Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

NN 53/2022 (6.5.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

694

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 27/22) u članku 1. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »i 52/21«.

U stavku 2. iza točke 27. dodaje se točka 28. koja glasi:

»28. Provedbene odluke Komisije (EU) br. 2022/484 od 23. ožujka 2022. kojom se predviđaju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 u pogledu provedbe određenih uvjeta koji se odnose na plaćanja za ekologizaciju za godinu zahtjeva 2022. (dalje u tekstu: Provedbena odluka Komisije (EU) br. 2022/484).«

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 7. ožujka do 1. lipnja 2022. godine.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 17. lipnja 2022. godine, i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 27. lipnja 2022. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Aktivnim poljoprivrednikom ne smatraju se fizičke i pravne osobe koje izravno ili neizravno, putem fizičke ili pravne osobe s kojima su povezane većinskim vlasništvom, upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, u skladu s člankom 25. stavcima 2. i 3. Zakona, a primile su za 2021. godinu 5.000 ili više od 5.000 eura izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.«

U stavku 3. iza riječi: »Obrascu 1.« dodaju se riječi: »ili Obrascu 1A.«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2021. godine«.

Članak 7.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 7. ožujka do 27. lipnja 2022. godine.«

Članak 8.

U članku 31. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) U skladu sa člankom 1. podstavkom 1. Provedbene odluke Komisije (EU) br. 2022/484 zemljište prijavljeno na ugaru koje se u 2022. godini koristi za ispašu, sjetvu kultura za proizvodnju hrane, košnju ili žetvu kultura u svrhu proizvodnje hrane smatra se zemljištem na ugaru za potrebe raznolikosti usjeva.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka za potrebe raznolikosti usjeva na zemljištu koje je prijavljeno na ugaru na području ekološke mreže dozvoljeno je uz agrotehničke mjere iz članka 19. stavka 4. ovoga Pravilnika provoditi i ispašu.«

Članak 9.

U članku 33. stavku 12. riječi: »Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora zadovoljiti uvjete iz članka 19. stavka 7. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora zadovoljiti uvjete iz članka 19. stavaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 12. dodaju se stavci 13. i 14. koji glase:

»(13) U skladu sa člankom 1. stavkom 2. Provedbene odluke Komisije (EU) br. 2022/484, na zemljištu na ugaru iz stavka 1. točke a. ovoga članka koje je prihvatljivo kao ekološki značajna površina dozvoljeno je u 2022. godini uz obveze iz stavka 6. ovoga članka provoditi ispašu, sjetvu kultura za proizvodnju hrane, košnju ili žetvu kultura u svrhu proizvodnje hrane, bez primjene zaštitnih sredstava, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.

(14) Iznimno od stavka 13. ovoga članka na zemljištu koje je prijavljeno na ugaru na području ekološke mreže dozvoljeno je uz obveze iz stavka 6. ovoga članka provoditi samo ispašu, bez primjene zaštitnih sredstava, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/848 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1165.«

Članak 10.

U članku 55. iza točke 34. dodaju se točke 35., 36., 37., 38., 39. i 40. koje glase:

»35. Koze i rasplodne koze su ženska grla starija od 12 mjeseci

36. Jarčevi su muška grla starija od 12 mjeseci

37. Jarad su pomladak koza do navršenih 12 mjeseci starosti

38. Ovce i rasplodne ovce su ženska grla starija od 12 mjeseci

39. Ovnovi su muška grla starija od 12 mjeseci

40. Janjad su pomladak ovaca do navršenih 12 mjeseci starosti.«

Članak 11.

U članku 137. stavak 18. mijenja se i glasi:

»18) Za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za DŽP kategorije brojleri i purani, broj kljunova koji su završili proizvodni ciklus jednak je broju kljunova isporučenih na klanje i/ili izvoz s farmi upisanih u JRDŽ, evidentiranih u službenim evidencijama Ministarstva.

Korisnici su obvezni za izvezene kljunove dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja 2023. godine Međunarodni tovarni list (CMR) koji sadrži podatke o broju kljunova, datumu i mjestu isporuke. Temeljem podataka upisanih na CMR dokumentu Ministarstvo utvrđuje prihvatljiv broj izvezenih kljunova brojlera i purana.«

Članak 12.

U članku 137. iza stavka 22. dodaju se stavci 23., 24., 25. i 26. koji glase:

»(23) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«, zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« i zahtjev »Smanjenja gustoće naseljenosti«, obvezni su do 15. listopada 2022. godine prijaviti u regionalnom uredu HAPIH-a ukupnu podnu površinu smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja u svrhu upisa u JRDŽ. Upis se obavlja na temelju izjave korisnika. Nakon upisa HAPIH izdaje zapisnik kojeg potpisuje korisnik. Korisnik potpisom zapisnika jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u JRDŽ istiniti i vjerodostojni.

(24) Poštivanje obveza iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 10%« za kategorije životinja mliječne krave, tovna junad, krmače i nazimice, koze i ovce, Agencija za plaćanja provjerava temeljem broja životinja u JRDŽ-u svakog prvog dana u mjesecu i ukupne podne površine smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja upisane u JRDŽ.

(25) Poštivanje obveza iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 10%« za kategorije životinja telad, odbijena prasad, svinje za tov i nesilice te zahtjeva »Smanjena gustoća naseljenosti« za kategorije brojleri, nesilice i purani, Agencija za plaćanja provjerava temeljem broja životinja i njihove težine (živa vaga) na datume navedene u evidenciji iz članaka 142., 145., 147., 150., 151. i 152. ovoga Pravilnika i ukupne podne površine smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja upisane u JRDŽ.

(26) Korisnici iz stavka 25. ovoga članka obvezni su dostaviti na uvid evidenciju iz članaka 142., 145., 147., 150., 151. i 152. ovoga Pravilnika podružnici Agencije za plaćanja do 31. siječnja 2023. godine.«

Članak 13.

U Prilogu 1. tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG zamjenjuje se novom tablicom 18. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 14.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »10. lipnja« zamjenjuju se riječima: »27. lipnja«.

Članak 15.

U Prilogu 2. iza Lista G dodaje se Izjava o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 16.

U Prilogu 3. iza Obrasca 1. dodaje se Obrazac 1A. koji je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 17.

U Prilogu 4. obrasci 22., 23., 25., 27. i 28. zamjenjuju se novim obrascima 22., 23., 25., 27. i 28. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/52

Urbroj: 525-07/281-22-13

Zagreb, 3. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 18. Godišnja količina dušika u stajskom gnoju i količina stajskog gnoja po UG

Vrsta domaće
životinje
kg N/godina%NTona stajskog gnoja godišnje po UG
Goveda700,514,0
Goveda
(gnojovka)
700,514,2 m3/UG
Kopitari600,610,0
Ovce i koze700,88,8
Svinje800,613,3
Svinje (gnojovka)800,617,5 m3/UG
Perad852,23,9


PRILOG 2.

PRILOG 3.

Obrazac 1A.

Napomena:

Obavezno zaokružiti Izjavu broj 1. ili Izjavu broj 2.

Ukoliko se zaokruži Izjava br. 2, obavezno popuniti Podatke o prihodima od poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti, ukoliko dokazuje da je aktivni poljoprivrednik stavkama b.) i c.), i Podatke o pravnoj/fizičkoj osobi u povezanom većinskom vlasništvu, koja obavlja djelatnosti upravljanja zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, u skladu s člankom 25. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi

1) IZJAVA KORISNIKA DA NIJE POVEZAN VEĆINSKIM VLASNIŠTVOM

Izjavljujem da sam upoznat da se izravna plaćanja, mjera za ekološki uzgoj, plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i dobrobit životinja u pravilu ne dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama koje izravno ili neizravno, putem fizičke ili pravne osobe s kojima su povezane većinskim vlasništvom, upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, te da nisam povezan većinskim vlasništvom s fizičkom ili pravnom osobom koja upravlja zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i/ili rekreativnim terenima

2) IZJAVA KORISNIKA DA JE POVEZAN VEĆINSKIM VLASNIŠTVOM

Izjavljujem da sam aktivni poljoprivrednik iako sam izravno ili neizravno, povezan većinskim vlasništvom s fizičkom ili pravnom osobom koja upravlja zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, te mogu dokazati:

a) da je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata ili u Obrtnom registru ili u Upisniku poljoprivrednika za SOPG ili Upisniku OPG-ova za OPG, ili

b) da godišnji iznos izravnih plaćanja kojeg sam primio u prethodnoj fiskalnoj godini iznosi minimalno 5% ukupnih primitaka od nepoljoprivrednih djelatnosti ili

c) da najmanje 1/3 prihoda dolazi od poljoprivredne djelatnosti

Podaci o prihodima od poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti

DjelatnostIznos ukupno ostvarenog
prihoda od obavljanja
djelatnosti
1.Poljoprivreda
– od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
– od primljenih potpora
2.Ostalo
3.UKUPNO

Podaci o pravnoj/fizičkoj osobi u povezanom većinskom vlasništvu, koja obavlja djelatnosti upravljanja zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, u skladu s člankom 25. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi

1.Naziv/ime i prezime
2.OIB
3.Adresa sjedišta/prebivališta
4.Vrsta djelatnosti u skladu s člankom 25. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi
5.% vlasništva ili upravljačkih prava
6.Datum početka obavljanja djelatnosti
7.Telefon
8.Fax
9.e-mail
10.Web-stranica
11.Predsjednik uprave/direktor
12.Kontakt osoba

IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA:

Svojim potpisom jamčim za istinitost i točnost svih navedenih podataka.

_____________________________________________
(mjesto i datum)(vlastoručni potpis)

PRILOG 4.

OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe, mora se obvezno kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ili »Pristup na otvoreno«:

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom


2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 31. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,65 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,87 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,98 m2

(ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objektživa vagadatum promjenebroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po životinji (m2)napomena (razlog promjene i sl.)
1.do 150 kg
       
150-220 kg
       
više od 220 kg
       
2.do 150 kg
       
150-220 kg
       
više od 220 kg
       

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu treba postaviti najmanje 1,5 kg slame/stelje dnevno po teletu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objektdatum promjenebroj životinjavrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NEako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnjinapomena
(razlog promjene i sl.)
        
        
        

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom, a podna površina mora iznositi najmanje:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,5 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,7 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,8 m2

(ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev; ukoliko je potrebno dodati novi red za pojedinu kategoriju žive vage)

živa vagadatum promjenebroj životinjaukupna podna
površina (m2)
podna površina po teletu (m2)napomena (razlog
promjene i sl.)
do 150 kg
      
150 do 220 kg
      
više od 220 kg
      

OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« a) povećanje podne površine za 10% b) obogaćivanje ležišta


2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep) (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektbroj prijavljene prasadi s netaknutim repomdatum kontrole/promjene% životinja s neoštećenim repom
1.
    
2.

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti najmanje jedan od zahtjeva:

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanju podnu površinu po prasetu (do 10 kg žive vage osigurati 0,16 m2 površine, od 10 do 20 kg žive vage 0,22 m2) (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objektživa vagadatum promjenebroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po prasetu (m2)napomena (razlog promjene i sl.)
1.do 10 kg
       
10 do 20 kg
       
2.do 10 kg
       
10 do 20 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektdatum promjenebroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnjinapomena
(razlog promjene i sl.)
1.
       
2.


OBRAZAC 25. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10%, b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu


2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep) (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektbroj prijavljene prasadi s netaknutim repomdatum kontrole/promjene% životinja s neoštećenim repom
1.
    
2.
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10%:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,33 m2

– za svinje od 30 do 50 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,44 m2

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,60 m2

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,71 m2

– za svinje više od 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 1,10 m2

(ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev; ukoliko je potrebno dodati novi red za pojedinu kategoriju žive vage)

objektživa vagadatum promjenebroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po tovljeniku (m2)napomena
(razlog promjene i sl.)
1.20 do 30 kg
       
30 do 50 kg
       
50 do 85 kg
       
85 do 110 kg
       
više od 110 kg
       
2.20 do 30 kg
       
30 do 50 kg
       
50 do 85 kg
       
85 do 110 kg
       
više od 110 kg
       
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektživa vagadatum promjenebroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEnapomena (razlog promjene, ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji i sl.)
1.do 60 kg
       
više od 60 kg
       
2.do 60 kg
       
više od 60 kg
       
4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku (ispunjavati na način da se sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektbroj životinjaukupna površina ispusta (m2)površina ispusta po životinji (m2)datum i vrijeme koje su
životinje provele u ispustu
1.
     
     
2.
     


OBRAZAC 27. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno skraćivanje kljunova – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«:

a) Povećanje podne površine za 10%

b) Smanjena gustoća naseljenosti

c) Smanjeni broj nesilica po gnijezdu

d) Dodatne prečke

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektbroj kljunovaskraćeni kljunovi DA/NEnapomena (razlog promjene i sl.)
1.
    
2.
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«

3a. Povećanje podne površine za 10% – osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)

objektdatum promjenebroj nesilicabroj kaveza

ukupna površina kaveza

(cm2)

napomena (razlog
promjene i sl.)
      
      
      
3b. Smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m2 korisne površine (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
objektdatum promjenebroj nesilicaukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena (razlog
promjene i sl.)
1.
      
2.
3c. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – u kavezu osigurati na jedno gnijezdo najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
Kavezno držanje
objektdatum promjeneukupan broj nesilicabroj gnijezdabroj nesilica po
gnijezdu
napomena (razlog promjene i sl.)
1.
      
2.
Alternativni sustav držanja
objektdatum promjeneukupan broj nesilicabroj gnijezdabroj nesilica po 1 m2 površine gnijezdanapomena (razlog promjene i sl.)
1.
      
2.
3d. Dodatne prečke – po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm
objektdatum promjeneukupan broj nesilica

ukupna dužina prečki

(cm)

dužina prečke/nesilici
(cm/nesilici)
napomena (razlog promjene i sl.)
1.
      
2.OBRAZAC 28. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj

4. »Pristup na otvoreno« – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po kljunu

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir za piliće (Chickpaper)
objektdatum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
1.
 
2.
Napomena: čuvati račune od kupnje papira za piliće. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid. Ispunjavati evidenciju na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje.
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj (ispunjavati na način da se u kolonu »objekt« upisuje broj objekta u kojem se drže životinje te se za svaki objekt sve promjene unose ažurno i kronološki u novi red evidencije, npr. promjene brojnog stanja životinja prijavljenih za navedenu operaciju i zahtjev)
Podni uzgoj
objektdatum promjenebroj kljunovaprosječna težina kljuna (kg)ukupna površina (m2)gustoća naseljenosti (kg/m2)
1.
 
2.
Alternativni uzgoj
objektdatum promjenebroj kljunovaprosječna težina kljuna (kg)ukupna površina (m2)gustoća naseljenosti (kg/m2)
1.
 
2.
4. »Pristup na otvoreno« – povećanje podne površine – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po puri
objektdatum promjeneukupan broj kljunovaukupna površina ispusta (m2)

površina ispusta po kljunu

(m2)

napomena (razlog promjene i sl.)
1.
 
2.