Pravilnik o provedbi Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka

NN 55/2022 (13.5.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede

736

Na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA UREĐENJE SABIRALIŠTA MLIJEKA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/396, urbroj: 50301-05/14-21-3 od 24. studenoga 2021. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) registrirano sabiralište je objekt u kojemu se sabire mlijeko od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka a koji je upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti »sabiralište«

b) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti »sabiralište«

c) korisnik potpore je subjekt koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i zadovoljio uvjete ovoga Pravilnika

d) podnositelj Zahtjeva – je subjekt koji podnosi Zahtjev u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Potpora za uređenje sabirališta mlijeka

Članak 4.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku sufinanciranja prihvatljivih troškova navedenih u članku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Najveći iznos potpore za potrebe članka 9. ovoga Pravilnika utvrđuje se prema priloženim predračunima ili računima za prihvatljive troškove iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Konačni iznos potpore za isplatu utvrđuje se nakon dostave svih predračuna i/ili računa i dokaza o plaćanju za prihvatljive troškove iz članka 7. ovoga Pravilnika i provedenih provjera iz članaka 10. i 11. ovoga Pravilnika.

(4) Ukoliko je iznos na prihvatljivim predračunima i/ili računima manji od iznosa iz članka 7. ovoga Pravilnika, odobrit će se iznos naveden na prihvatljivim predračunima i/ili računima, a ukoliko je iznos na prihvatljivim predračunima i/ili računima veći, odobrit će se iznos iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Sufinanciranje je moguće ostvariti u najvišem iznosu od 100.000,00 kuna po prihvatljivom korisniku.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Za potporu je prihvatljiv subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji je upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti »sabiralište«, kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i interes mu je uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka kako bi ono ispunilo opće odredbe o higijeni propisane Prilogom II. Uredbe (EZ) 852/2004 i posebne odredbe o higijeni propisane Prilogom III. Odjeljkom IX. Uredbe (EZ) 853/2004 s ciljem upisa »sabirališta« u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata).

(2) Infrastrukturni uvjeti i uvjeti za opremu kojima sabiralište mora udovoljiti da bi bilo upisano u Upisnik odobrenih objekata navedeni su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja

Članak 6.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja su nabava kontejnera s infrastrukturom, uređenje i/ili opremanje sabirališta kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) u cilju prilagodbe zahtjevima posebnih propisa o sigurnosti hrane i upisa u Upisnik odobrenih objekata.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja

Članak 7.

(1) Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

I. Kupnja novog ili rabljenog kontejnera s infrastrukturom (vodovodna, plinska, električna, kanalizacijska mreža, gromobranske instalacije, rashladni uređaji), uključujući prijevoz i montažu kontejnera, u iznosu do 80.000,00 kn bez PDV-a

II. Uvođenje infrastrukture u registrirano sabiralište u ukupnom iznosu do 40.000,00 kn bez PDV-a

– vodovodna,

– plinska,

– električna,

– kanalizacijska mreža uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda,

– gromobranske instalacije,

– rashladni uređaji (klima-uređaji za hlađenje/grijanje).

III. Građevinski radovi na uređenju i rekonstrukciji registriranih sabirališta u ukupnom iznosu do 50.000,00 kn bez PDV-a

Popis prihvatljivih radova vezano uz građenje:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenja i demontaže

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirano-betonski radovi i armirački radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Čelična konstrukcija

10. Izolatorski radovi

11. Krovopokrivački radovi

B. OBRTNIČKI RADOVI

1. Limarski radovi

2. Stolarski radovi

3. Bravarski radovi

4. Staklarski radovi

5. Gips-kartonski radovi

6. Podne i zidne obloge

7. Kamenarski radovi

8. Keramičarski radovi

9. Soboslikarsko-ličilački radovi

10. Fasaderki radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

1. Elektroinstalacije

2. Instalacije vodovoda, kanalizacije i zaštite od požara

3. Sanitarna oprema

4. Strojarske instalacije

5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

IV. Kupnja novog ili rabljenog laktofriza, uključujući prijevoz i montažu laktofriza, za potrebe registriranih sabirališta u iznosu do 35.000,00 kn bez PDV-a

V. Projektna dokumentacija za uređenje i rekonstrukciju registriranih sabirališta u iznosu do 20.000,00 kn bez PDV-a

VI. Trošak PDV-a ako se ne koristi kao pretporez, odnosno, ako korisnici potpore iz Programa nisu u sustavu PDV-a

(2) Sveukupni prihvatljivi troškovi sufinanciraju se do najviše 100.000,00 kn bez PDV-a po prihvatljivom korisniku.

Javni poziv

Članak 8.

(1) Prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu iz Programa provodi se na temelju Javnog poziva kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija).

(2) Javni poziv iz stavka prvog ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije i Ministarstva.

(3) Prijava na Javni poziv ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva Agenciji pisanim putem na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva. Popunjeni i ovjereni Zahtjev dostavlja se Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb s naznakom: »Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka – prijava na Javni poziv«.

(4) Uz Zahtjev je obvezno priložiti:

– predračune i/ili račune s dokazom plaćanja za prihvatljive troškove iz članka 7. ovoga Pravilnika i prateću dokumentaciju,

– popis korisnika sabirališta (isporučitelja mlijeka koji tom sabiralištu predaju mlijeko za mljekaru) na dan podnošenja Zahtjeva,

– ugovor o najmu objekta ukoliko je objekt u najmu,

– potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave da se korisnik nalazi u sustavu PDV-a, ukoliko je korisnik u sustavu PDV-a.

(5) Prihvatljivi predračuni i/ili računi iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka su oni koji su izdani u razdoblju od 1. siječnja 2021. do dana podnošenja Zahtjeva.

(6) Podnošenje Zahtjeva za potporu iz Programa moguće je isključivo za aktivnosti iz članka 6. ovoga Pravilnika provedene u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. listopada 2022. godine.

(7) Rok za prijavu na Javni poziv bit će definiran u Javnom pozivu.

Kriteriji za odabir prihvatljivih korisnika za isplatu

Članak 9.

(1) U slučaju da se na Javni poziv prijavi broj korisnika čiji ukupan traženi iznos sufinanciranja prelazi 2.000.000,00 kuna, prednost imaju sabirališta preko kojih se sabire mlijeko od većeg broja primarnih proizvođača.

(2) Ukoliko su prihvatljivi korisnici izjednačeni po uvjetu iz stavka 1. ovoga članka, prednost imaju sabirališta s manjim iznosom tražene potpore.

Obveze korisnika

Članak 10.

(1) Korisnici potpore iz Programa moraju se po završetku investicije kojom je sabiralište usklađeno sa zahtjevima propisa o sigurnosti hrane životinjskog podrijetla, upisati u Upisnik odobrenih objekata.

(2) Usklađenost s uvjetima za upis u Upisnik odobrenih objekata kontrolira veterinarska inspekcija Državnog inspektorata.

(3) Upis iz stavka prvog ovoga članka mora se provesti najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

(4) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su do 15. siječnja 2023. godine Agenciji za plaćanja dostaviti račune, dokaze o plaćanju i prateću dokumentaciju za prihvatljive aktivnosti provedene u razdoblju od podnošenja Zahtjeva do 31. listopada 2022. godine.

(5) Korisnici potpore dužni su namjenski koristiti kontejnere i/ili laktofrize nabavljene sredstvima iz Programa te im se stavlja zabrana njihovog otuđenja za čitavo razdoblje funkcioniranja sabirališta, odnosno sve dok postoje primarni proizvođači koji isporučuju mlijeko preko tih sabirališta, uz mogućnost otpisa u skladu s propisanim rokovima amortizacije.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 11.

(1) Agencija provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Agencija provodi kontrolu na terenu namjenskog utroška sredstava po završetku aktivnosti u skladu s člankom 141. Zakona o poljoprivredi na uzorku od najmanje 5% korisnika mjere i 5% zatražene potpore. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se slučajnim odabirom i analizom rizika

(3) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Agencija donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju potpore i isplati predujma podnositeljima Zahtjeva koji su se prijavili na Javni poziv iz članka 9. ovoga Pravilnika, zadovoljili uvjete i dokazali opravdanost troškova sukladno članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika

– Odluku o konačnom iznosu potpore podnositeljima Zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa i ovoga Pravilnika koja sadrži obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe o potporama male vrijednosti

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(4) Odluke iz stavka 3. ovoga članka podnositeljima zahtjeva Agencija dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Dopuna i/ili ispravak Zahtjeva

Članak 12.

Ukoliko je potrebno, Agencija će pisanim putem preporučenom poštom zatražiti ispravke, dodatna obrazloženja i/ili dopune Zahtjeva i dostavljene dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije na način naveden u pismenu.

Žalbe

Članak 13.

(1) Na odluke iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva za potporu može izjaviti žalbu Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

(2) O žalbi protiv odluka Agencije odlučuje Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

Povrat potpore

Članak 14.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 15.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016., sa svim izmjenama i dopunama).

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-15/21-01/8

Urbroj: 525-13/875-22-19

Zagreb, 5. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede

Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.


ODOBRENO SABIRALIŠTE
obveze kojima mora udovoljiti odobreni objekt
Opće odredbe o higijeni propisane Prilogom II. Uredbe (EZ) 852/2004

Poglavlje I. – Opći uvjeti koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se posluje s hranom: Prostorije u kojima se posluje s hranom su čiste, održavane i u dobrom stanju

Osiguran je dovoljan broj zahoda

Objekt je izgrađen na način koji omogućava odgovarajuće održavanje, čišćenje i/ili dezinfekciju, onemogućava ili smanjuje kontaminaciju putem zraka, osigurava odgovarajući radni prostor koji omogućava higijensko obavljanje svih poslova

Objekt je izgrađen na način koji onemogućava nakupljanje prljavštine, doticaj s otrovnim materijalima, unos čestica u hranu i stvaranje kondenzacije ili neželjene plijesni na površinama

Objekt je izgrađen na način koji omogućava dobru higijensku praksu, uključujući zaštitu od kontaminacije te osobito suzbijanje štetnika

Osigurani su prikladni uvjeti za uskladištenje sirovog mlijeka na odgovarajućoj temperaturi koja se može pratiti i, prema potrebi, bilježiti

Prostorije imaju odgovarajuću opremu za pranje ruku

Osigurana je primjerena i dostatna umjetna ili prirodna izmjena zraka

Prostorije za hranu imaju odgovarajuće prirodno i/ili umjetno osvjetljenje

Postoje odgovarajući sustavi za odvod otpadnih voda

Postoje odgovarajući garderobni prostori za osoblje

Sredstva za čišćenje i dezinfekciju su skladištena u prostorima gdje se ne rukuje sa hranom

NAPOMENA:

Uvjeti su ostali isti, jer su razlike u zahtjevima pokrivene Pravilnikom o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (NN, br. 51/15, 106/15, 21/19) članak 10. točka c) – garderobni prostor za radnike, prostor za sredstva za čišćenje i dezinfekciju proizvodnog pogona može biti dislociran od radnog dijela ako se nalazi unutar kruga objekta; točka f) – sabirališta mlijeka koja imaju ukupno dnevno radno vrijeme do tri sata ne moraju imati sanitarni čvor, no na raspolaganju moraju imati odgovarajući zahod i umivaonik za pranje ruku;

Poglavlje V. – Zahtjevi vezani za opremu: Predmeti, pribor i oprema s kojima mlijeko dolazi u dodir moraju se moći učinkovito očistiti, prema potrebi, dezinficirati, održavaju se u dobrom stanju.

Prema potrebi na spremniku za mlijeko postavljen je odgovarajući kontrolni uređaj kako bi se osiguralo mjerenje temperature mlijeka

Ukoliko se za sprečavanje korozije opreme i spremnika moraju upotrebljavati kemijski dodaci, oni se moraju upotrebljavati u skladu s dobrom praksom.

Poglavlje VII. 1. – Opskrba vodom: Mora biti osigurana dovoljna opskrba vodom za piće koja se mora upotrebljavati kad god je potrebno, kako bi se osiguralo da hrana ne bude kontaminirana

Poglavlje VIII. – Osobna higijena

Svaka osoba koja radi u prostoru za rukovanje hranom mora održavati visok stupanj osobne čistoće i mora nositi prikladnu, čistu i, prema potrebi, zaštitnu odjeću.

Nijednoj osobi koja boluje od bolesti što se može prenijeti hranom ili koja je nositelj takve bolesti, kao ni osobama koje imaju, na primjer, inficirane ozljede, kožne infekcije i rane ili proljev ne smije se dopustiti rukovanje hranom ili ulazak u prostor u kojemu se rukuje hranom, u kakvom god svojstvu, ako postoji bilo kakva opasnost od izravne ili neizravne kontaminacije. Svaka takva osoba koja radi u poduzeću koje posluje s hranom i koja bi mogla lako doći u doticaj s hranom mora subjektu u poslovanju s hranom odmah prijaviti svoju bolest ili simptome i, po mogućnosti, njihove uzroke.

Poglavlje IX. 1., 2., 4., 5., 8. – Odredbe koje se odnose na hranu:

Subjekt u poslovanju s hranom ne smije primiti sirovine ili sastojke, osim živih životinja, ili drugi materijal koji se rabi u preradi proizvoda ako je poznato ili se može opravdano pretpostaviti da su zaraženi parazitima, patogenim mikroorganizmima, otrovnim, raspadnutim ili stranim tvarima u tolikoj mjeri da, čak i kad bi subjekt u poslovanju s hranom higijenski primijenio uobičajene postupke sortiranja i/ili prerade, konačni proizvod ipak ne bi bio prikladan za prehranu ljudi.

Sirovine i svi sastojci koji su uskladišteni u poduzeću koje posluje s hranom moraju se držati pod odgovarajućim uvjetima koji sprečavaju štetne promjene i koji ih štite od kontaminacije.

Moraju se provoditi odgovarajući postupci za suzbijanje štetnika. Moraju se provoditi i odgovarajući postupci kojima se domaćim životinjama sprečava pristup mjestima na kojima se priprema hrana, u kojima se njome rukuje ili se skladišti (ili, ako to nadležno tijelo dopusti u posebnim slučajevima, kojima se sprečava da takav pristup dovede do kontaminacije).

Sirovine, sastojci, poluprerađeni i konačni proizvodi koji mogu pogodovati razmnožavanju patogenih mikroorganizama ili stvaranju toksina ne smiju se držati na temperaturama koje bi mogle predstavljati rizik za zdravlje. Hladni se lanac ne smije prekidati. Međutim, dopuštena su ograničena razdoblja bez kontrolirane temperature zbog praktičnosti rukovanja tijekom pripreme, prijevoza skladištenja, izlaganja i posluživanja hrane, pod uvjetom da to ne predstavlja rizik za zdravlje. Poduzeća koja posluju s hranom, a koja proizvode, rukuju ili pakiraju prerađenu hranu moraju imati prikladne prostorije koje su dovoljno velike da se u njima mogu skladištiti sirovine odvojeno od prerađenih proizvoda, kao i dovoljno odvojenog prostora za skladištenje u hladnjacima.

Opasne i/ili nejestive tvari, uključujući hranu za životinje, moraju se na odgovarajući način obilježiti i uskladištiti u odvojene i sigurne spremnike.

Poglavlje XII. – Izobrazba: Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati:

da osobe koje rukuju hranom budu nadgledane te upućene i/ili osposobljene za pitanja higijene hrane, sukladno zahtjevnosti posla koji obavljaju;

da osobe koje su odgovorne za razvoj i održavanje postupka iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe ili za primjenu odgovarajućih vodiča prođu odgovarajuću izobrazbu o primjeni načela HACCP;

i

usklađenost sa svim zahtjevima nacionalnog prava vezano za program izobrazbe osoba koje rade u određenim prehrambenim sektorima.

Posebne odredbe vezane uz higijenu hrane životinjskog podrijetla i Uredbu (EZ) 853/2004Prilog II., Odjeljak I., dio C, točka 12 – Identifikacijska oznaka: U slučaju proizvoda životinjskog podrijetla u obliku tekućine, granula ili praška koji se prevoze u rasutom stanju, te proizvoda ribarstva koji se prevoze nezapakirani, identifikacijska oznaka nije potrebna ako popratni dokumenti sadrže podatke navedene u točkama 6., 7. i, prema potrebi, 8. (ime države, odobreni broj objekta, oznaka za EU)
Prilog III., Odjeljak IX, Poglavlje I., dio II., B, 2. – higijena prikupljanja mlijeka: Odmah nakon mužnje, mlijeko se mora držati na čistom mjestu koje je tako konstruirano i opremljeno da se izbjegne svaka kontaminacija. Mlijeko se, u slučaju svakodnevnog sakupljanja, mora odmah ohladiti do temperature od najviše 8 °C, ili do najviše 6 °C ako se sakupljanje ne obavlja svakodnevno.
Prilog III., Odjeljak IX, Poglavlje I., dio II., C, 1. – higijena osoblja: Osobe koje obavljaju mužnju i/ili rukuju sirovim mlijekom moraju nositi odgovarajuću čistu odjeću.
Prilog III., Odjeljak IX, Poglavlje I., dio III., 5. – ne ispunjavanje kriterija za sirovo mlijeko: Ako sirovo mlijeko ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ili 4., subjekt koji posluje s hranom mora o tome obavijestiti nadležno tijelo i poduzeti mjere da popravi stanje.
Vođenje evidencija sukladno Pravilniku o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (»Narodne novine«, br. 68/15)PREDUVJETNI PROGRAMI – članak 8. i 15.
HACCP – članak 15. stavka 4.