Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN 58/2022 (25.5.2022.), Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

835

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 82. stavka 11. i 12. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE
ZAŠTITE NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 2.

(1) Poslovi zaštite na radu za koje se izdaje ovlaštenje su:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

3. izrada procjene rizika

4. ispitivanje radne opreme

5. ispitivanja fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških čimbenika u radnom okolišu.

(2) Poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka za svoje potrebe bez ovlaštenja, pod uvjetima propisanim ostalim propisima zaštite na radu.

(3) Poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka za svoje potrebe bez ovlaštenja, pod uvjetom da ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, poslodavac koji nema zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može za svoje potrebe za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika koristiti interaktivne internetske alata (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice Ministarstva.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 3.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

(2) Zaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio) s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu te zaposlena na najmanje pola radnog vremena.

(3) Fizičkoj osobi koja kao nositelj ovlaštenja sama obavlja poslove može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno najmanje završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, te ako je stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio) s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu i ako je zaposlena na najmanje pola radnog vremena.

(4) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako ispunjava uvjete propisane člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva.

Članak 5.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

(2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu, od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

Članak 6.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

(2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

(3) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

(4) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

(5) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih (polje kemijsko inženjerstvo), biotehničkih, prirodnih (polje biologija ili kemija) ili medicinskih znanosti (polje temeljnih medicinskih znanosti i polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite).

(6) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih (polje kemijsko inženjerstvo), biotehničkih, prirodnih (polje biologija ili kemija) ili medicinskih znanosti (polje temeljnih medicinskih znanosti i polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite).

Članak 7.

(1) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih ili medicinskih znanosti te su stručnjaci zaštite na radu (opći i posebni dio).

(2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika su osobe s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

(3) Radno iskustvo u području zaštite na radu, u smislu odredbi ovoga Pravilnika je:

1. rad na neposrednim poslovima stručnjaka zaštite na radu nakon položenog općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

2. rad na poslovima inspektora rada u području zaštite na radu

3. rad u tijelima državne uprave na poslovima zaštite na radu.

(4) Stručnjaci zaštite na radu za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika moraju imati osnovna andragoška znanja koja se dokazuju ispravom ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdom visokoškolske ustanove ako su ta znanja stekli tijekom studija.

Članak 8.

(1) Ovlaštena osoba mora za sve poslove zaštite na radu koje namjerava obavljati prethodno izraditi Poslovnik (priručnik) o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih poslova.

(2) Postupci, uvjeti i metode u Poslovniku iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti izrađeni u skladu s normom HRN ISO/TR 10013 – Smjernice za izradu dokumentacije sustava upravljanja.

(3) Ispitivanja iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika se moraju obavljati u skladu s propisima u mjeriteljstvu i hrvatskim normama, odnosno u nedostatku istih, u skladu s međunarodnim normama.

(4) Za poslove ispitivanja iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika ovlaštena osoba mora imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu u skladu s propisima zaštite na radu o pregledu i ispitivanju radne opreme i o ispitivanju radnog okoliša.

(5) Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava i postupak uvođenja u rad stručnjaka bez iskustva u pojedinim poslovima iz opsega ovlaštenja (način uvođenja u rad, praćenje rada, ocjenu stručnosti i samostalnosti u radu i sl.).

(6) Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava postupak u vezi načina izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(7) Poslovnik iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava postupak u vezi načina čuvanja i dokumentiranja dokaza o obavljenim poslovima zaštite na radu temeljem dobivenog ovlaštenja (radni nalog, putni nalog i sl.).

Članak 9.

(1) Ovlaštena osoba obvezna je dostavljati Ministarstvu, primjenjivo u odnosu na opseg ovlaštenja, podatke o:

1. svojim radnicima koji obavljaju poslove zaštite na radu (stručnjacima zaštite na radu, nositeljima ovlaštenja i ostalim stručnim radnicima)

2. mjernoj i ispitnoj opremi za ispitivanja radne opreme i radnog okoliša

3. ugovorima o obavljanju poslova zaštite na radu, imenovanju stručnjaka zaštite na radu i evidencijama provedenih unutarnjih nadzora kod poslodavca temeljem ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu

4. izrađenim procjenama rizika za poslodavce

5. provedenim osposobljavanjima radnika, poslodavca, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu

6. obavljenim pregledima i ispitivanjima radne opreme

7. provedenim ispitivanjima fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se unošenjem i ažuriranjem istih u Informacijski sustav zaštite na radu.

(3) Podaci iz stavka 1. točaka 5., 6. i 7. ovoga članka dostavljaju se na način da se zapisnici o obavljenim poslovima zaštite na radu izrađuju u Informacijskom sustavu zaštite na radu.

(4) Ovlaštena osoba unosi podatke iz stavka 1. ovoga članka u Informacijski sustav zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Iznimno, radi provjere vjerodostojnosti podataka unesenih u Informacijski sustav zaštite na radu, ovlaštena osoba će na zahtjev Ministarstva dostaviti na uvid izvornike dokumenata temeljem kojih su podaci uneseni.

(6) Ako ovlaštena osoba ne postupi prema obvezama iz stavka 2. i 3. ovoga članka, smatra se da u njenom radu postoje nepravilnosti u obavljanju poslova zaštite na radu koje predstavljaju osnovu za donošenje rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja za dio poslova zaštite na radu na koje se nedostaci odnose, osim kada u roku od jednog dana od dana obavijesti od strane Ministarstva može valjanim dokazima opravdati propust.

IV. IZOBRAZBA I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 10.

(1) Ovlaštena osoba obvezna je osigurati izobrazbu i stalno stručno usavršavanje svojih stručnjaka zaštite na radu na jedan od sljedećih načina:

1. temeljem izrađenih godišnjih planova izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja najmanje jednom u godinu dana za svakog stručnjaka zaštite na radu, ili

2. putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama Ministarstva, najmanje jednom u pet godina za svakog stručnjaka zaštite na radu.

(2) Nositelji ovlaštenja izuzeti su od obveze izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka ako na poziv Ministarstva jednom u pet godina izrade pisani rad iz područja zaštite na radu, u skladu s područjem za koje je dobiveno ovlaštenje.

Članak 11.

(1) Planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz članka 10. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika ovlaštene osobe provode u suradnji sa: visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; ustanovama za obrazovanje odraslih; javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva; udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja, stručnjacima iz pojedinih područja i sl. (u daljnjem tekstu: obrazovni suradnici).

(2) Obrazovni suradnici svoje planove i programe izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanju moraju dostaviti Ministarstvu najkasnije do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a planove i programe Ministarstvo objavljuje u Registru osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Registar).

(3) Zapise o provedenoj izobrazbi i stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu ovlaštene osobe, obrazovni suradnici dostavljaju Ministarstvu najkasnije osam dana od dana završetka izobrazbe odnosno usavršavanja.

(4) Povjerenstvo Ministarstva iz članka 16. ovoga Pravilnika tijekom nadzora ovlaštene osobe i revizije danog ovlaštenja ocjenjuje prikladnost godišnjih planova izobrazbe i usavršavanja te njihovu provedbu u odnosu na opseg dobivenog ovlaštenja i zaključke iz nalaza nad radom ovlaštene osobe.

Članak 12.

(1) Kada se usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih u ovlaštenim osobama provodi putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama Ministarstva, iz članka 10. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, isto se prijavljuje Ministarstvu elektronički putem Registra.

(2) Evidencija o provedenim usavršavanjima iz stavka 1. ovoga članka vodi se putem Registra.

Članak 13.

(1) Nositelj ovlaštenja obvezan je pisani rad s područja zaštite na radu, iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika, dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem, na poziv i u skladu s uputama Ministarstva, najmanje 15 dana prije roka određenog za pregled pisanog rada.

(2) Ministarstvo putem Registra obavještava nositelja ovlaštenja o nazivu pisanog rada te imenuje osobu za pregled pisanog rada iz sastava Povjerenstva za nadzor nad radom ovlaštene osobe ili sa liste članova Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

(3) Kada osoba za pregled pisanog rada iz stavka 2. ovoga članka pregledom utvrdi da postoje određeni nedostaci u pisanom radu, pozvati će nositelja ovlaštenja elektroničkim putem na otklanjanje nedostataka te odrediti rok za njihovo otklanjanje.

(4) Pisani rad iz područja zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka može se objaviti na službenoj stranici Ministarstva.

(5) Troškove u vezi pregleda pisanog rada iz stavka 2. ovoga članka snosi Ministarstvo, te osobi imenovanoj za pregled pisanog rada pripada naknada za rad na temelju odluke koju donosi ministar.

V. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA

Članak 14.

(1) Ovlaštenje se izdaje za razdoblje od pet godina temeljem pisanog zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu i podnosi se Ministarstvu.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. popis poslova zaštite na radu iz članka 2. ovoga Pravilnika za koje se traži ovlaštenje

2. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg je vidljiva djelatnost za dobivanje ovlaštenja

3. dokaze o stručnoj spremi, radnom iskustvu, položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, o stečenim osnovnim andragoškim znanjima te ugovore o radu za zaposlene stručnjake zaštite na radu

4. poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje

5. dokaze o vlasništvu mjerne i ispitne opreme i umjeravanju iste (za poslove iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika)

6. izjavu kojom se daje privola za korištenje i objavu podataka u vezi s obavljanjem poslova temeljem dobivenog ovlaštenja (za osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika).

(3) Ministarstvu se prije izdavanja rješenja iz stavka 4. ovoga članka omogućava neposredni uvid u mjernu i ispitnu opremu koja je propisana za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Pravilnika, o čemu se sastavlja zapisnik.

(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo odlučuje rješenjem na temelju dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka i uvida u mjernu i ispitnu opremu iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ministarstvo može odbaciti zahtjev ako se uvidom u Registar utvrdi da nositelji ovlaštenja nisu pohađali izobrazbu i da se nisu stalno stručno usavršavali u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno, u odnosu na odredbu stavka 4. ovoga članka, poslodavac fizička ili pravna osoba nije dužna priložiti dokaze iz stavka 2. ovoga članka s kojima Ministarstvo raspolaže temeljem prethodno upućenog zahtjeva.

(7) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) O svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja propisanih stavkom 2. ovoga članka, ovlaštena osoba dužna je elektroničkim putem obavijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene, a po odobrenju Ministarstva ovlaštena osoba dužna je odmah promjene unijeti u Informacijski sustav zaštite na radu.

(9) Ovlaštena osoba smije obavljati isključivo one poslove iz članka 2. ovoga Pravilnika za koje je dobila ovlaštenje.

(10) Ako ovlaštena osoba obavlja ili ugovara obavljanje poslova zaštite na radu za koje nema ovlaštenje, smatra se da u njenom radu postoje nepravilnosti u obavljanju poslova zaštite na radu koje predstavljaju osnovu za donošenje rješenja o ukidanju ovlaštenja.

(11) Kada nadležni inspektor rada tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da je ovlaštena osoba obavila ili obavlja poslove zaštite na radu a da za te poslove nema ovlaštenje, smatra se da u njenom radu postoje nepravilnosti koje predstavljaju osnovu za donošenje rješenja o ukidanju ovlaštenja, u kojem slučaju je nadležni inspektor rada obvezan o utvrđenim nepravilnostima obavijestiti Ministarstvo.

Članak 15.

(1) Pod propisanim uvjetima iz članka 3. do 8. ovoga Pravilnika strana osoba iz države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: EGP) može u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove zaštite na radu nakon što dostavi prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu prema ovome Pravilniku.

(2) Jedan od dokaza iz stavka 1. ovoga članka je dokaz o osiguranju od odgovornosti u smislu odredbe članka 26. Zakona o zaštiti na radu.

(3) Nakon pribavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo izdaje stranoj osobi potvrdu o povremenom ili privremenom obavljanju poslova zaštite na radu.

(4) Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(5) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka vrijedi godinu dana od dana izdavanja te se na ponovni zahtjev može produžiti ili izdati nova ako pružatelj usluga i dalje namjerava povremeno ili privremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

(6) Tijekom postupka ocjenjivanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga obavljanja poslova zaštite na radu i stručnog usavršavanja za te poslove (položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu) Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja i stručnog usavršavanja u državi u kojoj je stručna kvalifikacija i usavršavanje stečeno i uvjeta u Republici Hrvatskoj propisanih ovim Pravilnikom i drugim propisima zaštite na radu.

(7) Ako se tijekom postupka ocjenjivanja dokaza iz stavka 6. ovoga članka utvrdi da postoji bitna razlika između stručne kvalifikacije i stručnog usavršavanja podnositelja zahtjeva, stečenih u državi ugovornici EGP-a i propisanih uvjeta u Republici Hrvatskoj, može se pozvati podnositelja zahtjeva da izvrši usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u razdoblju prilagodbe do ukupno tri godine.

(8) Način usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom rješenjem određuje Ministarstvo, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Na stranu osobu iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 9. i 10. te članaka 16. do 19. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja obavlja Povjerenstvo Ministarstva, koje se u pravilu sastoji od tri člana.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može od poslodavca zatražiti podatke o poslovima zaštite na radu koje je za njega obavila ovlaštena osoba.

(3) Ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom utvrđuje listu članova Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Članove Povjerenstva za svaki pojedini nadzor ovlaštene osobe, s liste iz stavka 2. ovoga članka imenuje ministar odnosno osoba koju ministar ovlasti.

(5) Za svaki pojedini nadzor ovlaštene osobe, od članova Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka imenuje se njen predsjednik koji je službenik Ministarstva.

(6) Na listu iz stavka 2. ovoga članka mogu se imenovati osobe sa statusom stručnjaka zaštite na radu II. stupnja te koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti i s najmanje tri godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

(7) O obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo sastavlja zapisnik.

(8) Članovima Povjerenstva koji nisu službenici Ministarstva pripada naknada za rad na temelju odluke koju donosi ministar.

(9) Ovlaštena osoba snosi troškove Povjerenstva za nadzor nad radom ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Ministar odlukom utvrđuje iznos troškova iz stavka 8. i 9. ovoga članka.

Članak 17.

(1) Ministarstvo će, na temelju dokaza utvrđenih zapisnikom iz članka 16. stavka 7. ovoga Pravilnika, donijeti rješenje o poništenju ovlaštenja ako se utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka.

(2) Ministarstvo će, na temelju nepravilnosti utvrđenih zapisnikom iz članka 16. stavka 7. ovoga Pravilnika, odnosno temeljem zapisnika sastavljenog uvidom u podatke iz Informacijskog sustava zaštite na radu, donijeti rješenje o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja u sljedećim slučajevima:

1. ako je ovlaštena osoba obavljala odnosno obavlja poslove zaštite na radu za koje je dobila ovlaštenje, bez ispunjavanja uvjeta iz članka 3. do 7. ovoga Pravilnika.

2. ako ovlaštena osoba ne posjeduje propisanu mjernu i ispitnu opremu za ispitivanje radne opreme odnosno radnog okoliša u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme i Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša ili se utvrdi da mjerna i ispitna oprema nije ispravna i umjerena.

3. ako ovlaštena osoba ne unosi ili ne ažurira podatke, odnosno ako ih ne dostavlja u Informacijski sustav zaštite na radu

4. ako je ovlaštena osoba izdala zapise koji nisu izrađeni u Informacijskom sustavu zaštite na radu

5. ako se poslovi obavljaju nestručno i protivno propisima zaštite na radu ili protivno poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu temeljem kojeg je dano ovlaštenje

6. ako ovlaštena osoba obavlja ili ugovara obavljanje poslova zaštite na radu za koje nema ovlaštenje

7. ako ne može priložiti dokaze o obavljenim poslovima zaštite na radu u skladu s člankom 8. stavkom 7.

8. ako ovlaštena osoba nije provela stalno stručno usavršavanje zaposlenih stručnjaka zaštite na radu u roku propisanom člankom 10. ovoga Pravilnika, ili ako provedeno usavršavanje nije u skladu s opsegom dobivenog ovlaštenja

9. na temelju pravomoćne presude suda kojom je utvrđeno da poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s propisima zaštite na radu

(3) Ovlaštena pravna ili fizička osoba može na vlastiti zahtjev tražiti ukidanje ili djelomično ukidanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

(4) Ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je rješenjem poništeno, ukinuto ili djelomično ukinuto ovlaštenje, prema odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, može ponovo podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja nakon isteka vremena od šest mjeseci od dana izdavanja rješenja.

(5) Odgovorna osoba u pravnoj osobi ili vlasnik obrta može ponovo podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja nakon isteka vremena od šest mjeseci od dana izdavanja rješenja ovlaštenoj osobi iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Nositelji ovlaštenja zaposleni u pravnoj ili fizičkoj osobi ponovno stječu pravo za nositelja ovlaštenja nakon isteka od šest mjeseci od dana izdavanja rješenja ovlaštenoj osobi iz stavka 4. ovog članka.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 18.

(1) Kada su nepravilnosti (nesukladnosti) utvrđene zapisnikom Povjerenstva takve naravi da ne iziskuju donošenje rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja prema odredbama članka 17. stavka 2. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo će putem zapisa iz Priloga 1. ovoga Pravilnika narediti ovlaštenoj osobi otklanjanje nedostataka i odrediti rok u kojem se nedostaci moraju otkloniti.

(2) Ovlaštena osoba dužna je prema zapisnički utvrđenom roku za otklanjanje nedostataka iz stavka 1. ovoga članka, putem zapisa iz Priloga I. ovoga Pravilnika o tome obavijestiti Ministarstvo i priložiti dokaze o otklanjanju nedostataka.

(3) Ako ovlaštena osoba ne postupi prema obvezi iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da u njenom radu postoje nepravilnosti u obavljanju poslova zaštite na radu koje predstavljaju osnovu za donošenje rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja za dio poslova zaštite na radu na koje se nedostaci odnose.

(4) Kada ovlaštena osoba postupi prema obvezi iz stavka 2. ovoga članka, a Ministarstvo ocijeni da nedostaci nisu u cijelosti otklonjeni ili da poduzetim radnjama ovlaštena osoba nije otklonila nedostatke, Ministarstvo će narediti ovlaštenoj osobi otklanjanje nedostataka u roku koji ne može biti dulji od 30 dana.

(5) Ako ovlaštena osoba ne postupi prema obvezi iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će postupiti na način iz stavka 3. ovoga članka.

VI. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 19.

Ministarstvo vodi evidenciju izdanih ovlaštenja i potvrda koja sadrži:

1. redni broj upisa

2. ime i adresu, odnosno naziv i sjedište ovlaštene osobe, OIB

3. datum podnošenja zahtjeva

4. broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje

5. datum upisa ovlaštenja u evidenciju

6. opseg ovlaštenja

7. broj i datum rješenja o poništenju, ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja.

Članak 20.

Popis ovlaštenih osoba kojima su izdana ovlaštenja te kojima su poništena, ukinuta ili djelomično ukinuta ovlaštenja kao i popis stranih osoba kojima je izdana, poništena ukinuta ili djelomično ukinuta potvrda, objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Ovlaštena osoba koja poslove zaštite na radu obavlja u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika, a na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih poslova prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obvezna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

(2) Ovlaštena osoba koja poslove zaštite na radu obavlja u skladu s člancima 4. do 6. ovoga Pravilnika, a na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih poslova prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obvezna je podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, prema abecednom redu prvog slova naziva tvrtke, počevši od 1. siječnja 2023. kako slijedi:

– od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., tvrtke sa prvim početnim slovom A do uključivo E,

– od 1. svibnja do 31. srpnja 2023., tvrtke sa prvim početnim slovom F do uključivo P,

– od 1. rujna do 30. studenog 2023., tvrtke sa prvim početnim slovom R do uključivo Ž.

(3) Ovlaštena osoba koja ne podnese zahtjev iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ili ga ne podnese u propisanom roku ili njezin zahtjev bude odbijen, briše se iz evidencije izdanih ovlaštenja i ne može više obavljati poslove zaštite na radu.

Članak 22.

Ovlaštena osoba dužna je Poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama iz članka 8. stavka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Obveza izrade godišnjih planova izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu propisanih člankom 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 50/19) prestaju važiti kada nastupe propisane okolnosti temeljem odredbi članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Procjene rizika izrađene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, važe dok ne nastupe okolnosti koje zahtijevaju njihove izmjene i dopune.

(3) Izrada zapisnika o obavljenim poslovima zaštite na radu u Informacijskom sustavu zaštite na radu, iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika, primjenjuje se od 1.siječnja 2023. godine.

(4) Odredbe članka 9. stavka 6. i članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika, u odnosu na uvid u podatke iz Informacijskog sustava zaštite na radu, primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 50/19), osim odredbi članka 9. toga Pravilnika.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 10. stavka 1. točka 2. i stavka 2., članka 11. stavka 2. i 3., članka 12., članka 13. i članka 14. stavka 5. koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-01/03
Urbroj: 524-03-03-01/2-22-17
Zagreb, 16. svibnja 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (NESUKLADNOSTI)

Ministarstvo nadležno za rad

Povjerenstvo za nadzor nad radom ovlaštene osobe

Naziv i sjedište ovlaštene osobe:
Ime i prezime odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi:
Datum obavljenog periodičkog nadzora/revizije:
Oznaka zapisnika o obavljenom periodičkom nadzoru/reviziji

Opis utvrđenih nepravilnosti (nesukladnosti):
Radnje koje ovlaštena osoba mora poduzeti za otklanjanje nepravilnosti:

Rok za otklanjanje nepravilnosti: ______________________________

Ime i prezime te potpis predsjednika Povjerenstva: _________________

Datum i potpis odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: ___________________

Opis radnji koje je ovlaštena osoba poduzela za otklanjanje nepravilnosti (popunjava ovlaštena osoba nakon otklanjanja nepravilnosti):

Datum i potpis odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: ________________


Napomena: Ovlaštena osoba dužna je najkasnije u roku od osam dana od proteka roka za otklanjanje nepravilnosti dostaviti ministarstvu nadležnom za rad opis radnji koje je poduzela za otklanjanje nepravilnosti, putem ovoga zapisa, kao i dokaze o tome.