Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2022. godinu

NN 58/2022 (25.5.2022.), Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2022. godinu

Hrvatska narodna banka

849

Na temelju članka 200. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA ZA 2022. GODINU

Predmet i obuhvat Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se obveze kreditnih institucija u vezi s visinom, načinom izračuna i načinom plaćanja naknade za superviziju (u nastavku teksta: naknada) za 2022. godinu.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

(4) Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na pojedinačnoj osnovi.

Obilježje naknade

Članak 2.

(1) Naknada je prihod Hrvatske narodne banke i uplaćuje se u korist poslovnog računa Hrvatske narodne banke: HR6210010051011111116.

(2) Kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. ove Odluke dužne su uplatiti naknadu za 2022. godinu jednokratno, i to u roku do 30. lipnja 2022., a na temelju računa koji im do 31. svibnja 2022. ispostavi Hrvatska narodna banka.

(3) Kreditne institucije iz članka 1. stavka 3. ove Odluke dužne su uplatiti naknadu za 2022. godinu jednokratno, i to u roku do 31. kolovoza 2022., a na temelju računa koji im do 31. srpnja 2022. ispostavi Hrvatska narodna banka.

Izračun naknade kreditnih institucija iz Republike Hrvatske

Članak 3.

(1) Kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. ove Odluke dužne su Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu u visini umnoška faktora 0,000115657 i iznosa ukupne imovine sa stanjem na dan 31. prosinca 2021.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se na temelju podataka iz revidiranih godišnjih izvješća za 2021. godinu.

Izračun naknade podružnica kreditnih institucija izvan Republike Hrvatske

Članak 4.

(1) Kreditne institucije iz članka 1. stavka 3. ove Odluke dužne su Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu u visini umnoška faktora 0,000115657 i iznosa ukupne imovine koja se odnosi na poslovanje podružnice u Republici Hrvatskoj sa stanjem na dan 31. prosinca 2021.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se na temelju podataka iz revidiranih godišnjih izvješća podružnice za 2021. godinu.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 165-091/05-22/BV
Zagreb, 13. svibnja 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.