Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

896

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.721.474.076 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.866.840.707 kuna

– manjak u iznosu od 145.366.631 kunu

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 445.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA5.748.570.422-27.196.3465.721.374.076
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
UKUPNI PRIHODI5.748.670.422-27.196.3465.721.474.076
RASHODI POSLOVANJA5.191.145.42271.371.1005.262.516.522
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU621.525.000-17.200.815604.324.185
UKUPNI RASHODI5.812.670.42254.170.2855.866.840.707
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-64.000.000-81.366.631-145.366.631

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA445.000.0000445.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA381.000.0000381.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE081.366.63181.366.631
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0
NETO FINANCIRANJE64.000.00081.366.631145.366.631
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6PRIHODI POSLOVANJA5.748.570.422-27.196.3465.721.374.076
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna3.465.595.361-27.196.3463.438.399.015
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU9.782.15009.782.150
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna404.601.5420404.601.542
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika0117.451117.451
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.051.211.669-27.313.7973.023.897.872
64Prihodi od imovine9.600.00009.600.000
641Prihodi od financijske imovine7.590.00007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine2.010.00002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.075.000.00002.075.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.075.000.00002.075.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija198.375.0610198.375.061
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga10.700.000010.700.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna187.675.0610187.675.061
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.0000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.0000100.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
       
3RASHODI POSLOVANJA5.191.145.42271.371.1005.262.516.522
31Rashodi za zaposlene218.155.0000218.155.000
311Plaće (Bruto)180.389.0000180.389.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.00008.000.000
313Doprinosi na plaće29.766.000029.766.000
32Materijalni rashodi1.005.108.20060.571.1001.065.679.300
321Naknade troškova zaposlenima11.138.000011.138.000
322Rashodi za materijal i energiju26.250.000755.00027.005.000
323Rashodi za usluge955.987.20059.800.1001.015.787.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.733.00016.00011.749.000
34Financijski rashodi28.300.000028.300.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove27.160.000027.160.000
343Ostali financijski rashodi1.140.00001.140.000
35Subvencije1.680.80001.680.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.80001.680.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna142.573.00010.800.000153.373.000
361Pomoći inozemnim vladama7.000.00007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna120.573.00010.800.000131.373.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.000.000015.000.000
38Ostali rashodi3.795.328.42203.795.328.422
381Tekuće donacije200.0000200.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.00001.600.000
386Kapitalne pomoći3.793.528.42203.793.528.422
       
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE621.525.000-17.200.815604.324.185
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.750.000024.750.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva24.750.000024.750.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine371.775.000-59.346.703312.428.297
421Građevinski objekti324.125.000-62.142.703261.982.297
422Postrojenja i oprema38.650.0002.796.00041.446.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.00009.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini225.000.00042.145.888267.145.888
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima225.000.00042.145.888267.145.888

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/smanjenjeNovi plan
2022.
NETO FINANCIRANJE64.000.000064.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA445.000.0000445.000.000
84Primici od zaduživanja445.000.0000445.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora445.000.0000445.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA381.000.0000381.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova381.000.0000381.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.000024.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora104.100.0000104.100.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti252.900.0000252.900.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
001HRVATSKE VODE6.193.670.42254.170.2856.247.840.707
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE312.384.00019.846.000332.230.000
     
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE287.384.0000287.384.000
31Rashodi za zaposlene218.155.0000218.155.000
311Plaće (Bruto)180.389.0000180.389.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.00008.000.000
313Doprinosi na plaće29.766.000029.766.000
32Materijalni rashodi67.929.000067.929.000
321Naknade troškova zaposlenima11.138.000011.138.000
322Rashodi za materijal i energiju11.350.000011.350.000
323Rashodi za usluge39.788.000039.788.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.653.00005.653.000
34Financijski rashodi1.100.00001.100.000
343Ostali financijski rashodi1.100.00001.100.000
38Ostali rashodi200.0000200.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
     
K100000OPREMANJE1.650.0002.796.0004.446.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.650.0002.796.0004.446.000
422Postrojenja i oprema1.650.0002.796.0004.446.000
     
K100001INFORMATIZACIJA12.000.000012.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.000.000012.000.000
422Postrojenja i oprema3.000.00003.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.00009.000.000
     
K100002POSLOVNE ZGRADE11.350.00017.050.00028.400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.350.00017.050.00028.400.000
421Građevinski objekti11.350.00017.050.00028.400.000
     
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI408.160.0000408.160.000
     
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU29.130.000029.130.000
34Financijski rashodi5.130.00005.130.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.130.00005.130.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.000.000024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.000024.000.000
     
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA120.140.0000120.140.000
34Financijski rashodi16.040.000016.040.000
342Kamate za primljene zajmove16.040.000016.040.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova104.100.0000104.100.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora104.100.0000104.100.000
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI258.890.0000258.890.000
34Financijski rashodi5.990.00005.990.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.990.00005.990.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova252.900.0000252.900.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti252.900.0000252.900.000
     
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.005.750.00060.571.1001.066.321.100
     
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA660.000.00056.604.000716.604.000
32Materijalni rashodi659.400.00056.604.000716.004.000
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000010.900.000
323Rashodi za usluge648.000.00056.604.000704.604.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.0000500.000
38Ostali rashodi600.0000600.000
383Kazne, penali i naknade štete600.0000600.000
     
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE100.000.000-20.000.00080.000.000
32Materijalni rashodi100.000.000-20.000.00080.000.000
323Rashodi za usluge100.000.000-20.000.00080.000.000
     
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA20.000.00022.667.10042.667.100
32Materijalni rashodi18.319.20022.667.10040.986.300
323Rashodi za usluge18.219.20022.667.10040.886.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.0000100.000
35Subvencije1.680.80001.680.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.80001.680.800
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.00003.000.000
32Materijalni rashodi3.000.00003.000.000
323Rashodi za usluge3.000.00003.000.000
     
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)148.000.0000148.000.000
32Materijalni rashodi145.960.0000145.960.000
322Rashodi za materijal i energiju4.000.00004.000.000
323Rashodi za usluge141.530.0000141.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.0000430.000
34Financijski rashodi40.000040.000
343Ostali financijski rashodi40.000040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
     
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ01.300.0001.300.000
32Materijalni rashodi01.300.0001.300.000
322Rashodi za materijal i energiju0755.000755.000
323Rashodi za usluge0529.000529.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja016.00016.000
     
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.500.00005.500.000
32Materijalni rashodi5.500.00005.500.000
323Rashodi za usluge5.450.00005.450.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.00006.000.000
32Materijalni rashodi5.000.00005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.00005.000.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
     
A100012INSTITUT ZA VODE63.250.000063.250.000
36Ostali rashodi63.250.000063.250.000
363Pomoći unutar općeg proračuna63.250.000063.250.000
     
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI4.467.376.422-26.246.8154.441.129.607
     
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA250.000.00052.945.888302.945.888
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna21.000.00010.800.00031.800.000
361Pomoći inozemnim vladama7.000.00007.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna14.000.00010.800.00024.800.000
38Ostali rashodi4.000.00004.000.000
386Kapitalne pomoći4.000.00004.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini225.000.00042.145.888267.145.888
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima225.000.00042.145.888267.145.888
     
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE365.000.0000365.000.000
38Ostali rashodi365.000.0000365.000.000
386Kapitalne pomoći365.000.0000365.000.000
     
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA285.000.0000285.000.000
38Ostali rashodi285.000.0000285.000.000
386Kapitalne pomoći285.000.0000285.000.000
     
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)24.750.000024.750.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine24.750.000024.750.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva24.750.000024.750.000
     
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA34.148.000034.148.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države16.323.000016.323.000
363Pomoći unutar općeg proračuna16.323.000016.323.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.825.000017.825.000
421Građevinski objekti17.825.000017.825.000
     
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA3.455.103.422-79.192.7033.375.910.719
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.000.000015.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava15.000.000015.000.000
38Ostali rashodi3.111.153.42203.111.153.422
386Kapitalne pomoći3.111.153.42203.111.153.422
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine328.950.000-79.192.703249.757.297
421Građevinski objekti294.950.000-79.192.703215.757.297
422Postrojenja i oprema34.000.000034.000.000
     
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA28.375.000028.375.000
38Ostali rashodi28.375.000028.375.000
386Kapitalne pomoći28.375.000028.375.000
     
K100010SANACIJA KLIZIŠTA25.000.000025.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države25.000.000025.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.000025.000.000