Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama

NN 61/2022 (1.6.2022.), Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama

Hrvatska narodna banka

883

Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA O PLATNIM KARTICAMA INOZEMNIH IZDAVATELJA I AGREGIRANIM TRANSAKCIJAMA PO TIM KARTICAMA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se obveza izvještavanja Hrvatske narodne banke o podacima o platnim karticama inozemnih izdavatelja i transakcijama po tim karticama te sadržaj, način i rokovi tog izvještavanja radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske.

Članak 2.

Obveznici izvještavanja prema ovoj Odluci (u nastavku teksta: izvještajni obveznici) jesu:

1. kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: RH)

2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH

3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH

4. podružnica kreditne institucije (banke) iz treće države sa sjedištem u RH

5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH

6. podružnica kreditne institucije iz države potpisnice Ugovora o EGP-u sa sjedištem u RH

7. podružnica institucije za elektronički novac iz države potpisnice Ugovora o EGP-u sa sjedištem u RH i

8. podružnica institucije za platni promet iz države potpisnice Ugovora o EGP-u sa sjedištem u RH.

Članak 3.

(1) Izvještajni obveznici izvještavaju Hrvatsku narodnu banku u skladu s Uputom za sastavljanje i dostavu statističkih izvještaja o platnim karticama inozemnih izdavatelja i transakcijama po tim karticama (u nastavku teksta: Uputa).

(2) Uputa je sastavni dio ove Odluke.

(3) Smatra se da su izvještajni obveznici uredno dostavili podatke koji su predmet ove Odluke:

1. ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima propisanima člankom 4. ove Odluke i

2. ako su svi podaci koje je dostavio izvještajni obveznik zadovoljili sve zahtjeve iz Upute.

Članak 4.

(1) Izvještajno razdoblje traje od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca.

(2) Izvještajni obveznici dužni su sastaviti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci podatke najkasnije do tridesetoga kalendarskog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka izvještajnog razdoblja.

(3) Kada je trideseti dan u mjesecu subota, nedjelja ili blagdan, rok za dostavljanje podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

Članak 5.

(1) Podacima prikupljenima izvještajima sastavljenima i dostavljenima na temelju ove Odluke Hrvatska narodna banka koristi se isključivo u statističke svrhe.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka povjerljivi su i Hrvatska narodna banka neće ih ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može učiniti javno dostupnima u agregiranom obliku.

Članak 6.

Prvo izvještajno razdoblje na temelju ove Odluke započinje 1. srpnja 2022. godine.

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O. br.: 167-091/05-22/BV
Zagreb, 16. svibnja 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

UPUTA ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVU STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA O PLATNIM KARTICAMA INOZEMNIH IZDAVATELJA I AGREGIRANIM TRANSAKCIJAMA PO TIM KARTICAMA

1. PREDMET UPUTE

Ovom Uputom određuju se sadržaj, oblik i način dostavljanja izvještaja propisanog Odlukom o obvezi dostavljanja podataka o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama (Izvještaj PL-KT) čiji je ova uputa sastavni dio.

2. SADRŽAJ SLOGA IZVJEŠTAJA PL-KT

Izvještajne institucije (definirane Odlukom) dužne su dostavljati propisane podatke mjesečno, elektronskim putem na propisani način putem CSV datoteke.

CSV datoteka treba sadržavati podatke u tri sloga:

ZAGLAVLJE

PoljeOpis
OIB izvještajne institucije11 znamenaka
Izvještajno razdobljeGGGGMM
Osoba za kontaktIme i prezime
E-mail adresae-mail adresa
Broj telefonabroj

SLOG 1

PoljeOpis
Broj karticebroj
Zemljadvoslovna kratica zemlje
Broj transakcijabroj

SLOG 2

PoljeOpis
Zemljadvoslovna kratica zemlje
Iznosbroj, bez decimala
Ukupan broj karticabroj

Naziv datoteke treba biti formiran u obliku ‘PLKT-01234567890-GGGGMM-1.csv’ sastojeći se od:

• ime izvještaja »PLKT«

• OIB obveznika

• mjesec za koji se dostavljaju podaci u formatu GGGGMM

• redni broj slanja datoteke

Izvještaj PL-KT sastavlja se kao tekstualna datoteka u CSV formatu prema sljedećim pravilima:

• kao delimiter se koristi znak #

• s obzirom na postojanje delimitera, nema vodećih nula u iznosima, a ako je iznos negativan, prvi znak je »-«

• sva polja s iznosima iskazana su kao cijeli brojevi, bez decimala.

3. UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA

Podaci o transakcijama unose se za svako izvještajno razdoblje zasebno, a ne kumulativno. Na primjer, transakcije za mjesec ožujak sadrže samo one transakcije koje su se dogodile u razdoblju od 1. ožujka do 31. ožujka.

Transakcije se izražavaju u kunama, a pri preračunavanju iznosa iz originalnih valuta koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan transakcije. Za valute koje ne kotiraju na tečajnici Hrvatske narodne banke, koriste se podaci izvještaja Izračunatih tečajeva valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj kojeg je moguće pronaći na sljedećoj poveznici https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajevi-ostalih-valuta .

3.1. Obilježja polja u slogu zaglavlje

1. OIB izvještajne institucije

Ovo obilježje popunjava se podatkom o OIB-u u formatu od 11 znamenaka.

2. Izvještajno razdoblje

Ovo obilježje odnosi se na mjesec za koji se dostavlja izvještaj i popunjava se u zadanom formatu GGGGMM.

3. Osoba za kontakt

Ovo obilježje sadrži podatke o osobi odgovornoj za dostavljanje podataka. U slučaju potrebe dodatnih pojašnjenja dostavljenih podataka, ispravaka već dostavljenih podataka ili u slučaju da podaci nisu dostavljeni, djelatnici Direkcije za statistiku odnosa s inozemstvom kontaktirat će osobe čiji su podaci navedeni u izvještaju. Polje se popunjava imenom i prezimenom osobe za kontakt pri čemu se ime i prezime razdvaja jednim praznim mjestom.

4. Broj telefona

Ovo obilježje popunjava se u zadanom formatu: pozivni broj, broj telefona, pri čemu su tri znamenke rezervirane za pozivni broj (grad ili mobilna mreža), a preostalih 9 znamenaka za broj telefona.

5. E-adresa

Ovo obilježje popunjava se podatkom o e-adresi osobe za kontakt. E-adresa unesena u ovom polju je adresa na koju će biti dostavljane potvrde o primitku datoteke. Važno je obratiti pozornost da je e-adresa ispravno upisana jer u protivnome potvrda o zaprimanju izvještaja neće biti dostavljena. Sva polja su polja obaveznog unosa.

Napomena: Promjene u kontakt podacima evidentirat će se tako da se u idućem izvještajnom razdoblju unesu podaci za nove kontakt osobe. Pritom nije potrebno mijenjati podatke o korisničkom računu (zaporka i korisničko ime koje je inicijalno dodijeljeno) jer su podaci o korisničkom računu vezani za OIB izvještajne institucije, a ne za kontakt osobu.

3.2. Obilježja polja u slogu 1

1. Broj kartice

Ovo obilježje popunjava se kriptiranim brojem kartice.

2. Zemlja-oznaka

Ovo obilježje popunjava se dvoslovnom oznakom države/zemlje sjedišta izdavatelja platne kartice u skladu s normom ISO 3166 odnosno u skladu s Abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 3166, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

3. Broj transakcije

U ovo se polje unosi broj transakcija po pojedinoj kartici.

3.3. Obilježja polja u slogu 2

1. Zemlja-oznaka

Ovo obilježje popunjava se dvoslovnom oznakom države/zemlje sjedišta izdavatelja platne kartice u skladu s normom ISO 3166 odnosno u skladu s Abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka kao sastavnim dijelom Odluke o transakcijskim računima ili kao samostalnim popisom objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke koji je sastavljen na temelju norme HRN ISO 3166, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).

2. Iznos HRK

U ovo se polje unosi iznos transakcija ostvaren po svim karticama iz određene zemlje u izvještajnom mjesecu.

3. Ukupan broj kartica

Ovo obilježje popunjava se u brojčanom obliku i predstavlja ukupan broj kartica koji je korišten u izvještajnom razdoblju po pojedinoj zemlji.

4. OBLIK I NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA PL-KT

Obveznici dostavljanja dužni su Izvještaj PL-KT dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci isključivo telekomunikacijskim putem u obliku CSV datoteke prema definiranim pravilima.

Izvještaj PL-KT dostavlja se u Hrvatsku narodnu banku putem Aplikacije za rad s bankama i poslovnim subjektima. U okviru aplikacije potrebno je obveznicima izvješćivanja dodijeliti korisničko ime i lozinku koji su nužni za pristup aplikaciji.

Aplikacija za rad s bankama i poslovnim subjektima nalazi se na adresi https://www.hnb.hr/hnbapp/ i zasniva se na WWW tehnologiji i internetu.

Preduvjeti za upotrebu aplikacije jesu:

– PC platforma – operativni sustav Windows

– instalacija web-pretraživača Microsoft Internet Explorer 5.5 (ili noviji)

– pristup internetskoj globalnoj mreži.

Hrvatska narodna banka svakom će korisniku aplikacije dostaviti korisničko ime i lozinku, koji su nužni za pristup aplikaciji.

Nakon pristupa web-stranici https://www.hnb.hr/hnbapp/, na kojoj se nalazi aplikacija, korisnik se za rad na aplikaciji mora prijaviti dodijeljenim korisničkim imenom i lozinkom. Svi podaci koji se prenose između aplikacije i korisničkog pretraživača kodirani su SSL (Secure Socket Layer) protokolom.

4.1. Uputa za dostavu datoteke

1. Otvorite svoj web-pretraživač i spojite se na internet na uobičajeni način. Unesite u pretraživač adresu https://www.hnb.hr/hnbapp/

Nakon što se priključite, dobit ćete izgled ekrana kakav je prikazan na slici:

Pritiskom na poveznicu ‘Aplikacije za rad s bankama i poslovnim subjektima’ dolazi se na stranicu za prijavu korisnika.

Ako niste dobili izgled ekrana kao na slici, ponovo upišite adresu, ovaj puta ispravno. Obratite pažnju na slovo ‘s’ u oznaci protokola adrese gdje treba pisati https.

2. Nakon toga dobit ćete izgled ekrana kakav je prikazan na sljedećoj slici:

Unesite svoje korisničko ime u polje Korisničko ime i svoju lozinku u polje Lozinka. Pritisnite Prijava da se priključite na aplikaciju.

3. Nakon uspješnog spajanja, na ekranu je potrebno odabrati poveznicu »Platne kartice-transakcije (PL-KT)«.

Ako imate ovlasti za rad s još nekim aplikacijama, na vašem će se ekranu nalaziti poveznice prema svim aplikacijama za koje imate pristup.

4. Nakon odabira poveznice dobit ćete ovakav izgled ekrana:

Taj ekran služi za odabir datoteke koju želite dostaviti. Pritiskom na Pregledaj korisnik odabire datoteku za prijenos s lokalnih (ili dostupnih mrežnih) diskova.

Nakon što ste odabrali datoteku, pritisnite Prijenos. Pritiskom na Prijenos odabrana se datoteka prenosi na web-poslužitelj Hrvatske narodne banke.

Ako naziv datoteke nije formalno ispravan, dobit ćete poruku o neispravnosti datoteke. Za dostavu ispravne datoteke ponovite postupak pritiskom na Pregledaj.

Po obavljenom prijenosu, pojavit će se ekran s informacijom o uspješnoj dostavi datoteke.

4.2. Promjena lozinke

Aplikacijom za Promjenu lozinke korisnik može sam mijenjati lozinku. Ekran za promjenu lozinke vidljiv je na slici:

Lozinka se mijenja na način da se u prvo polje za unos upiše trenutno aktivna lozinka, a zatim u sljedeća dva polja željena nova lozinka. Ograničenje je da lozinka obavezno mora sadržavati barem jedno veliko i malo slovo, barem jedan broj i biti ukupne minimalne duljine 8 znakova. Dozvoljeni znakovi lozinke su slova i brojevi.

4.3. Procedura za dodjelu prava pristupa korisnicima aplikacije

Korisničko ime i lozinku izvještajnoj instituciji dodjeljuje Hrvatska narodna banka na temelju zahtjeva. Korisnički podaci dodjeljuju se osobama koje su izvještajne institucije ovlastile za slanje njihovih podataka u Hrvatsku narodnu banku.

Zahtjev mora sadržavati ime i prezime osobe, broj telefona, ­e-adresu i naziv aplikacije za koju se traži pravo pristupa.

Dopis potpisan od ovlaštene rukovodeće osobe s odgovarajućim zahtjevom dostavlja se na adresu:

Hrvatska narodna banka

Direkcija za statistiku odnosa s inozemstvom

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb

ili na e-adresu platnekartice@hnb.hr.