Odluka o izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

NN 57/2022 (20.5.2022.), Odluka o izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

811

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 66. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 13. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora bira se SANJA RADOLOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/18

Zagreb, 13. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.