Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

689

Na temelju članka 32. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus)

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način raspodjele ulovne kvote

– postupak provedbe Javnog natječaja

– izdavanje Potvrde za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune

– uvjeti i način obavljanja ribolova na trofejne primjerke tune

– ograničenja ulova po plovilu

– karakteristike i količina ribolovnih alata i opreme

– način izvještavanja, rokovi, obveza prijave ulova

– način postupanja s ulovljenim primjercima.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovnik

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– »ponuditelj« je pravna ili fizička osoba koja podnosi prijavu na Javni natječaj

– »najbolji ponuditelji« su ponuditelji koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja i koji prema ponuđenom iznosu u ponudi nastavljaju daljnju proceduru za ostvarivanje prava na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune u tekućoj godini

– »odgovorna osoba na plovilu« je osoba imenovana od strane ponuditelja u ponudi za Javni natječaj koja mora biti prisutna na plovilu tijekom obavljanja ribolova i ispunjava obaveze tijekom obavljanja ribolova, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

Postupak provedbe javnog natječaja

Članak 4.

(1) Državna kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) dodjeljuje se putem Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude novčanog iznosa izražene u eurima.

(2) Ministarstvo može u Javnom natječaju definirati početni minimalni iznos ponude.

(3) Ukupna Državna kvota namijenjena za ulov tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune raspodjeljuje se na jednake dijelove u pojedinačnim količinama za svaki natječajni paket, a Ministarstvo javnim natječajem propisuje maksimalnu kvotu koja može biti dodijeljena jednom plovilu.

(4) Ponuditelj u svojoj prijavi na natječaj navodi jedno plovilo kojim se namjerava obavljati ribolov i najviše dvije odgovorne osobe po plovilu.

(5) Otvaranje ponuda i odabir najboljih ponuditelja provodi Povjerenstvo koje Odlukom imenuje ministrica.

(6) Obavijest o rezultatima natječaja i rang-listu ponuditelja Ministarstvo objavljuje na mrežnoj stranici www.ribarstvo.mps.hr.

Članak 5.

(1) U roku od sedam (7) dana od objave obavijesti o rezultatima natječaja i rang-liste ponuditelja iz članka 4. stavka 6. ovog Pravilnika, najbolji ponuditelji za nastavak procedure za ostvarivanje prava na obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune u tekućoj godini dužni su na e-adresu morsko.ribarstvo@mps.hr dostaviti potvrdu da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi.

(2) Uplata iz stavka 1. ovoga članka vrši se u Državni proračun Republike Hrvatske. U 2022. godini uplata se vrši isključivo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

(3) Nakon ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo na plovila iz ponude koja nemaju sustav za praćenje plovila osigurava takav sustav, pri čemu je ponuditelj odgovoran za osiguravanje tehničkih uvjeta za postavljanje fiksnog uređaja za praćenje plovila (VMS uređaja).

(4) U slučaju da tehnički uvjeti iz stavka 3. ovoga članka nisu osigurani od strane ponuditelja Ministarstvo obavještava ponuditelja e-poštom na adresu dostavljenu u ponudi za Javni natječaj o krajnjem roku za ispunjavanje obveze.

(5) Ministarstvo će omogućiti odgovornim osobama na plovilu preuzimanje aplikacije mTunaRek.

Članak 6.

(1) Najboljim ponuditeljima koji ne ispune obveze iz članka 5. ovog Pravilnika Ministarstvo dostavlja obavijest na e-adresu naznačenu u ponudi o gubitku prava za nastavak daljnje procedure za ostvarivanje prava na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune.

(2) Najbolji ponuditelj može odustati od nastavka procedure o čemu se mora izjasniti slanjem obavijesti o prekidu procedure na e-adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr.

(3) Neispunjavanjem uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika ili odustajanjem od nastavka procedure nakon izvršenja uplate iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo ne vrši povrat uplaćenih sredstava.

(4) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo će obavijestiti prvog sljedećeg ponuditelja na e-adresu dostavljenu u ponudi o pomicanju rang-liste najboljih ponuditelja i njegovoj mogućnosti sudjelovanja u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj godini.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prvi sljedeći najbolje rangirani ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana od slanja obavijesti na e-adresu ponuditelja udovoljiti uvjetu iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.

(6) Ukoliko prvi sljedeći najbolje rangirani ponuditelj ne udovolji uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika ili odustane od procedure sukladno stavku 2. ovoga članka, procedura se ponavlja s prvim sljedećim rangiranim ponuditeljem.

(7) Naknadna zamjena plovila ili izmjena popisa odgovornih osoba u odnosu na podatke iz ponude na natječaj, nije dozvoljena.

Članak 7.

Ministarstvo s najboljim ponuditeljima koji ispune uvjete iz članka 5. ovog Pravilnika sklapa ugovor o zakupu dijela Državne kvote za tekuću godinu nakon što Ribarski monitoring centar potvrdi da su VMS uređaji iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika instalirani i da dostavljaju podatke u Ribarski monitoring centar.

Potvrda za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka

Članak 8.

(1) Nakon sklapanja ugovora iz članka 7. ovog Pravilnika Ministarstvo izdaje Potvrdu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune koja se treba uvijek nalaziti na plovilu tijekom rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka.

(2) Potvrda se izdaje na razdoblje za koje je dozvoljeno obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune. Potvrda se može izdati i na plovilo na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov na moru isključivo ako je povlastica prethodno pohranjena, pri čemu mora ostati pohranjena kroz čitav period obavljanja rekreacijskog ribolova.

(3) Raskidom ugovora iz članka 7. ovog Pravilnika izdana Potvrda prestaje biti valjana i daljnje obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune nije dozvoljeno.

(4) Oblik i sadržaj Potvrde propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Obavljanje ribolova

Članak 9.

(1) Tijekom rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune na plovilu treba biti prisutna barem jedna odgovorna osoba navedena u Potvrdi za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika koja je odgovorna za ispravno i pravovremeno upisivanje podataka u očevidnik o ulovu putem mobilne aplikacije mTunaRek.

(2) Rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune dozvoljeno je obavljati isključivo plovilom za koje je izdana Potvrda iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju da nakon sklapanja ugovora, obavljanje ribolova iz bilo kojeg razloga nije moguće, Ministarstvo ne snosi odgovornost i ne vrši povrat uplaćene naknade iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.

(4) Svaka osoba koja obavlja rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune mora imati valjanu dozvolu za rekreacijski ribolov na moru.

(5) U rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune ribolov se smije obavljati udičarskim alatima bez obzira na nosivost štapa i role, i to najviše s tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili s jednom ili više varalica od kojih samo jedna smije biti s udicom.

(6) Udica koja se koristi u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune mora biti kružna (tzv. circle hook), a udica ne smije biti od nehrđajućeg materijala.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka prilikom upotrebe umjetnih varalica smije se upotrebljavati klasična jednokuka udica (tzv. J-klasična udica).

(8) Prije svakog izlaska iz luke u rekreacijski ribolov i za vrijeme ribolova, odgovorna osoba na plovilu dužna je provjeriti rad VMS uređaja sukladno uputama dobivenim od Ministarstva.

(9) U slučaju uočenog kvara uređaja ili problema u njegovom radu, odgovorna osoba na plovilu dužna je odmah o tome obavijestiti Ribarski monitoring centar na e-adresu rmc@mps.hr te na navedenu e-adresu minimalno svaka 4 sata slati podatke o geografskoj poziciji plovila, sve do povratka u luku.

Članak 10.

U rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune dozvoljeno je, do ispunjenja kvote, izvući na plovilo, zadržati na plovilu i iskrcati najviše jedan primjerak tune minimalne mase 30 kg ili 115 cm vilične duljine po plovilu na dan.

Članak 11.

(1) Jedinke tune koje se iskrcavaju, moraju se iskrcati cijele ili bez utrobe i škrga.

(2) Odgovorna osoba na plovilu obvezna je Ministarstvu putem aplikacije mTunaRek najaviti povratak i iskrcaj najmanje dva sata prije očekivanog dolaska u luku.

(3) Za trofejne primjerke tune koji se iskrcaju, odgovorna osoba na plovilu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune obvezna je ispuniti Obrazac o ulovu tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika na kojemu je potrebno navesti ime ribolovca odnosno ovlaštenika dozvole koji je ostvario ulov, točnu viličnu duljinu (FL) izmjerenu prema uputama iz Priloga 3. ovog Pravilnika te masu i prezentaciju tune.

(4) Ispunjeni obrazac mora pratiti ulovljenu tunu od iskrcaja do krajnjeg odredišta i služi kao potvrda o sljedivosti tune.

(5) Prodaja tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka je zabranjena.

Članak 12.

(1) Ulov tune bilježi se elektronički putem aplikacije mTunaRek.

(2) Podaci o ulovu se u aplikaciju mTunaRek upisuju na osnovi uputa definiranih posebnim propisom kojim se regulira oblik, sadržaj i način vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

(3) Podatke u aplikaciju mTunaRek dužna je unositi odgovorna osoba u obavljanju rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka.

(4) Ako osobe iz stavka 3. ovoga članka u aplikaciju mTunaRek ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovog Pravilnika, smatra se da ulov tune nije bilježen.

Članak 13.

(1) Za ispunjavanje nacionalnih obveza koje proizlaze iz Okvira za prikupljanje podataka u ribarstvu Europske unije (Uredba (EU) 1004/2017 – Data Collection Framework, DCF) odgovorna osoba na plovilu mora omogućiti znanstvenim promatračima uzorkovanje ulovljenih tuna i slučajnog ulova osjetljivih vrsta drugih morskih organizama.

(2) Uvjeti i način rada znanstvenih promatrača iz stavka 1. ovoga članka propisani su posebnim propisom kojim se reguliraju pitanja vezana uz ovlaštene promatrače.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (»Narodne novine« br. 61/18 i 41/20).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/17

Urbroj: 525-12/718-22-7

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

Legenda:

– FL – ravna vilična duljina (engl. fork length) [cm] odnosno duljina ribe mjerena kao ravna linija od vrha gornje čeljusti (kljuna) do vilice repne peraje

– CFL – zakrivljena vilična duljina (engl. curved fork length) [cm] odnosno duljina ribe mjerena kao zaobljena linija koja prati konturu tijela (preko ribe) od vrha gornje čeljusti (kljuna) do vilice repne peraje