Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

690

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1. i 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine«, br. 30/18, 49/18, 62/18, 78/18, 87/18, 27/21 i 110/21) članak 10. mijenja se i glasi:

»Iskrcaj ulova ostvarenog plovilima autoriziranima za ribolov malim plivaricama dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.«.

Članak 2.

Prilog 3. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/23

Urbroj: 525-12/718-22-19

Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.