Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

898

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA
ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 61.340.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 78.340.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2022.Povećanje/
smanjenje
Novi plan 2022.
PRIHODI POSLOVANJA47.040.000047.040.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE300.00014.000.00014.300.000
UKUPNI PRIHODI47.340.00014.000.00061.340.000
RASHODI POSLOVANJA62.180.00013.100.00075.280.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.160.000900.0003.060.000
UKUPNI RASHODI64.340.00014.000.00078.340.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-17.000.0000-17.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2022.Povećanje/
smanjenje
Novi plan 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA17.500.00028.000.00045.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE248.938.000-63.849.725185.088.275
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-249.438.00035.849.725-213.588.275
NETO FINANCIRANJE17.000.000017.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Odje-ljakNaziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/smanjenjeNovi plan
2022.
6 
 
 
PRIHODI POSLOVANJA47.040.000047.040.000
64Prihodi od imovine26.940.000026.940.000
641Prihodi od financijske imovine25.740.000025.740.000
642Prihodi od nefinancijske imovine500.0000500.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove700.0000700.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada100.0000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.0000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija18.500.000018.500.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga18.500.000018.500.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.500.00001.500.000
683Ostali prihodi1.500.00001.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE300.00014.000.00014.300.000
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine014.000.00014.000.000
711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava014.000.00014.000.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine300.0000300.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata300.0000300.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/smanjenjeNovi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA62.180.00013.100.00075.280.000
31Rashodi za zaposlene18.100.000018.100.000
311Plaće (Bruto)15.100.000015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.00001.000.000
313Doprinosi na plaće2.000.00002.000.000
32Materijalni rashodi19.310.0004.700.00024.010.000
321Naknade troškova zaposlenima750.0000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.00001.800.000
323Rashodi za usluge5.750.0002.000.0007.750.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.980.0002.700.00013.680.000
34Financijski rashodi24.750.0008.400.00033.150.000
343Ostali financijski rashodi24.750.0008.400.00033.150.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.160.000900.0003.060.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000050.000
412Nematerijalna imovina50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.110.000900.0003.010.000
422Postrojenja i oprema1.310.000400.0001.710.000
426Nematerijalna proizvedena imovina800.000500.0001.300.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2022.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE17.500.00028.000.00045.500.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA17.500.00028.000.00045.500.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova3.000.00003.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.000.00003.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici14.500.00028.000.00042.500.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.500.00002.500.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora12.000.00028.000.00040.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2022.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU64.340.00014.000.00078.340.000
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE64.340.00014.000.00078.340.000
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE62.180.00013.100.00075.280.000
31Rashodi za zaposlene18.100.000018.100.000
311Plaće (Bruto)15.100.000015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.00001.000.000
313Doprinosi na plaće2.000.00002.000.000
32Materijalni rashodi19.310.0004.700.00024.010.000
321Naknade troškova zaposlenima750.0000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.00001.800.000
323Rashodi za usluge5.750.0002.000.0007.750.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.980.0002.700.00013.680.000
34Financijski rashodi24.750.0008.400.00033.150.000
343Ostali financijski rashodi24.750.0008.400.00033.150.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
K500000OPREMANJE2.160.000900.0003.060.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000050.000
412Nematerijalna imovina50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.110.000900.0003.010.000
422Postrojenja i oprema1.310.000400.0001.710.000
426Nematerijalna proizvedena imovina800.000500.0001.300.000