokaz iz stavka 5. ovoga članka je Međunarodni tovarni list (CMR) na kojem je jasno naznačen broj izvezenih grla te težina istih iz koje se može utvrditi da pripadaju u kategoriju tovnih svinja.

(7) Obrasce iz stavka 4. točaka (c) i (d) ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(8) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovog članka je 20 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 9.

(1) Ministarstvo poljoprivrede vrši provjere i dostavlja podatke vezane za uvjete propisane člankom 5. i člankom 6. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja.

(2) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja.

(3) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 8. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 8. stavku 8. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(5) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku

b) drugih podataka iz internih baza i evidencija i

c) razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i agencijama.

(6) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija propisana u članku 8. stavku 4. ovoga Pravilnika podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(7) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 8. stavka 4. točke (c) ili Izjavi iz članka 8. stavka 4. točke (d) ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(8) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(9) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 8. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Žalbe

Članak 10.

(1) Na odluke iz članka 9. stavka 8. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u jednom primjerku ili se može izjaviti na zapisnik.

Povrat potpore

Članak 11.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/21
Urbroj: 525-13/862-22-11
Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

IZJAVA ZA

OIB: __________________, MIBPG: _____________________

Naziv: _____________________________________________

Ovom izjavom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da ispunjavam uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 5. Pravilnika te da ne spadam u niti jednu od sljedećih kategorija poduzetnika:

1. Društvo s ograničenom odgovornošću koje spada u srednje i velike poduzetnike, a kojem je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka odnosno negativan kumulativni iznos premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala;

2. Društvo koje spada u srednje i velike poduzetnike, a u kojem nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva, kod kojeg je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka;

3. Srednji ili veliki poduzetnik nad kojim se provodi cjelokupni stečajni postupak ili koji ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

4. Poduzetnik koji je primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

5. Srednji ili veliki poduzetnik kod koga je tijekom zadnje dvije godine omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;

6. Poduzetnik koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

7. Mikro ili mali poduzetnik koji je primio pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje i nad kojim se provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu.

Nastavno na navedeno izjavljujem da: sam upoznat s odredbama Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini i Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini, da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i da ću omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

Datum i mjesto: ____________

Potpis odgovorne osobe
i pečat za pravne osobe: