Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Splita

NN 53/2022 (6.5.2022.), Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Splita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

688

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 86. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regio­nalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA SPLITA

1. Imenuje se MIRNA VEŽA povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Splita.

2. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovog Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-02/22-01/69
Urbroj: 50301-15/07-22-02
Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.