Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

NN 53/2022 (6.5.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Vlada Republike Hrvatske

686

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

I.

U Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (»Narodne novine«, broj 31/22.), u točki II. stavku 1. riječi: »4.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »4.100,00 kuna«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog mirovinskog primanjaIznos jednokratnog novčanog primanja
do 1.600,00 kuna1.200,00 kuna
od 1.600,01 do 2.100,00 kuna900,00 kuna
od 2.100,01 do 3.100,00 kuna600,00 kuna
od 3.100,01 do 4.100,00 kuna400,00 kuna

«.

II.

U točki III. stavku 1. riječi: »4.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »4.100,00 kuna«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/196

Urbroj: 50301-05/14-22-2

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.