Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

693

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE
(Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote (»Narodne novine«, br. 20/19, 77/19, 147/20 i 116/21) u članku 6. stavku 1. riječi: »15. siječnja« zamjenjuju se riječima: »14. siječnja«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznos naknade po kilogramu ostvarenog ulova u 2022. godini je 50 lipa.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »više od 50% dodijeljene individualne udičarske kvote« zamjenjuju se riječima: »dodijeljenu individualnu udičarsku kvotu«.

U stavku 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »uzimajući u obzir količinu iskorištene kvote do trenutka prijenosa Odobrenja.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može odobriti ili odbiti ocjenjujući okolnosti, dokumentaciju priloženu zahtjevu za prebacivanje Odobrenja ili druge dokaze u smislu opravdanosti zahtjeva. Prijenos Odobrenja može se izvršiti isključivo uz suglasnost ICCAT-a (Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna).

(6) Ako je do prijenosa Odobrenja u jednoj kalendarskoj godini došlo zbog havarije ili teškog kvara plovila ili pogonskog stroja, a navedeni uzroci nisu otklonjeni do početka ulovne sezone u sljedećoj kalendarskoj godini, na zahtjev vlasnika neispravnog plovila, uz priložene dokaze o nemogućnosti otklanjanja uzroka neoperativnosti plovila, može se takav prijenos Odobrenja odobriti i u toj godini.

(7) Uzastopni prijenos Odobrenja iz stavka 6. ovoga članka može se odobriti samo jednom.«.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Iskrcaj tuna iz gospodarskog ribolova udičarskim alatima dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.«.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru prije iskrcaja obavezni su dostaviti ministarstvu zahtjev za iskrcaj sa sljedećim podacima:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj

c) ispunjeni očevidnik s podacima sukladno članku 11. ovog Pravilnika i najavom povratka u luku minimalno sat vremena prije povratka.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka dostavljaju se kroz sustav e-očevidnika ili, u slučaju nemogućnosti kroz sustav ­e-očevidnika, alternativnim elektroničkim putem kroz službenu aplikaciju Informacijskog sustava ribarstva najmanje sat vremena prije očekivanog vremena iskrcaja.

(3) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iskrcaj tuna smiju obavljati na iskrcajnim mjestima kako su određena naredbom iz članka 14. ovoga Pravilnika svakim danom od 8:30 do 22:00 sata, odnosno unutar ovog razdoblja, a u skladu s radnim vremenom pojedinog iskrcajnog mjesta kako je ono određeno naredbom.

(4) Tuna se smije iskrcavati isključivo u prezentaciji:

– kao cijela, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova ili utrobe (prezentacija WHL) ili

– kao cijela, očišćena od škrga i utrobe (prezentacija GUG).

(5) Iskrcaj tune ne smije se izvršiti bez prethodnog odobrenja Ministarstva na temelju unaprijed dostavljenog zahtjeva za iskrcaj.«.

Članak 5.

Dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/20

Urbroj: 525-12/718-22-17

Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.