Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

NN 57/2022 (20.5.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Ministarstvo poljoprivrede

821

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/2014, 14/2014, 30/2015, 115/2018) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SLJEDIVOSTI ZA PLAVOPERAJNU TUNU I IGLUNA

Članak 1.

U Pravilniku o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (»Narodne novine«, broj 82/2019, 64/2020 i 104/2020) u članku 1. stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi:

»i koji su namijenjeni stavljanju na tržište za prehranu ljudi.«

Stavak 6. mijenja se u glasi:

»(6) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti, ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom, ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima i dostavu podataka o ulovu tune i igluna, propise o prvoj prodaji, vaganju i prijevozu proizvoda ribarstva koji uključuju tunu i igluna te na odredbe posebnih propisa koji se odnose na program dokumentacije – dokument o ulovu tune (BCD) i certifikat o ponovnom izvozu za tune te statistički dokument za uvoz i izvoz te certifikat o ponovnom izvozu igluna, koji moraju pratiti tunu i igluna na tržištu.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 10. briše se točka i dodaju se riječi:

» i ako se ne radi o tuni ulovljenoj plivaricom tunolovkom.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 5. dodaje se nova točka f) koja glasi:

»f) tuna ulovljena u gospodarskom ribolovu plivaricom tunolovkom – siva boja.«

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. riječi »vrijedi do 1. listopada 2022. godine«, mijenjaju se i glase: »vrijedi do 31. prosinca 2023. godine.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/59
Urbroj: 525-12/781-22-16
Zagreb, 19. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.