Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske

685

Na temelju Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 18/20, 41/20 i 143/21), a u vezi s člankom 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07 i 86/12), donosim

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje stupnjeva tajnosti podataka koji nastaju u radu ili su od važnosti za rad Ureda predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured), ovlast za određivanje stupnjeva tajnosti, odnosno za provođenje klasificiranja podataka, promjenu stupnja tajnosti i deklasifikaciju podataka te pitanja bitna za označavanje podataka.

Članak 2.

Stupnjevi tajnosti za podatke Ureda utvrđuju se ovisno o području rada Ureda u kojem podatci nastaju, neovisno o vrsti akta Ureda koji takve podatke sadržavaju.

Stupnjevi tajnosti za podatke iz pojedinog područja rada Ureda, POVJERLJIVO do VRLO TAJNO, utvrđuju se ovim Pravilnikom u okviru raspona unutar kojeg odabir određenog stupnja tajnosti za pojedini podatak ovisi o procjeni stupnja mogućeg štetnog utjecaja neovlaštenog otkrivanja podatka na vrijednosti iz članka 6. Zakona o tajnosti podataka.

Stupanj tajnosti za podatke iz pojedinog područja rada Ureda, OGRANIČENO, utvrđuje se ovim Pravilnikom, a ovisi o procjeni stupnja mogućeg štetnog utjecaja neovlaštenog otkrivanja podatka na vrijednosti iz članka 9. Zakona o tajnosti podataka.

II. OBRANA, NACIONALNA SIGURNOST I UNUTARNJA POLITIKA

Članak 3.

U području obrane, nacionalne sigurnosti i unutarnje politike mogu se odrediti stupnjevi tajnosti za sljedeće skupine podataka:

1. podatci vezani uz rad Vijeća za obranu:

– pozivi za održavanje sjednica Vijeća za obranu: OGRANIČENO;

– pripremni materijali, izlaganja, prezentacije i izvješća potrebna za održavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća za obranu: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– zapisnici sa stavovima i zaključcima s održane sjednice Vijeća za obranu: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– preporuke Vijeća za obranu nadležnim državnim tijelima o načinima rješavanja najsloženijih pitanja iz područja obrane: OGRANIČENO do VRLO TAJNO.

2. podatci vezani uz rad Vijeća za nacionalnu sigurnost:

– pozivi za održavanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost: OGRANIČENO do TAJNO;

– pripremni materijali, izlaganja, prezentacije i izvješća potrebna za održavanje i sudjelovanje u radu sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– analize, zapisnici, izvješća te drugi dokumenti koji sadrže podatke koje sigurnosno-obavještajne agencije, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija i Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija dostavljaju Predsjedniku Republike Hrvatske i Uredu: POVJERLJIVO do VRLO TAJNO;

– prijedlozi za sadržaj Godišnjih smjernica za rad sigurnosno-obavještajnih agencija te drugih smjernica, planova i odluka o načinima zaštite u ostvarivanju interesa nacionalne sigurnosti: OGRANIČENO do VRLO TAJNO.

3. podatci iz područja obrane i nacionalne sigurnosti:

– zapovijedi, naredbe, smjernice, odluke, pravila i drugi akti koje Predsjednik Republike Hrvatske donosi temeljem ovlasti i nadležnosti utvrđenih u članku 7. Zakona o obrani Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 73/13, 75/15, 27/16, 30/18 i 70/19): OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– očitovanja na službena izvješća, dnevna operativna izvješća te druga pismena Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske: OGRANIČENO do TAJNO;

– smjernice i prijedlozi za potrebe izrade strateških planskih dokumenata iz područja obrane: OGRANIČENO do TAJNO;

– izvješća, analize, bilješke i drugi stručni podatci vezani uz postupanja po osnovi zaprimljenih međunarodnih akata koji se odnose na međunarodnu obrambenu i vojnu suradnju te međunarodnu sigurnost: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– odluke i drugi akti koje Predsjednik Republike Hrvatske donosi temeljem ovlasti iz Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 79/06 i 105/06), a odnose se na unutarnje ustrojstvo sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih tijela sigurnosno-obavještajnog sustava: POVJERLJIVO do VRLO TAJNO;

– smjernice i odgovori na službena izvješća tijela sigurnosno-obavještajnog sustava: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– pripremni materijali, izlaganja, prezentacije, zapisnici i izvješća o radu, odnosno s održanih sjednica stručnih tijela u kojima sudjeluje Predsjednik Republike Hrvatske ili dužnosnici Ureda: OGRANIČENO do VRLO TAJNO.

4. podatci iz područja unutarnje politike:

– pripremni materijali vezani uz provođenje postupka raspisivanja izbora za Hrvatski sabor: OGRANIČENO;

– pripremni materijali vezani uz provođenje postupka povjeravanja mandata za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske: OGRANIČENO;

– pripremni materijali i izvješća za sjednicu Vlade Republike Hrvatske održane na prijedlog Predsjednika Republike Hrvatske: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– prijedlozi, analize i izvješća o poslovima koordinacije i suradnje s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti: OGRANIČENO.

III. VANJSKA I EUROPSKA POLITIKA

Članak 4.

U području vanjske i europske politike mogu se odrediti stupnjevi tajnosti za sljedeće skupine podataka:

– pripremni stručni materijali za potrebe sudjelovanja Predsjednika Republike Hrvatske u međunarodnim aktivnostima u organizaciji NATO-a, EU-a, UN-a te drugim multilateralnim i bilateralnim međunarodnim aktivnostima: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– zabilješke i zapisnici službenih aktivnosti u kojima sudjeluje Predsjednik Republike Hrvatske ili najviši dužnosnici Ureda: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– administrativna postupanja i izrada akata Ureda po osnovi zaprimljenih međunarodnih dokumenata: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– akti i odluke u postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu do objavljivanja u službenom listu Republike Hrvatske: TAJNO;

– akti i odluke u postupku postavljanja i opoziva veleposlanika Republike Hrvatske, generalnih konzula Republike Hrvatske, konzula Republike Hrvatske i počasnih konzula Republike Hrvatske do objavljivanja u službenom listu Republike Hrvatske: TAJNO;

– akti i odluke o osnivanju stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj: OGRANIČENO do TAJNO;

– akti i odluke o davanju privole stranim veleposlanicima u Republici Hrvatskoj: OGRANIČENO do TAJNO;

– akti i odluke o davanju egzekvature stranim konzulima u Republici Hrvatskoj, stranim počasnim konzulima u Republici Hrvatskoj i stranim vojnim izaslanicima u Republici Hrvatskoj: OGRANIČENO do TAJNO;

– podatci vezani uz postupanja po osnovi zaprimljenih međunarodnih akata koji se odnose na vanjsku i europsku politiku: OGRANIČENO do VRLO TAJNO i

– prijedlozi, analize i izvješća iz područja vanjske i europske politike koji se upućuju Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i drugim nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti: OGRANIČENO do VRLO TAJNO.

IV. GOSPODARSTVO I OSTALE DJELATNOSTI

Članak 5.

U području gospodarstva i ostalih djelatnosti mogu se odrediti stupnjevi tajnosti za sljedeće skupine podataka:

– analize, stručni materijali i drugi akti koji sadrže podatke od iznimne važnosti za funkcioniranje gospodarskog i financijskog sustava Republike Hrvatske: OGRANIČENO do POVJERLJIVO;

– podatci o znanstvenim otkrićima, pronalascima i tehnologijama od posebne važnosti za Republike Hrvatske: POVJERLJIVO do VRLO TAJNO.

V. PODATCI OD VAŽNOSTI ZA RAD UREDA

Članak 6.

Podatci od važnosti za rad Ureda i stupnjevi tajnosti koji se za te podatke mogu odrediti su:

– podatci Ureda vezani uz provedbu mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora: OGRANIČENO do VRLO TAJNO;

– postupci, mjere, nalozi, planovi, kalendari, programi i drugi podatci u vezi s pripremom i organizacijom radnih i službenih posjeta i drugih službenih aktivnosti Predsjednika Republike Hrvatske u zemlji i u inozemstvu: OGRANIČENO do POVJERLJIVO;

– podatci o informatičkom i komunikacijskom sustavu Ureda: POVJERLJIVO do TAJNO;

– podatci o sustavu tonskog snimanja Ureda i podatci nastali tonskim snimanjem: POVJERLJIVO do TAJNO;

– podatci o sustavu tehničke zaštite zgrade i kompleksa Ureda i podatci nastali primjenom sustava tehničke zaštite: POVJERLJIVO do TAJNO;

– podatci Ureda o mjerama i standardima informacijske sigurnosti za potrebe obavljanja stručnih i administrativnih poslova u Uredu: OGRANIČENO do TAJNO;

– naputci, smjernice, zahtjevi za postupanje i izvješća o provedenoj kontroli postupanja s međunarodnim podatcima u Uredu: OGRANIČENO do POVJERLJIVO;

– zahtjevi za provođenje sigurnosne provjere: OGRANIČENO do POVJERLJIVO;

– ostala pismena nastala u Uredu za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga informacijske sigurnosti i postupanju s međunarodnim dokumentima: OGRANIČENO do TAJNO.

VI. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 7.

Klasificiranje podataka koji nastaju u radu Ureda stupnjevima tajnosti OGRANIČENO do VRLO TAJNO može provoditi Predsjednik Republike Hrvatske.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske, čl. 2 (»Narodne novine« broj 143/2021), klasificiranje podataka koji nastaju u radu Ureda, temeljem pisane ovlasti predstojnika Ureda, isključivo u okviru svog djelokruga rada, unutar raspona stupnjeva tajnosti utvrđenih za pojedino područje sukladno ovom Pravilniku, mogu provoditi savjetnici Predsjednika Republike Hrvatske i drugi dužnosnici u Uredu koje na dužnost imenuje i razrješava Predsjednik Republike Hrvatske.

Vlasnik klasificiranih podataka, u smislu ovoga Pravilnika je Ured.

Članak 8.

Predstojnik Ureda donosi odluku o provođenju periodične procjene stupnjeva tajnosti klasificiranih podataka nastalih u radu Ureda, temeljem koje se može zadržati, odnosno promijeniti stupanj tajnosti ili deklasificirati podatak.

Članak 9.

Odluku o zadržavanju, promjeni stupnja tajnosti i deklasifikaciji podataka za akte Predsjednika Republike Hrvatske, te podataka koji su nastali u postupku donošenja takvih akata, donosi Predsjednik Republike Hrvatske.

Dužnosnici iz članka 7. stavka 3. ovog Pravilnika, donose odluku o zadržavanju, promjeni stupnja tajnosti i deklasifikaciji podataka za akte koje su donijeli u okviru svoga djelokruga rada.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način i kada se radi o drugim oblicima zapisa podataka.

Članak 10.

Podatci koji nastaju u radu Ureda i za koje je, sukladno ovom Pravilniku, određen stupanj tajnosti, označavaju se sukladno propisima kojima je uređen način označavanja klasificiranih podataka, neovisno o obliku u kojem su nastali (napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podatka).

Klasificirani dokument, njegovi pojedini dijelovi ili prilozi, mogu biti označeni različitim stupnjevima tajnosti, a cjelina takvog dokumenta i svih priloga označava se najvišim stupnjem tajnosti klasificiranog dokumenta, njegovog pojedinog dijela ili priloga.

VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 30/2020).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-03/22-01/01

Urbroj: 71-03-01/5-22-01

Zagreb, 29. ožujka 2022.

Predstojnik
dr. sc. Orsat Miljenić, v. r.