Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

NN 56/2022 (18.5.2022.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

794

Na temelju članka 113. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način ostvarivanja prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: naknada za nezaposlene) iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17, 98/19 i 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), a osobito način utvrđivanja zapreka za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene, način utvrđivanja sastava zajedničkog kućanstva, kontrola i druge važne okolnosti u svezi ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) korisnik je osoba iz članka 107. Zakona koja ostvaruje pravo na naknadu za nezaposlene ili je u postupku ostvarivanja toga prava, sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika

b) zajedničko kućanstvo čini:

1. svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

2. bračni drugovi (osim ako je pokrenut brakorazvodni postupak), neovisno o uvjetima iz podtočke 1. ove točke

c) osnovne životne potrebe su prehrana, odjeća, osobna njega, kućanske potrepštine, grijanje i ostali režijski troškovi, zdravstvene potrebe, korištenje stambenog prostora za stanovanje i zemljišta za vlastite potrebe

d) novčani prihodi ostvareni u inozemstvu ili tuzemstvu od utjecaja na pravo i iznos naknade za nezaposlene su:

1. mjesečna neto plaća

2. naknada plaće

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu i nacionalna naknada za starije osobe

6. rodiljna i roditeljska potpora

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

8. prihod od prodaje pokretnina i nekretnina

9. udomiteljska naknada

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti

12. drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.

e) nezaposlena osoba iz članka 108. stavka 1. točke a) Zakona je osoba iz članka 107. Zakona koja nije u radnom odnosu i ne prima mirovinu veću od osnovice za određivanje naknade za nezaposlene.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE

POGLAVLJE I.
POKRETANJE POSTUPKA I PRIBAVLJANJE DOKAZA

ODJELJAK A
POKRETANJE POSTUPKA

Članak 4.

(1) Postupak za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene pokreće se na zahtjev korisnika iz članka 107. Zakona, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika na propisanom obrascu (Obrazac broj 1) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

ODJELJAK B
DOKAZI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI KORISNIK

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan uz popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za naknadu za nezaposlene priložiti:

a) Obrazac broj 2

b) Obrazac broj 3 (popunjen od strane korisnika i punoljetnih članova njegova kućanstva)

c) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

d) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva nisu upisani u nadležni Matični ured, a rođeni su u inozemstvu

e) izvadak iz matice vjenčanih ako je brak sklopljen u inozemstvu, a činjenica braka nije upisana u nadležnom Matičnom uredu (nadležan Matični ured prema mjestu sklapanja braka)

f) dokaz primaju li korisnik i članovi njegova kućanstva inozemnu mirovinu (izjava korisnika i članova kućanstva, te potvrda banke u kojoj osoba prima inozemnu mirovinu, o visini ostvarene mirovine za prethodnu godinu)

g) kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja pokretnina ili nekretnina

h) pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je korisnik razveden, kada činjenica razvoda nije upisana u matici rođenih ili vjenčanih ili dokaz da je pokrenut brakorazvodni postupak

i) rješenje o invalidnosti korisnika ili člana njegova kućanstva, u slučaju iz članka 13. stavka 3. točke a) ovog Pravilnika (u slučaju priznate invalidnosti prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata ili propisima o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dati izjavu) ili nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja kada nije propisano da se na temelju nalaza i mišljenja donosi rješenje

j) potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku uz koju se prilaže medicinska dokumentacija ne starija od šest mjeseci (u slučaju iz članka 13. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika)

k) rješenje nadležnog tijela temeljem kojeg je korisnik smješten u zdravstvenu ustanovu

l) potvrda ili rješenje temeljem kojeg je korisnik na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnik usluge smještaja ili organiziranog smještaja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa i

m) preslika kartice tekućeg računa korisnika ili potvrde o broju tekućeg računa korisnika.

(2) Na zahtjev službene osobe, korisnik je dužan dostaviti i druge dokaze i podatke o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem.

ODJELJAK C
DOKAZI KOJI SE PRIKUPLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 6.

(1) Službena osoba će u postupku ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene po službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba su:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva te izvadak iz matice rođenih za umrlog hrvatskog branitelja ili HRVI iz Domovinskog rata kada je korisnik osoba iz članka 107. točke f) i g) Zakona, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

b) rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (ako je korisnik osoba iz članka 107. točaka a) i b) Zakona) ili rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata (ako je korisnik osoba iz članka 107. točaka c), d) i f) Zakona)

c) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i potvrda o duljini sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka c), e), g) ili h) Zakona)

d) smrtni list za hrvatskog branitelja ili HRVI iz Domovinskog rata (kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka d) do g) Zakona)

e) potvrdu o prebivalištu ili izvod iz OIB sustava za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru kada nije moguće pribaviti njihovu osobnu iskaznicu ili iz drugog opravdanog razloga

f) dokazi o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu (verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili ako verificirana potvrda nije izdana: izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka, potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku, drugom dohotku, naknade s osnove bolovanja do 42 dana, ugovor o djelu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primanju mirovine, naknade mirovine, dodataka na mirovinu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju naknade s osnove nezaposlenosti, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o primanju naknade s osnove bolovanja duljeg od 42 dana, rodiljne i roditeljske potpore i drugo)

g) očitovanje nadležne porezne uprave je li evidentiran promet nekretnina za korisnika i sve članove kućanstva

h) dokaz je li korisnik primatelj novčanog primanja zbog nezaposlenosti (nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje)

i) izvadak iz zemljišne knjige o pravu vlasništva na nekretninama korisnika i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

j) izvadak iz knjige položenih ugovora za korisnika i sve članove kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

k) uvjerenje (posjedovni list) o pravu posjeda na nekretninama za korisnika i sve članove njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

l) uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

m) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove njegova kućanstva (stanica za tehnički pregled vozila)

n) potvrda je li korisnik ili član njegova zajedničkog kućanstva korisnik zajamčene minimalne naknade

o) dokaz jesu li korisnik i punoljetni članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu ili nacionalne naknade za starije osobe

p) dokaz je li korisnik mirovinski osiguran (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

(3) Dokaze iz ovoga Pravilnika koje je potrebno pribaviti iz inozemstva, pribavit će službena osoba ukoliko ih dragovoljno ne pribavi korisnik.

Članak 7.

Službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.

POGLAVLJE II.
UTVRĐIVANJE UVJETA I OKOLNOSTI O KOJIMA OVISI OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU

ODJELJAK A
NAČIN UTVRĐIVANJA SASTAVA KUĆANSTVA

Članak 8.

(1) Sastav kućanstva se utvrđuje izjavom korisnika (Obrazac broj 2), danom na zapisnik pri prvostupanjskom tijelu.

(2) Radi razjašnjenja bitnih okolnosti u svezi utvrđivanja sastava kućanstva može se provesti očevid.

(3) Zapisnik o očevidu mora sadržavati sve činjenice i izjave iz kojih se nesporno može utvrditi sastav kućanstva. Obrazac zapisnika o očevidu (Obrazac broj 4) je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Kod jednog stambenog prostora odvojeno kućanstvo može se utvrditi ako postoji najmanje jedna soba koju korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

(5) Kod dva i više stambena prostora koji se nalaze na istoj adresi prebivališta, može se utvrditi odvojeno kućanstvo ako postoji najmanje jedan stambeni prostor koji korisnik i članovi njegovog kućanstva koriste samostalno u odnosu na druge osobe koje koriste iste stambene prostore.

(6) Bez obzira na uvjete iz članka 3. točke b) ovoga Pravilnika i ovoga članka, smatra se da roditelji korisnika ne ulaze u sastav zajedničkog kućanstva, ako je to za korisnika povoljnije.

Članak 9.

(1) Sastav kućanstva se utvrđuje prema sastavu u trenutku podnošenja zahtjeva.

(2) Ako se u tijeku postupka, odnosno do donošenja rješenja ili nakon okončanja postupka promijeni sastav kućanstva, promjene u sastavku kućanstva koje utječu na iznos ili pravo na naknadu za nezaposlene uzimaju se u obzir sukladno članku 112. Zakona.

ODJELJAK B
NAČIN UTVRĐIVANJA ZAPREKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE

Članak 10.

Pravo na naknadu za nezaposlene ne može se ostvariti ako postoje zapreke iz članka 108. Zakona ili nisu ispunjeni drugi uvjeti određeni Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 11.

(1) Nekretnine koje ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba predstavlja dodatni stambeni prostor, uz stambeni prostor koji je u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegovog kućanstva, ako pojedinačna ili ukupna površina dodatnog stambenog prostora u vlasništvu, suvlasništvu ili izvanknjižnom vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegova zajedničkog kućanstva iznosi više od 70 m².

(2) Kod izračuna dodatnog stambenog prostora iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi:

a) stambeni prostor koji se nalazi na miniranom području bez obzira na površinu

b) dio kuće ili stana u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika u kojem žive osobe za koje je utvrđeno da čine odvojeno kućanstvo

c) stambeni prostor oštećen u Domovinskom ratu, a nije obnovljen niti je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi, bez obzira na površinu i

d) stambeni prostor koji ne zadovoljava osnovne uvjete za korištenje tog prostora za stanovanje (napušteni, ruševni, nedovršeni i slični objekti), bez obzira na površinu.

(3) Činjenica iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se očitovanjem Hrvatskog centra za razminiranje.

(4) Činjenica iz stavka 2. točke c) ovoga članka utvrđuje se potvrdom nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

(5) Činjenica iz stavka 2. točke b) i d) ovoga članka utvrđuje se očevidom ili drugim dokaznim sredstvima.

Članak 12.

(1) Vlasništvo, korištenje, suvlasništvo ili sukorištenje stambenog prostora koje korisniku i članovima njegova kućanstva ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene ako stranka priloži dokaz o otuđenju, ali se prihod ostvaren od prodaje uzima kao prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene.

(2) Vrijednost prodane nekretnine uzimat će se iz rješenja nadležne porezne uprave o razrezu poreza. Ako se nadležna porezna uprava očituje da nije izdala rješenje, uzimat će se u obzir iznos naveden u ugovoru o prodaji.

(3) Činjenica prodaje nekretnina, utvrdit će se pribavljanjem očitovanja zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda ili očitovanjem nadležne porezne uprave o činjenici prometa nekretnine.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prihod ostvaren od prodaje nekretnine koja ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene, ako stranka priloži dokaz o kupnji druge nekretnine koja služi za podmirenju osnovnih životnih potreba.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljene nekretnine, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(6) Odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje nekretnine koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 13.

(1) Motorna vozila koja ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba su:

a) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili mlađi od sedam godina

b) registrirana ili neregistrirana i odjavljena teretna motorna vozila (kamion, dostavno vozilo i slično) mlađa od 15 godina

c) registrirana ili neregistrirana i odjavljena kombinirana vozila (kombi) mlađa od 15 godina

d) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni motocikli radnog obujma motora iznad 650 cm3 mlađi od 15 godina

e) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni radni strojevi (kombajn, kopač rovova i slično) mlađi od 15 godina

f) registrirana ili neregistrirana i odjavljena radna vozila mlađa od 15 godina

g) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni traktori mlađi od 15 godina

(2) Smatra se da podmirenju osnovnih životnih potreba služi vlasništvo ili korištenje više motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka iznad starosti propisane u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka zapreku za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene ne predstavljaju registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili bez obzira na starost:

a) ako je korisnik ili član njegova kućanstva invalid sa 100% tjelesnim oštećenjem ili

b) ako korisnik ili član njegova kućanstva boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Činjenica iz stavka 3. točke a) ovoga članka se dokazuje rješenjem nadležnog javnopravnog tijela ili nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja kada nije propisano da se na temelju nalaza i mišljenja donosi rješenje.

(5) Činjenica iz stavka 3. točke b) ovoga članka se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku uz koju se prilaže medicinska dokumentacija ne starija od šest mjeseci.

Članak 14.

(1) Vlasništvo ili korištenje motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene ako stranka priloži dokaz o otuđenju na temelju pravnog posla ili dokaz o krađi nadležne Policijske uprave.

(2) Prodaja motornog vozila iz stavka 1. ovog članka se dokazuje kupoprodajnim ugovorom ili dokazom o promjeni vlasnika pri nadležnom tijelu.

(3) Prihod ostvaren od prodaje motornog vozila iz stavka 1. ovog članka, uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene.

(4) Vrijednost prodanog motornog vozila određuje se prema iznosu navedenom u ugovoru o prodaji.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, prihod ostvaren od prodaje motornog vozila iz stavka 1. ovog članka ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene ako stranka priloži dokaz o kupnji drugog motornog vozila koje služi za podmirenju osnovnih životnih potreba.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu naknade za nezaposlene ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljenog motornog vozila, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(7) Odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje motornog vozila koje služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.

POGLAVLJE III.
NAČIN IZRAČUNA MJESEČNOG IZNOSA NAKNADE ZA NEZAPOSLENE

Članak 15.

(1) Korisnicima naknade za nezaposlene iz članka 107. točaka a), b), d), e), f) i g) Zakona koji u prethodnoj kalendarskoj godini u kućanstvu nemaju prihode od utjecaja na naknadu za nezaposlene, naknada za nezaposlene određuje se u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice.

(2) Korisnicima naknade za nezaposlene iz članka 107. točaka c) i h) ovoga Zakona koji u prethodnoj kalendarskoj godini u kućanstvu nemaju prihode od utjecaja na naknadu za nezaposlene, naknada za nezaposlene određuje se tako da se osnovica u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice povećava za 0,01% od utvrđene proračunske osnovice za svaki dan proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru.

(3) U slučaju kada je utvrđeno da u prethodnoj kalendarskoj godini postoje prihodi od utjecaja na iznos i pravo na naknadu za nezaposlene, ali niži od 30% proračunske osnovice, iznos naknade za nezaposlene određuje se u iznosu razlike između iznosa određenog prema stavcima 1. i 2. ovoga članka i iznosa mjesečnog novčanog prihoda po korisniku, odnosno članu kućanstva.

(4) Mjesečni iznos novčanog prihoda po korisniku, odnosno po članu kućanstva, o kojemu ovisi pravo na naknadu za nezaposlene i iznos naknade za nezaposlene izračunava se na način da se ukupni novčani prihodi korisnika i članova njegovog kućanstva ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini podijele s brojem korisnika i članova kućanstava, a zatim dobiveni količnik podijeli s brojem dvanaest.

(5) Kod izračuna iznosa mjesečne naknade za nezaposlene, valja uzeti prihode od utjecaja na iznos i pravo na naknadu nezaposlene svih članova zajedničkog kućanstva ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini.

POGLAVLJE IV.
NAČIN OSTVARIVANJA PRIVREMENOG PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE ZA KORISNIKE KOJI SA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE PRELAZE NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE

Članak 16.

(1) Iznimno od uvjeta određenih u članku 108. stavku 1. Zakona, osobe iz članka 107. Zakona koji su bili korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na naknadu za nezaposlene mogu ostvariti pod uvjetom da u roku od mjesec dana od izvršnosti rješenja kojim im je na njihov zahtjev utvrđen prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu, podnesu zahtjev za naknadu za nezaposlene.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka donosi se privremeno rješenje kojim se pravo na naknadu za nezaposlene priznaje od dana prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu (u daljnjem tekstu: privremena naknada za nezaposlene).

(3) Privremeno rješenje iz stavka 2. ovoga članka ukinut će se rješenjem kojim će se odlučiti o pravu na naknadu za nezaposlene ovisno o uvjetima iz članka 108. stavka 1. Zakona, a sukladno ovom Pravilniku.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka kojim se ukida privremeno rješenje iz stavka 2. ovoga članka i odlučuje o pravu na naknadu za nezaposlene ovisno o uvjetima iz članka 108. stavka 1. Zakona mora se donijeti najkasnije u roku od godinu dana od dana izvršnosti privremenog rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 17.

U postupku priznavanja privremene naknade za nezaposlene službena osoba dužna je po službenoj dužnosti pribaviti:

a) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i duljini sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka c), e), g) i h) Zakona

b) pravomoćno rješenje o priznatoj obiteljskoj invalidnini odnosno novčanoj naknadi obiteljske invalidnine, kada je korisnik osoba iz članka 107. točke a) Zakona

c) pravomoćno rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kada je korisnik osoba iz članka 107. točke b) Zakona

d) pravomoćno rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka c), d) i f) Zakona

e) smrtni list za umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka d), e), f) i g) Zakona

f) rodni list hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka f) i g) Zakona

g) izvadak iz matice rođenih za umrlog hrvatskog branitelja ili HRVI iz Domovinskog rata, kada je korisnik osoba iz članka 107. točke f) i g) Zakona

h) izvadak iz matice vjenčanih ili presuda kojom je utvrđena izvanbračna zajednica, kada je korisnik osoba iz članka 107. točaka d) i e) Zakona

i) izvršno rješenje kojim je utvrđen prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu na zahtjev korisnika i

j) preslika rješenja kojim je korisniku bilo priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 18.

(1) U postupku priznavanja privremene naknade za nezaposlene, osobama iz članka 107. točaka a), b), d), e), f) i g) Zakona, koji su bili korisnici zajamčene minimalne naknade u punom iznosu, naknada za nezaposlene određuje se u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice.

(2) U postupku priznavanja privremene naknade za nezaposlene osobama iz članka 107. točaka c) i h) Zakona, koji su bili korisnici zajamčene minimalne naknade u punom iznosu, iznos naknade za nezaposlene određuje se tako da se osnovica u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice povećava za 0,01% od utvrđene proračunske osnovice za svaki dan proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru.

(3) U postupku priznavanja privremene naknade za nezaposlene, osobama iz članka 107. točaka a), b), d), e), f) i g) Zakona, koji su bili korisnici zajamčene minimalne naknade u smanjenom iznosu, naknada za nezaposlene određuje se u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice umanjene za mjesečni prihod po članu kućanstva koji se određuje prema iznosu za koji je bila umanjena zajamčena minimalna naknada.

(4) U postupku priznavanja privremene naknade za nezaposlene osobama iz članka 107. točaka c) i h) Zakona, koji su bili korisnici zajamčene minimalne naknade u smanjenom iznosu, iznos naknade za nezaposlene određuje se tako da se osnovica u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice povećava za 0,01% od utvrđene proračunske osnovice za svaki dan proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru te se tako dobiveni iznos umanji za mjesečni prihod po članu kućanstva koji se određuje prema iznosu za koji je bila umanjena zajamčena minimalna naknada.

POGLAVLJE V.
PRESTANAK PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE

Članak 19.

Korisniku će se pravo ukinuti prvoga dana sljedećeg mjeseca poslije nastanka sljedeće promjene:

a) kada korisnik prestane biti nezaposlen sukladno članku 3. točki e) ovoga Pravilnika, (računajući od dana početka radnog odnosa ili dana izvršnosti rješenja kojim mu je priznato pravo na mirovinu)

b) kada korisnik ili član zajedničkog kućanstva postane korisnike zajamčene minimalne naknade (računajući od dana izvršnosti rješenja kojim je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu)

c) kada korisnik postane korisnik novčanog primanja u svezi profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog nezaposlenosti

d) kada korisnik ili član zajedničkog kućanstva postane vlasnik ili korisnik motornog vozila koje ne služe podmirenju osnovnih životnih potreba

e) kada korisnik ili član zajedničkog kućanstva postane vlasnik, suvlasnik, korisnik ili sukorisnik nekretnina koje ne služe podmirenju osnovnih životnih potreba

f) kada u prethodnoj kalendarskoj godini iznos ukupnih novčanih prihoda po članu kućanstva pređe iznos od 30% proračunske osnovice (prvi sljedeći dan mjeseca poslije nastanka promjene je 1. siječnja)

g) smještaja u zdravstvenu ustanovu temeljem rješenja zdravstvene ustanove

h) na teret državnog proračuna Republike Hrvatske postali su korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa (osim beskućnika koji su korisnici usluge smještaja u prenoćištu)

i) kada je korisnik na izdržavanju kazne zatvora, osim ako je prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živio u zajedničkom kućanstvu s osobama koje je uzdržavao, a te osobe je obvezan uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora (računajući od dana pravomoćnosti presude kojom je izrečena kazna zatvora)

j) promjene sastava kućanstva, ako kod novog člana kućanstva postoji zapreka iz članka 108. stavka 1. točaka b), d), e) i f) Zakona

k) druge promjene koje utječu na prestanak prava na naknadu za nezaposlene.

POGLAVLJE VI.
KONTROLA

Članak 20.

(1) Korisnici naknade za nezaposlene dužni su u roku od 15 dana prijaviti nadležnom upravnom tijelu u županiji, odnosno Gradu Zagrebu svaku promjenu činjenica koje utječu na gubitak ili na smanjenje iznosa naknade za nezaposlene.

(2) Nadležno upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu dužno je najmanje jednom godišnje, a najkasnije do kraja ožujka, pribaviti dokaze iz članka 6. ovoga Pravilnika i o tome sastaviti službenu zabilješku čiji sastavni dio su i prikupljeni dokazi o obavljenoj kontroli.

(3) Ukoliko je korisnik ostvario pravo na novčanu naknadu uz primjenu članka 108. stavka 2. Zakona, odnosno nakon prestanka radnog odnosa ili drugog redovitog izvora primanja, navedena odredba primjenjuje se i prilikom provođenja kontrole ukoliko se radi o prihodima iz istog radnog odnosa odnosno istog izvora primanja koji je prestao.

POGLAVLJE VII.
OSTALO

Članak 21.

Nadležno prvostupanjsko tijelo vodi evidenciju zahtjeva, donesenih rješenja i korisnika naknade za nezaposlene.

Članak 22.

(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo dostavlja Ministarstvu hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) cijeli spis predmeta i jedan primjerak preslike izvršnog rješenja o priznatom pravu na naknadu za nezaposlene, osim u slučaju privremene naknade za nezaposlene.

(2) Rješenje kojim se priznaje pravo na naknadu za nezaposlene izvršava se novčanom uplatom Ministarstva na tekući račun korisnika.

(3) Ministarstvo vodi službenu evidenciju o isplatama naknade za nezaposlene.

Članak 23.

Sastavni dio ovoga Pravilnika su:

Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene.

Obrazac broj 2 – Izjava korisnika o sastavu kućanstva

Obrazac broj 3 – Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

Obrazac broj 4 – Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva i drugih činjenica u svezi ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene

Lista broj 1 – Popis teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Korisnicima kojima je naknada za nezaposlene određivana prema prihodima u prethodna tri mjeseca, naknada za nezaposlene određuje se prema prihodima u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prilikom određivanja iznosa naknade za nezaposlene u 2022. godini u cenzus ne ulaze prihodi iz 2021. godine koji su već uzeti u cenzus prilikom određivanja naknade za nezaposlene tijekom 2021. godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnici kojima je u 2021. godini naknada za nezaposlene određena prema prihodima u prethodna tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno u tromjesečnom obračunskom razdoblju, tijekom 2022. godine nastavljaju primati naknadu za nezaposlene koju imaju na dan 31. prosinca 2021. godine, ako im je to povoljnije od određivanja naknade za nezaposlene prema prihodima iz 2021. godine, ako su ispunjeni ostali uvjeti i ako im prestanak prava već nije utvrđen ranije.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, korisnicima iz stavka 3. ovoga članka naknada za nezaposlene počinje se određivati prema prihodima iz prethodne kalendarske godine od 1. siječnja 2023. godine.

Članak 25.

Korisnicima naknade za nezaposlene koji su u razdoblju od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 84/21) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika postali korisnici mirovine veće od osnovice za određivanje iznosa naknade za nezaposlene, prestanak naknade za nezaposlene utvrđuje se prvog dana idućeg mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ako im prestanak, odnosno obustava isplate prava već nije utvrđena ranije.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/18 i 103/18).

Članak 27.

Postupci započeti prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 12/18 i 103/18), završit će se prema odredbama ovoga Pravilnika ako je to za stranku povoljnije.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/6
Urbroj: 522-2/2-22-2
Zagreb, 21. ožujka 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1

Zahtjev
za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata i članove njihovih obitelji

 

Upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu

Ime i prezime službene osobe _______ tel. službene osobe _______

ZAHTJEV

1. OSOBNI PODACI O KORISNIKU:
IME I PREZIME:
ADRESA PREBIVALIŠTA:
MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA:
DATUM ROĐENJA:
OIB:
MBG:
BROJ TELEFONA/MOBITELA:
IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE, BROJ TELEFONA KORISNIKOVA OPUNOMOĆENIKA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA/SKRBNIKA (ako on podnosi zahtjev)
2. PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
a) korisnici obiteljske invalidnine, odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
b) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obzira jesu li korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
c) korisnici osobne invalidnine
d) bračni ili izvanbračni drug umrlog HRVI iz Domovinskog rata
e) bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana
f) roditelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
g) roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
h) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana
3. Podnositelj zahtjeva ili član njegovog zajedničkog kućanstva JE BIO KORISNIK PRAVA NA zajamčenu minimalnu naknadu I SADA PRELAZI NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE:
a) DA1
b) NE
4. Jeste li na temelju rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu?

a) DA ___________________________________

b) NE

5. Jeste li na teret državnog proračuna RH korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa?

a) DA ___________________________________

b) NE1 Napomena: Postupak sukladno članku 108. stavku 4. do 7. Zakona

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Upoznat/a sam da se moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva za priznavanje prava naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19 i 84/21) i podaci članova moga kućanstva, prikupljaju isključivo u svrhu ostvarivanja traženog prava, te da se u druge svrhe neće koristiti. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova svoga kućanstva, te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U _________, dana __________________________
potpis

Obrazac broj 2

Izjava korisnika o sastavu kućanstva

ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana ____________, __________________________ (Upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu) u postupku priznavanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba ________________________________uzima sljedeću izjavu:

Ja __________________________, OIB: __________________

upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave te izjavljujem da sastav moga kućanstva čine:

1. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
2. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
3. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
4. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
5. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
6. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
7. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
8. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos
9. Ime i prezime: OIB:
Prebivalište:
Datum i mjesto rođenja:
Srodstvo/odnos

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam – imam primjedbi i to: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izjavu uzeo:Stranka:
__________________________________________
(potpis službene osobe)(potpis)

Obrazac broj 3

Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana __________, u ________________________ (Upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu) u postupku priznavanja prava na naknadu za nezaposlene, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba __________________________________________________

uzima sljedeću izjavu:

Ja ___________________________, iz ___________________,

OIB: ________________________________

upoznat sam sa posljedicama davanja lažne izjave, te izjavljujem kako jesam nisam vlasnik ili korisnik motornog vozila, te jesam nisam vlasnik, suvlasnik, korisnik ili sukorisnik nekretnina, na području Republike Hrvatske – u inozemstvu, koje mi ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba.

A) U vlasništvu, suvlasništvu, korištenju ili sukorištenju na području Republike Hrvatske ili izvan imam:
1. stambeni prostor (površina i katastarska općina gdje se nalazi)
2. motorno vozilo

Jesam – nisam prodao nekretninu, te nisam jesam prodao motorno vozilo i to

(navesti predmet ugovora o otuđenju, te datum sklapanja istog / istih)

B) NOVČANE PRIHODE u tuzemstvu ili inozemstvu u prethodnoj godini ostvario sam od:

1. prosječna mjesečna neto-plaća

a) NE

b) DA

Naziv i adresa pravnog subjekta gdje je plaća ostvarena

2. naknada plaće

a) NE

b) DA

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

a) NE

b) DA

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

a) NE

b) DA

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu, nacionalna naknada za starije osobe

a) NE

b) DA

6. rodiljna i roditeljska potpora

a) NE

b) DA

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

a) NE

b) DA

8. prihod od prodaje pokretnina ili nekretnina

a) NE

b) DA

9. udomiteljska naknada

a) NE

b) DA

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

a) NE

b) DA

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti:

a) NE

b) DA

12. drugi poreznu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza

a) NE

b) DA


Upoznat sam s odredbom članka 189. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji prema kojoj je osoba koja je ostvarila pravo ili su joj isplaćena novčana primanja na koja nije imala pravo dužna nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo, te izjavljujem da ću nadoknaditi štetu za ostvarenu naknadu za nezaposlene koja mi ne pripada, odnosno vratit ću primljene iznose:

a) ako sam na osnovi netočnih podataka za koje sam znao ili morao znati da su netočni ili na drugi protupravni način ostvario pravo ili primanje po Zakonu koje mi ne pripada ili ostvario u većem opsegu nego što mi pripada

b) ako sam ostvario neko pravo ili primanje zbog toga što nisam prijavio nastale promjene koje utječu na gubitak ili opseg nekog prava, a znao sam ili morao znati za te promjene

c) ako sam primio novčane isplate u iznosu većem od onog koji mi je određen rješenjem nadležnog tijela uprave ili

d) ako nadležno upravno tijelo pravomoćnom odlukom utvrdi da su činjenice u ispravama na temelju kojih je ostvareno neko pravo ili status, neistinito potvrđene.

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam – imam primjedbi, i to: __________________________________________________

Izjavu uzeo:Stranka:
__________________________________________
(potpis službene osobe)(potpis)

Obrazac broj 4

Zapisnik o očevidu radi utvrđivanja sastava kućanstva i drugih činjenica u svezi ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene

 

Upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu

KLASA: UP/I- _______________________________________

URBROJ: ___________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

ZAPISNIK
O OBAVLJENOM OČEVIDU

Sastavljen dana ____________ u ________________ u postupku priznavanja prava na naknadu za nezaposlene, a radi utvrđivanja sastava kućanstva ______________________________________.

(ime i prezime korisnika naknade za nezaposlene)

Započeto u ___________ sati.

Prisutni su:

1. voditelj postupka: ___________________________________

2. zapisničar: ________________________________________

3. korisnik: _________________________________________

Očevid se obavlja sukladno zaključku ovog upravnog tijela

KLASA: UP/I-___________________,

URBROJ: ____________________ od __________________.

Ovim očevidom pregledan je stambeni prostor koji se sastoji od:
a) stana, površine _____ m2˛
b) kuće prizemnice s jednim ulazom, površine _____ m2˛
c) kuće prizemnice sa dva ili više ulaza, površine _____ m2˛
d) kuće na ____ etaže sa odvojenim ulazima i odvojenim kućanstvom, površine ___ m2˛
e) kuće na ____ etaže sa odvojenim ulazima ali se radi o zajednici kućanstva, površine____ m2˛
f) dvije kuće koje se nalaze na istoj adresi prebivališta, površine _____ m2˛
g) ostalo:


I. Očevidom je utvrđeno sljedeće:

1. u stambenom prostoru navedenom pod točkom _____ stanuju sljedeće osobe:

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, odnos/srodstvo)

2. stambeni prostor se sastoji od sljedećih prostorija:
3. Navesti koje prostorije iz točke 2. i na koji način koristi pojedina osoba iz točke 1.
4. Osobe koje stanuju u stambenom prostoru hranu pripremaju zajednički-odvojeno na način da:
5. Režijski i komunalni troškovi (priložiti preslik barem jednog računa):

a) struja

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

b) voda

– iz vlastitog izvora-gradskog priključka

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

c) grijanje

– drva – struja – plin

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

d) komunalna naknada

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

e) TV pretplata

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):

f) telefonski priključak

– računi glase na (ime i prezime):

– račune plaća/plaćaju (ime i prezime):


II. Iz navedenog proizlazi da između osoba koje žive u istom stambenom prostoru

a) postoji zajedničko kućanstvo jer sve osobe koje koriste taj stambeni prostor zajedno:

– privređuju i troše ostvarene prihode

– koriste prostoriju/prostorije u stambenom prostoru

– koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

– pripremaju hranu

– podmiruju režijske i komunalne troškove

b) postoji odvojeno kućanstvo jer korisnik (i članovi njegovog kućanstva) odvojeno u odnosu na druge osobe koje koriste taj stambene prostor:

– privređuju i troše ostvarene prihode

– koriste prostoriju/prostorije u stambenom prostoru

– koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

– pripremaju hranu

– podmiruju režijske i komunalne troškove


IZJAVA
DRUGIH OSOBA KOJE ČINE ODVOJENO KUĆANSTVO, A KORISTE ISTI STAMBENI PROSTOR KAO I KORISNIK

Ja, ________________________, OIB: ___________________ upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave, i izjavljujem da korisnik i članovi njegovog kućanstva čine odvojeno kućanstvo u odnosu na mene i druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

________________

(potpis davatelja izjave)

Ja,________________________, OIB: ___________________ upoznat sam s posljedicama davanja lažne izjave, i izjavljujem da korisnik i članovi njegovog kućanstva čine odvojeno kućanstvo u odnosu na mene i druge osobe koje koriste isti stambeni prostor.

________________

(potpis davatelja izjave)

Korisnik je upoznat s utvrđenim činjenicama ovim očevidom, te u svezi s tim izjavljuje

a) da nema primjedbi

b) da ima sljedeće primjedbe _____________________________________________________________________________

Dovršeno u ___________ sati.

Stranka:

__________

(potpis)

U ovaj zapisnik priloženo je: (fotografije stambenog prostora, preslike potvrda o plaćenim režijama i slično)

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

DRUGE ČINJENICE U SVEZI OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE UTVRĐENE PRILIKOM OČEVIDA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapisničar:Službena osoba:
__________________________________________

Lista broj 1.

POPIS TEŠKIH AKUTNIH, TEŠKIH KRONIČNIH
ILI MALIGNIH BOLESTI
 
ŠifraBolest
NEOPLAZME
1C00 – C14Zloćudne novotvorevine usne, usta i ždrijela
2C15Zloćudna novotvorina jednjaka
3C16Zloćudna novotvorina želuca
4C17Zloćudna novotvorina tankoga crijeva
5C18, C19, C20Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma)
6C21Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala
7C22Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova
8C23Zloćudna novotvorina žučnog mjehura
9C24Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta
10C32Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa)
11C33Zloćudna novotvorina dušnika (traheje)
12C34Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća
13C40Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova
14C43Zloćudni melanom kože
15C44Ostale zloćudne novotvorine kože
16C46Kaposijev sarkom
17C50Zloćudna novotvorina dojke
18C51Zloćudna novotvorina stidnice (vulve)
19C53Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa)
20C56Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija)
21C57Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ženskih spolnih organa
22C60Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa)
23C61Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)
24C62Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa)
25C63Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa
26C64Zloćudna novotvorina bubrega, osim bubrežne zdjelice
27C65Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice
28C66Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera)
29C67Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura
30C70Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)
31C71Zloćudna novotvorina mozga
32C72Zloćudna novotvorina kralježnične moždine, moždanih živaca i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava
33C75Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura
34C80Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela
35C81Hodgkinova bolest
36C82Non Hodgkin limfomi
37C88Zloćudne imunoproliferativne bolesti
38C90Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor.
39C91Limfatična leukemija
40C92Mijeloična leukemija
41D02Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava
42D04Karcinom in situ kože
43D06Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa)
44D25Lejomiom maternice
45D27Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)
46D30Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa
47D33Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava
ENDOKRINE, NUTRICIJSKE I METABOLIČKE BOLESTI
48E10Dijabetes melitus
DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA
49F00Demencija kod Alzheimerove bolesti
50F20Shizofrenija
BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA
51G35Multipla skleroza
52G82Paraplegija i tetraplegija
53G12.2ALS – amiotrofična lateralna skleroza
BOLESTI KRVOŽILNOG SUSTAVA
54H I01Reumatska groznica sa srčanom bolesti
55I07Reumatske bolesti trikuspidalne valvule
56I09Ostale reumatske bolesti srca
57I21Akutni infarkt miokarda
58I25Kronična ishemična bolest srca
59I26Plućna embolija
60I30Akutni perikarditis
61I35Nereumatske bolesti aortne valvule
62I38Endokarditis, valvula nespecificirana
63I40Akutni miokarditis
64I43Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo
65I44Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane
66I50Insuficijencija srca
67I60Subarahnoidalno krvarenje
68I61.2Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano
69I63Cerebralni infarkt
70I64Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt
71I81Tromboza vene porte
72I82Ostale embolije i tromboze vena
73I85Varikoziteti jednjaka
74K50.9Crohnova bolest, nespecificirana
75K51.0Ulcerozni (kronicni) enterokolitis