Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105

NN 54/2022 (11.5.2022.), Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

705

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC105

I.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105, sukladno lokacijskoj dozvoli koju je izdala Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu, klasa: UP/I-350-05/17-03/09, urbroj: 2170/1-03-07/02-18-06, od 19. ožujka 2018., izuzima se iz područja pomorskog dobra sljedeća nekretnina u k.o. Lopar:

– zk.č.br. 10313/4 – PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE od 2184 m2, upisana u zk.ul.br. 2974, kao pomorsko dobro.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke briše se u zemljišnim knjigama kao opće dobro (pomorsko dobro) radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste i upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nadležno općinsko državno odvjetništvo uputit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu prijedlog za brisanje pomorskog dobra uz istovremeni upis javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske na nekretnini iz točke I. ove Odluke, a sukladno članku 43. stavku 5. Zakona o cestama.

III.

Nekretninu iz točke I. ove Odluke koja se izuzima iz pomorskog dobra na upravljanje preuzima društvo Hrvatske ceste d.o.o., radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC105.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/167

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.