Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

NN 52/2022 (4.5.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

674

Na temelju članka 80. stavka 17. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIRODNIM MINERALNIM, PRIRODNIM IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA

Članak 1.

U Pravilniku o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 85/19) naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»Pravilnik o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama«.

Članak 2.

U članku 1. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe članka 8. stavaka 5. i 6., članka 12., članka 16. stavka 1., članaka 19., 20., 21., 22., članka 25. stavka 2., članaka 28., 30., 31., 32., 33., 37., 38., 39. i 40. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– prirodne mineralne vode koje se crpe iz tla drugih država članica Europske unije ili država koje pripadaju Europskom udruženju slobodne trgovine koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ili trećih zemalja i priznate su od strane nadležnog tijela države članice Europske unije ili države koja pripada Europskom udruženju slobodne trgovine koja je potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru

– izvorske vode koje se crpe iz tla drugih država članica Europske unije ili država koje pripadaju Europskom udruženju slobodne trgovine koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i zakonito su stavljene na tržište država članica Europske unije ili država koje pripadaju Europskom udruženju slobodne trgovine koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru te na

– stolne vode koje su zakonito proizvedene i/ili stavljene na tržište u drugoj državi članici Europske unije ili državi koja pripada Europskom udruženju slobodne trgovine koja je potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovaj Pravilnik je notificiran u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prirodna mineralna voda je voda koja udovoljava mikrobiološkim kriterijima propisanim člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika, potječe iz podzemnog vodonosnika, crpi se iz izvora i puni na jednom ili više prirodnih ili bušenih izvora.«.

U članku 7. stavku 2. riječi: »vode za ljudsku potrošnju« zamjenjuju se riječima: »ostale vode za piće«.

U članku 7. stavku 2. točki a) riječ »fiziološki« briše se.

Članak 5.

U članku 8. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Maksimalno dopuštena koncentracija pesticida u prirodnoj mineralnoj vodi iznosi:

– 0,1 µg/L za ukupne pesticide (zbroj svih pojedinačnih pesticida), te

– 0,03 µg/L za aldrin, dieldrin, heptaklor i heptaklorepoksid pojedinačno.

(6) U svrhu ocjene sukladnosti prirodne mineralne vode s maksimalno dopuštenom koncentracijom od 0,1 µg /L za ukupne pesticide (zbroj svih pojedinačnih pesticida) primjenjuje se Lista pesticida koju utvrđuje Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za prirodne mineralne vode koje se crpe iz tla trećih zemalja, primjenjuje se popis pesticida odgovarajući za područje s kojeg se voda crpi, a koji utvrđuje nadležno tijelo treće zemlje, bilo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. podstavku 1. riječi: »prirodne mikroflore koje« zamjenjuju se riječima: »broja bakterija koji«.

Članak 7.

U članku 16. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Nije dopušten transport prirodne mineralne vode u spremnicima, osim u ambalaži odobrenoj za distribuciju krajnjem potrošaču.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka dopušten je prijevoz prirodnih mineralnih voda od izvora do punionice u cisternama, ako se te prirodne mineralne vode crpe, iskorištavaju i stavljaju na tržište na državnom području države članice, u kojoj je takav prijevoz bio dopušten 17. srpnja 1980. godine. Također, dopušten je prijevoz izvorskih voda od izvora do punionice u cisternama, ako se te izvorske vode crpe, iskorištavaju i stavljaju na tržište na državnom području države članice, u kojoj je takav prijevoz bio dopušten 13. prosinca 1996. godine.«.

Članak 8.

U članku 19. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Tijekom postupka priznavanja prirodne mineralne vode, Povjerenstvo, prema potrebi, provodi očevid na izvoru i u objektu gdje se voda, za koju se podnosi zahtjev, puni.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 9.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne mineralne vode iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika prilaže se sljedeća dokumentacija:

– izvještaj o hidrogeološkim ispitivanjima prirodne mineralne vode na izvoru iz Dodatka 1. točke a) ovoga Pravilnika

– analitička izvješća o provedenim ispitivanjima prirodne mineralne vode na izvoru iz Dodatka 1. točke b) i c) ovoga Pravilnika te analitička izvješća o provedenim ispitivanjima ukupnih i pojedinačnih pesticida u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru u skladu s člankom 8. stavcima 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika

– izjava na obrascu iz Dodataka 7. ovoga Pravilnika, o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, a u slučaju primjene postupaka iz članka 10. stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika potrebno je podnijeti i zahtjev za odobravanje na obrascu iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika i priložiti dokumentaciju sukladno članku 12. ovoga Pravilnika

– u slučaju prirodne mineralne vode koja se crpi iz tla trećih zemalja, potvrdu na obrascu iz Dodatka 9. ovoga Pravilnika, izdanu od nadležnog tijela države s čijeg tla se voda crpi, kojom se potvrđuje da voda ispunjava zahtjeve propisane člankom 7. ovoga Pravilnika te da se redovito provjerava primjena odredbi članka 16. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika i

– tehničko-tehnološki elaborat za tehnološke linije za proizvodnju i punjenje vode, gdje je primjenjivo.

(2) Od datuma izdavanja analitičkih izvješća iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka do datuma dostave Ministarstvu, ne smije proteći više od dvije godine.

(3) Uzorci moraju biti uzeti na izvoru od strane neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koja je akreditirana za uzimanje uzoraka vode sukladno normi HRN ISO 5667-11:2011, a prije bilo koje obrade vode tehnološkim postupcima u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika, te je dužnost i odgovornost subjekta u poslovanju s hranom da osigura takvo mjesto uzorkovanja na slavini na izvoru. Uzorci se moraju uzeti isti dan.

(4) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode ispitivanja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, moraju biti akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

(5) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka moraju se provesti najmanje četiri puta godišnje, tako da budu zahvaćena sva hidrološka razdoblja unutar jedne hidrološke godine.

(6) Kod procjene sukladnosti rezultata analiza prirodne mineralne vode s vrijednostima za parametre propisane ovim Pravilnikom i posebnim propisom o parametrima sukladnosti, mjerna nesigurnost se ne smije primjenjivati kao dodatna tolerancija uz vrijednosti propisanih parametara.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »podrijetla,« dodaju se riječi: »datuma priznavanja,«.

Članak 11.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Navodi iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika mogu se koristiti pri označavanju prirodne mineralne vode ako ista udovoljava kriterijima propisanima tim Dodatkom i pod uvjetom da su svojstva utvrđena na temelju fizikalno-kemijskih ispitivanja, i gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja provedenih u skladu s priznatim znanstvenim metodama, u skladu s člankom 7. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dopušteno je korištenje navoda poput »potiče probavu« i »može olakšati hepatobilijarne funkcije« za prirodnu mineralnu vodu, pod uvjetom da su svojstva utvrđena na temelju fizikal­no-ke­mijskih ispitivanja, i gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja provedenih u skladu s priznatim znanstvenim metodama, u skladu s člankom 7. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika.«.

Članak 12.

U članku 27. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Izvorske vode moraju biti u skladu s odredbama posebnog propisa o parametrima sukladnosti.«.

Članak 13.

U članku 30. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Tijekom postupka priznavanja izvorske vode, Povjerenstvo, prema potrebi, provodi očevid na izvoru i u objektu gdje se voda, za koju se podnosi zahtjev, puni.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 14.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev za priznavanje izvorske vode prilaže se sljedeća dokumentacija:

– izvještaj o hidrogeološkim ispitivanjima izvorske vode na izvoru iz Dodatka 1. točke a) ovoga Pravilnika

– analitička izvješća o provedenim ispitivanjima izvorske vode na izvoru iz Dodatka 1. točke c) ovoga Pravilnika i o ispitivanjima kemijskih i indikatorskih parametara u izvorskoj vodi, kao i ispitivanjima radioloških tvari sukladno posebnom propisu o parametrima sukladnosti

– izjava na obrascu iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika, o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, a u slučaju primjene postupaka iz članka 10. stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika potrebno je podnijeti i zahtjev za odobravanje na obrascu iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika i priložiti dokumentaciju u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika

– u slučaju izvorske vode koja se crpi iz tla trećih zemalja, potvrdu na obrascu iz Dodatka 10. ovoga Pravilnika, izdanu od nadležnog tijela države u kojoj se voda crpi, a kojom se potvrđuje da voda ispunjava zahtjeve propisane člankom 27., osobito stavkom 2. podstavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika i Dodatkom 1. točkom a) ovoga Pravilnika te da se redovito provjerava primjena članka 16. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika i

– tehničko-tehnološki elaborat za tehnološke linije za proizvodnju i punjenje vode, gdje je primjenjivo.

(2) Od datuma izdavanja analitičkih izvješća iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka do datuma dostave Ministarstvu, ne smije proteći više od dvije godine.

(3) Uzorci moraju biti uzeti na izvoru, od strane neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koja je akreditirana za uzimanje uzoraka vode sukladno normi HRN ISO 5667-11:2011, a prije bilo koje obrade vode tehnološkim postupcima u skladu s člankom 10. stavkom 1. ovoga Pravilnika, te je dužnost i odgovornost subjekta u poslovanju s hranom da osigura takvo mjesto uzorkovanja na slavini na izvoru. Uzorci se moraju uzeti isti dan.

(4) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode ispitivanja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, moraju biti akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

(5) Ispitivanja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka moraju se provesti najmanje četiri puta godišnje, tako da budu zahvaćena sva hidrološka razdoblja unutar jedne hidrološke godine.

(6) Kod procjene sukladnosti rezultata analiza izvorske vode s vrijednostima za parametre propisane ovime Pravilnikom i posebnim propisom o parametrima sukladnosti, mjerna nesigurnost se ne smije primjenjivati kao dodatna tolerancija uz vrijednosti propisanih parametara.«.

Članak 15.

U članku 34. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 16.

U članku 37. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kod procjene sukladnosti rezultata analiza stolne vode s vrijednostima za parametre, propisane posebnim propisom o parametrima sukladnosti, mjerna nesigurnost se ne smije primjenjivati kao dodatna tolerancija uz vrijednosti propisanih parametara.«.

Članak 17.

U Dodatku 9. Prilogu potvrde točki a) podtočki 1. riječi: »voda potječe iz *vodonosnika, a zahvaća se i puni iz **izvora« zamjenjuju se riječima:

»voda potječe iz podzemnog vodonosnika, crpi se iz izvora i puni na jednom ili više prirodnih ili bušenih izvora«.

U točki c) na kraju podtočke 12. briše se točka i dodaje veznik »i« te dodaje podtočka 13. koja glasi:

»13. maksimalno dopuštene koncentracije pesticida u skladu s člankom 8. stavcima 5. i 7. ovoga Pravilnika.«.

U točki g) podtočka 4. mijenja se i glasi:

» – se voda ne transportira u spremnicima, osim u ambalaži odobrenoj za distribuciju krajnjem potrošaču.«.

U točki g) podtočka 5. briše se.

Članak 18.

U Dodatku 10. ispod Tablice 1. Napomena 6. mijenja se i glasi:

»Napomena 6. – Pojam »Pesticidi« znači: organske insekticide, organske herbicide, organske fungicide, organske nematocide, organske akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organski pripravci koji sprečavaju nastajanje sluzi (slimicidi), srodne proizvode (između ostalog i regulatore rasta) te njihove relevantne metabolite, razgradne i reakcijske produkte. Ispituju se samo oni pesticidi za koje je vjerojatno da će biti prisutni u određenom vodoopskrbnom području i koje je utvrdilo nadležno tijelo, na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, dok maksimalno dopuštene koncentracije moraju odgovarati vrijednostima navedenim u Tablici 1. Kemijski parametri zdravstvene ispravnosti.«.

U Tablicu 2. kod pokazatelja Temperatura u stupac Napomena dodaje se broj »13«.

Ispod Tablice 2. Napomena 9. mijenja se i glasi:

»Napomena 9. – Parametar ugljikovodici podrazumijeva ukupne ugljikovodike (mineralna ulja) koji predstavljaju sumu dugolančanih i razgranatih alifatskih, alicikličkih, aromatskih ili alkil-supstituiranih aromatskih ugljikovodika između C10H22 (n-dekana) i C40H82 (n-tetrakontana).«.

Ispod Tablice 2. Napomena 12. mijenja se i glasi:

»Napomena 12. – određuje se u uzorcima vode uzetim na mjestu potrošnje u objektima od javnozdravstvenog interesa (bolnice i druge zdravstvene ustanove, starački domovi i druge javne ustanove u kojima se smještaju starije osobe) i za potrebe tehničkih pregleda.«.

Ispod Tablice 2. iza Napomene 12. dodaje se Napomena 13. koja glasi:

»Napomena 13. – M.D.K. za ovaj parametar Temperatura ne primjenjuje se na toplu vodu.«.

Ispod Tablice 3. u Napomeni 1. točki f) podtočka 4. mijenja se i glasi:

» – se voda ne transportira u spremnicima, osim u ambalaži odobrenoj za distribuciju krajnjem potrošaču.«.

Ispod Tablice 3. u Napomeni 1. točki f) podtočka 5. briše se.

Članak 19.

U cijelom tekstu Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 85/19) riječi: »prirodna izvorska voda« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »izvorska voda« u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

(1) Proizvodi označeni nazivom »prirodna izvorska voda« mogu se stavljati na tržište do isteka roka od najviše 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a mogu se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja proizvoda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, voda u galonima za aparate za vodu, označena nazivom »prirodna izvorska voda« može se stavljati na tržište do isteka roka od najviše 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i nalaziti se na tržištu do isteka roka njezina trajanja.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/11
Urbroj: 525-13/899-22-24
Zagreb, 26. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.