Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Splita

NN 53/2022 (6.5.2022.), Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Splita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

687

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SPLITA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Splita, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Splitu za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Splita.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća Grada Splita.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Splita.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-09/02

Urbroj: 50301-21/21-22-2

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.