Pravilnik o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi

NN 58/2022 (25.5.2022.), Pravilnik o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

836

Na temelju članka 263. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/2022.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I POSTUPKU LICENCIRANJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA STRUČNE RADNIKE I STRUČNE SURADNIKE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

ODJELJAK 1.
OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se standardi i postupak licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi, način vođenja i sadržaj Registra licenciranih programa i Registra realiziranih programa te sadržaj i izgled certifikata o završenom stručnom usavršavanju.

Rodno značenje pojmova

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojam licenciranja programa stručnog usavršavanja

Članak 3.

(1) Licenciranje programa stručnog usavršavanja (u daljnjem tekstu: program) je postupak kojim se ocjenjuje ispunjava li program utvrđene standarde licenciranja.

(2) Licenciranje programa treba osigurati raznolikost, dostupnost, usporedivost i konkurentnost programa, kako bi se omogućila evaluacija provedbe programa, kao i kontinuirano poboljšanje kvalitete programa.

(3) Licenciranje treba osigurati uvođenje sustava kvalitete u programe i usklađivanje ponude i potražnje u području stručnog usavršavanja.

ODJELJAK 2.
STANDARDI ZA LICENCIRANJE PROGRAMA

Pojam standarda za licenciranje programa

Članak 4.

(1) Standardi za licenciranje programa su uvjeti koje program treba zadovoljiti za dobivanje licence.

(2) Standardi za licenciranje programa obuhvaćaju sadržaj, organizaciju i evaluaciju.

Sadržaj programa

Članak 5.

Standard sadržaja programa smatra se ispunjenim ako:

– je usklađen s jasno definiranim ciljevima i ishodima učenja postavljenim programom

– sadržava elemente koji su međusobno povezani i usklađeni

– se temelji na integraciji teorije i prakse

– odgovara na objektivno utvrđene potrebe u praksi i

– je program utemeljen na suvremenim stručnim i teorijsko-znanstvenim spoznajama, odnosno praktičnim iskustvima.

Organizacija programa

Članak 6.

Standard organizacije programa smatra se ispunjenim ako:

– za provedbu programa postoji potreban broj odgovarajuće kvalificiranih provoditelja

– autor/i i provoditelji programa imaju najmanje završen diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij te posjeduju profesionalne kompetencije iz područja programa

– se organizacija programa temelji na participativnim metodama i tehnikama rada, koje osiguravaju razvoj kompetencija

– je predviđeni broj sudionika u grupi primjeren za postizanje ciljeva programa i

– je vremenska organizacija trajanja programa primjerena ostvarivanju ciljeva programa.

Evaluacija

Članak 7.

(1) Standard evaluacije programa smatra se ispunjenim ako:

– je osigurana provedba evaluacije programa od strane polaznika i

– je predviđena provjera usvojenosti ishoda učenja polaznika na kraju provedenog programa.

(2) Program ima jasno definiran postupak evaluacije učinka u praksi.

ODJELJAK 3.
NAČIN PROVOĐENJA POSTUPKA LICENCIRANJA

Postupak licenciranja

Članak 8.

(1) Postupak licenciranja programa provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo) tijekom kalendarske godine na temelju javnog poziva.

(2) Postupak licenciranja uključuje:

– podnošenje prijave programa za licenciranje

– utvrđivanje ispunjenosti formalnih uvjeta

– utvrđivanje ispunjenosti standarda licenciranja

– izdavanje potvrde o ispunjavanju standarda za licenciranje programa (licenca)

– upis u Registar licenciranih programa stručnog usavršavanja.

Javni poziv za licenciranje

Članak 9.

(1) Javni poziv za licenciranje može biti opći i tematski.

(2) Opći poziv za licenciranje programa objavljuje se i otvoren je za prijave programa iz svih područja u sustavu socijalne skrbi.

(3) Tematski poziv za licenciranje programa objavljuje se kada se utvrdi da postoji prioritetna potreba za programom za određenu temu.

Prijava za licenciranje programa

Članak 10.

(1) Postupak licenciranja programa pokreće se podnošenjem prijave za licenciranje programa na poziv iz članka 9.. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Prijavu za licenciranje programa podnosi pravna ili fizička osoba.

(3) Uz Prijavu za licenciranje programa dostavlja se natječajna dokumentacija i životopis autora programa.

(4) Natječajna dokumentacija sadrži obrazloženja usklađenosti sa standardima licenciranja iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika i program stručnog usavršavanja.

(5) Prijava i obrazloženje usklađenosti sa standardima licenciranja dostavljaju se na obrascima LP1, LP2, koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(6) Program stručnog usavršavanja iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od sažetog teorijskog objašnjenja tema i ishoda učenja obuhvaćenih sadržajem i preciznog plana provedbe.

(7) Prijava za licenciranje programa iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Povjerenstvu za stručnu ocjenu programa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon utvrđivanja da je prijava potpuna.

(8) Ako prijava nije potpuna, podnositelj prijave će se obavijestiti pisanim putem da u roku 15 dana otkloni nedostatke u prijavi.

(9) Ako podnositelj prijave u propisanom roku ne otkloni nedostatke, smatrat će se da je odustao od prijave.

Povjerenstvo za stručnu ocjenu programa

Članak 11.

(1) Povjerenstvo je stručno tijelo koje se osniva odlukom ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

(2) Povjerenstvo djeluje u sastavu od najmanje pet članova i to:

– stalni članovi Povjerenstva: predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Povjerenstva koji su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

– promjenjivi članovi Povjerenstva koji se biraju iz redova stručnjaka za pojedino područje stručnog usavršavanja na prijedlog visokoobrazovnih ustanova i strukovnih organizacija.

(3) Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li program standarde za licenciranje o čemu donosi stručnu ocjenu kojom:

– predlaže licenciranje programa ili

– predlaže odbijanje licenciranja programa uz obrazloženje

(4) Stručna ocjena programa daje se u pisanom obliku.

(5) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim uređuje pitanja iz svoga djelokruga.

(6) Članovi Povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu.

(7) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i visina naknade iz stavka 6. ovoga članka.

Potvrda o ispunjavanju standarda za licenciranje

Članak 12.

(1) Ministarstvo izdaje potvrdu o ispunjavanju standarda za licenciranje programa (licenca) temeljem stručne ocjene Povjerenstva u roku od 30 dana od zaprimanja stručne ocjene iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo će podnositelju prijave dostaviti obavijest o neispunjavanju standarda kvalitete programa u roku od 30 dana od zaprimanja stručne ocjene iz članka 11. stavka 3.

(3) Licenca za program iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na četiri godine.

(4) U slučajevima promijenjenih okolnosti koje u bitnome utječu na ispunjavanje standarda programa, osoba kojoj je izdana licenca je dužna Ministarstvu u roku od pet dana podnijeti prijavu za ponovno utvrđivanje ispunjavanja standarda za licenciranje.

Obnova licence programa

Članak 13.

(1) Obnova licence programa je postupak u kojem se odlučuje da li je licencirani program nakon proteka roka iz članka 12. stavka 3. i dalje usklađen sa standardima za licenciranja.

(2) Prijedlog za obnovu licence podnosi se Ministarstvu najkasnije 30 dana prije isteka roka licence čime se pokreće postupak licenciranja propisan ovim Pravilnikom.

ODJELJAK 4.
REGISTRI

Način vođenja

Članak 14.

(1) Ministarstvo vodi Registar licenciranih programa i Registar realiziranih programa stručnog usavršavanja.

(2) Registri se vode u elektroničkom obliku.

Registar licenciranih programa

Članak 15.

(1) Registar licenciranih programa sadrži broj i datum izdavanja licence, naziv programa, naziv podnositelja prijave, osobne podatke o autoru/ima programa, podatke o provoditelju programa, stručno područje i datum važenja licence.

(2) Podatci iz stavka 1. ovoga članka brišu se iz Registra licenciranih programa:

– na zahtjev osobe kojoj je licenca izdana

– kada do kraja razdoblja za koje je program licenciran nije podnesen prijedlog za obnovu licence ili

– kada Povjerenstvo u postupku obnove licence donese ocjenu o neispunjavanju standarda.

Registar realiziranih programa stručnog usavršavanja

Članak 16.

Registar realiziranih programa sadrži podatke: naziv programa, broj i datum izdavanja licence, broj sati programa, osobna imena provoditelja programa, stručno područje, broj polaznika, osobna imena polaznika, njihovo zanimanje i radno mjesto te naziv ustanove u kojoj su zaposleni.

ODJELJAK 5.
CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Sadržaj i izgled certifikata

Članak 17.

(1) Potvrda o završenom stručnom usavršavanju (certifikat) sadrži podatke o polazniku (osobno ime, OIB, zanimanje, datum izdavanja certifikata), podatke o programu (naziv izdavatelja certifikata, naziv licenciranog programa, teme i broj sati te ishodi učenja programa).

(2) Predložak certifikata tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

ODJELJAK 6.
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/22-01/3
Urbroj: 524-09-01/1-22-9
Zagreb, 11. travnja 2022.

Ministar
rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike
Marin Piletić, v. r.

(LP1)

(LP2)