Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

NN 52/2022 (4.5.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

673

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/129, urbroj: 50301-05/27-22-2 od 14. travnja 2022 godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– prihvatljiva površina je poljoprivredna površina veličine 1 ha i više pod proizvodnjom ratarskih kultura, povrća, trajnih nasada, ukrasnog i ljekovitog bilja te ugarom;

– potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima jedne ili više prihvatljivih kultura;

– korisnik potpore je poljoprivredni proizvođač koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom jedne ili više prihvatljivih kultura na prihvatljivoj površini i ostvario je pravo na potporu iz Programa.

Potpora

Članak 4.

(1) Potpora se dodjeljuje u iznosu od 400,00 kn/ha za ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva korisnika potpore.

(2) U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi za potporu iz Programa i ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Zahtjev) prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači s poljoprivrednim površinama na području Sisačko-moslavačke županije, upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u 2021. godini, s prihvatljivim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

(2) Potpora iz Programa i ovoga Pravilnika dodjeljuje se za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih prihvatljivih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

(3) Poljoprivredni proizvođači iz stavka 1. ovoga članka kojima je ugar prihvatljiva površina, na toj površini u 2022. godini moraju proizvoditi poljoprivrednu kulturu.

(4) Proizvodnja iz stavka 3. ovoga članka dokazuje se podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u 2022. godini.

Podnošenje Zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(2) Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije«.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– popunjena i ovjerena Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili

– popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u razdoblju od 5. svibnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.

(5) Obrasce iz stavka 3. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola

Članak 7.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu Zahtjeva u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanog u članku 6. stavku 4. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno članku 6. ovoga Pravilnika i/ili da nije priložena potrebna dokumentacija propisana u članku 6. ovoga Pravilnika podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(5) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu sa člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima Zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 6. ovoga članka podnositeljima Zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi.

Žalbe

Članak 8.

Na odluke iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 9.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/45

Urbroj: 525-06/208-22-1

Zagreb, 26. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.