Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku

NN 54/2022 (11.5.2022.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

714

Na temelju članka 44. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15., 104/17. i 36/22.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POPISU JEDINICA FINANCIJSKE AGENCIJE I PODRUČJA NJIHOVE NADLEŽNOSTI U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o popisu jedinica financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku (»Narodne novine«, broj 106/15.) u članku 3. ispred riječi »Pismena« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u prekograničnim slučajevima prijava tražbine može se podnijeti putem adrese elektroničke pošte objavljene na web-stranici Financijske agencije ili na drugi pogodan način.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/20

Urbroj: 514-04-01-02-02/03-22-01

Zagreb, 29. travnja 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.