Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

NN 56/2022 (18.5.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

796

Na temelju članka 120. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (»Narodne novine«, br. 12/18) riječi: »elementarna nepogoda« zamjenjuju se riječima: »prirodna nepogoda ili katastrofa« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (»Narodne novine«, br. 12/18) i njegovim prilozima riječi: »uredu državne uprave u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 3. točka b) mijenja se i glasi:

»b) zajedničko kućanstvo čine:

1. svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba

2. bračni drugovi (osim ako je pokrenut brakorazvodni postupak), neovisno o uvjetima iz podtočke 1. ove točke.«

Točka e) mijenja se i glasi:

»e) novčani prihodi ostvareni u inozemstvu ili tuzemstvu od utjecaja na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 118. Zakona su:

1. mjesečna neto plaća

2. naknada plaće

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu i nacionalna naknada za starije osobe

6. rodiljna i roditeljska potpora

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

8. prihod od prodaje pokretnina i nekretnina

9. udomiteljska naknada

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti

12. drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza.«

U točki g) broj: »10« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. točki d) iza riječi: »smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata« briše se veznik: »i« i stavlja točka.

Točka e) briše se.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. točki p) iza riječi: »korisnika« dodaju se riječi: »ili potvrda o broju tekućeg računa korisnika«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba:

a) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva, ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

b) potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i duljini sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske od najmanje 100 dana u borbenom sektoru (kada zahtjev podnosi hrvatski branitelj iz Domovinskog rata)

c) pravomoćno rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (kada zahtjev podnosi HRVI iz Domovinskog rata)

d) pravomoćno rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (kada zahtjev podnosi član obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

e) dokaze o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca (verificirana potvrda o visini dohotka za korisnika i sve članove kućanstva starije od 15 godina života za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca ili ako verificirana potvrda nije izdana: izjava korisnika i članova kućanstva o visini dohotka, potvrda poslodavca o isplaćenom dohotku, drugom dohotku, naknade s osnova bolovanja do 42 dana, ugovor o djelu, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primanju mirovine, naknade mirovine, dodataka na mirovinu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o primanju naknade s osnova nezaposlenosti, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o primanju naknade s osnova bolovanja duljeg od 42 dana, rodiljne i roditeljske potpore i drugo)

f) očitovanje nadležne porezne uprave je li evidentiran promet nekretnina za korisnika i sve članove kućanstva

g) dokaz jesu li korisnik i nezaposleni članovi kućanstva stariji od 15 godini korisnici novčanog primanja zbog nezaposlenosti (nadležan Hrvatski zavod za zapošljavanje)

h) izvadak iz zemljišne knjige o pravu vlasništva na nekretninama korisnika i svih članova njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

i) izvadak iz knjige položenih ugovora za korisnika i sve članove kućanstva, bez obzira na godine života (nadležan općinski sud, zemljišnoknjižni odjel ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

j) uvjerenje (posjedovni list) o pravu posjeda na nekretninama za korisnika i sve članove njegova kućanstva, bez obzira na godine života (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove ili digitalizirani podaci dostupni putem interneta)

k) uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji (nadležna Državna geodetska uprava, područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove)

l) uvjerenje o vlasništvu i korištenju motornih vozila, za korisnika i sve punoljetne članove kućanstva (nadležna policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta)

m) dokaz jesu li korisnik jednokratne novčane pomoći i članovi njegova kućanstva korisnici mirovine, mirovine sa zaštitnim dodatkom ili dodatkom na mirovinu ili nacionalne naknade za starije osobe te u kojem iznosu.«

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Bez obzira na uvjete iz članka 3. točke b) ovoga Pravilnika i ovoga članka, smatra se da roditelji korisnika ne ulaze u sastav zajedničkog kućanstva, ako je to za korisnika povoljnije.«

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Nekretnine koje ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba predstavlja dodatni stambeni prostor, uz stambeni prostor koji je u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegovog kućanstva ako pojedinačna ili ukupna površina dodatnog stambenog prostora u vlasništvu, suvlasništvu ili izvanknjižnom vlasništvu ili suvlasništvu korisnika i članova njegova zajedničkog kućanstva iznosi više od 70 m².

(2) Kod izračuna dodatnog stambenog prostora iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi:

a) stambeni prostor koji se nalazi na miniranom području bez obzira na površinu

b) dio kuće ili stana u vlasništvu ili suvlasništvu korisnika u kojem žive osobe za koje je utvrđeno da čine odvojeno kućanstvo

c) stambeni prostor oštećen u Domovinskom ratu, a nije obnovljen niti je korisnik ostvario pravo na obnovu prema propisima o obnovi, bez obzira na površinu i

d) stambeni prostor koji ne zadovoljava osnovne uvjete za korištenje tog prostora za stanovanje (napušteni, ruševni, nedovršeni i slični objekti), bez obzira na površinu.

(3) Činjenica iz stavka 2. točke a) ovoga članka utvrđuje se očitovanjem Hrvatskog centra za razminiranje.

(4) Činjenica iz stavka 2. točke c) ovoga članka utvrđuje se potvrdom nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na imovinsko-pravne poslove.

(5) Činjenica iz stavka 2. točke b) i d) ovoga članka utvrđuje se očevidom ili drugim dokaznim sredstvima.«

Članak 9.

U članku 16. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. do 6. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prihod ostvaren od prodaje nekretnine koja ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći, ako stranka priloži dokaz o kupnji druge nekretnine koja služi za podmirenju osnovnih životnih potreba.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljene nekretnine, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(6) Odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje nekretnine koja služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.«.

Članak 10.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Motorna vozila koja ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba su:

a) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni osobni automobili mlađi od sedam godina

b) registrirana ili neregistrirana i odjavljena teretna motorna vozila (kamion, dostavno vozilo i slično) mlađa od 15 godina

c) registrirana ili neregistrirana i odjavljena kombinirana vozila (kombi) mlađa od 15 godina

d) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni motocikli radnog obujma motora iznad 650 cm3 mlađi od 15 godina

e) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni radni strojevi (kombajn, kopač rovova i slično) mlađi od 15 godina

f) registrirana ili neregistrirana i odjavljena radna vozila mlađa od 15 godina

g) registrirani ili neregistrirani i odjavljeni traktori mlađi od 15 godina.«.

Članak 11.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Vlasništvo ili korištenje motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba ne predstavlja zapreku za priznavanje prava ako stranka priloži dokaz o otuđenju na temelju pravnog posla ili dokaz o krađi nadležne Policijske uprave.

(2) Prodaja motornog vozila iz stavka 1. ovog članka se dokazuje kupoprodajnim ugovorom ili dokazom o promjeni vlasnika pri nadležnom tijelu.

(3) Prihod ostvaren od prodaje motornog vozila iz stavka 1. ovog članka, uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći.

(4) Vrijednost prodanog motornog vozila određuje se prema iznosu navedenom u ugovoru o prodaji.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, prihod ostvaren od prodaje motornog vozila iz stavka 1. ovog članka ne uzima se kao prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ako stranka priloži dokaz o kupnji drugog motornog vozila koje služi za podmirenju osnovnih životnih potreba.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, u prihod od utjecaja na pravo i visinu jednokratne novčane pomoći ulazi samo razlika između prihoda od prodaje i cijene kupljenog motornog vozila, ako je ta cijena niža od prihoda od prodaje.

(7) Odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju prodaje motornog vozila koje služi za podmirenje osnovnih životnih potreba.«

Članak 12.

Obrasci broj 2. i 4. mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Postupci započeti prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (»Narodne novine«, br. 12/18), završit će se prema odredbama ovoga Pravilnika ako je to za stranku povoljnije.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/3

Urbroj: 522-2/2-22-4

Zagreb, 21. ožujka 2022.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 2

Zahtjev
za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

 

Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ime i prezime službene osobe _______ tel. službene osobe _______

ZAHTJEV

1. OSOBNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
IME I PREZIME:
ADRESA PREBIVALIŠTA:
MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA:
DATUM ROĐENJA:
OIB:
BROJ TELEFONA/MOBITELA:
IME I PREZIME, PREBIVALIŠTE, BROJ TELEFONA KORISNIKOVA OPUNOMOĆENIKA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA/SKRBNIKA (ako on podnosi zahtjev)
2. PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
a) član obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata
c) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
3. SITUACIJA PO OSNOVI KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ:
a) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest korisnika ili teška ozljeda korisnika nastala uslijed nesretnog slučaja: ________________________ (navesti bolest/ozljedu)
b) teška akutna, teška kronična ili maligna bolest člana uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teška ozljeda članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale uslijed nesretnog slučaja: _________________________________ (navesti bolest/ozljedu)
c) prirodna nepogoda ili katatstrofa (požar, poplava, potres i sl.)
d) smrt člana uže obitelji korisnika koji je s njime živio u zajedničkom kućanstvu
e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva u tekućoj godini, mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice u RH
4. PODNOSITELJ ZAHTJEVA ILI ČLAN ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA PODNIO ILI OSTVARIO PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO OSNOVI DRUGOG PROPISA:
a) DA, po osnovi:
b) NE
5. VREMENSKO RAZDOBLJE ZA IZRAČUN PRIHODA:
a) prethodna godina
b) tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva

IZJAVA
O SUGLASNOSTI

Upoznat-a sam da se sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine« broj 42/18) i Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679) moji osobni podaci kao podnositelja zahtjeva i podaci članova mojeg kućanstva prikupljaju isključivo za priznavanje gore navedenog prava te da se u druge svrhe neće koristiti. Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke i podatke članova kućanstva te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ________, dana _________________________
potpis

Obrazac broj 4

Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima

ZAPISNIK
O IZJAVI STRANKE

sastavljen dana ____________, u _________________________

Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

U postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, koji se vodi kod ovoga upravnog tijela, a u svrhu priznavanja istoga prava, službena osoba ___________________ uzima sljedeću izjavu:

Ja _____________, iz ___________, OIB: ________________

upoznat sam sa posljedicama davanja lažne izjave, te izjavljujem kako jesam/nisam vlasnik ili korisnik motornog vozila, te jesam/nisam vlasnik, suvlasnik, korisnik ili sukorisnik nekretnina, na području Republike Hrvatske – u inozemstvu, koje mi ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba.

A) U vlasništvu, suvlasništvu, korištenju ili sukorištenju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu imam:
1. stambeni prostor (površina i katastarska općina gdje se nalazi)
2. motorno vozilo

Jesam – nisam prodao nekretninu, te nisam jesam prodao motorno vozilo i to

(navesti predmet ugovora o otuđenju, te datum sklapanja istog/istih)

B) NOVČANE PRIHODE u prethodnoj godini/razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ostvario sam od:

1. prosječna mjesečna neto-plaća

a) NE

b) DA

Naziv i adresa pravnog subjekta gdje je plaća ostvarena

2. naknada plaće

a) NE

b) DA

3. naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

a) NE

b) DA

4. naknada na osnovi nezaposlenosti

a) NE

b) DA

5. mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu, zaštitni dodatak na mirovinu, nacionalna naknada za starije osobe

a) NE

b) DA

6. rodiljna i roditeljska potpora

a) NE

b) DA

7. naknada za rad u zatvoru/kaznionici

a) NE

b) DA

8. prihod od prodaje pokretnina ili nekretnina

a) NE

b) DA

9. udomiteljska naknada

a) NE

b) DA

10. novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

a) NE

b) DA

11. prihod od obavljanja samostalne djelatnosti:

a) NE

b) DA

12. drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji je služio za osnovicu pri određivanju poreza

a) NE

b) DAUpoznat sam s odredbom članka 189. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji prema kojoj je osoba koja je ostvarila pravo ili su joj isplaćena novčana primanja na koja nije imala pravo dužna nadoknaditi štetu za ostvareno nepripadajuće pravo, te izjavljujem da ću nadoknaditi štetu za ostvarenu jednokratnu novčanu pomoć koja mi ne pripada, odnosno vratit ću primljene iznose:

a) ako sam na osnovi netočnih podataka za koje sam znao ili morao znati da su netočni ili na drugi protupravni način ostvario pravo ili primanje po Zakonu koje mi ne pripada ili ostvario u većem opsegu nego što mi pripada

b) ako sam ostvario neko pravo ili primanje zbog toga što nisam prijavio nastale promjene koje utječu na gubitak ili opseg nekog prava, a znao sam ili morao znati za te promjene

c) ako sam primio novčane isplate u iznosu većem od onog koji mi je određen rješenjem nadležnog tijela uprave ili

d) ako nadležno upravno tijelo pravomoćnom odlukom utvrdi da su činjenice u ispravama na temelju kojih je ostvareno neko pravo ili status, neistinito potvrđene.

Prvostupanjskom i drugostupanjskom nadležnom tijelu, koje provodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, dajem dopuštenje da izvrši uvid u sve podatke o mojoj imovini i dohotku i ostalim ostvarenim prihodima, te ukoliko to bude potrebno radi utvrđivanja sastava moga kućanstva, obavi očevid u svim prostorijama moga stambenog prostora.

Pročitao sam danu izjavu i na istu nemam/imam primjedbi i to: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izjavu uzeo:Stranka:
__________________________________________
(potpis službene osobe)(potpis)