Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine

NN 54/2022 (11.5.2022.), Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

711

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 48. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), a u vezi s točkom IV. Odluke o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (»Narodne novine«, broj 65/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

I.

Daje se suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da, temeljem ugovora s jedinicom područne (regionalne) samouprave i Gradom Zagrebom (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava), sufinancira prijevoz putnika u cestovnom prometu kao javnu uslugu u razdoblju od 2022. do 2024. godine do iznosa planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.), a najviše do iznosa od 428.116.733,00 kuna godišnje.

II.

Sredstva za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika iz točke I. ove Odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u okviru Razdjela 065, Glave 05 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Aktivnosti A820076 Sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika i A819076 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza.

III.

Sredstva za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika iz točke I. ove Odluke raspoređuju se Korisnicima sredstava, na temelju članka 33. stavka 10. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18., 98/19., 30/21. i 89/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a sukladno točki IV. Odluke o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika, a najviše do iznosa koji je utvrđen Tablicom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o raspodjeli Korisnicima sredstava.

Tablica raspodjele nalazi se u Prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

IV.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ove Odluke, sklopit će se ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i svakog Korisnika sredstava iz točke I. ove Odluke.

V.

Sredstva iz točke III. ove Odluke doznačit će se Korisnicima sredstava na temelju podnesenog zahtjeva za isplatom, a način, rokovi prijenosa i trošenja sredstava, kontrola namjenskog trošenja doznačenih sredstava, mogućnost obustave i povrata sredstava te način izvješćivanja od strane Korisnika sredstava, regulirat će se ugovorom iz točke IV. ove Odluke.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da osigura provedbu ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/185

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

TABLICA RASPODJELE

Red.

broj

Naziv županijeRaspoređeni iznos
1.Bjelovarsko-bilogorska17.567.847,00 kuna
2.Brodsko-posavska20.916.380,00 kuna
3.Dubrovačko-neretvanska12.455.709,00 kuna
4.Istarska23.546.480,00 kuna
5.Karlovačka20.163.365,00 kuna
6.Koprivničko-križevačka16.454.078,00 kuna
7.Krapinsko-zagorska18.598.687,00 kuna
8.Ličko-senjska12.239.089,00 kuna
9.Međimurska15.881.857,00 kuna
10.Osječko-baranjska27.687.762,00 kuna
11.Požeško-slavonska11.247.457,00 kuna
12.Primorsko-goranska26.505.740,00 kuna
13.Sisačko-moslavačka18.906.029,00 kuna
14.Splitsko-dalmatinska42.652.908,00 kuna
15.Šibensko-kninska17.156.661,00 kuna
16.Varaždinska24.225.001,00 kuna
17.Virovitičko-podravska12.364.955,00 kuna
18.Vukovarsko-srijemska18.822.175,00 kuna
19.Zadarska16.905.476,00 kuna
20.Zagrebačka46.319.077,00 kuna
21.Grad Zagreb7.500.000,00 kuna
Ukupno428.116.733,00 kuna