Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

897

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.089.791.152 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.347.791.152 kune

– manjak u iznosu od 258.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 939.960.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 681.960.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA3.151.508.763-77.939.1323.073.569.631
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE12.324.5023.897.01916.221.521
UKUPNI PRIHODI3.163.833.265-74.042.1133.089.791.152
RASHODI POSLOVANJA971.631.68346.536.2701.018.167.953
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.450.201.582-120.578.3832.329.623.199
UKUPNI RASHODI3.421.833.265-74.042.1133.347.791.152
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-258.000.0000-258.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA870.390.00069.570.000939.960.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA612.390.00069.570.000681.960.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE160.421.645158.118.305318.539.950
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-160.421.645-158.118.305-318.539.950
NETO FINANCIRANJE258.000.0000258.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA3.151.508.763-77.939.1323.073.569.631
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.099.018.763-83.939.1323.015.079.631
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.402.50001.402.500
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.995.592.263-12.739.7191.982.852.544
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.102.024.000-71.199.4131.030.824.587
64Prihodi od imovine23.340.0004.000.00027.340.000
641Prihodi od financijske imovine400.0000400.000
642Prihodi od nefinancijske imovine22.940.0004.000.00026.940.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada20.000.0002.000.00022.000.000
652Prihodi po posebnim propisima20.000.0002.000.00022.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima850.0000850.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga850.0000850.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi8.300.00008.300.000
683Ostali prihodi8.300.00008.300.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE12.324.5023.897.01916.221.521
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine12.324.5023.897.01916.221.521
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata12.324.5023.897.01916.221.521

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA971.631.68346.536.2701.018.167.953
31Rashodi za zaposlene138.611.0000138.611.000
311Plaće (Bruto)111.228.3000111.228.300
312Ostali rashodi za zaposlene9.030.00009.030.000
313Doprinosi na plaće18.352.700018.352.700
32Materijalni rashodi570.830.68343.954.970614.785.653
321Naknade troškova zaposlenima4.805.000110.0004.915.000
322Rashodi za materijal i energiju21.599.000777.00022.376.000
323Rashodi za usluge540.314.68343.065.970583.380.653
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.000022.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.090.0002.0004.092.000
34Financijski rashodi244.390.0002.531.300246.921.300
342Kamate za primljene kredite i zajmove223.340.0002.531.300225.871.300
343Ostali financijski rashodi21.050.000021.050.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.000.000010.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.000.000010.000.000
38Ostali rashodi7.800.00050.0007.850.000
381Tekuće donacije450.0000450.000
383Kazne, penali i naknade štete7.350.00050.0007.400.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.450.201.582-120.578.3832.329.623.199
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine61.740.0001.450.00063.190.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva58.390.0001.500.00059.890.000
412Nematerijalna imovina3.350.000-50.0003.300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.388.461.582-122.028.3832.266.433.199
421Građevinski objekti2.359.403.582-123.526.3832.235.877.199
422Postrojenja i oprema14.800.000-1.610.00013.190.000
423Prijevozna sredstva06.000.0006.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina14.258.000-2.892.00011.366.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-skupina 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE258.000.0000258.000.000
8 
 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA870.390.00069.570.000939.960.000
 
84 
Primici od zaduživanja870.390.00069.570.000939.960.000
 
 
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora870.390.00069.570.000939.960.000
5 
 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA612.390.00069.570.000681.960.000
 
54 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova612.390.00069.570.000681.960.000
 
 
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora612.390.00069.570.000681.960.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
003HRVATSKE CESTE4.034.223.265-4.472.1134.029.751.152
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE306.265.00010.330.513316.595.513
 
 
 
 
 
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE263.057.0008.882.513271.939.513
31Rashodi za zaposlene138.611.0000138.611.000
311Plaće (Bruto)111.228.3000111.228.300
312Ostali rashodi za zaposlene9.030.00009.030.000
313Doprinosi na plaće18.352.700018.352.700
32Materijalni rashodi95.596.0008.832.513104.428.513
321Naknade troškova zaposlenima4.805.000110.0004.915.000
322Rashodi za materijal i energiju21.599.000777.00022.376.000
323Rashodi za usluge65.080.0007.943.51373.023.513
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.000022.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.090.0002.0004.092.000
34Financijski rashodi21.050.000021.050.000
343Ostali financijski rashodi21.050.000021.050.000
38Ostali rashodi7.800.00050.0007.850.000
381Tekuće donacije450.0000450.000
383Kazne, penali i naknade šteta7.350.00050.0007.400.000
 
 
 
 
 
K300000OPREMANJE14.800.000-1.610.00013.190.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.800.000-1.610.00013.190.000
422Postrojenja i oprema14.800.000-1.610.00013.190.000
 
 
 
 
 
K300001INFORMATIZACIJA17.608.000-2.942.00014.666.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine3.350.000-50.0003.300.000
412Nematerijalna imovina3.350.000-50.0003.300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.258.000-2.892.00011.366.000
426Nematerijalna proizvedena imovina14.258.000-2.892.00011.366.000
 
 
 
 
 
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA06.000.0006.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine06.000.0006.000.000
423Prijevozna sredstva06.000.0006.000.000
 
 
 
 
 
K300003POSLOVNE ZGRADE10.800.000010.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.800.000010.800.000
421Građevinski objekti10.800.000010.800.000
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA679.250.00071.631.300750.881.300
 
 
 
 
 
A300001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA679.250.00071.631.300750.881.300
34Financijski rashodi189.770.0002.711.300192.481.300
342Kamate za primljene zajmove189.770.0002.711.300192.481.300
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova489.480.00068.920.000558.400.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora489.480.00068.920.000558.400.000
 
 
 
 
 
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA156.480.000470.000156.950.000
 
 
 
 
 
A300002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA156.480.000470.000156.950.000
34Financijski rashodi33.570.000-180.00033.390.000
342Kamate za primljene zajmove33.570.000-180.00033.390.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova122.910.000650.000123.560.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora122.910.000650.000123.560.000
 
 
 
 
 
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA2.406.993.582-122.026.3832.284.967.199
 
 
 
 
 
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE32.948.73882.673.319115.622.057
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine3.310.000-326.1692.983.831
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva3.310.000-326.1692.983.831
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine29.638.73882.999.488112.638.226
421Građevinski objekti29.638.73882.999.488112.638.226
 
 
 
 
 
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA462.804.253-63.883.028398.921.225
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine18.400.0001.001.31219.401.312
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva18.400.0001.001.31219.401.312
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine444.404.253-64.884.340379.519.913
421Građevinski objekti444.404.253-64.884.340379.519.913
 
 
 
 
 
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA325.018.782753.502325.772.284
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine8.680.000878.7089.558.708
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva8.680.000878.7089.558.708
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine316.338.782-125.206316.213.576
421Građevinski objekti316.338.782-125.206316.213.576
 
 
 
 
 
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA1.054.181.000-91.285.003962.895.997
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine100.000900.0001.000.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva100.000900.0001.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.054.081.000-92.185.003961.895.997
421Građevinski objekti1.054.081.000-92.185.003961.895.997
 
 
 
 
 
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA100.0002.448.6282.548.628
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine50.000-50.0000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva50.000-50.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine50.0002.498.6282.548.628
421Građevinski objekti50.0002.498.6282.548.628
 
 
 
 
 
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI1.790.000351.4992.141.499
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.500.000-1.403.85196.149
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva1.500.000-1.403.85196.149
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine290.0001.755.3502.045.350
421Građevinski objekti290.0001.755.3502.045.350
 
 
 
 
 
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA530.150.809-53.085.300477.065.509
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine26.350.000500.00026.850.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva26.350.000500.00026.850.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine503.800.809-53.585.300450.215.509
421Građevinski objekti503.800.809-53.585.300450.215.509
 
 
 
 
 
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA475.234.68335.122.457510.357.140
 
 
 
 
 
A300003REDOVITO ODRŽAVANJE460.000.0000460.000.000
32Materijalni rashodi460.000.0000460.000.000
323Rashodi za usluge460.000.0000460.000.000
 
 
 
 
 
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE10.000.00035.000.00045.000.000
32Materijalni rashodi10.000.00035.000.00045.000.000
323Rashodi za usluge10.000.00035.000.00045.000.000
 
 
 
 
 
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME5.234.683122.4575.357.140
32Materijalni rashodi5.234.683122.4575.357.140
323Rashodi za usluge5.234.683122.4575.357.140
 
 
 
 
 
3005SUFINANCIRANJE10.000.000010.000.000
 
 
 
 
 
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA10.000.000010.000.000
36Pomoći unutar opće države10.000.000010.000.000
363Tekuće pomoći unutar općeg proračuna10.000.000010.000.000