Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

NN 55/2022 (13.5.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

738

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvakulturi i 14/19), a u vezi s Odlukom o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine) i Odlukom o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/21-01/2463, urbroj: 525-13/0737-21-1 od 28. srpnja 2021. godine), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (»Narodne novine«, br. 30/18, 49/18, 78/18, 54/19, 27/21 i 100/21) članak 8. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov obalnim mrežama potegačama mogu iskrcavati ulov samo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.«.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je isključivo radi zamjene plovila u povlastici istog vlasnika, tj. kada dođe do prijenosa povlastice sa starog na novo plovilo istog vlasnika uz uvjet da kapacitet novog plovila (izražen u kW i GT) nije veći od kapaciteta plovila s kojeg se povlastica i Odobrenje prenosi.

(2) U slučajevima:

– prijenosa povlastice radi prodaje plovila s povlasticom drugom vlasniku,

– prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima ili

– prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom

sva prava iz Odobrenja zadržava plovilo koje ima novog vlasnika.«.

Članak 3.

Prilog 2. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/24

Urbroj: 525-12/718-22-22

Zagreb, 4. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.