Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

NN 58/2022 (25.5.2022.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava

PLINACRO d.o.o.

851

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« , broj 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 391-50/22-01/107, urbroj: 371-04-22-6) od 20. svibnja 2022. godine, operator transportnog sustava donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20 i 106/21) u članku 65. stavku 2., iza riječi »sudjelovati,« dodaju se riječi »putem SUKAP-a«.

(2) U stavku 4., iza riječi »članka« dodaju se riječi »putem SUKAP-a«.

(3) Iza stavka 9., dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»Korisnik transportnog sustava može za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o transportu plina na interkonekciji podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora o transportu plina na interkonekciji samo za razdoblje nakon prestanka postojećeg ugovora.«

(4) U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 11., riječi »Obrazac zahtjeva iz stavka 2. i« brišu se.

Članak 2.

U članku 67. stavku 9., u točki d) iza riječi »aukciji« briše se zarez i dodaju se riječi » te aukcijskoj premiji«.

Članak 3.

Iza članka 67. u poglavlju XI. »Ugovaranje kapaciteta na ulazima i izlazima u RH« , dodaje se novi članak 67.a koji glasi:

»Sklapanje ugovora o transportu plina

Članak 67.a

(1) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi koristiti uslugu transporta plina na ulazima i izlazima u RH dužan je sklopiti ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava.

(2) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom iz stavka 1. ovog članka, dužan je najkasnije 10 dana prije roka za podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, putem SUKAP-a dostaviti zahtjev za sklapanje ugovora o transportu plina operatoru transportnog sustava.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka sadrži najmanje:

a) naziv i adresu opskrbljivača ili trgovca plinom

b) kontakt podatke opskrbljivača ili trgovca plinom

c) razdoblje trajanja ugovora, u skladu sa stavkom 7. ovog članka.

(4) Operator transportnog sustava dužan je u roku od dva radna dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, putem SUKAP-a izraditi ugovor o transportu plina te isti dostaviti opskrbljivaču plinom ili trgovcu plinom na potpis.

(5) Ugovor iz stavka 4. ovog članka sadrži najmanje:

a) naziv i adresu ugovornih strana

b) datum i mjesto sklapanja ugovora

c) razdoblje trajanja ugovora

d) podatke o kontaktima za razmjenu obavijesti i drugih priopćenja te za operativnu komunikaciju između ugovornih strana.

(6) Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina iz Priloga I. ovih Mrežnih pravila, sastavni su dio ugovora o transportu plina.

(7) Ugovor iz stavka 4. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme, a najdulje na razdoblje od 15 godina, pri čemu početak ugovornog razdoblja ne može biti ranije od pet radnih dana nakon podnošenja zahtjeva, a završetak ugovornog razdoblja mora biti zadnji dan plinske godine.

(8) Korisnik transportnog sustava dužan je operatoru transportnog sustava dostaviti potpisani ugovor o transportu plina najkasnije pet radnih dana prije predviđenog roka za podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava.

(9) Ugovor iz stavka 4. ovog članka smatra se sklopljenim danom njegova potpisa od strane ovlaštenog predstavnika operatora transportnog sustava i ovlaštenog predstavnika korisnika transportnog sustava.

(10) Korisnik transportnog sustava može za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o transportu plina podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora o transportu plina samo za razdoblje nakon prestanka postojećeg ugovora.

(11) Obrazac ugovora iz stavka 4. ovoga članka, operator transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici.«

Članak 4.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak ugovaranja kapaciteta na ulazu i izlazu u RH, provodi se temeljem zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, koji se podnosi putem SUKAP-a.

(2) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta podnosi voditelj bilančne skupine za opskrbljivače i trgovce plinom koji su članovi bilančne skupine koju organizira i vodi.

(3) Voditelj bilančne skupine dužan je na elektroničku adresu operatora transportnog sustava dostaviti obavijest o članovima bilančne skupine koju organizira i vodi, prije podnošenja zahtjeva za godišnju rezervaciju kapaciteta te u slučaju svake promjene u članstvu.

(4) Voditelj bilančne skupine može podnijeti zahtjev za rezervaciju kapaciteta samo za opskrbljivača ili trgovca plinom:

a) koji je član bilančne skupine koju voditelj bilančne skupine organizira i vodi,

b) za kojeg je operatoru transportnog sustava dostavio obavijest o pripadnosti bilančnoj skupini i

c) koji ima sklopljen važeći ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava, za razdoblje za koje namjerava podnijeti zahtjev za rezervaciju.

(5) Voditelj bilančne skupine može podnijeti zahtjev za rezervaciju kapaciteta samo za razdoblje za koje je opskrbljivač ili trgovac plinom sklopio ugovor o transportu plina.«

Članak 5.

(1) U članku 69. riječi »opskrbljivač plinom ili trgovac plinom« u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima »korisnik transportnog sustava« u odgovarajućem padežu.

(2) Stavak 7. briše se.

(3) Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 6.

U članku 70. riječi »opskrbljivač plinom ili trgovac plinom« u odgovarajućem padežu, zamjenjuju se riječima »korisnik transportnog sustava« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Operator transportnog sustava provodi raspodjelu kapaciteta zasebno za svaki pojedini ulaz i izlaz u RH na temelju kapaciteta zatraženog u zaprimljenim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta i u skladu sa slobodnim kapacitetom pojedinog ulaza i izlaza u RH.

(2) Operator transportnog sustava prilikom raspodjele kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir samo one zahtjeve koji su:

1. pravovremeno podneseni;

2. ispunjeni sukladno članku 69.

3. podneseni za razdoblje obuhvaćeno važećim ugovorom o transportu plina.

(3) Ako je prilikom raspodjele kapaciteta iz stavka 1. ovog članka iznos slobodnog kapaciteta na pojedinom ulazu ili na pojedinom izlazu u RH, veći ili jednak ukupno zahtijevanom kapacitetu za predmetni ulaz ili izlaz u RH, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet pojedinom korisniku transportnog sustava sukladno zaprimljenom zahtjevu za rezervaciju kapaciteta.

(4) Ako je prilikom raspodjele kapaciteta iz stavka 1. ovog članka iznos slobodnog kapaciteta na pojedinom ulazu ili na pojedinom izlazu u RH, manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta za predmetni ulaz ili izlaz u RH, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet pojedinom korisniku transportnog sustava plinom razmjerno udjelu njegovog zahtjeva u ukupno zahtijevanom kapacitetu.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator transportnog sustava preostali iznos do zahtijevanog kapaciteta iz zahtjeva za rezervaciju, raspodjeljuje kao prekidivi kapacitet.

(6) Operator transportnog sustava putem SUKAP-a obavještava voditelja bilančne skupine i korisnika transportnog sustava o prijedlogu raspodjele kapaciteta, prema sljedećem rasporedu:

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – najkasnije 15 radnih dana od proteka roka za podnošenje zahtjeva za rezervaciju godišnjeg standardnog kapacitetnog proizvoda;

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 10. dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za rezervaciju tromjesečnog standardnog kapacitetnog proizvoda;

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 23. dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za rezervaciju mjesečnog standardnog kapacitetnog proizvoda.

(7) Korisnik transportnog sustava ima pravo, u roku dva radna dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovog članka, obavijestiti operatora transportnog sustava i voditelja bilančne skupine da ne želi ugovoriti standardni kapacitetni proizvod za prekidivi kapacitet koji mu je raspodijeljen u predmetnoj obavijesti.

(8) Operator transportnog sustava provodi konačnu raspodjelu kapaciteta te korisniku transportnog sustava putem SUKAP-a dostavlja Obavijest o raspodjeli kapaciteta, prema sljedećem rasporedu:

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 1. kolovoza tekuće plinske godine;

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 14. dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za rezervaciju tromjesečnog proizvoda;

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 27. dana tekućeg mjeseca;

d) za dnevni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 13:00 sati tekućeg plinskog dana.

(9) Operator transportnog sustava objavljuje obrazac Obavijesti iz stavka 8. ovog članka na internetskim stranicama.

(10) Obavijest iz stavka 8. ovog članka sadrži najmanje:

a) broj ugovora o transportu plina

b) podatke o korisniku transportnog sustava

c) podatke o bilančnoj skupini kojoj pripada korisnik transportnog sustava i voditelju bilančne skupine

d) podatke o ulazu i/ili izlazu u RH

e) podatke o standardnom kapacitetnom proizvodu (vrsta, razdoblje za koje je ugovoren, iznos kapaciteta)

f) cijenu standardnog kapacitetnog proizvoda.

(11) Obavijest iz stavka 8. ovog članka je sastavni dio ugovora o transportu plina.

(12) Dostavom obavijesti iz stavka 8. ovog članka, za korisnika transportnog sustava nastaje obveza plaćanja naknade za korištenje transportnog sustava i svih ostalih naknada eventualno povezanih s kapacitetnim proizvodom naznačenim u obavijesti.

(13) Nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta, operator transportnog sustava čini dostupnima putem SUKAP sustava sljedeće podatke:

a) korisniku transportnog sustava – podatke o svim kapacitetima koji su mu raspodijeljeni

b) voditelju bilančne skupine – podatke o raspodijeljenim kapacitetima za bilančnu skupinu koju organizira i vodi i to za pojedinog korisnika transportnog sustava, koji je član te bilančne skupine, na pojedinom ulazu i/ili izlazu

c) operatoru distribucijskog sustava – podatke o raspodijeljenim kapacitetima na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, i to ukupno za pojedinu bilančnu skupinu te za pojedinog korisnika transportnog sustava člana te bilančne skupine

d) operatoru tržišta plina i Agenciji – podatke o ugovorenim kapacitetnim proizvodima za svaku bilančnu skupinu i za korisnike transportnog sustava, koji su članovi pojedine bilančne skupine.«

Članak 8.

Članak 72. briše se.

Članak 9.

(1) U Prilogu I. »Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina« u članku 8., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Po primitku sredstva osiguranja plaćanja, Operator će Korisniku izdati Potvrdu o sredstvu osiguranja plaćanja, u kojoj je naznačen oblik i iznos sredstva osiguranja plaćanja i koja čini Prilog 2. ugovora o transportu plina.«

(2) Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

(3) U dosadašnjem stavku 4., koji je postao stavak 5., riječi »iz stavka 3. ovog članka« zamjenjuju se riječima »iz stavka 4. ovog članka«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Iznimno, tromjesečni, mjesečni i dnevni kapacitetni proizvodi za ostatak plinske godine 2021./2022. ugovaraju se sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine« , br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20 i 106/21).

Članak 11.

Iznimno od članka 67.a stavka 10., koji se dodaje člankom 3. ovih Izmjena i dopuna, korisnik transportnog sustava koji na dan stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna ima sklopljen jedan ili više ugovora o transportu plina, može i za vrijeme trajanja tih ugovora podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora o transportu plina primjenom članka 67.a.

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: PL/22-01/1549
Urbroj: S-K/IR3-22-04
Zagreb, 23. svibnja 2022.

PLINACRO d.o.o.
Predsjednik Uprave
Ivica Arar, dipl. iur., v. r.