Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama

NN 52/2022 (4.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

676

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) ministar mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog HP – Hrvatske pošte d.d., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA
O POŠTANSKIM MARKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o poštanskim markama (»Narodne novine«, br. 91/13. i 61/16.), u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prodaju poštanskih maraka za plaćanje poštanskih usluga obavlja HP d.d. izravno i preko ovlaštenih prodavatelja.«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Predsjednik i četiri člana Povjerenstva imenuju se iz reda uglednih kulturnih i javnih djelatnika, jedan član Povjerenstva predstavnik je ministarstva nadležnog za poštanske usluge, a jedan član Povjerenstva predstavnik je HP-a d.d.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/2

Urbroj: 530-07-22-2

Zagreb, 26. travnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.