Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

NN 54/2022 (11.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

712

Na temelju članka 44. stavka 3., članka 110. stavka 6. i članka 429. stavka 3. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15., 104/17. i 36/22.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VRSTI I VISINI NAKNADE TROŠKOVA FINANCIJSKE AGENCIJE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU I O VISINI NAKNADE TROŠKA FINANCIJSKE AGENCIJE ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Članak 1.

U Pravilniku o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku i o visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (»Narodne novine«, broj 106/15.) naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»PRAVILNIK O VRSTI I VISINI NAKNADE TROŠKOVA FINANCIJSKE AGENCIJE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU, VISINI NAKNADE TROŠKA FINANCIJSKE AGENCIJE ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA I ZAHTJEVA ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOG POSTUPKA«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta i visina naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku, visina naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka te načinu njihova plaćanja.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Visina naknade troška Financijske agencije za podnošenje zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka određuje se u iznosu od 140,00 kuna uvećanom za porez na dodanu vrijednost.

(2) Naknada Financijskoj agenciji iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se na žiro račun broj: HR4223900011100017042, model: HR05, poziv na broj: 66672 – OIB dužnika.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/21

Urbroj: 514-04-01-02-02/03-22-01

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.