Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

899

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 258.207.712 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 10.483.996 kuna

– višak u iznosu od 247.723.716 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja 28.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 155.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA15.100.000243.107.712258.207.712
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI15.100.000243.107.712258.207.712
RASHODI POSLOVANJA10.298.996010.298.996
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.0000185.000
UKUPNI RASHODI10.483.996010.483.996
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK4.616.004243.107.712247.723.716

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0028.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA179.616.004-24.616.004155.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE175.000.000287.714.711462.714.711
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0-583.438.427-583.438.427
NETO FINANCIRANJE-4.616.004-243.107.712-247.723.716
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6PRIHODI POSLOVANJA15.100.000243.107.712258.207.712
64Prihodi od imovine5.000.000-1.598.0003.402.000
641Prihodi od financijske imovine5.000.000-1.598.0003.402.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada10.000.000244.705.712254.705.712
652Prihodi po posebnim propisima10.000.000244.705.712254.705.712
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija100.0000100.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga100.0000100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA10.298.996010.298.996
31Rashodi za zaposlene5.800.00005.800.000
311Plaće (Bruto)4.682.29004.682.290
312Ostali rashodi za zaposlene182.1600182.160
313Doprinosi na plaće935.5500935.550
32Materijalni rashodi3.398.99603.398.996
321Naknade troškova zaposlenima381.2440381.244
322Rashodi za materijal i energiju381.2440381.244
323Rashodi za usluge2.171.60502.171.605
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja464.9030464.903
34Financijski rashodi100.0000100.000
343Ostali financijski rashodi100.0000100.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE185.0000185.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine10.000010.000
412Nematerijalna imovina10.000010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine175.0000175.000
422Postrojenja i oprema75.000075.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.0000100.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
NETO FINANCIRANJE-179.616.00452.616.004-127.000.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA028.000.00028.000.000
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja028.000.00028.000.000
852Primici za obveznice028.000.00028.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA179.616.004-24.616.004155.000.000
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire4.616.004-4.616.0040
524Izdaci za ostale vrijednosne papire4.616.004-4.616.0040
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici175.000.000-20.000.000155.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora175.000.000-20.000.000155.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
004HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA190.100.000-24.616.004165.483.996
     
4000UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA14.051.599-4.990.2239.061.376
     
A400000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE9.269.095-374.2198.894.876
31Rashodi za zaposlene5.219.999-374.2194.845.780
311Plaće (Bruto)4.214.06104.214.061
312Ostali rashodi za zaposlene163.9440163.944
313Doprinosi na plaće841.994-374.219467.775
32Materijalni rashodi3.059.09603.059.096
321Naknade troškova zaposlenima343.1200343.120
322Rashodi za materijal i energiju343.1200343.120
323Rashodi za usluge1.954.44401.954.444
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja418.4120418.412
34Financijski rashodi90.000090.000
343Ostali financijski rashodi90.000090.000
38Ostali rashodi900.0000900.000
383Kazne, penali i naknade štete900.0000900.000
     
K400000OPREMANJE67.500067.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine67.500067.500
422Postrojenja i oprema67.500067.500
     
K400001INFORMATIZACIJA99.000099.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.00009.000
412Nematerijalna imovina9.00009.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine90.000090.000
426Nematerijalna proizvedena imovina90.000090.000
     
A400001ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE4.616.004-4.616.0040
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire4.616.004-4.616.0040
524Izdaci za ostale vrijednosne papire4.616.004-4.616.0040
     
4002UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM175.524.202-19.625.780155.898.422
     
A400002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE514.952374.220889.172
31Rashodi za zaposlene290.001374.220664.221
311Plaće234.1150234.115
312Ostali rashodi za zaposlene9.10809.108
313Doprinosi na plaće46.778374.220420.998
32Materijalni rashodi169.9510169.951
321Naknade troškova zaposlenima19.062019.062
322Rashodi za materijal i energiju19.062019.062
323Rashodi za usluge108.5810108.581
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.246023.246
34Financijski rashodi5.00005.000
343Ostali financijski rashodi5.00005.000
38Ostali rashodi50.000050.000
383Kazne, penali i naknade štete50.000050.000
     
K400002OPREMANJE3.75003.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.75003.750
422Postrojenja i oprema3.75003.750
K400003INFORMATIZACIJA5.50005.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5000500
412Nematerijalna imovina5000500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00005.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.00005.000
     
A400003ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE175.000.000-20.000.000155.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici175.000.000-20.000.000155.000.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora175.000.000-20.000.000155.000.000
     
4004MANDATNI POSLOVI524.199-1524.198
     
A400004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE514.949-1514.948
31Rashodi za zaposlene290.000-1289.999
311Plaće234.1140234.114
312Ostali rashodi za zaposlene9.10809.108
313Doprinosi na plaće46.778-146.777
32Materijalni rashodi169.9490169.949
321Naknade troškova zaposlenima19.062019.062
322Rashodi za materijal i energiju19.062019.062
323Rashodi za usluge108.5800108.580
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.245023.245
34Financijski rashodi5.00005.000
343Ostali financijski rashodi5.00005.000
38Ostali rashodi50.000050.000
383Kazne, penali i naknade štete50.000050.000
     
K400004OPREMANJE3.75003.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.75003.750
422Postrojenja i oprema3.75003.750
     
K400005INFORMATIZACIJA5.50005.500
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5000500
412Nematerijalna imovina5000500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.00005.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.00005.000