Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti

NN 55/2022 (13.5.2022.), Pravilnik o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

739

Na temelju članka 69. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 144/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave
(»Narodne novine«, broj 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O AKTIVNOSTIMA I POSTUPCIMA ZA POBOLJŠANJE SIGURNOSTI CESTOVNE INFRASTRUKTURE I REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju aktivnosti poboljšanja sigurnosti infrastrukture cesta za koje je Zakonom o cestama propisana takva obveza, a koje se odnose na sve faze planiranja, projektiranja, građenja i održavanja cesta te obuhvaćaju procjenu sigurnosti mreže cesta, ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, reviziju cestovne sigurnosti, upravljanje podacima o sigurnosti cesta te sadržaj izvješća o prometnim nesrećama.

(2) Ovim se Pravilnikom također utvrđuje način i opseg obavljanja poslova revizije, ocjene i provjere cestovne sigurnosti, radno iskustvo i stručna sprema revizora cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: revizor) te postupak izdavanja ovlaštenja, program osposobljavanja za revizora i provjera osposobljenosti, program dodatnog osposobljavanja, sadržaj i način vođenja očevidnika ovlaštenih revizora te izrada izvješća o reviziji cestovne sigurnosti.

(3) Upravitelji cesta odnosno koncesionari mogu provoditi aktivnosti propisane ovim Pravilnikom i na drugim javnim i nerazvrstanim cestama za koje Zakonom o cestama nije utvrđena obveza provođenja.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 2008/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. godine o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture (SL L 319, 29. 11. 2008.)

– Direktiva (EU) 2019/1936 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. godine o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (SL L 305, 26. 11. 2019.).

Značenje pojmova

Članak 3.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju značenje propisano Zakonom o cestama.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Naručitelj ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu odnosno revizije cestovne sigurnosti« (dalje u tekstu: naručitelj) je upravitelj javne ceste ili koncesionar. Ukoliko investitor ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu odnosno revizije cestovne sigurnosti nije upravitelj javne ceste ili koncesionar javne ceste, upravitelj ili koncesionar javne ceste u dogovoru s investitorom preuzima ulogu naručitelja u smislu ovog Pravilnika.

2. »Odgovorna osoba naručitelja« je predstavnik koji u ime naručitelja rukovodi ocjenom utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu i revizijom cestovne sigurnosti u cijeloj fazi njihove izrade. Odgovorna osoba naručitelja u fazi izrade revizije cestovne sigurnosti dužna je revizoru staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i stručne podloge za koje se provodi revizija. Odgovorna osoba naručitelja dužna je biti u kontaktu s revizorom i štititi interese naručitelja.

3. »Stručne podloge« se odnose na relevantnu projektnu dokumentaciju koju izrađuje projektant, a za koju se provodi revizija cestovne sigurnosti. U fazi ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu stručne podloge odnose se na predložena varijantna rješenja dok se u fazi revizije cestovne sigurnosti one odnose na idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt te prometni elaborat.

4. »Nalazi i preporuke« su preporuke za projektanta i pravnu osobu koja upravlja javnom cestom te koncesionara. Njima je potrebno jasno i sažeto objasniti utvrđenu problematiku i predložiti adekvatne mjere poboljšanja odnosno povećanja sigurnosti prometa. Nalaze i preporuke poželjno je potkrijepiti grafičkim prilozima.

5. »Nezaštićeni sudionik u cestovnom prometu« je sudionik u prometu koji je u slučaju prometne nesreće u najvećem riziku od smrtnog ishoda i teških tjelesnih ozljeda, a odnosi se na pješake svih dobnih skupina, posebice djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom. Također, u skupinu nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu ubrajaju se i motociklisti, biciklisti te korisnici romobila i ostalih vozila bez vanjske zaštite.

II. OCJENA UTJECAJA NA SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU (RSIA)

Obuhvat ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu

Članak 4.

(1) Izrada ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu je obvezna analiza koja obuhvaća pregled stručnih podloga u kojima su razmatrana varijantna rješenja, a provodi se u početnoj fazi planiranja za potrebe izrade planova, programa i strategije razvoja javnih cesta te ocjene stručnih podloga u postupku izrade prostorno--planskih dokumenata.

(2) Sadržaj i elementi ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu propisani su Prilogu I. ovog Pravilnika.

Obveze u postupku ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu

Članak 5.

(1) U postupku ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu naručitelj dostavlja, a revizor odnosno revizorski tim koji po potrebi sastavlja i vodi revizor, pregledava sve dostupne stručne podloge sukladno Smjernicama za provođenje ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu.

(2) Revizor je dužan izraditi izvješće o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu koje uključuje sve varijante predloženog rješenja cestovne infrastrukture sadržane u stručnim podlogama koje mu je naručitelj stavio na raspolaganje uz iznošenje zaključaka za svako predloženo varijantno rješenje.

(3) Ukoliko revizor utvrdi da bi se određenim mjerama i tehničkim rješenjima pojedino varijantno rješenje moglo prometno--sigurnosno poboljšati, obvezan je dati konkretne prijedloge za poboljšanje predloženog prihvatljivog varijantnog rješenja uz procjenu troškova i koristi.

(4) Prilikom izrade ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu revizor je dužan analizirati sigurnost svih korisnika uključujući i nezaštićene sudionike u cestovnom prometu.

(5) Zadaća revizora je rangirati varijantna rješenja prema njihovoj prometno-sigurnosnoj prihvatljivosti te prikazati sve relevantne informacije za provođenje analize troškova i koristi.

(6) Prilikom odabira varijantnog rješenja naručitelj mora uzeti u obzir zaključke revizora vodeći pri tome računa o troškovima i koristima različitih opcija koje se procjenjuju, a uzimajući u obzir i druge naručitelju poznate čimbenike izgradnje cestovne infrastrukture koji nisu razmatrani ovim postupkom.

III. REVIZIJA CESTOVNE SIGURNOSTI (RSA)

Obuhvat revizije cestovne sigurnosti

Članak 6.

(1) Revizija cestovne sigurnosti obuhvaća sve faze gradnje cestovne infrastrukture što uključuje:

– Reviziju idejnog projekta (Faza 1), koja treba biti provedena prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole,

– Reviziju glavnog projekta (Faza 2), ovisno o razini razrade projektne dokumentacije sukladno posebnom propisu. Revizija glavnog projekta treba biti provedena prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole,

– Revizija izgrađene cestovne infrastrukture u postupku prije puštanja u promet (Faza 3). Revizija izgrađene cestovne infrastrukture treba biti provedena prije tehničkog pregleda cestovne infrastrukture koji se provodi sukladno propisima kojima se uređuje gradnja,

– Reviziju cestovne infrastrukture u početnom razdoblju korištenja (Faza 4). Provodi se u razdoblju unutar godine dana od puštanja ceste u promet.

(2) Sadržaj i elementi revizije cestovne sigurnosti propisani su u Prilogu II. ovog Pravilnika, a revizija se provodi sukladno Smjernicama za provođenje revizije cestovne sigurnosti.

Obveze u postupku revizije cestovne sigurnosti

Članak 7.

(1) Prilikom provođenja postupka revizije idejnog projekta (Faza 1) i revizije glavnog projekta (Faza 2) naručitelj dostavlja, a revizor odnosno revizorski tim koji po potrebi sastavlja i vodi revizor, obavlja pregled projektne dokumentacije u skladu sa Smjernicama za provođenje revizije cestovne sigurnosti te izrađuje početno i završno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti.

(2) Prilikom provođenja postupka revizije izgrađene cestovne infrastrukture u postupku prije puštanja u promet (Faza 3) i revizije cestovne infrastrukture u početnom razdoblju korištenja (Faza 4), revizor odnosno revizorski tim koji po potrebi sastavlja i vodi revizor, obavlja terenski pregled izgrađene cestovne infrastrukture u skladu sa Smjernicama za provođenje revizije cestovne sigurnosti te izrađuje početno i završno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti.

(3) Početno i završno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti mora sadržavati sve propisane elemente iz Priloga II. te obrazac iz Priloga III. u kojem su navedeni nalazi i preporuke o provedenoj reviziji te predložene korektivne mjere za naručitelja odnosno projektanta.

(4) Utvrđene nalaze revizor procjenjuje i kategorizira kao:

– nalaze visokog rizika (velika vjerojatnost prometnih nesreća s velikom vjerojatnošću smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja osoba),

– nalaze srednjeg rizika (povećana vjerojatnost učestalih prometnih nesreća s materijalnom štetom odnosno lakim posljedicama te manjom vjerojatnosti prometnih nesreća s težim posljedicama),

– nalaze niskog rizika (vjerojatnost prometnih nesreća s lakim posljedicama odnosno materijalnom štetom).

(5) Svaki nalaz i preporuku koji su povezani s visokim rizikom revizor potkrjepljuje pojednostavljenom analizom troškova i koristi korištenjem vrijednosti za društveni trošak prometne nesreće s teškim posljedicama i procjenom troškova provođenja korektivnih mjera.

(6) Revizor povremeno prati stanje sigurnosti na revidiranoj cestovnoj infrastrukturi u razdoblju od dodatne tri godine od njenog puštanja u promet te može po potrebi dati naručitelju dodatne upute i prijedloge poboljšanja predmetne cestovne infrastrukture, a u cilju povećanja sigurnosti prometa.

Postupanje po izvješću o reviziji cestovne sigurnosti

Članak 8.

(1) Na temelju početnog izvješća Naručitelj na obrascu iz Priloga III. sastavlja pisani odgovor u kojem detaljno iznosi odgovore, i to:

a. koje će nalaze i preporuke u potpunosti prihvatiti te prijedlog načina otklanjanja nedostataka,

b. koje će nalaze i preporuke djelomično uvažiti uz navođenje razloga te prijedloga načina otklanjanja nedostataka,

c. koje nalaze i preporuke neće prihvatiti, uz obrazloženje zbog čega ih ne može prihvatiti.

(2) Po zaprimanju odgovora na početno izvješće revizor razmatra odgovore naručitelja te sastavlja završno izvješće o reviziji u kojem donosi zaključke kojima prihvaća ili ne prihvaća odgovore Naručitelja uz dodatno obrazloženje.

(3) Naručitelj po potrebi, u sklopu odgovora može uključiti i odgovor ovlaštenog projektanta stručne podloge na koju se nalazi ili preporuka odnose.

(4) Završno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti u fazi idejnog projekta (Faza 1) prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja zajedno s ostalom dokumentacijom propisanom posebnim propisom.

(5) Završno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti u fazi glavnog projekta (Faza 2) prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva za potvrdom glavnog projekta zajedno s ostalom dokumentacijom propisanom posebnim propisom.

(6) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi upisnik završnih izvješća o reviziji cestovne sigurnosti u fazama idejnog i glavnog projekta (Faza 1 i 2) kojim je naznačen datum završetka revizije, naziv i oznaka idejnog ili glavnog projekta cestovne infrastrukture za kojeg je provedena revizija, ime i prezime revizora i njegov broj, imena i prezimena članova revizorskog tima te odgovorna osoba naručitelja.

(7) Završno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti u postupku prije puštanja u promet naručitelj dostavlja Ministarstvu u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva za tehnički pregled građevine.

(8) Naručitelj neće pristupiti provođenju korektivnih mjera iz završnog izvješća o reviziji cestovne sigurnosti u postupku prije puštanja u promet prije obavljanja tehničkog pregleda ukoliko predložene korektivne mjere nisu u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom.

(9) Naručitelj je dužan nakon zaprimanja završnog izvješća o reviziji cestovne sigurnosti u početnom razdoblju korištenja (Faza 4) otkloniti nedostatke iz završnog izvješća u razumnom roku.

Članak 9.

(1) Ako revizor u završnom izvješću ne prihvati odgovore naručitelja za nalaze visokog rizika, revizor je dužan cjelokupnu dokumentaciju dostaviti Ministarstvu te o tome obavijestiti naručitelja.

(2) Ministarstvo na prijedlog povjerenstva iz članka 11. ovog Pravilnika u roku od 30 dana daje konačno mišljenje o kojem obavještava revizora i naručitelja.

(3) Konačno mišljenje Ministarstva naručitelj revizije cestovne sigurnosti obvezan je prihvatiti.

Članak 10.

(1) Naručitelju nije dopušteno raskinuti ugovor o reviziji cestovne sigurnosti te istu ponovno ugovoriti s drugim revizorom iz razloga neprihvaćanja nalaza revizora.

(2) U slučaju raskidanja ugovora o reviziji cestovne sigurnosti iz opravdanog razloga (trajna nesposobnost za rad ili smrt revizora, odustajanje od projekta, viša sila i slično) te ugovaranja provođenja revizije s drugim revizorom za istu cestu, naručitelj je dužan novom revizoru dostaviti sve nalaze i preporuke koje je zaprimio od prethodnih revizora do trenutka raskida ugovora.

Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti

Članak 11.

(1) Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje ministar mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za graditeljstvo i strukovnih organizacija.

(2) Članovi povjerenstva trebaju ispunjavati uvjete o obrazovanju prema članku 20. ovog Pravilnika s najmanje 10 godina radnog iskustva vezanog uz područje cestovne infrastrukture, kontrole sigurnosti cesta i nadzora u cestovnom prometu.

(3) Povjerenstvo uređuje način i uvjete rada Poslovnikom.

(4) Organizaciju rada i administrativne poslove povjerenstva obavlja tajnik povjerenstva.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva imenuju se na razdoblje od pet godina, a nakon isteka tog razdoblja mogu biti ponovno imenovani.

(6) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– analizira zahtjeve za imenovanje ovlaštenog revizora te daje prijedlog za imenovanje ministru,

– priprema konačno mišljenje o reviziji cestovne sigurnosti za ministra u postupku iz članka 9. ovog Pravilnika,

– daje prijedlog ministru za izdavanje suglasnosti nositelju osposobljavanja i usavršavanja,

– provodi nadzor i evaluaciju rada nositelja osposobljavanja i usavršavanja te daje prijedlog ministru za ponovno izdavanje odnosno povlačenje suglasnosti nositelju osposobljavanja i usavršavanja.

(7) Članovi povjerenstva i tajnik imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se osigurava iz pristojbi iz članka 18. i članka 26. ovog Pravilnika i posebne naknade za davanje mišljenja iz članka 9. stavka 2. ovog Pravilnika, sukladno Prilogu XI. ovog Pravilnika.

IV. PROCJENA SIGURNOSTI MREŽE TEM CESTA, AUTOCESTA I PRIMARNIH CESTA (NWRSA)

Obuhvat postupka procjene sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta

Članak 12.

(1) Okvirni elementi procjene sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta propisani su u Prilogu IV. ovog Pravilnika, a postupak se provodi sukladno Smjernicama za provođenje procjene sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta.

(2) Procjena sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta provodi se najmanje svakih pet godina.

(3) Postupak procjene sigurnosti autocesta uključujući i dionice autocesta na TEM mreži provode Hrvatske autoceste d.o.o. (u daljnjem tekstu: Hrvatske autoceste).

(4) Hrvatske autoceste imenuju stručni tim čiji je voditelj revizor cestovne sigurnosti, a sastoji se od minimalno pet članova od kojih je barem jedna osoba zadužena za sigurnost prometa, zatim barem jedna osoba zadužena za održavanje te barem jedna osoba zadužena za sigurnost u tunelima. Koncesionari autocesta na zahtjev Hrvatskih autocesta imenuju po jednu dodatnu osobu kao člana stručnog tima. Hrvatske autoceste mogu po potrebi uključiti i druge stručnjake u rad stručnog tima.

(5) Postupak procjene sigurnosti primarnih cesta, uključujući i dionice državnih cesta na TEM mreži provode Hrvatske ceste d.o.o. (u daljnjem tekstu: Hrvatske ceste).

(6) Hrvatske ceste imenuju stručni tim čiji je voditelj revizor cestovne sigurnosti, a sastoji se od minimalno pet članova od kojih je barem jedna osoba zadužena za sigurnost prometa, zatim barem jedna osoba zadužena za održavanje te barem jedna osoba zadužena za sigurnost u tunelima. Hrvatske ceste mogu po potrebi uključiti i druge stručnjake u rad stručnog tima.

Obveze stručnih timova u postupku Procjene sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta

Članak 13.

(1) Stručni tim koji obavlja procjenu sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta provodi analizu događanja prometnih nesreća u odnosu na količinu prometa u proteklom periodu te evaluira rizik nastanka prometnih nesreća i težine njihovih posljedica uzimajući u obzir prometno-tehničke elemente ceste i okoline ceste (ugrađenu sigurnost) kako bi se umanjila vjerojatnost događanja prometnih nesreća te posljedično smrtnog stradavanja odnosno teškog ozljeđivanja osoba.

(2) Stručni tim koji provodi procjenu sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta predlaže izravne korektivne mjere usmjerene na dionice cesta s niskim razinama sigurnosti na kojima postoji mogućnost provedbe mjera s velikim potencijalom za smanjenje broja prometnih nesreća i uštedu troškova povezanih s prometnim nesrećama u sklopu održavanja, vodeći računa o mogućnostima i prioritetima upravitelja ceste.

(3) Stručni tim, uzimajući u obzir provedenu analizu i evaluaciju iz stavka 1. ovog članka izrađuje i dostavlja Ministarstvu prijedlog razvrstavanja cesta u tri kategorije prema njihovoj razini sigurnosti te prijedlog plana provođenja ciljanih provjera sigurnosti, a sukladno metodologiji definiranoj Smjernicama za provođenje procjene sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta.

(4) Ministarstvo donosi odluku o razvrstavanju TEM cesta, autocesta i primarnih cesta prema njihovoj razini sigurnosti, donosi zaključak o dionicama cesta na kojima je potrebno provesti ciljanu provjeru sigurnosti te donosi akcijski plan provođenja ciljanih provjera sigurnosti sukladno utvrđenim prioritetima.

V. PERIODIČNE I ZAJEDNIČKE PROVJERE SIGURNOSTI CESTA

Članak 14.

(1) Periodične i zajedničke provjere sigurnosti TEM cesta, autocesta i primarnih cesta provode stručne službe upravitelja cesta sukladno Smjernicama za provođenje periodične i zajedničke provjere sigurnosti TEM cesta, autocesta i primarnih cesta, a obuhvaćaju provjeru značajki i nedostataka cesta koje iz sigurnosnih razloga zahtijevaju održavanje.

(2) Periodične i zajedničke provjere cesta provode se ciklički najmanje svakih šest godina i to na način da se u prvih šest godina provede periodična provjera na svim obuhvaćenim cestama nakon čega vremenski razmak između periodične provjere pojedine dionice ceste ne smije biti duži od šest godina.

(3) Stručne službe upravitelja ceste pripremaju plan, vode evidenciju o provođenju periodičnih i zajedničkih provjera sigurnosti cesta te dostavljaju Ministarstvu obavijest o planu provođenja i realizaciji plana svake tri godine.

VI. CILJANE PROVJERE SIGURNOSTI CESTA

Članak 15.

(1) Obuhvat ciljane provjere sigurnosti cesta propisan je u Prilogu V. ovog Pravilnika, a postupak se provodi sukladno Smjernicama za provođenje ciljanih provjera sigurnosti cesta.

(2) Revizorski tim za provođenje ciljanih provjera sigurnosti cesta u pravilu ima minimalno tri člana od kojih je najmanje jedan član ovlašteni revizor cestovne sigurnosti koji obnaša ulogu voditelja tima. Ostali članovi revizorskog tima su u pravilu stručnjaci s iskustvom provođenja analiza prometnih nesreća, procjene troškova i koristi u području sigurnosti cestovnog prometa te projektiranja cestovne infrastrukture.

(3) Prilikom provođenja postupka ciljane provjere sigurnosti cesta revizorski tim obavlja terenski pregled ceste u skladu sa Smjernicama za izradu ciljane provjere sigurnosti cesta te izrađuje izvješće o ciljanoj provjeri sigurnosti cesta.

(4) Izvješće o ciljanoj provjeri sigurnosti cesta mora sadržavati sve propisane elemente iz Priloga V. te obrazac iz Priloga III. u kojem su navedeni nalazi i preporuke iz provedene ciljane provjere sigurnosti cesta te kojim se predlažu korektivne mjere za naručitelja.

(5) Utvrđene nalaze revizorski tim procjenjuje i kategorizira kao:

– nalaze visokog rizika (velika vjerojatnost prometnih nesreća s velikom vjerojatnošću smrtnog stradavanja i teškog ozljeđivanja osoba),

– nalaze srednjeg rizika (povećana vjerojatnost učestalih prometnih nesreća s materijalnom štetom odnosno lakim posljedicama te manjom vjerojatnosti prometnih nesreća s težim posljedicama),

– nalaze niskog rizika (vjerojatnost prometnih nesreća s lakim posljedicama odnosno materijalnom štetom).

(6) Svaki nalaz i preporuku koji su povezani s visokim rizikom revizorski tim potkrjepljuje pojednostavljenom analizom troškova i koristi korištenjem vrijednosti za društveni trošak prometne nesreće s teškim posljedicama i procjenom troškova provođenja korektivnih mjera.

(7) Temeljem nalaza i preporuka iz izvješća upravitelj ceste donosi konačnu odluku o provođenju predloženih korektivnih mjera, predlaže alternativne korektivne mjere te sukladno zahtjevnosti provođenja korektivne mjere i procijenjenom riziku utvrđenog nedostatka odabire prioritete na temelju kojih izrađuje akcijski plan.

(8) Upravitelja ceste dostavljaju Ministarstvu obavijest o planu provođenja korektivnih mjera i realizaciji plana i to najmanje jednom godišnje do realizacije svih korektivnih mjera utvrđenih planom.

(9) Prilikom provedbe ciljane provjere sigurnosti cesta revizorski tim dužan je analizirati sigurnost svih korisnika uključujući i nezaštićene sudionike u cestovnom prometu te voditi računa o čitljivosti prometnih oznaka na kolniku i prometnih znakova s aspekta automatiziranih sustava za pomoć vozaču.

VII. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE REVIZORA

Osnovno osposobljavanje

Članak 16.

(1) Za potrebe osnovnog obrazovanja revizora provodi se program osnovnog osposobljavanja (u daljnjem tekstu: osposobljavanje).

(2) Osposobljavanje revizora provodi se temeljem programa osposobljavanja koji treba uskladiti s važećim smjernicama za provođenje postupaka propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Program osposobljavanja sadrži teorijski i praktični dio osposobljavanja i traje 36 sati.

(4) Teorijski dio programa osposobljavanja sadrži:

– iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU,

– propise, smjernice, i norme iz područja cestovne sigurnosti,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (RSIA),

– reviziju cestovne sigurnosti prema fazama iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika,

– procjenu sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta,

– ciljane provjere sigurnosti cesta,

– procjenu troškova i koristi povezanih s prometnim nesrećama i korektivnim mjerama.

(5) Praktični i terenski dio programa osposobljavanja sadrži:

– izradu izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu,

– izradu izvješća o reviziji cestovne sigurnosti,

– izrada izvješća o ciljanoj provjeri sigurnosti cesta.

(6) Način provjere stečenog znanja provodi se pismenim i usmenim ispitom iz teorijskog i praktičkog dijela osposobljavanja.

(7) Troškove osposobljavanja snosi kandidat.

Usavršavanje

Članak 17.

(1) Revizor koji želi zadržati status ovlaštenog revizora nakon razdoblja propisanog člankom 25. stavkom 2. ovog Pravilnika treba pristupiti usavršavanju.

(2) Usavršavanje revizora provodi se temeljem programa usavršavanja.

(3) Program usavršavanja obuhvaća:

– rasprave o iskustvima kandidata u reviziji,

– novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu,

– novosti u području zakonodavstva, propisa, smjernica i tehničkih specifikacija,

– važeće norme, specifikacije i smjernice,

– primjere mjera za poboljšanje sigurnosti,

– primjere procjene troškova i koristi povezanih s prometnim nesrećama i korektivnim mjerama

– grupnu radionicu.

(4) Program usavršavanja sadrži teorijski i praktični dio te traje 18 sati.

(5) Nakon završetka usavršavanja ne provodi se provjera znanja.

(6) Troškove usavršavanja snosi kandidat.

(7) Nositelj programa nakon završetka programa izdaje uvjerenje o obavljenom usavršavanju.

Nositelj programa osposobljavanja i usavršavanja

Članak 18.

(1) Program obveznog osposobljavanja i provjeru znanja, kao i usavršavanja ovlaštenih revizora provode pravne osobe koje za to imaju suglasnost ministra.

(2) Zahtjev za davanje suglasnosti za provođenje programa osposobljavanja i usavršavanja podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga VI. ovog Pravilnika.

(3) Ministar na prijedlog povjerenstva iz članka 11. ovog Pravilnika daje suglasnost iz stavka 1. ovog članka.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se:

– preslike diploma stručnih osoba koje će provoditi izobrazbu (u daljnjem tekstu: predavač),

– životopisi predavača (iskustva revizije ili prethodnog provođenja programa osposobljavanja i usavršavanja),

– detaljno razrađen program osposobljavanja i program usavršavanja s planiranom satnicom,

– sadržaj i način provođenja provjere znanja kandidata,

– dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje izobrazbe,

– preslike ugovora o radu – administrativne osobe i pojedini predavači kao i preslike ugovora o djelu predavača koji nisu zaposleni kod nositelja izobrazbe,

– uvjerenja o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdana od nadležnih Općinskih sudova,

– dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje suglasnosti.

(5) Očevidnik nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku prema obrascu iz Priloga VII. ovog Pravilnika. Očevidnik je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva.

Obveze Nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja

Članak 19.

(1) Nositelj programa osposobljavanja i usavršavanja (u daljnjem tekstu: nositelj programa) obvezan je:

– ocijeniti zadovoljava li osoba koje upisuje program osposobljavanja ili usavršavanja (u daljnjem tekstu: polaznik) uvjete za izdavanje odnosno produljenje ovlaštenja revizora sukladno ovom Pravilniku te o ocjeni obavijestiti polaznika,

– provoditi program izobrazbe sukladno odobrenom programu osposobljavanja i usavršavanja te smjernicama za provođenje postupka poboljšanja sigurnosti cestovne infrastrukture iz ovog Pravilnika,

– provjeravati identitet i prisutnost polaznika koja pohađa program osposobljavanja i usavršavanja,

– provoditi provjeru znanja polaznika koje pohađaju program osposobljavanja,

– osigurati provođenje praktične nastave za svakog polaznika,

– voditi evidenciju polaznika koje su završile program osposobljavanja i usavršavanja,

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom programa osposobljavanja i usavršavanja i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom, te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju izobrazbu,

– učiniti dostupnim program osposobljavanja i usavršavanja te suglasnost za provođenje programa osobama koje pohađaju izobrazbu na službenim internetskim stranicama,

– objavljivati pozive za sudjelovanje u programu osposobljavanja i usavršavanja, uključujući obrazac za prijavu kandidata na službenim internet stranicama nositelja izobrazbe i Ministarstva te po potrebi i drugim sredstvima javnog priopćavanja na području cijele Republike Hrvatske,

– osigurati polaznicima koji pohađaju program osposobljavanja i usavršavanja pisane materijale sukladno programu.

(2) Nositelj programa u pisanom i elektroničkom obliku dostavlja Ministarstvu podatke o osobama koje su završile program osposobljavanja u roku od 15 dana od provedene provjere znanja odnosno 15 dana od održanog programa usavršavanja.

(3) U slučaju da nositelj programa ne dostavi podatke u rokovima iz stavka 2. ovog Pravilnika, dužan je Ministarstvu pisanim putem dostaviti obrazloženje nepostupanja.

(4) Nositelj programa obvezan je omogućiti osposobljavanje ili usavršavanje najmanje jednom godišnje.

(5) Nositelj programa dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za davanje suglasnosti i o svakoj promjeni koja može utjecati na valjanost suglasnosti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, pisanim putem obavijestiti Ministarstvo.

Uvjeti za predavača

Članak 20.

(1) Predavači na osposobljavanju mogu biti osobe s najmanje završenim diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim diplomskim studijem prometne, građevinske ili psihologijske struke s najmanje deset godina radnog iskustva u području cestovnog projektiranja, prometnog inženjerstva, tehnologije prometa, građenja, održavanja prometnica ili psihologije, uz uvjet da imaju iskustvo vezano uz provođenje ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu i revizija cestovne sigurnosti ili iskustvo izvođenja programa osposobljavanja i usavršavanja revizora cestovne sigurnosti u svojstvu predavača.

(2) Stručno iskustvo predavača iz prethodnog stavka dokazuje se izrađenim projektima, ocjenama i revizijama cestovne sigurnosti te stručnim i znanstvenim člancima iz navedenih područja, kao i potvrdom poslodavca o iskustvu iz navedenog područja.

Provjera znanja

Članak 21.

(1) Provjeru znanja polaznika koje su pohađale program osposobljavanja provodi nositelj programa putem ispitne komisije. Provjera znanja obavlja se nakon završenog programa osposobljavanja.

(2) Ispitnu komisiju čini pet osoba, od kojih su tri osobe koje su sudjelovale u provođenju programa i po jedna osoba iz Ministarstva i ministarstva nadležnog za poslove sigurnosti cestovnog prometa.

(3) Ispit se sastoji od pismenog i praktičnog dijela.

(4) Kod provođenja provjere znanja nositelj programa vodi zapisnik koji potpisuje komisija te obavezno sadrži:

– podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja),

– datum provođenja provjere znanja,

– ispit koji je rješavala osoba koja je pristupila provjeri znanja,

– imena i prezimena osoba koje su provele provjeru znanja.

(5) Smatra se da je osoba uspješno položila pismeni dio provjere znanja ukoliko je ostvarila najmanje 70% bodova iz svakog poglavlja koje je predmet ispita.

(6) Praktični dio provjere znanja sastoji se od provođenja revizije cestovne sigurnosti i izrade izvješća o reviziji cestovne sigurnosti temeljem studije slučaja.

(7) Smatra se da je osoba uspješno položila praktični dio provjere znanja ukoliko je izrađeno izvješće o reviziji cestovne sigurnosti ocjenjeno pozitivno.

(8) Osoba koja ne položi pismeni dio provjere znanja i/ili praktični dio provjere znanja ima pravo još jednom pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položila.

(9) Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja osoba nije položila, može ponovno pohađati cijeli program izobrazbe i nakon toga ponovno pristupiti provjeri znanja.

(10) Osobama koje su uspješno završile program osposobljavanja nositelj programa izobrazbe izdaje uvjerenje o završenom programu osposobljavanja.

Uvjerenje o završenom programu

Članak 22.

Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja ili usavršavanja sadrži:

– ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj te datum i mjesto rođenja osobe koja je uspješno završila program,

– datum polaganja programa i vrstu programa,

– naziv nositelja programa,

– naziv propisa temeljem kojega se program provodi,

– broj uvjerenja te datum i mjesto izdavanja istog,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe nositelja programa izobrazbe i njegov pečat.

Osposobljavanje stranih državljana

Članak 23.

(1) Ako kandidat za osposobljavanja nije državljanin Republike Hrvatske, uz prijavu osposobljavanja, prilaže i dokaz o državljanstvu i dokaz o poslovnoj sposobnosti.

(2) Kandidat koji je strani državljanin treba priložiti ovjerene potvrde iz prethodnog stavka.

Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu

Članak 24.

(1) Državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji je stekao status revizora u inozemstvu, status revizora u Republici Hrvatskoj priznaje se ako povjerenstvo iz članka 11. ovog Pravilnika utvrdi da je njegov status revizora stečen u skladu s programom iz članka 16. ovog Pravilnika.

(2) Ako se u slučaju iz prethodnog stavka utvrdi da je strani državljanin stekao status revizora u inozemstvu prema programu koji ne uključuje sve sadržaje iz programa sukladno članku 16. stavku 3. ovog Pravilnika, povjerenstvo određuje sadržaje iz kojih strani državljanin treba položiti teorijski i praktički dio osposobljavanja prema programa iz članka 16. ovog Pravilnika

(3) Ako kandidat u slučaju iz prethodnog stavka, nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja uspješno prođe provjeru znanja prema članku 21. ovog Pravilnika, priznaje mu se status ovlaštenog revizora u Republici Hrvatskoj.

(4) Povjerenstvo o priznanju znanja stečenog u inozemstvu odlučuje u roku od 30 dana od primitka potpunog zahtjeva.

VIII. OVLAŠTENJE REVIZORA

Ovlaštenje

Članak 25.

(1) Ovlaštenje za obavljanje poslova revizora izdaje ministar rješenjem na zahtjev fizičke osobe koja ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se za razdoblje od 5 godina i može se produžiti na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštenje se izdaje na zahtjev koji kandidat podnosi povjerenstvu najkasnije tri mjeseca od završetka programa. Zahtjev se dostavlja na obrascu iz Priloga VIII. ovog Pravilnika.

(4) Produljenje ovlaštenja se izdaje na zahtjev koji revizor podnosi povjerenstvu najmanje 30 dana prije isteka razdoblja prethodnog ovlaštenja. Zahtjev se dostavlja na obrascu iz Priloga VIII. ovog Pravilnika.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uvjeti za ovlaštenje

Članak 26.

(1) Za izdavanje ovlaštenja za revizora kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

– ima završen studij (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija) građevinske ili prometne struke,

– ima najmanje 10 godina radnog iskustvo u struci, stečenog nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka,

– prethodno sudjelovanje kao član revizorskog tima u izradi najmanje pet (ukupno) ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu ili revizija cestovne sigurnosti ili ciljanih provjera sigurnosti, odnosno prethodno sudjelovanje u izradi najmanje pet (ukupno) projekata odnosno elaborata cestovne infrastrukture koja je predmet ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu ili revizije cestovne sigurnosti ili ciljane provjere sigurnosti u svojstvu projektanta,

– završen program osposobljavanja,

– plaćena naknada za provedbu postupka provjere zahtjeva.

(2) Dokazi iz stavka 1. i 2. ovog članka prilažu se zahtjevu iz članka 25. stavka 3. ovog Pravilnika.

(3) Za produljenje ovlaštenja revizor treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

– da je kao revizor u periodu od pet godina nakon izdavanja prethodnog ovlaštenja sudjelovao u izradi minimalno najmanje pet (ukupno) ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu i/ili revizija cestovne sigurnosti i/ili ciljanih provjera sigurnosti cesta,

– ima završen program usavršavanja,

– plaćena naknada za provedbu postupka provjere zahtjeva.

(4) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev povjerenstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

(5) Kandidat daje suglasnost da se podaci navedeni u prijavi mogu koristiti za potrebe evidencije Ministarstva te da će podmiriti troškove izdavanja ovlaštenja, žiga i iskaznice revizora.

Provjera zahtjeva

Članak 27.

(1) Povjerenstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost svih podataka za davanje ovlaštenja za revizora i priloženih isprava prema zahtjevu.

(2) Kad se provjerom zahtjeva i podataka iz stavka 1. ovog članka utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete propisane ovim Pravilnikom, povjerenstvo daje prijedlog ministru za imenovanje revizora.

(3) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovog članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak, da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, ministar na prijedlog povjerenstva donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza.

Rješenje, pečat i iskaznica revizora

Članak 28.

(1) Rješenje o ovlaštenju izdaje se na rok od pet godina i sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, mjesto i datum rođenja, osobni identifikacijski broj i adresu),

– datum davanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba.

(2) Revizor ima pečat u kojem je navedeno njegovo ime i prezime te registarski broj i tekst »Revizor cestovne sigurnosti« na hrvatskom i engleskom jeziku te sadrži grb Republike Hrvatske.

(3) Revizor ima iskaznicu u kojoj se nalazi prostor za njegovo ime i prezime, registarski broj s natpisom »Revizor cestovne sigurnosti«, datum izvršnosti prvog ovlaštenja, datum isteka važećeg ovlaštenja i potpis revizora. Iskaznica sadrži propisane elemente na hrvatskom i engleskom jeziku.

(4) Troškove izrade pečata i iskaznice snosi revizor.

(5) Obrazac pečata i iskaznice propisan je u Prilogu IX. ovog Pravilnika.

Produljenje ovlaštenja

Članak 29.

(1) Ovlaštenje za revizora produljuje se na zahtjev revizora.

(2) Revizor je dužan povjerenstvu podnijeti zahtjev za produljenje ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka u roku od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Za produljenje ovlaštenja, revizor je dužan dokazati ispunjenje uvjeta iz Zakona, ovog Pravilnika te priložiti uvjerenje o pohađanju programa usavršavanja iz članka 17. ovog Pravilnika.

Izmjene tijekom ovlaštenja

Članak 30.

(1) U slučaju da se promijene okolnosti temeljem kojih je ovlaštenom revizoru izdano rješenje o ovlaštenju, povjerenstvo utvrđuje da li zadržava status ovlaštenog revizora temeljem čega se izdaje novo rješenje ili poništava ovlaštenje.

(2) Na postupak i uvjete izdavanja novog rješenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

(3) U slučaju promjene imena, prezimena ili adrese ovlaštenog revizora isti je dužan obavijestiti povjerenstvo u roku od osam dana od nastale promjene i dostaviti:

– presliku rješenja o ovlaštenju,

– dokaz o promjeni imena ili prezimena revizora,

– dokaz o promjeni adrese revizora.

(4) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica iz stavka 3. ovog članka, ministar donosi rješenje o izmjeni ovlaštenja, a izmjene ovlaštenja unose se u očevidnik.

(5) Ministar će rješenjem ukinuti rješenje o davanju ovlaštenja revizoru cestovne sigurnosti koji prestane ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom ili ako reviziju cestovne sigurnosti, ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu ili ciljane provjere sigurnosti cesta ne provodi u skladu s ovim Pravilnikom.

(6) Protiv rješenja kojim se ukida rješenje o davanju ovlaštenja iz stavka 5. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

IX. OČEVIDNIK OVLAŠTENIH REVIZORA

Očevidnik revizora

Članak 31.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik o izdanim i ukinutim ovlaštenjima iz članka 26. stavak 1. ovog Pravilnika. Ažurirani popis ovlaštenih revizora na temelju podataka iz očevidnika objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Očevidnik ovlaštenih revizora cestovne sigurnosti vodi se na obrascu iz Priloga X. ovog Pravilnika.

(3) Za ovlaštene revizore očevidnik sadrži: registarski broj, datum davanja ovlaštenja, datum izvršnosti, ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, e-mail adresu, broj telefona, podatke o usavršavanju, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje revizor ovlašten.

X. NAKNADA ZA USLUGE REVIZORA

Općenito

Članak 32.

(1) Revizori imaju pravo na naknadu troškova usluga vezanih uz postupke iz ovog Pravilnika, sukladno cjeniku usluga navedenih u Prilogu XI. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Revizori imaju pravo na povrat troškova prijevoza povezanih s potrebama terenskih pregleda vezanih za postupke iz ovog Pravilnika sigurnosti u skladu s važećim propisima.

XI. IZVJEŠĆE O PROMETNIM NESREĆAMA

Članak 33.

(1) Obvezni sadržaj izvješća o prometnoj nesreći sa smrtnom posljedicom iz članka 71.b stavak 4. Zakona o cestama propisan je u Prilogu XII.

(2) Izvješće o prometnoj nesreći iz stavka 1. ovog članka izrađuje pravna osoba koja upravlja TEM, autocestom ili primarnom cestom i dostavlja ga Ministarstvu u roku od 45 kalendarskih dana od dana kada se prometna nesreća dogodila.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izrada Ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu

Članak 34.

(1) Ako je stupanjem na snagu ovog Pravilnika u postupku pripreme prostorno planske dokumentacije na razini države ili županija prethodno provedena javna rasprava za određena varijantna rješenja, ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu ne mora se izvoditi.

(2) Ministarstvo donosi odnosno ažurira Smjernice za provođenje ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, Smjernice za provođenje revizije cestovne sigurnosti, Smjernice za provođenje procjene sigurnosti mreže TEM cesta, autocesta i primarnih cesta, Smjernice za provođenje periodične i zajedničke provjere sigurnosti TEM cesta, autocesta i primarnih cesta te Smjernice za provođenje ciljanih provjera sigurnosti cesta u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Prilikom izrade smjernica iz stavka 2. ovog članka uzet će se u obzir smjernice koje pruža Europska komisija sukladno Direktivi (EU) 2019/1936 kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture, a koje se odnose na projektiranje »područja uz cestu koja opraštaju« i »samoobjašnjavajućih i samoizvršavajućih cesta« u početnoj fazi projektiranja, smjernice za zahtjeve u pogledu kvalitete povezane s nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu, smjernice o metodologiji za provedbu sustavnih procjena sigurnosti na cestama na razini cijele mreže i sigurnosnih rejtinga kao i postojeće i buduće postupke provjere za prometne znakove i oznake na kolniku s posebnim osvrtom na čitljivost i vidljivost prometnih znakova i oznaka na kolniku za vozače i automatizirane sustave za pomoć vozaču.

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (»Narodne novine«, broj 74/13) i Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 16/16).

(5) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/13

Urbroj: 530-08-1-1-22-3

Zagreb, 6. svibnja 2022.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

SADRŽAJ I ELEMENTI OCJENE UTJECAJA NA SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU

1. Obvezni sadržaj ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu čine:

(a) utvrđivanje problema

(b) trenutačno stanje i scenarij »bez promjena«

(c) ciljevi u području sigurnosti na cestama

(d) analiza učinaka predloženih mogućnosti na sigurnost na cestama

(e) usporedba mogućnosti, uključujući analizu troškova i koristi

(f) predstavljanje niza mogućih rješenja.

2. Elementi koje treba uzeti u obzir:

(a) broj smrtno stradalih i nesreća te ciljevi smanjenja u usporedbi sa scenarijem »bez promjena«

(b) odabir trase i obilježja prometa

(c) mogući učinci na postojeće mreže (primjerice izlazi, raskrižja, željezničko-cestovni prijelazi u istoj razini)

(d) sudionici u cestovnom prometu, uključujući nezaštićene sudionike (primjerice pješake, bicikliste, motocikliste)

(e) promet (primjerice količina prometa, kategorizacija prometa prema vrsti), uključujući procijenjene pješačke i biciklističke tokove utvrđene na temelju svojstava upotrebe susjednog zemljišta

(f) sezonski i klimatski uvjeti

(g) postojanje dostatnog broja prostora za parkiranje

(h) seizmička aktivnost.

PRILOG II.

SADRŽAJ I ELEMENTI REVIZIJE CESTOVNE SIGURNOSTI

1. Kriteriji u fazi idejnog projekta:

(a) zemljopisni položaj (npr. izloženost klizištima, poplavama, lavinama), sezonski i klimatski uvjeti i seizmička aktivnost;

(b) vrste križanja i udaljenost među njima;

(c) broj i vrsta trakova;

(d) vrste prometa koji je dopušten na novoj cesti;

(e) funkcionalnost ceste unutar mreže;

(f) meteorološki uvjeti;

(g) brzine vožnje;

(h) poprečni presjeci (npr. širina kolnika, biciklističkih staza, pješačkih staza);

(i) horizontalno i vertikalno pružanje trase;

(j) vidljivost;

(k) plan križanjâ;

(l) javni prijevoz i infrastruktura;

(m) željezničko-cestovni prijelazi u istoj razini;

(n) sadržaj za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu:

i. sadržaj za pješake;

ii. sadržaj za bicikliste, uključujući postojanje alternativnih ruta i odvajanja od prometa motornih vozila velike brzine;

iii. sadržaj za motorna vozila na dva kotača;

iv. gustoća i položaj prijelaza za pješake i bicikliste;

v. sadržaj za pješake i bicikliste na obuhvaćenim cestama u tom području;

vi. odvajanje pješaka i biciklista od motornog prometa velikih brzina ili postojanje izravnih alternativnih ruta na cestama nižeg razreda.

2. Kriteriji u fazi glavnog projekta:

(a) trasa;

(b) usklađeni prometni znakovi i oznake;

(c) rasvjeta osvijetljenih cesta i raskrižja;

(d) oprema uz cestu;

(e) okoliš uz cestu, uključujući vegetaciju;

(f) nepokretne prepreke uz cestu;

(g) dostupnost sigurnih prostora za parkiranje;

(h) sadržaj za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu:

i. sadržaj za pješake;

ii. sadržaj za bicikliste;

iii. sadržaj za motorna vozila na dva kotača;

(i) prilagodba sustava zaštitnih ograda korisnicima (otoci koji odjeljuju vozne trake i odbojne ograde za sprečavanje opasnosti za nezaštićene sudionike);

3. Kriteriji u fazi prije puštanja u promet:

(a) sigurnost sudionika u cestovnom prometu i vidljivost u različitim uvjetima, primjerice u mraku i uobičajenim vremenskim uvjetima;

(b) čitljivost prometnih znakova i oznaka;

(c) stanje pločnika.

4. Kriteriji u početnom razdoblju uporabe prometnice: procjena sigurnosti na temelju stvarnog ponašanja korisnika

Revizije u bilo kojoj fazi mogu podrazumijevati potrebu za ponovnim razmatranjem kriterija iz prethodnih faza.

PRILOG III.

PREDLOŽAK OBRASCA EVIDENCIJE NALAZA REVIZIJE I CILJANE PROVJERE SIGURNOSTI CESTA

REDNI BROJOZNAKANALAZ / PREPORUKARAZINA RIZIKAODGOVOR PROJEKTANTA / NARUČITELJAODGOVOR REVIZORAODGOVOR NARUČITELJAZAKLJUČAK REVIZORA
1.Nalaz 1ObrazloženjeVisokaProjektant:
PrijedlogNaručitelj:

Prihvaćeno od strane Naručitelja:

DA / NE / DJELOMIČNO

2.Nalaz 2ObrazloženjeSrednjaProjektant:
PrijedlogNaručitelj:

Prihvaćeno od strane Naručitelja:

DA / NE / DJELOMIČNO

3.Nalaz 3ObrazloženjeNiskaProjektant:
PrijedlogNaručitelj:

Prihvaćeno od strane Naručitelja:

DA / NE / DJELOMIČNO

PREPORUKE
5.Preporuka 1ObrazloženjeNapomenaProjektant:
PrijedlogNaručitelj:

Prihvaćeno od strane Projektanta / Naručitelja:

DA / NE / DJELOMIČNO


PRILOG IV.

OKVIRNI ELEMENTI PROCJENA SIGURNOSTI MREŽE TEM CESTA, AUTOCESTA I PRIMARNIH CESTA

1. Općenito:

(a) vrsta ceste u odnosu na vrstu i veličinu regija/gradova koje povezuje

(b) duljina cestovne dionice

(c) vrsta područja (ruralno, urbano)

(d) upotreba zemljišta (za obrazovne, komercijalne, industrijske i proizvodne, stambene ili poljoprivredne svrhe, nerazvijena područja)

(e) gustoća pristupnih točaka nekretninama

(f) postojanje sporednog kolosijeka (primjerice za trgovine)

(g) postojanje radova na cesti

(h) postojanje parkirališta.

2. Količine prometa:

(a) količine prometa

(b) opažena količina motociklista u prometu

(c) opažena količina pješaka u prometu s obje strane, uz napomenu o kretanju uzduž ceste ili prelasku preko ceste

(d) opažena količina biciklista u prometu s obje strane, uz napomenu o kretanju uzduž ceste ili prelasku preko ceste

(e) opažena količina teških vozila u prometu

(f) procijenjeni tokovi pješaka utvrđeni na temelju svojstava upotrebe susjednog zemljišta

(g) procijenjeni tokovi biciklista utvrđeni na temelju svojstava upotrebe susjednog zemljišta.

3. Podaci o nesrećama:

(a) broj smrtnih slučajeva, mjesta na kojima je njih došlo prema skupini sudionika u cestovnom prometu i uzrok nesreća

(b) broj teško ozlijeđenih osoba i mjesta na kojima je došlo do ozljeda prema skupini sudionika u cestovnom prometu.

4. Operativne značajke:

(a) ograničenje brzine (opće, za motocikle, za kamione)

(b) radna brzina (85. percentil)

(c) upravljanje brzinom i/ili smirivanje prometa

(d) postojanje uređaja inteligentnih prometnih sustava: upozorenja o prometnim zastojima, znakovi s promjenjivim porukama

(e) upozorenje o zoni škole

(f) prisutnost nadzornika na školskim prijelazima u propisanim razdobljima.

5. Geometrijske značajke:

(a) značajke vertikalnog pružanja trase (broj, vrsta i širina traka, raspored središnjih razdjelnih pojaseva i materijal od kojih su izrađeni, biciklističke staze, pješačke staze itd.), uključujući njihovu promjenjivost

(b) vodoravna zakrivljenost

(c) uspon i okomito poravnanje

(d) vidljivost i preglednost.

6. Objekti, zemljišni pojasevi uz cestu na kojima nema prepreka i zaštitni cestovni sustavi:

(a) okoliš uz cestu i zemljišni pojasevi uz cestu na kojima nema prepreka

(b) stalne prepreke uz cestu (npr. rasvjetni stupovi, drveće itd.)

(c) udaljenost prepreka od ceste

(d) gustoća prepreka

(e) trake za zvučno upozoravanje vozača

(f) zaštitni cestovni sustavi.

7. Mostovi i tuneli:

(a) postojanje mostova i njihov broj, kao i relevantne informacije o njima

(b) postojanje tunela i njihov broj, kao i relevantne informacije o njima

(c) vizualni elementi koji predstavljaju opasnost za sigurnost infrastrukture.

8. Raskrižja:

(a) vrsta raskrižja i broj krakova (uz posebnu pozornost na vrstu kontrole i postojanje zaštićenih skretanja)

(b) postojanje kanaliziranja

(c) kvaliteta raskrižja

(d) količina prometa na cestama koje se križaju

(e) postojanje željezničko-cestovnih prijelaza (uz posebnu pozornost na vrste prijelaza, uključuju li osoblje ili ne, te jesu li ručni ili automatizirani).

9. Održavanje:

(a) nedostaci na kolniku

(b) otpornost kolnika na klizanje

(c) stanje bankina (uključujući vegetaciju)

(d) stanje znakova, oznaka i razgraničenja

(e) stanje zaštitnih cestovnih sustava.

10. Sadržaji za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu:

(a) pješački i biciklistički prijelazi (prijelazi u razini i odvajanje razina)

(b) biciklistički prijelazi (prijelazi u razini i odvajanje razina)

(c) zaštitne ograde za pješake

(d) postojanje nogostupa ili odvojene staze

(e) sadržaji za bicikliste i vrsta tih sadržaja (biciklističke staze, trake za bicikliste, ostalo)

(f) kvaliteta pješačkih prijelaza s obzirom na uočljivost i označenost svakog od njih

(g) pješački i biciklistički prijelazi na priključku manje ceste koja se spaja u mrežu

(h) postojanje alternativnih ruta za pješake i bicikliste u slučaju da ne postoje odvojene staze.

11. Elementi sustava prije i poslije sudara za ublažavanje ozljeda i težine posljedica:

(a) mrežni operativni centri i druge strukture za nadzor

(b) mehanizmi za obavješćivanje sudionika u cestovnom prometu o uvjetima vožnje radi sprečavanja nesreća ili incidenata

(c) sustavi za automatsko otkrivanje incidenata: senzori i kamere

(d) sustavi za upravljanje incidentima

(e) sustavi za komunikaciju s hitnim službama.

PRILOG V.

OKVIRNI ELEMENTI CILJANIH PROVJERA SIGURNOSTI CESTA

1. Horizontalno i vertikalno pružanje trase:

(a) vidljivost i preglednost

(b) ograničenje brzine i određivanje brzinskih zona

(c) samorazumljivo pružanje trase (odnosno sposobnost sudionika u cestovnom prometu da razumiju pružanje trase)

(d) pristup susjednim nekretninama i kompleksima

(e) pristup interventnih vozila i vozila za servisiranje

(f) tretmani kod mostova i propusta

(g) izgled područja uz cestu (bankine, razlika visine površine uz kolnik, nagibi područja iskopavanja i zatrpavanja).

2. Raskrižja i petlje:

(a) primjerenost vrste raskrižja/petlje

(b) geometrija raskrižja/petlje

(c) vidljivost i razumljivost (percepcija) raskrižja

(d) vidljivost na raskrižju

(e) raspored pomoćnih traka na raskrižjima

(f) kontrola prometa na raskrižju (npr. kontrola znakom za obvezno zaustavljanje, prometnim signalima itd.)

(g) postojanje pješačkih i biciklističkih prijelaza.

3. Sadržaj za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu:

(a) sadržaj za pješake

(b) sadržaj za bicikliste

(c) sadržaj za motorna vozila na dva kotača

(d) javni prijevoz i infrastruktura

(e) željezničko-cestovni prijelazi (uz posebnu usmjerenost na vrste prijelaza, uključuju li osoblje ili ne, te jesu li ručni ili automatizirani).

4. Rasvjeta, znakovi i oznake:

(a) usklađeni prometni znakovi koji ne smanjuju vidljivost

(b) čitljivost prometnih znakova (položaj, veličina, boja)

(c) stupovi za označivanje

(d) usklađene cestovne oznake i razgraničenje

(e) čitljivost cestovnih oznaka (položaj, dimenzije i retroreflektivnost u suhim i vlažnim uvjetima)

(f) primjereni kontrast cestovnih oznaka

(g) rasvjeta osvijetljenih cesta i raskrižja

(h) primjerena oprema uz cestu.

5. Prometni signali:

(a) rad

(b) vidljivost.

6. Objekti, zemljišni pojasevi uz cestu na kojima nema prepreka i zaštitni cestovni sustavi:

(a) okoliš uz cestu, uključujući vegetaciju

(b) opasnosti uz cestu i udaljenost od ruba kolničke trake ili biciklističke staze

(c) prilagodba zaštitnih cestovnih sustava korisnicima (otoci koji odjeljuju vozne trake i odbojne ograde za sprečavanje opasnosti za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu)

(d) završni elementi odbojnih ograda

(e) primjereni zaštitni cestovni sustavi na mostovima i kod propusta

(f) ograde (na cestama s ograničenim pristupom).

7. Kolnik:

(a) nedostaci na kolniku

(b) otpornost na klizanje

(c) rasuti materijal/šljunak/kamenje

(d) stvaranje lokvi, drenaža vode.

8. Mostovi i tuneli:

(a) postojanje mostova i njihov broj

(b) postojanje tunela i njihov broj

(c) vizualni elementi koji predstavljaju opasnost za sigurnost infrastrukture.

9. Ostala pitanja:

(a) osiguravanje sigurnih parkirališta i odmorišta

(b) sadržaj za teška vozila

(c) odbljesak svjetla

(d) radovi na cesti

(e) nesigurne aktivnosti uz cestu

(f) odgovarajuće informacije opreme inteligentnih prometnih sustava (primjerice znakovi s promjenjivim porukama)

(g) bilje i divlje i domaće životinje

(h) upozorenja o zoni škole (ako je primjenjivo).

PRILOG VI.

ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

(popuniti formular tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi
Naziv podnositelja zahtjeva

Naziv podnositelja zahtjeva –

tvrtka trgovačkog društva

Sjedište trgovačkog društva iz sudskog registra (adresa)
Poštanski broj i mjesto
  
OIB
MB (matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)
Banka i broj žiro računa
E-mail adresa
Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa
Razlog podnošenja zahtjeva
Davanje prve suglasnosti
Izmjena suglasnosti
Produženje važenja suglasnosti
Davanje suglasnosti, nakon što je prethodna ukinuta
Podaci o već danoj suglasnosti
Klasifikacijska oznaka, Urbroj
II. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva
Ime
Prezime
OIB
Ulica i kućni broj
Poštanski broj i mjesto
E-mail adresa
Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa
III. Podaci o osobama koje će provoditi program izobrazbe (navesti za sve osobe)
Ime
Prezime
Akademski ili stručni naziv
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-mail adresa
Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa
IV. Prilozi zahtjevu
1. Preslike ugovora o radu na neodređeno vrijeme administrativnih osoba i pojedinih predavača
2. Preslike diploma (ako je više osoba navesti broj)
3. Razrađeni program osposobljavanja i usavršavanja
4. Sadržaj i način provođenja provjere znanja
5. Dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja prostora (npr. preslika ugovora)
6. Uvjerenja o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdane od nadležnih općinskih sudova
7. Životopisi predavača (dostaviti CV na Europass obrascu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) s potvrdom poslodavca
8. Preslike ugovora o djelu predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja programa
9. Plaćeni troškovi izdavanja suglasnosti
V. Izjava podnositelja zahtjeva
Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom
Datum
podnošenja zahtjeva
Ime i prezime
odgovorne osobe
Potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke


PRILOG VII.

OČEVIDNIK NOSITELJA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

PRILOG VIII.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I PRODULJENJE OVLAŠTENJA REVIZORU CESTOVNE SIGURNOSTI

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE/PRODULJENJE OVLAŠTENJA ZA

OVLAŠTENOG REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

I. Podaci o fizičkoj osobi
Ime
Prezime
Akademski ili stručni naziv
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto stanovanja
E-mail adresa
Broj telefona/mobilnog telefona/telefaksa
Razlog podnošenja zahtjeva
Izdavanje prvog rješenja o ovlaštenju
Izmjena rješenja o ovlaštenju
Produljenje rješenja o ovlaštenju
Izdavanje rješenja o ovlaštenju, nakon što je prethodno ukinuto
Podaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju
Klasifikacijska oznaka
Urbroj
Datum izdavanja
II. Prilozi zahtjevu
1. Preslika osobne iskaznice
2. Preslika diplome
3. Preslika Uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja/programu usavršavanja

4. Dokaz o radnom iskustvu u struci:

Napomena: Odnosi se na radno iskustvo iz stavka 1. točke 3. i 4. članka 26. Pravilnika u slučaju izdavanja rješenja odnosno na radno iskustvo iz stavka 3. točke 2. iz članka 26. Pravilnika u slučaju produljenja ovlaštenja

4.1. Preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu i/ili elektronički zapis o radno pravnom statusu i stažu
4.2. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci i izrađenim projektima
5. Opis radnog iskustva – minimum deset godina radnog iskustva
6. Uvjerenje o nekažnjavanju izdanog od nadležnog Općinskog suda – fizička osoba
7. Plaćeni troškovi postupka provjere zahtjeva
III. Izjava podnositelja zahtjeva
Podaci navedeni u ovom zahtjevu su točni što potvrđujem potpisom te sam suglasan da se javno objave moji sljedeći podaci (odabrano označiti s X)
Broj mobilnog telefona
E-mail adresa
Ime i prezime
podnositelja zahtjeva
Datum podnošenja zahtjevaPotpis podnositelja
   

PRILOG IX.

OBRAZAC PEČATA I ISKAZNICE OVLAŠTENOG REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

Izgled i sadržaj pečata

Pečat je pravokutnog oblika, dimenzija 50x20 mm te sadrži ime i prezime, registarski broj s natpisom »Revizor cestovne sigurnosti«, na hrvatskom i engleskom jeziku te sadrži grb Republike Hrvatske.

Izgled i sadržaj iskaznice

Iskaznica je pravokutnog oblika, dimenzija 85x50 mm te sadrži ime i prezime, registarski broj s natpisom »Revizor cestovne sigurnosti«, datum izvršnosti prvog ovlaštenja, datum isteka važećeg ovlaštenja i potpis revizora. Iskaznica sadrži propisane elemente na hrvatskom i engleskom jeziku.

PRILOG X.

OČEVIDNIK OVLAŠTENIH REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

OČEVIDNIK OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

PRILOG XI.

CJENIK USLUGA

Cijena pojedinih dijelova revizije sigurnosti cestovne infrastrukture određena je u obliku broja bodova. Vrijednost boda je 7,53440 kuna.

Red. br:PostupakBodovi
1.Ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu
1.1Vrijednost radnog sata35 – 60
2.Revizija cestovne sigurnosti
2.1Vrijednost radnog sata35 – 60
3.Ciljana provjera sigurnosti cesta
3.1Vrijednost radnog sata35 – 60
4.Naknada za rad Povjerenstva za reviziju cestovne sigurnosti
4.1.

Naknada za izdavanje mišljenja iz članka 9. stavka 2. Pravilnika

– 20 % od ugovorene vrijednosti izvješća, naručitelj izvješća

– 10 % od ugovorene vrijednosti za izvješće, revizor

4.2.Naknada za izdavanje suglasnosti Nositelju programa osposobljavanja i usavršavanja200
4.3.Naknada za provjeru zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za revizora100

Napomena uz cjenik usluga:

(1) Troškovi terenskog pregleda obračunavaju se zasebno kao dodatak radnim satima.

(2) Broj potrebnih radnih sati kao i vrijednost radnog sata određuje se ovisno o:

– kategoriji ceste,

– duljini dionice koja je predmet ocjene odnosno revizije,

– broju raskrižja u jednoj ili više razina te priključaka na cestu,

– dodatnoj dokumentaciji (studije i analize) koja je vezana na određivanje utjecajnog područja djelovanja, tehničkim elementima ceste, analizi sigurnosti prometa i analizi utjecaja vremenskih prilika na sigurnost prometa,

– objektima (tuneli, galerije, nadvožnjaci, vijadukti i mostovi dulji od 15 metara, odmorišta) koji se nalaze na cesti koja je predmet revizije.

(3) Na dijelovima cesta s tunelima za koje vrijede minimalni sigurnosni zahtjevi iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/54/EZ, u duljinu trase ubraja se cjelokupna duljina obuhvaćenog dijela ceste uključujući i tunele s time da je predmet revizije sigurnosti cestovne sigurnosti samo njegov priključak na dijelove cesta prije i nakon njega.

(4) Osim tunela iz prethodnog stavka u duljinu trase ceste ubraja se i duljina galerija, nadvožnjaka, mostova i vijadukata koji su dulji od 15 metara, a nadvožnjaci koji su kraći od 15 metara smatraju se sastavnim dijelom ceste.

(5) Na temelju predložene dokumentacije koja sadrži podatke o predmetu revizije i uz uvažavanje cjenika usluga, naručitelj priprema procjenu vrijednosti revizije.

(6) Na temelju međusobno usklađene ponude, sklapa se ugovor između naručitelja i revizora.

PRILOG XII.

OBVEZNI SADRŽAJ IZVJEŠĆA O PROMETNIM NESREĆAMA

Izvješća o prometnim nesrećama obavezno sadržavaju sljedeće elemente:

1. lokaciju nesreće (Oznaku ceste, oznaku dionice, stacionažu i oznaku kolnika u slučaju dva ili više kolnika), te GNSS koordinate u WGS84 i HTRS formatu

2. fotografije i/ili skice mjesta nesreće

3. datum i sat nesreće

4. informacije o cesti kao što su vrsta područja, vrsta ceste, vrsta križanja, uključujući signalizaciju, broj trakova, oznake, vrstu površine ceste, rasvjetu i vremenske uvjete, ograničenje brzine, prepreke uz cestu

5. težinu nesreće

6. podatke o sudionicima nesreće kao što su dob, spol, državljanstvo, razina alkohola u krvi, uporaba sigurnosne opreme

7. podatke o vozilima (vrstu, starost, zemlju, sigurnosnu opremu ako postoji, datum posljednjeg tehničkog pregleda u skladu s primjenjivim zakonodavstvom)

8. podatke o nesreći, primjerice vrstu nesreće, vrstu sudara, kretanje vozila i vozača

9. kada god je to moguće, informacije o vremenu koje je proteklo od trenutka nesreće do njezina evidentiranja ili dolaska hitnih službi.