Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

NN 56/2022 (18.5.2022.), Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Vlada Republike Hrvatske

756

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.

2. Zadužuju se nositelji/sunositelji provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

3. Zadužuje se Ministarstvo financija da zajedno s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske prati provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

4. Zadužuju se tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima/sunositeljima za provedbu pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana da jednom mjesečno izvještavaju Vladu Republike Hrvatske o provedenim mjerama i aktivnostima iz Akcijskog plana.

5. Zadužuje se Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca za operativnu koordinaciju provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

6. Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovom Zaključku izvijesti tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima/sunositeljima za provedbu pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

7. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/175
Urbroj: 50301-05/31-22-2
Zagreb, 12. svibnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

AKCIJSKI PLAN ZA JAČANJE UČINKOVITOSTI HRVATSKOG SUSTAVA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

UVOD

Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) predstavlja strateški dokument Vlade Republike Hrvatske koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a kojima će se ujedno ispuniti i preporučene mjere Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL (u daljnjem tekstu: MONEYVAL) iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, usvojenom na 62. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a održanoj u prosincu 2021. godine.

Aktivnosti koje Republika Hrvatska već poduzima su vidljive i iz brojnih strateških dokumenata koji obvezuju provedu mjera iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma: Akcijski plan Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II i bankovnoj uniji, Akcijski plan Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II, Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Strategija sprječavanja korupcije te Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma. Slijedom izvješća ­MONEYVAL-a, Republika Hrvatska će nastaviti s jačanjem sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako na operativnoj tako i na političkoj razini imenovanjem državnih dužnosnika i visokorangiranih predstavnika nadležnih tijela u rad Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: MIRS).

Aktivnosti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj provode svi članovi MIRS-a: Ured za sprječavanje pranja novca, Financijski inspektorat, Porezna uprava, Carinska uprava, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sigurnosno-obavještajna agencija, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.), MIRS je ovlašten na strateškoj i operativnoj razini provoditi mjere koristeći sve potrebne resurse za provedbu ciljeva i aktivnosti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Ovim Akcijskim planom definiraju se mjere i aktivnosti svih dionika sustava, rok za provedbu mjera, pokazatelji uspješnosti te izvor financiranja. Akcijski plan osigurava provedbu politike sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije, uključujući redovito ažuriranje procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Nacionalna procjena rizika rezultirat će provođenjem ciljanih mjera za otklanjanje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma s jasnim aktivnostima i rokovima za provedbu istih.

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva Akcijskog plana je istraživanje i procesuiranje slučajeva pranja novca u skladu s profilom rizika Republike Hrvatske te oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom, predmeta i sredstava nastalih počinjenjem kaznenog djela te jednakovrijedne imovine.

U provedbi Akcijskog plana, svi dionici obvezuju se na kvalitetnu međusobnu suradnju, a u cilju ispunjenja mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom.

Tijela državne uprave i druga tijela koja su nositelji/sunositelji provedbe mjera i aktivnosti osiguravaju vlastita sredstva za provedbu Akcijskog plana.

Ministarstvo financija zajedno s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske prati provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.

Tijela državne uprave i druga tijela koja su nositelji/sunositelji provedbe mjera i aktivnosti jednom mjesečno izvještavaju Vladu Republike Hrvatske o provedenim mjerama i aktivnostima iz Akcijskog plana.

Za operativnu koordinaciju provedbe Akcijskog plana zadužuje se Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca.

Ispunjenjem mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, Republika Hrvatska osigurat će daljnje usklađivanje zakonodavnog okvira s preporukama Grupe za financijsku akciju (eng. Financial Action Task Force – FATF) koje predstavljaju međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca te financiranja terorizma i proliferacije. Također, Republika Hrvatska će pojačati svoje napore i kapacitete za što učinkovitije suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije.

SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA

Akcijski plan sastoji se od mjera i aktivnosti navedenih u sljedećih 8 točaka:

1. Međuinstitucionalna suradnja i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma

2. Kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma i oduzimanje protupravne imovinske koristi

3. Uspostava mehanizma za provedbu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije

4. Prikupljanje i analiza obavještajnih podataka za istraživanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma

5. Sprječavanje zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i transparentnost podataka o pravnim osobama

6. Nadzor i edukacija vezano za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

7. Preventivne mjere

8. Mjere daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa standardima Grupe za financijsku akciju (eng. Financial Action Task Force, FATF) u odnosu na ključne preporuke 6 i 10.

Preporučene mjere
MONEYVAL-a
RB.MjeraNositelj/sunositelji
provedbe mjere
Izvor financiranjaPokazatelj
uspješnosti
Rok
provedbe
1. MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA I PROCJENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Imenovanje dužnosnika i visokorangiranih zaposlenika tijela javne vlasti kao članova Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma1.1.Potpisnici Protokola o uspostavi Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (MIRS), imenovat će državne dužnosnike i visokorangirane zaposlenike kao članove radne skupineČlanovi MIRS-a: Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Sigurnosno-obavještajna agencija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiDonošenje odluke o imenovanjuII. kvartal 2022.
Osigurati redovito praćenje provedbe politika i aktivnosti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te proliferacije od strane Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, kao i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma.1.2.Zadužuje se MIRS da redovito prati provođenje politika i aktivnosti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te proliferacije, uključujući redovito ažuriranje nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizmaČlanovi MIRS-a: Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Sigurnosno-obavještajna agencija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiIzvješća sa sastanaka MIRSKontinuirano 2022.
Unaprijediti razumijevanje rizika od pranja novca, produbljujući ga u područjima trenutačno obuhvaćenim Nacionalnom procjenom rizika i dodatno proširiti identifikaciju i procjenu rizika od pranja novca u vezi s organiziranim kriminalom, prijenosom gotovine preko državne granice, s trgovinskim odnosima i virtualnim valutama. Prilikom procjene rizika od pranja novca uz empirijsko znanje stručnjaka, treba osigurati korištenje sveobuhvatnih kvantitativnih podataka o: stvarnom kriminalu, neotkrivenom kriminalu, obavijestima o sumnjivim transakcijama, drugim financijsko-obavještajnim podacima i međunarodnoj suradnji koja treba uključivati međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike međunarodne suradnje.1.3.Ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca u području identifikacije i procjene rizika od pranja novca u vezi s organiziranim kriminalom, prijenosom gotovine preko državne granice, trgovinskim odnosima, virtualnim valutama i s korištenjem gotovine u sektoru nekretninaMeđuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaVlastitiDonošenje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma s Akcijskom planom za otklanjanje utvrđenih rizika.IV. kvartal 2022., Početak provedbe mjere u II. kvartalu 2022.
Unaprijediti svoje razumijevanje rizika od financiranja terorizma uključujući sektorske ranjivosti, produbljujući ga u područjima trenutačno obuhvaćenim Nacionalnom procjenom rizika i dodatno proširiti identifikaciju i procjenu rizika od financiranja terorizma u vezi s organiziranim kriminalnim skupinama, krijumčarenjem migranata, preostalim zalihama oružja i međunarodnim terorističkim borcima, te provesti analizu svih slučajeva sa sumnjom na financiranje terorizma u kojima su provedena istraživanja kako bi se otkrili potencijalni izazovi u istraživanju i podizanju optužnice za kazneno djelo financiranja terorizma. Prilikom procjene rizika od financiranja terorizma uz empirijsko znanje stručnjaka, treba osigurati korištenje sveobuhvatnih kvantitativnih podataka o: stvarnom kriminalu, neotkrivenom kriminalu, obavijestima o sumnjivim transakcijama, drugim financijsko-obavještajnim podacima i međunarodnoj suradnji koja treba uključivati međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike međunarodne suradnje.1.4.Ažuriranje Nacionalne procjene rizika od financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, posebice u dijelu identifikacije i procjene rizika od financiranja terorizma u vezi s organiziranim kriminalnim skupinama, krijumčarenjem migranata, preostalim zalihama oružja i međunarodnim terorističkim borcima. U okviru procjene rizika nadležna tijela (DORH, MUP, SOA i UZSPN) analizirat će slučajeve sa sumnjom na financiranje terorizma u kojima su provedena istraživanja kako bi se otkrili potencijalni izazovi u istraživanju i optuživanju financiranja terorizmaMeđuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaVlastitiDonošenje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma s Akcijskom planom za otklanjanje utvrđenih rizika.IV. kvartal 2022., Početak provedbe mjere u II. kvartalu 2022.
Provesti dubinsku i sveobuhvatnu procjenu rizika sektora neprofitnih organizacija, uz uključivanje svih relevantnih dionika i predstavnika neprofitnih organizacija, s ciljem identifikacije vrste neprofitnih organizacija koje na temelju svojih aktivnosti mogu biti ranjive za zlouporabu od financiranja terorizma. Osigurati ciljani pristup neprofitnim organizacijama i donatorskoj zajednici u odnosu na potencijalne ranjivosti neprofitnih organizacija na financiranje terorizma.1.5.Ažuriranje procjene rizika sektora neprofitnih organizacija od financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s ciljem identifikacije vrste neprofitnih organizacija koje na temelju svojih aktivnosti mogu biti ranjive za zlouporabu od financiranja terorizmaMeđuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaVlastitiDonošenje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma s Akcijskom planom za otklanjanje utvrđenih rizika.IV. kvartal 2022., Početak provedbe mjere u II. kvartalu 2022.
Provesti dubinsku procjenu rizika pravnih osoba i pravnih aranžmana koji su osnovani i posluju u Hrvatskoj s ciljem identifikacije, procjene i razumijevanja njihove ranjivost za zlouporabu pranja novca i financiranja terorizma, dostaviti rezultate procjene nadležnim tijelima i privatnom sektoru i poduzeti odgovarajuće mjere za ublažavanje identificiranih rizika.1.6.Ažuriranje procjene rizika i ranjivosti pravnih osoba i pravnih aranžmana za zlouporabu od pranja novca i financiranja terorizma u Republici HrvatskojMeđuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaVlastitiDonošenje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma s Akcijskom planom za otklanjanje utvrđenih rizika.IV. kvartal 2022., Početak provedbe mjere u II. kvartalu 2022.
Mjere usmjerene na ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma moraju biti detaljne, mjerljive, s konkretnim vremenskim okvirima za provedbu te s ostvarivim i mjerljivim ciljevima i ishodima.1.7.Donošenje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma s Akcijskom planom za otklanjanje utvrđenih rizikaMeđuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaVlastitiDonošenje Akcijskog plana za otklanjanje utvrđenih rizika.IV. kvartal 2022.
Uspostava mehanizama za komunikaciju između tijela kaznenog progona i tijela nadležnih za nadzor i/ili licenciranje obveznika koji uključuju: –
dostavu podataka od strane tijela kaznenog progona tijelima nadležnima za nadzor i licenciranje u slučajevima kada se ovlaštene ili licencirane osobe nađu u statusu okrivljenika u kaznenom postupku –
u slučajevima kada su obveznici zlouporabljeni za počinjenje kaznenog djela, dostavu podataka tijelima kaznenog progona o rezultatima nadzora tijela nadležnih za nadzor i licenciranje.
1.8.Uspostava protokola o suradnji i razmjeni informacija koji uključuje: (i) dostavu podataka svim nadzornim tijelima (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava, Financijski inspektorat) o pokrenutim istragama i podignutim optužnicama protiv osoba koje su predmet registracije/licenciranja/nadzora; (ii) dostavu podataka DORH-u o rezultatima nadzora u kojima nadzorna tijela utvrde da su obveznici zlouporabljeni za počinjenje kaznenog djelaHrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava, Financijski inspektorat, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, MF (sektor za licenciranje revizora), strukovne komore i druga tijela nadležna za licenciranjeVlastitiDonošenje i primjena protokola o suradnji i razmjeni informacijamaIII. kvartal 2022.
Ubrzati implementaciju novog sigurnog IT sustava za razmjenu informacija između tijela kaznenog progona i Ureda za sprječavanje pranja novca.1.9.Priprema Nacionalne sigurne komunikacijske mreže za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaMeđuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizmaVlastitiAktivnosti na uspostavi aplikativnog sustava za komunikaciju nadležnih tijela.IV. kvartal 2022.
2. KAZNENI PROGON PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I ODUZIMANJE PROTUPRAVNE IMOVINSKE KORISTI

Osigurati da su tumačenja i razumijevanje kaznenog djela pranja novca od strane pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona usklađeni s međunarodnim standardima, uključujući:

– razvoj formalnih smjernica koje se oslanjaju na međunarodna i domaća obilježja kaznenog djela pranja novca, kao i na dobre prakse za istraživanje i kazneni progon pranja novca;

– promicanje razvoja sudske prakse slučajeva pranja novca u skladu s trenutačnom kriminalizacijom pranja novca i međunarodnim standardima; i

– održavanje redovitih edukacija za pravosudne dužnosnike.

2.1.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog kaznenog progona kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizmaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
2.2.Izrade upute koja će uključivati međunarodna i domaća obilježja kaznenog djela pranja novca, te dobre prakse za istraživanje i kazneni progon pranja novcaMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiDonošenje i primjena uputeIII. kvartal 2022.
2.3.Izrada prikaza međunarodnih pravnih standarda za kazneno djelo pranja novca i praksa njihove primjenePravosudna akademijaVlastitiIzrađeni prikaz sa zatraženim komponentamaIV. kvartal 2022.
2.4.Objava sudske prakse Vrhovnog suda i ostalih sudova u Republici Hrvatskoj u predmetima kaznenog djela pranja novca na Portalu sudske prakse i objava pravnih stajališta (tzv. sentence) uz posebno važne i zanimljive odlukeVrhovni sud Republike HrvatskeVlastitiDostupnost sudskih odluka svim sucima i sudskim savjetnicima u svim sudovima Republike Hrvatske, kao i široj općoj i pravnoj javnostkontinuirano 2022.
2.5.Pravosudna akademija u 2022. godini planira provesti šest edukacija za pravosudne dužnosnike na temu kaznenog djela pranja novca s posebnim naglaskom na razvoj sudske prakse u skladu s međunarodnim standardimaPravosudna akademijaVlastitiBroj provedenih edukacija i broj sudionikakontinuirano 2022.

Izrada smjernice koje će pomoći tijelima kaznenog progona u identificiranju i istrazi kaznenog djela pranja novca. Smjernice trebaju uključivati upute:

– na koji način financijske istrage, dolazne zamolbe za međunarodnu pravnu pomoć i europski istražni zahtjevi, zahtjevi i informacije prikupljeni putem vlastitih aktivnosti mogu inicirati istragu pranja novca;

– o minimalnim dokazima potrebnim za istragu i kazneni progon svih vrsta pranja novca, posebno u slučaju prikrivanja imovine nezakonito stečene u inozemstvu;

– o alatima i mehanizmima koji se koriste za prikupljanje podataka i prag dokaza potrebnih za istragu i kazneni progon pranja novca.

2.6.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog kaznenog progona kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizmaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.
Početak primjene
III. kvartal 2022.
2.7.Analiza aktualnih slučajeva koji još nisu rezultirali istragom i kaznenim progonom pranja novcaDržavno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzvješće o provedenoj analiziIII. kvartal 2022.
Tijela kaznenog progona će razviti jasne smjernice za pokretanje i provođenje paralelnih financijskih istraga usmjerenih na otkrivanje i praćenje domaće i inozemne nezakonito stečene imovine, posebno u vezi s pranjem novca i predmetima koji podliježu oduzimanju.2.8.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog provođenja imovinskih izvida te privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjomDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
2.9.Izrada upute za pokretanje i provođenje paralelnih financijskih istraga usmjerenih na otkrivanje i praćenje domaće i inozemne nezakonito stečene imovineMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiDonošenje i primjena uputeIII. kvartal 2022.
Poboljšati otkrivanje, istragu i kazneni progon različitih vrsta pranja novca, s naglaskom na pranje novca sa predikatnim kaznenim djelom počinjenim u inozemstvu i zlouporabom pravnih osoba.2.10.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog kaznenog progona kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizmaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
Posebne radnje usmjerene na praćenje i osiguranje oduzimanja izravne i neizravne imovinske koristi bilo da je ostvarena u Hrvatskoj ili inozemstvu. Postignuti rezultati trebali bi biti razmjerni riziku od pranja novca i financiranja terorizma u Hrvatskoj.2.11.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog provođenja imovinskih izvida te privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjomDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
Osigurati odgovarajuće ljudske resurse u Odjelima državnih odvjetništava za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom.2.12.Poduzimanje radnji u svrhu daljnjeg popunjavanja radnih mjesta financijskih istražitelja u nadležnim županijskim državnim odvjetništvimaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiPopunjavanje radnih mjesta financijskih istražiteljakontinuirano 2022.
Revidirati kriterije za izricanje sankcija za kazneno djelo pranja novca kako bi osigurala proporcionalnost sankcija, te razmotriti primjenu financijskih sankcija.2.13.Šest edukacija za pravosudne dužnosnike na temu kaznenog djela pranja novcaPravosudna akademijaVlastitiBroj provedenih edukacija i broj sudionikakontinuirano 2022.
Ukinuti zakonske rokove za privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi s ciljem sprječavanja vraćanja privremeno oduzetih sredstava prije donošenja pravomoćnih osuđujućih presuda. Hrvatska treba uvesti periodične sudske kontrole (reviziju) primijenjenih mjera.2.14.Razmotriti najučinkovitiji način izmjena i dopuna kaznenog procesnog zakonodavstva koje se odnosi na trajanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, u cilju sprječavanja njihova ukidanja u fazi kaznenog postupka koji prethodi potvrđivanju optužniceMinistarstvo pravosuđa i upraveVlastitiDonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupkuII. kvartal 2022.
Provesti sveobuhvatnu analizu razloga koji su uzrokovali neopravdano odugovlačenje u sudskim postupcima složenih kaznenih predmeta i primijeniti odgovarajuće korektivne mjere. To bi moglo uključivati, između ostalog, razmatranje zakonskih promjena o uvjetima potrebnim za potvrđivanje optužnice.2.15.Analiza razloga koji su uzrokovali odugovlačenje u složenim sudskim predmetimaMinistarstvo pravosuđa i upraveVlastitiProvedena analiza sa zaključcima o eventualnoj potrebi za korektivnim mjeramaII. kvartal 2022.
Izrada smjernice koja se oslanja na najbolje međunarodne prakse u istragama i kaznenim progonima financiranja terorizma, s navođenjem raspona okolnosti i izvora informacija (uključujući međunarodnu pravnu pomoć, europski uhidbeni nalog i druge dolazne podatke) za pokretanje istraga financiranja terorizma.2.16.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog kaznenog progona kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizmaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
Organiziranje treninga i edukacija za tijela kaznenog progona i pravosudne dužnosnike na temu istraživanja i kaznenog progona financiranja terorizma.2.17.Organiziranje edukacija za državne odvjetnike i suce


Pravosudna akademija


Vlastiti

Izvješće o provedenim edukacijama – 6 edukacija


II. kvartal 2022.

2.18.Planiranje treninga i edukacija policijskih službenika koji rade na poslovima sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela iz domene terorizmaMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiIzvješće o provedenim edukacijamakontinuirano 2022.
Sustavno provoditi paralelne financijske istrage gdje je otkriven potencijalni slučaj terorizma ili financiranja terorizma.2.19.Sporazum o suradnji između DORH-a, MUP-a i SOA-e s ciljem otkrivanja potencijalnih slučajeva financiranja terorizma, te istraživanja i procesuiranja istihDržavno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajna agencijaVlastitiPotpisani SporazumIII. kvartal 2022.
2.20.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog provođenja imovinskih izvida te privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjomDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
2.21.Sustavno provođenje paralelnih financijskih istraga u slučajevima u kojima je otkriven potencijalni slučaj terorizma ili financiranja terorizmaMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiStatistički podaci o broju provedenih financijskih istraga.IV. kvartal 2022.
2.22.Svaki potencijalni slučaj terorizma ili financiranja terorizma sustavno istraživati uz paralelno pokretanje financijske istrage nadležnih institucija. Definiranje aktivnosti, izvještavanja i koordiniranja postupanja, a s ciljem pravovremenog i koordiniranog sprječavanja financiranja terorizmaSigurnosno-obavještajna agencijaVlastitiUspješno koordiniranje i provođenje definiranih aktivnosti.II. kvartal 2022.
Sustavno traženje međunarodne suradnje u istrazi kaznenih predmeta pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma s međunarodnim elementom, u skladu s profilom rizika Hrvatske od pranja novca i financiranja terorizma. Posebnu pozornost treba posvetiti osiguranju oduzimanja imovinske koristi i trajnom oduzimanju nezakonite imovinske koristi premještene u inozemstvo u svim relevantnim slučajevima.2.23.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog kaznenog progona kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizmaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiDonošenje i primjena Opće uputeDonošenje
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
2.24.Izrada upute za sustavno traženje međunarodne suradnje u istrazi kaznenih predmeta pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma s međunarodnim elementom u skladu s profilom rizika Hrvatske od pranja novca i financiranja terorizmaMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiDonošenje i primjena UputeIII. kvartal 2022.
Analizirati slučajeve odbijanja svojih odlaznih zahtjeva te poduzeti odgovarajuće radnje za identificiranje i uklanjanje sistemskih problema koji sprječavaju konstruktivnu međunarodnu suradnju.2.25.Analiza razloga odbijanja odlaznih instrumenata pravosudne suradnje u 2021. kako bi isti bili uzeti u obzir prilikom izmjene Priručnika za rad državnih odvjetnikaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiIzvješće o provedenoj analiziII. kvartal 2022.
2.26.Analiza slučajeva odbijenih zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoćMinistarstvo pravosuđa i upraveVlastitiIzvješće o provedenoj analiziIV. kvartal 2022.
Izraditi smjernice za određivanje prioriteta zahtjeva u predmetima pranja novca ili financiranja terorizma zaprimljenih svim relevantnim kanalima i osigurati da je upravljanje predmetima međunarodne pravne pomoći, zahtjevima za izručenje i procedure usklađene s rokovima.2.27.Izmjena Priručnika za rad državnih odvjetnika u dijelu koji propisuje međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarimaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiPrimjena PriručnikaIzmjena
II. kvartal 2022.

Početak primjene
III. kvartal 2022.
2.28.Izrada smjernica za određivanje prioriteta zahtjeva u predmetima te slanje istih nadležnim tijelimaMinistarstvo pravosuđa i upraveVlastitiSmjernice izrađene i dostavljene nadležnim tijelimaIV. kvartal 2022.
Razmotriti proširenje opsega i područja primjene postojećih bilateralnih sporazuma, osiguravajući korištenje najučinkovitijih kanala komunikacija u području međunarodne pravne pomoći.2.29.Analiza predmeta državnog odvjetništva u kojima je produljena istraga zbog izostanka tražene međunarodne pravne pomoći (usporedba treće države – države članice EU). Ovisno o rezultatima analize, inicirati brisanje rezerve koju je Republika Hrvatska stavila na članak 4. Drugog dopunskog Protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 2001. ili izmjenu dvostranih ugovoraDržavno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa i upraveVlastitiIzvješće o provedenoj analizi; Podnošenje inicijative Ministarstvu pravosuđa i upraveIV. kvartal 2022.
3. USPOSTAVA MEHANIZMA ZA PROVEDBU CILJANIH FINANCIJSKIH SANKCIJA UJEDINJENIH NARODA U VEZI S FINANCIRANJEM TERORIZMA I PROLIFERACIJE
Uspostaviti nacionalni okvir za provedbu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i financiranjem proliferacije: (i) osiguravanjem provedbe ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih Naroda bez odlaganja; (ii) uspostavljanjem formalnih mehanizama i detaljnih procedura za: –
predlaganje imenovanja odborima Vijeća sigurnosti vezano za rezolucije 1267/1989 i 1988, –
predlaganje domaćih imenovanja prema Rezoluciji Vijeća sigurnosti 1373, –
brisanje osoba s popisa i odmrzavanje imovine.
3.1.MVEP će unaprijediti provedbu nacionalnog zakonodavnog okvira za primjenu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije kroz primjenu odredaba Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i Odluke o osnivanju Stalne skupine za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanjaMinistarstvo vanjskih i europskih poslova i Stalna skupina za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanjaVlastitiIzrada smjernica i uputa za primjenu mjera ograničavanja.IV. kvartal 2022.
Uspostaviti: (i) jasan mehanizam ili kanal i razviti obrazac za izvješćivanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova o zamrznutoj imovini ili poduzetim radnjama u skladu s propisanim zabranama u skladu s rezolucijama Ujedinjenih naroda, uključujući i pokušane transakcije; i (ii) odrediti primatelja navedenih obrazaca (kontaktna točka).3.2.MVEP će izraditi obrazac za izvješćivanje o zamrznutoj imovini ili poduzetim radnjama u skladu s propisanim zabranama u rezolucijama Ujedinjenih naroda, uključujući i pokušane transakcije i odredit će primatelja navedenih obrazaca (kontaktna točka) unutar nadležne Službe pri MVEP-uMinistarstvo vanjskih i europskih poslovaVlastitiIzrađeni obrazac
Određena kontakt točka
IV. kvartal 2022.
Osigurati da odgovorna osoba u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ima znanja, ovlasti i upute za poduzimanje radnji nakon zaprimanja obavijesti obveznika. Osigurati da svi obveznici budu upoznati s obrascem i kanalima za prijavu kontakt točki u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, uključujući javnu dostupnost navedenih podataka.3.3.MVEP će odrediti i obučiti/educirati osobe u nadležnoj Službi unutar Ministarstva vanjskih i europskih poslova za obavljanje radnji vezanih uz zaprimanje obavijesti obveznika i obradu zaprimljenih informacija,
objavit će obrazac za izvješćivanje na mrežnim stranicama svih nadležnih TDU-a uključujući i MVEP. MVEP će obavijestiti obveznike o određenoj kontakt točki u MVEP-u
Ministarstvo vanjskih i europskih poslovaVlastitiOdluke o određivanju službenika i broj edukacija tih službenika
Informiranje obveznika i osiguravanje javne dostupnosti obrazaca i kanala za prijavu
IV. kvartal 2022.
Osigurati neposrednu komunikaciju s obveznicima o imenovanjima novih osoba i entiteta i daljnjim izmjenama ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije.3.4.MVEP će nastaviti s aktivnostima unaprjeđenja neposredne komunikacije s obveznicima primjene međunarodnih mjera ograničavanja. Obveznici će na mrežnoj stranici MVEP-a imati mogućnost pretraživanja UN konsolidiranog sankcijskog popis fizičkih osoba i pravnih subjekata povezanih s financiranjem terorizma i proliferacije koji se redovito ažurira od strane Sankcijskog odbora UN-a. Sve promjene određenog sankcijskog režima za borbu protiv financiranja terorizma (CT) nastavit će se direktno prosljeđivati svim nadležnim tijelima u trenutku kad relevantni Odbor VSUN-a pošalje svoju e-poruku o usvojenim promjenama u sankcijskom režimuMinistarstvo vanjskih i europskih poslovaVlastitiUpute za pretraživanje konsolidiranih sankcijskih popisa

Unaprjeđena komunikacija s obveznicima
IV. kvartal 2022.
Osigurati jasne smjernice i edukacije za obveznike, posebno nefinancijski sektor o obvezama sprječavanja financiranja terorizma i proliferacije iz rezolucija Ujedinjenih naroda koje se odnose na zamrzavanje, odmrzavanje i izvješćivanje (uključuje i pokušane transakcije).3.5.Održavanje edukacijaMinistarstvo vanjskih i europskih poslovaVlastitiBroj sudjelovanja na edukacijamaIV. kvartal 2022.
3.6.Organizacija edukacije za obveznikeHrvatska narodna bankaVlastitiPoziv na edukaciju i lista osoba koje su sudjelovaleIII. kvartal 2022.
3.7.Organizacija edukacije za obveznikeHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiBroj edukacijaIV. kvartal 2022.
3.8.Edukacije i letci za obveznikeFinancijski inspektoratVlastitiBroj edukacija i letakaIV. kvartal 2022.
3.9.Ažuriranje smjernica i edukacija obveznika priređivača igara na srećuPorezna upravaVlastitiAžurirane smjernice i broj educiranih obveznikaIV. kvartal 2022.
4. PRIKUPLJANJE I ANALIZA OBAVJEŠTAJNIH PODATAKA ZA ISTRAŽIVANJE PRANJA NOVCA, POVEZANIH PREDIKATNIH KAZNENIH DJELA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Osigurati optimalne ljudske resurse u Uredu za sprječavanje pranja novca. Na nepopunjena sistematizirana mjesta Ureda za sprječavanje pranja novca trebali bi biti raspoređeni kvalificirani stručnjaci po hitnom postupku.4.1.Prijem novih službenika u Uredu za sprječavanje pranja novca putem internih oglasa i javnog natječajaMinistarstvo financijaVlastitiBroj novih službenikakontinuirano 2022.
Osigurati da se slučajevi Ureda za sprječavanje pranja novca sa sumnjom na pranje novca ili financiranje terorizma prosljeđuju prvenstveno tijelima kaznenog progona.4.2.Dostava operativnih analiza transakcija sa sumnjom na financiranje terorizma na daljnje postupanje MUP-u i DORH-uUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiStatistički podatci o broju dostavljenih operativnih analiza transakcija sa sumnjom na financiranje terorizmakontinuirano 2022.
Ured za sprječavanje pranja novca bi trebao izmijeniti i dopuniti svoje interne procedure za dostavljanje slučajeva sa sumnjom na pranje novca ili financiranje terorizma.4.3.Ažuriranje interne procedure rada Službe za financijsko-obavještajnu analitiku Ureda za sprječavanje pranja novcaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiAžurirana procedure radaII. kvartal 2022.
Ured za sprječavanje pranja novca bi trebao nastaviti poboljšavati svoje operativne analize u skladu profilom rizika Hrvatske od pranja novca i financiranja terorizma. Ured bi trebao biti proaktivniji u zahtijevanju relevantnih informacija od nadležnih tijela.4.4.Provođenje strategijskih analiza slučajeva Ureda za sprječavanje pranja novca dostavljenih nadležnim tijelima, s naglaskom na povećana područja rizika (porezne utaje, zlouporabe u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe opojnih droga)Ured za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzvješće o provedenoj strategijskoj analiziIV. kvartal 2022.
4.5.Osigurati Uredu za sprječavanje pranja novca pristup podatcima potrebnim za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Ova aktivnost minimalno uključuje: (i) kontakt točku preko koje bi se zahtijevali i zaprimali podatci o kaznenom postupku (istraga, optužnica, presuda) protiv osoba koje su predmet analitičkih obrada Ureda; (ii) u svrhu djelotvornog obavljanja zadaća iz svoje nadležnosti, Uredu će se omogućiti pravodoban pristup podacima iz kaznene evidencije na način propisan zakonom koji uređuje ustrojstvo kaznene evidencije, vođenje, dostupnost i davanje podatakaDržavno odvjetništvo RH

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Porezna uprava
VlastitiOsiguranje izravnog pristupa ovlaštenim službenicima Ureda za sprječavanje pranjaIII. kvartal 2022.
iz kaznene evidencije, a na temelju zakonskog ovlaštenja Ureda na pristup i korištenje tih podataka prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; (iii) mogućnost pretraživanja baze zemljišnih knjiga prema imenu i prezimenu / nazivu i identifikacijskom broju, (iv) pristup dodatnim podatcima iz Informacijskog sustava Porezne uprave
Ured za sprječavanje pranja novca bi trebao poboljšati svoje strategijske analize kako bi identificirao nove trendove i tipologije, s naglaskom na veće rizike od pranja novca i financiranja terorizma. Strategijske analize bi trebale uključivati obavijesti o gotovinskim transakcijama, prijenose gotovine preko državne granice i druge informacije.4.6.Provođenje strategijskih analiza: (i) svih analitičkih predmeta Ureda za sprječavanje pranja novca; (ii) zaprimljenih obavijesti o sumnjivim transakcijama osobama i sredstvima; (iii) obavijesti o gotovinskim transakcijama i prijenosu gotovine preko državne granice, s ciljem utvrđenja tipologija i trendova pranja novca i financiranja terorizmaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzvješće o provedenim strategijskim analizamaIV. kvartal 2022.
Ured za sprječavanje pranja novca će: –
učestalije pružati povratne informacije obveznicima o rezultatima i kvaliteti zaprimljenih obavijesti o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima –
pružati ciljane smjernice i edukacije obveznicima o pravodobnom prijavljivanju obavijesti o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima –
podržati pristup svih obveznika na novi elektronički sustav prijavljivanju obavijesti o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima –
razmotriti prilagodbu obrazaca za prijavljivanje obavijesti o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima svojim potrebama s ciljem unaprjeđenja strategijskih i operativnih analiza Ureda.
4.7.Povećanje učestalosti dostave povratne informacije obveznicima o postupanju Ureda za sprječavanje pranja novca po zaprimljenim obavijestima o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvimaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzvješće o dostavljenim povratnim informacijama obveznicima dva puta godišnjesrpanj 2022.; siječanj 2023.
4.8.Provođenje edukacije i dostava smjernica obveznicima o obvezi prijavljivanja sumnjivih transakcija, osoba i sredstava u skladu s rizicima od pranja novca i financiranja terorizma i sektorskim specifičnostima obveznika. Provođenje edukacija na temu pokušanih transakcija i obveze prijavljivanja sumnjivih transakcija prije izvršenjaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzvješće o održanim edukacijama i dostavljenim smjernicamakontinuirano 2022.
4.9.Podršku obveznicima za spajanje na elektronički sustav prijavljivanja sumnjivih i gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novcaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzvješće o aktivnostima Ureda za sprječavanje pranja novcaIV. kvartal 2022.
4.10.Dopuna Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvimaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzmjene i dopune Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima1. 1. 2023.
Hrvatska bi trebala razmotriti smanjenje trenutnog praga za dostavu obavijesti o gotovinskim transakcijama.4.11.Izmjenama zakonskih i podzakonskih akata za dostavljanje obavijesti o gotovinskim transakcijama Uredu za sprječavanje pranja novca, postojeći prag od 200.000,00 kuna smanjit će se na 10.000,00 euraUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiIzmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj1. 1. 2023.
Tijela kaznenog progona redovito će dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca povratne informacije o: –
rezultatima svojih postupanja po slučajevima Ureda –
kvaliteti financijsko-obavještajnih podataka dobivenih od Ureda.
4.12.Izrada Opće upute DORH-a u cilju učinkovitog kaznenog progona kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizmaDržavno odvjetništvo Republike HrvatskeVlastitiPrimjena Opće uputeIV. kvartal 2022.
4.13.Izrada upute za redovito dostavljanje povratnih informacija Ureda za sprječavanje pranja novcaMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiDonošenje i primjena uputeIII. kvartal 2022.
Tijela kaznenog progona i Ured za sprječavanje pranja novca trebali bi sustavno razmatrati spontano prosljeđivanje relevantnih informacija inozemnim tijelima kaznenog progona i inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama.4.14.Slijedom zaprimljenih obavijesti o sumnjivim transakcijama, osobama i sredstvima, Ured za sprječavanje pranja novca će dostavljati spontane obavijesti inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicamaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiStatistički podatci o spontano dostavljenim obavijestima Ureda za sprječavanje pranja novcaIV. kvartal 2022.
4.15.Aktivnosti sustavnog razmatranja spontanog prosljeđivanja relevantnih informacija srodnim inozemnim tijelimaMinistarstvo unutarnjih poslovaVlastitiStatistički podaci o broju spontano proslijeđenih relevantnih informacija inozemnim tijelimaIV. kvartal 2022.
5. SPRJEČAVANJE ZLOUPORABE PRAVNIH OSOBA U NEZAKONITE SVRHE I TRANSPARENTNOST PODATAKA O PRAVNIM OSOBAMA
Uvođenje mehanizama koji će osigurati:
(i) provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe
(ii) sprječavanje kriminalaca (pranje novca, predikatna kaznena djela, financiranje terorizma) da djeluju kao dioničari, udjeličari, stvarni vlasnici ili direktori, uvodeći zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti te osobe, uključujući provjeru ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda
(iii) uvođenje stalnog mehanizma praćenja za osiguranje pravodobnog otkrivanja i registracije promjene osnovnih informacija
(iv) uspostava mehanizma za nadzor kako bi se osigurala točnost i pravodobno ažuriranje informacija
(v) učinkovite, razmjerne i odvraćajuće sankcije za nepoštivanje propisanih zahtjeva.

Potrebno je dodijeliti jasnu odgovornost nadležnim tijelima, osigurati resurse potrebne za obavljanje redovitog nadzora, te voditi statistiku o primjeni sankcija.
5.1.Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registruMinistarstvo pravosuđa i upraveVlastitiDonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru u Hrvatskom SaboruIV. kvartal 2022.
5.2.Izmjene i dopune Zakona o udrugama, Zakona o zakladama i Zakona o ustanovamaMinistarstvo pravosuđa i upraveVlastitiDonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovamaIV. kvartal 2022.
5.3.Osiguranje resursa potrebnih za obavljanje redovitog nadzora nad točnošću i ažurnošću podataka u Sudskom registru, Registru udruga i Registru zaklada

Vođenje statistike o provedenim nadzorima

Primjena sankcija
Ministarstvo pravosuđa i upraveVlastitiOsigurani resursi

Ažurna statistika o provedenim nadzorima

Primijenjene sankcije
kontinuirano 2022.
Uvođenje mehanizama koji će osigurati uvođenje stalnog praćenja za osiguranje pravodobnog otkrivanja i registracije promjene informacija o stvarnim vlasnicima5.4.Nadogradnja aplikacije Registra stvarnih vlasnika kojom će biti uspostavljena signalizirajuća evidencija prema osobama ovlaštenim za upis podataka u Registar i nadzornim tijelima, u slučajevima promjene osnovnih podataka u matičnim registrima, a s ciljem ažurnosti i točnosti podataka o stvarnim vlasnicimaUred za sprječavanje pranja novca, Financijska agencijaVlastitiNadogradnja aplikacije Registra stvarnih vlasnikaIII. kvartal 2022.
Definirati kriterije vezano za ukidanje moratorija na primjenu sankcija za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika5.5.Izdavanje prekršajnih naloga za pravne subjekte koji nisu izvršili upis podataka u Registar stvarnih vlasnikaFinancijska agencijaVlastitiPodaci o izdanim prekršajnim nalozima i pokrenutim prekršajnim postupcimaIII. kvartal 2022.
Analiza sveobuhvatnosti baze podataka Registra stvarnih vlasnika – primjerenost, točnost i ažurnost dostavljenih informacija.5.6.Analiza usklađenosti informacija o stvarnom vlasništvu koje su dostupne obveznicima i državnim tijelima s informacijama koje se nalaze u Registru stvarnih vlasnikaUred za sprječavanje pranja novca, Porezna uprava, Financijska agencijaVlastitiIzvješće o provedenoj analizi s daljnjim nadzornim aktivnostimaIV. kvartal 2022.
Hrvatska treba razviti mehanizam suradnje i koordinacije između registara pravnih osoba i aranžmana (Sudski registar, Registar zaklada, Registar stranih zaklada, Registar udruga, Registar stranih udruga) i Registra stvarnih vlasnika, kako bi se osigurala dosljednost informacija i pravodobno obavještavanje o relevantnim promjenama5.7.Povezivanje podataka iz Sudskog registra, Registra udruga i Registra zaklada s Registrom stvarnih vlasnikaFinancijska agencijaVlastitiUsklađenost podataka u Registru stvarnih vlasnika sa podacima iz matičnih registaraIII. kvartal 2022.
6. NADZOR I EDUKACIJA VEZANO ZA PROVEDBU MJERA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Nadzorna tijela trebaju osigurati potrebne ljudske resurse kako bi se osigurali kapaciteti ispunjavanja nadzornih obveza. Na nepopunjena sistematizirana mjesta trebali bi biti raspoređeni kvalificirani stručnjaci po hitnom postupku.6.1.Zapošljavanje novih djelatnikaHrvatska narodna bankaVlastitiPotpisani ugovori o raduIV. kvartal 2022.
6.2.Zapošljavanje novih djelatnikaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiBroj novih djelatnikaIV. kvartal 2022.
6.3.Zapošljavanje novih djelatnikaFinancijski inspektoratVlastitiBroj novih djelatnikaIV. kvartal 2022.
6.4.Osiguranje potrebnih resursa za obavljanje nadzornih aktivnosti u vezi primjene odredbi Zakona o SPN/FTPorezna upravaVlastitiIzmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financijaIV. kvartal 2022.
Implementirati odgovarajući režim licenciranja ili registracije za sektor virtualnih valuta, uvesti mehanizam za pravodobnu identifikaciju računovođa, pružatelja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima i trgovaca plemenitim metalima i kamenjem, te za navedene obveznike provoditi dosljedne kontrole ulaska na tržište i fit&proper provjere.6.5.Dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem kontrole ulaska na tržište i fit&proper provjere za sektor virtualnih valuta.Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financijaVlastitiIzmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma1. 1. 2023.
6.6.Propisivanje obveze prijave i fit&proper provjera za obveznike iz sektora vanjskih računovođa, TCSP i trgovaca plemenitim metalimaMinistarstvo financijaVlastitiIzmjene postojećeg zakonskog okvira1. 1. 2023.
Tijela nadležna za licenciranje i registraciju trebaju prilikom davanja ovlaštenja uvesti učinkovite, a ne administrativne mjere kako bi spriječili kriminalce i njihove suradnike da postanu stvarni vlasnici, direktori ili imatelji značajnog ili kontrolirajućeg utjecaja ili obnašanja upravljačke funkcije.6.7.Izrada Upute u vezi obveze priređivača da po pozivu Poreznoj upravi dostavljaju uvjerenja o nekažnjavanju stvarnih vlasnika i povezanih osoba te prilikom promjene vlasničke strukture društva zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz stvarne vlasnikePorezna upravaVlastitiIzrada i primjena uputeIV. kvartal 2022.
Sva tijela s odgovornostima za licenciranje i registraciju trebaju implementirati učinkovite alate za identifikaciju neovlaštenih operatera koji nude (ili oglašavaju) regulirane aktivnosti i provoditi sustavno praćenje tržišta. HANFA bi trebala nastaviti sa sustavnim praćenjem i identifikacijom društava iz sektora virtualnih valuta koja djeluju u Hrvatskoj.6.8.Izraditi interne akte kojima će se propisati postupanja u slučaju otkrivanja neovlaštenog pružanja usluga reguliranih zakonima za čiji je nadzor nadležan HNBHrvatska narodna bankaVlastitiUsvojeni interni aktIII. kvartal 2022.
6.9.Nastavak sustavnog praćenja i identifikacije društava iz sektora virtualnih valuta koja djeluju u Hrvatskoj i nadopuna interne procedure u tom smisluHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiNadopuna interne procedureIV. kvartal 2022.
6.10.S obzirom da Porezna uprava kontinuirano poduzima aktivnosti prema neovlaštenim priređivačima igara na sreću potrebno je izraditi i Uputu u vezi navedenogaPorezna upravaVlastitiIzrada uputeIV. kvartal 2022.
Sva nadzorna tijela i tijela nadležna za vođenje prekršajnog postupka trebaju revidirati i poboljšati svoju politiku novčanih sankcija kako bi se osigurale učinkovite i odvraćajuće sankcije, a posebno za sektore koji predstavljaju veći rizik. Ove politike bi također trebale odrediti kada se podižu optužni prijedlozi, a kada može započeti nagodba. Sva nadzorna tijela trebala bi također primijeniti na razmjeran način, širi raspon korektivnih radnji i sankcija, uključujući i prema odgovornim fizičkim osobama u pravnoj osobi.6.11.Ažurirati interne akte o prekršajnom postupku i postupku sporazumijevanjaHrvatska narodna bankaVlastitiUsvojeni interni akti Procedura za donošenje supervizorskih mjeraII. kvartal 2022.
6.12.Izrada Smjernice radi učinkovitog obavljanja poslovnih procesa vezanih za sudske postupke

i

Politike provođenja sporazumijevanja o sankciji i mjerama tijekom postupka sporazumijevanja u predmetima iz sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za koje će se pokrenuti prekršajni postupak ili je prekršajni postupak u tijeku
Hrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiIzrađena dokumentacijaII. kvartal 2022.
6.13.Ažuriranje Metodološkog priručnika za nadzor u području izricanja sankcijaFinancijski inspektoratVlastitiAžurirani Metodološki priručnik za nadzor u području izricanja sankcijaII. kvartal 2022.
6.14.Revizija i poboljšanje politika za izricanje novčanih sankcijaFinancijski inspektoratVlastitiRevidirane politike za izricanje novčanih sankcijaIV. kvartal 2022.
6.15.Provjeriti postojeće upute vezane za vođenje prekršajnog postupka te ih revidiratiPorezna upravaVlastitiRevidiranje postojećih uputaIV. kvartal 2022.
HNB bi trebao nastaviti, a HANFA mora pojačati napore u primjeni opsežnih mjera prilikom licenciranja6.16.Nastavak provođenja postupaka licenciranjaHrvatska narodna bankaVlastitiIzdana Rješenja u postupcima licenciranjaIV. kvartal 2022.
6.17.Nastavak provođenja postupaka licenciranja na način da će HANFA pojačati napore u primjeni opsežnih mjera prilikom licenciranjaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiIzdana Rješenja u postupcima licenciranjaIV. kvartal 2022.
HNB i Financijski inspektorat trebaju održavati, a HANFA i Porezna uprava moraju poboljšati razinu razumijevanja specifičnih rizika od pranja novca kod pojedinih sektora i pojedinih obveznika. Sva nadzorna tijela bi trebala poboljšati razumijevanje rizika od financiranja terorizma kod nadziranih sektora i obveznika. Sva nadzorna tijela trebaju provoditi redovitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma kod pojedinih sektora i pojedinih obveznika.6.18.Ažurirati sektorske procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma.
Ažurirati individualne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
Hrvatska narodna bankaVlastitiIzvješća o provedenim procjenama rizikaIV. kvartal 2022.
6.19.Ažuriranje procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma za sektore i obveznike iz nadležnosti Financijskog inspektorataFinancijski inspektoratVlastitiAžurirane procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma sektora i obveznika iz nadležnostiIV. kvartal 2022.
6.20.Ažuriranje sektorskih i individualnih procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizmaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiAžurirana procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizmaIV. kvartal 2022.
6.21.Provođenje edukacije zaposlenika kroz projekt Europske komisije TAIEX TSI Expert mission on Strengthening Anti – Money Laundering supervision capacity in CroatiaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiDokazi o sudjelovanju u projektuDo završetka projekta
6.22.Izrada Metodologije o planiranju nadzornih aktivnosti temeljem procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizmaPorezna upravaVlastitiIzrada MetodologijeIV. kvartal 2022.
HNB će: –
pregledati učinkovitost svojih metodoloških postupaka za 2020. u odnosu na nadzorne cikluse kako bi se osiguralo da razina nadzora ostaje razmjerna identificiranim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma –
osigurati primjenu revidirane nadzorne strategije za 2020. uz pridržavanje nadzornih ciklusa obveznika na temelju metodologije HNB – a –
započeti primjenu svojih metodoloških postupaka iz 2020. na sektore na koje do sada nije usmjerio svoje nadzorne aktivnosti, tj. institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.
6.23.Revizija metodologije iz 2020.Hrvatska narodna bankaVlastitiAžurirani interni aktIV. kvartal 2022.
6.24.Primjena supervizorske strategije iz 2020.Hrvatska narodna bankaVlastitiNajavni dopisiIV. kvartal 2022.
HANFA će: –
ojačati svoju metodologiju procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, posebno u pogledu opsega (uključujući rizike na razini grupe), metoda (opisujući bodovanje rizika) i periodičnosti (redovita i ad – hoc procjena) procjene rizika nadziranog sektora i pojedinačnih obveznika –
značajno povećati svoj nadzorni fokus na usklađenost obveznika, te provoditi izravne i neizravne nadzore na temelju procjene rizika.
6.25.Ažuriranje interne metodologije procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma.


Provođenje izravnih i neizravnih nadzora na temelju procjene rizika
Hrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiAžurirana interna metodologija


Broj nadzora
IV. kvartal 2022.
Financijski inspektorat će: –
pregledati učinkovitost svojih metodoloških postupaka za 2020. u odnosu na nadzorne cikluse kako bi se osiguralo da je razina nadzora razmjerna identificiranim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma –
nastaviti poboljšavati svoje IT alate kako bi se omogućilo automatizirano uspoređivanje informacija od obveznika, te brža i učinkovitija analiza podataka –
uspostaviti čvršću komunikaciju s tijelima za izdavanje dozvola kako bi se osigurala pravovremena i sveobuhvatna suradnja kod novih obveznika.
6.26.Ažuriranje metodoloških priručnika za nadzor obveznika temeljen na procjeni rizikaFinancijski inspektoratVlastitiAžurirani metodološki priručnici za nadzor obveznika temeljenom na procjeni rizikaIII. kvartal 2022.
6.27.Daljnji razvoj IT sustava – automatizacija procesa prikupljanja podataka od obveznika u sektorske baze radi brže i učinkovitije analize podatakaFinancijski inspektoratVlastitiAktivnosti na uspostavi automatiziranog procesa prikupljanja podataka od obveznika u sektorske bazeIV. kvartal 2022.
6.28.Sporazumi sa tijelima za licenciranje obveznika iz nadležnosti Financijskog inspektorataFinancijski inspektoratVlastitiPotpisivanje sporazuma o suradnji i razmjeni podataka sa tijelima za licenciranjeII. kvartal 2022.
Porezna uprava će: –
razviti i implementirati metodologiju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te procijeniti rizike od pranja novca i financiranja terorizma kod sektora igara na sreću i pojedinačnih obveznika –
značajno povećati svoj nadzor obveznika u odnosu na provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Odrediti izravne i neizravne nadzore na temelju procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma. To bi trebalo uključivati provođenje ad – hoc nadzora kod onih obveznika kod kojih je došlo do promjene profila rizika –
osigurati inspektorima ciljanu obuku radi boljeg razumijevanja: (i) rizika od pranja novca i financiranja terorizma u sektoru igara na sreću, posebno u pogledu povezanih rizika s on – line igrama na sreću; i (ii) svojih nadzornih obveza za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a s ciljem osiguravanja učinkovitog nadzora.
6.29.Izrada Metodologije za sektor priređivača igara na sreću u svezi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizmaPorezna upravaVlastitiIzrađena MetodologijaIII. kvartal 2022.
6.30.Provođenje edukacije službenika Porezne upravePorezna upravaVlastitiBroj ovlaštenih službenika koji su sudjelovali na održanoj edukacijiIV. kvartal 2022.
Osigurati češće praćenje provedbe ciljanih financijskih sankcija (financiranje terorizma i proliferacije) prilikom nadzora obveznika za što je nadzornim tijelima potrebno osigurati adekvatne resurse. Posebnu pažnju treba posvetiti nadzoru manjih financijskih institucija i sektoru profesionalnih djelatnosti.6.31.Povećanje broja nadzora u odnosu na provedbu ciljanih financijskih sankcija (financiranje terorizma i proliferacije)

Osiguranje adekvatnih resursa
Hrvatska narodna bankaVlastitiBroj nadzora

Osigurani resursi
Kontinuirano 2022.
6.32.Povećanje broja nadzora u odnosu na provedbu ciljanih financijskih sankcija (financiranje terorizma i proliferacije)

Osiguranje adekvatnih resursa
Hrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiBroj nadzora

Osigurani resursi
Kontinuirano 2022.
6.33.Povećanje broja nadzora u odnosu na provedbu ciljanih financijskih sankcija (financiranje terorizma i proliferacije)

Osiguranje adekvatnih resursa
Financijski inspektoratVlastitiBroj nadzora

Osigurani resursi
Kontinuirano 2022.
6.34.Povećanje broja nadzora u odnosu na provedbu ciljanih financijskih sankcija (financiranje terorizma i proliferacije)
Osiguranje adekvatnih resursa
Porezna upravaVlastitiBroj nadzora

Osigurani resursi
Kontinuirano 2022.
Porezna uprava treba razviti proceduru nadzora vezanu za ciljane financijske sankcije (financiranje terorizma i proliferacije) i educirati službenike za provedbu istih.6.35.Izraditi proceduru za nadzor
Educirati službenike
Porezna upravaVlastitiIzrađena procedura za nadzor

Broj educiranih službenika
IV. kvartal 2022.
Razviti i implementirati pristup praćenju sektora neprofitnih organizacija temeljem procjene rizika, osigurati dovoljne resurse za nadzor neprofitnih organizacija i osigurati brisanje neaktivnih neprofitnih organizacija.6.36.Provedba nadzora neprofitnih organizacija na temelju procjene rizikaMinistarstvo financijaVlastitiBroj nadzoraKontinuirano 2022.
7. PREVENTIVNE MJERE
Pružiti podršku obveznicima provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako bi dodatno produbila njihovo razumijevanje rizika od pranja novca i razvila razumijevanje rizika od financiranja terorizma, uključujući i pružanje smjernica vezanih za borbu protiv financiranja terorizma i edukacija za sve obveznike s naglaskom na sektorske rizike od financiranja terorizma.7.1.Organizirati edukacije za obveznike na temu pranja novca i financiranja terorizmaHrvatska narodna bankaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.2.Organizirati edukacije za obveznike na temu pranja novca i financiranja terorizmaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.3.Organizirati edukacije za obveznike na temu pranja novca i financiranja terorizmaFinancijski inspektoratVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.4.Organizirati edukacije za obveznike na temu razumijevanja i analize rizika PN/TFPorezna upravaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
Osigurati da obveznici provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma poboljšaju svoje procjene poslovnog rizika specifične za obveznika, na temelju vlastite vrste aktivnosti, baze stranaka itd., temeljem čega će odlučiti o specifičnim i pojedinačnim mjerama za smanjenje rizika (uključujući opseg primjene dubinske analize stranke) razmjerno riziku od pranja novca, a posebice riziku od financiranja terorizma.7.5.Organizirati edukacije za obveznike na temu analize rizika PN/TF cjelokupnog poslovanja (BWRA)Hrvatska narodna bankaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.6.Organizirati edukacije za obveznike na temu analize rizika PN/TF cjelokupnog poslovanjaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.7.Organizirati edukacije za obveznike na temu analize rizika PN/TF cjelokupnog poslovanjaFinancijski inspektoratVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.8.Organizirati edukacije za obveznike na temu analize rizika PN/TFPorezna upravaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
Osigurati da obveznici provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma poboljšaju svoju primjenu mjera dubinske analize, uključujući identifikaciju i provjeru svojih stranaka, daljnju provedbu dubinske analize temeljenu na profilu rizika stranke Posebnu pozornost treba posvetiti identifikaciji stvarnih vlasnika pravnih osoba, posebice u slučaju složenih vlasničkih struktura.7.9.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera dubinske analize, posebice utvrđivanja stvarnog vlasnika i praćenja poslovnog odnosaHrvatska narodna bankaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.10.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera dubinske analize, posebice utvrđivanja stvarnog vlasnika i praćenja poslovnog odnosaHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.11.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera dubinske analize, posebice utvrđivanja stvarnog vlasnika i praćenja poslovnog odnosaFinancijski inspektoratVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.12.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera dubinske analize, posebice utvrđivanja stvarnog vlasnika i praćenja poslovnog odnosaPorezna upravaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
Osigurati da obveznici provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma poboljšaju svoju provedbu mjera pojačane dubinske analize za: (i) identifikaciju i provjeru politički izloženih osoba, uključujući izvor sredstava; (ii) provođenje procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma novih tehnologija prije njihove primjene.7.13.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera pojačane dubinske analize u odnosu na PEP-ove i procjenu rizika od PN/FT prilikom uvođenja novih tehnologija u poslovanjuHrvatska narodna bankaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.14.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera pojačane dubinske analize u odnosu na PEP-ove i procjenu rizika od PN/FT prilikom uvođenja novih tehnologija u poslovanjuHrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.15.
Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera pojačane dubinske analize u odnosu na PEP-ove
Financijski inspektoratVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
7.16.Organizirati edukacije za obveznike na temu provođenja mjera pojačane dubinske analize u odnosu na PEP-ove i procjenu rizika od PN/FT prilikom uvođenja novih tehnologija u poslovanjuPorezna upravaVlastitiOdržane edukacijeIV. kvartal 2022.
Uzeti u obzir specifičnosti sektora VASP – ova i pružiti ciljanu potporu obveznicima u pogledu ispunjavanja obveza vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Osigurati da VASP – ovi podliježu obvezama vezanima uz prijenos sredstava nakon što se razvije tzv. »pravilo putovanja«.

Nadalje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga trebala bi nastaviti nadzirati potencijalnu upotrebu anonimnih proizvoda.
7.17.Organizirati edukaciju za obveznike na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma uzevši u obzir specifičnosti VASP sektora.

Nakon što se, kroz izmjene zakonodavnog okvira, VASP-ovima uvede obveza prikupljanja i omogućavanja pristupa podacima o pošiljateljima i korisnicima prijenosa virtualne ili kripto imovine, potrebno je za subjekte nadzora izraditi smjernice.

Nastavak praćenja potencijalne upotrebe anonimnih proizvoda.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih uslugaVlastitiOdržane edukacije

Izraditi smjernicu nakon što se razvije »pravilo putovanja«

Provedene kontrole
IV. kvartal 2022.
8. MJERE DALJNJEG USKLAĐIVANJA NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA S FATF STANDARDIMA U ODNOSU NA KLJUČNE PREPORUKE 6 I 10

U odnosu na mjere dubinske analize stranke potrebno je: –
preciznije definirati obvezu provođenja dubinske analize od strane ovlaštenih mjenjača –
propisati obvezu provođenja dubinske analize za trustove čiji upravitelj ima prebivalište u inozemstvu –
propisati obvezu utvrđivanja i provjere identiteta za trustove i slična pravna uređenja –
propisati obvezu korištenja pouzdanih informacija ili podataka prilikom provjere identiteta stvarnog vlasnika –
propisati da obveznici moraju razumjeti svrhu i prirodu poslovnog odnosa –
propisati da obveznici redovito provjeravaju podatke kako bi se osiguralo da su dokumenti i podaci prikupljeni temeljem mjera dubinske analize ažurni –
izmijeniti definiciju neizravnog vlasništva na način da uključuje i vlasništvo putem trustova
8.1.Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizmaUred za sprječavanje pranja novcaVlastitiDonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u Hrvatskom saboruIV. kvartal 2022.

– propisati da obveznici moraju uzeti u obzir prethodno prikupljene podatke o stranci te sve okolnosti povezane sa strankom

– propisati da obveznici moraju prikupiti informacije o ovlastima koje reguliraju i obvezuju pravne osobe ili pravne aranžmane –
propisati zabranu otvaranja računa kada nije moguće provest mjere dubinske analize –
u slučajevima kada obveznici posumnjaju na pranje novca ili financiranje terorizma, a temeljem opravdanih razloga vjeruju da će provođenje dubinske analize rezultirati otkrivanjem informacija stranci, propisati da obveznici nisu obvezni nastaviti provođenje mjera dubinske analize nego Uredu za sprječavanje pranja novca dostaviti obavijest o sumnjivoj transakciji.

U Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja potrebno je propisati: –
provođenje financijskih sankcija u odnosu na terorizam i financiranje terorizma bez odgode –
utvrditi tijelo koje će biti nadležno za identificiranje i predlaganje fizičkih i pravnih osoba te drugih subjekata Odboru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda vezano za Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1267/1989., 1988. i 1373.

– definirati kriterije za odlučivanje o predlaganju primjene sankcija te definirati informacije koje se prilažu prijedlogu za primjenu sankcija –
propisati zabranu stavljanja imovine na raspolaganje u cijelosti ili zajedno, u korist osoba, subjekata u vlasništvu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno od strane osoba pod sankcijama –
propisati obvezu prijavljivanja pokušanih transakcija –
propisati odredbu za djelovanje ex parte protiv osobe ili subjekta koji je identificiran i čiji se prijedlog za stavljanje na sankcijske liste razmatra –
propisati zaštitu trećih strana koje djeluju u dobroj vjeri prilikom provedbe obveza iz Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a –
propisati obvezu zamrzavanja sredstava i imovine proizašle ili generirane iz sredstava ili druge imovine u vlasništvu ili pod izravnom ili neizravnom kontrolom osoba ili drugih subjekata koji se nalaze na sankcijskoj listi i sredstava ili druge imovine osoba i subjekata koji djeluju u ime ili po nalogu osoba ili drugih subjekata koji se nalaze na sankcijskoj listi.

8.2.Donošenje novog Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanjaMinistarstvo vanjskih i europskih poslovaVlastitiDonošenje Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja u Hrvatskom saboruIV. kvartal 2022.