Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

900

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.621.832.290 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.285.832.290 kuna

– višak u iznosu od 336.000.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 350.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA1.977.904.290643.850.0002.621.754.290
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE078.00078.000
UKUPNI PRIHODI1.977.904.290643.928.0002.621.832.290
RASHODI POSLOVANJA1.625.836.790643.987.3002.269.824.090
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE16.067.500-59.30016.008.200
UKUPNI RASHODI1.641.904.290643.928.0002.285.832.290
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK336.000.0000336.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA350.0000350.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.924.697.609576.676.0892.501.373.699
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-2.261.047.609-576.676.089-2.837.723.699
NETO FINANCIRANJE-336.000.0000-336.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- redSku- pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6PRIHODI POSLOVANJA1.977.904.290643.850.0002.621.754.290
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna66.838.2906.850.00073.688.290
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.471.90001.471.900
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima3.400.0006.850.00010.250.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava61.966.390061.966.390
64Prihodi od imovine7.105.00007.105.000
641Prihodi od financijske imovine7.100.00007.100.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove5.00005.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.901.760.000637.000.0002.538.760.000
651Upravne i administrativne pristojbe1.221.760.0003.000.0001.224.760.000
652Prihodi po posebnim propisima680.000.000634.000.0001.314.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija201.0000201.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga201.0000201.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi2.000.00002.000.000
683Ostali prihodi2.000.00002.000.000
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine078.00078.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine078.00078.000
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme078.00078.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- redSku- pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA1.625.836.790643.987.3002.269.824.090
31Rashodi za zaposlene65.786.000703.00066.489.000
311Plaće (Bruto)53.316.000600.00053.916.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.960.00003.960.000
313Doprinosi na plaće8.510.000103.0008.613.000
32Materijalni rashodi1.121.835.4501.508.0001.123.343.450
321Naknade troškova zaposlenima5.237.00016.0005.253.000
322Rashodi za materijal i energiju1.829.000125.0001.954.000
323Rashodi za usluge70.267.6502.126.50072.394.150
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-7.00013.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.044.481.800-752.5001.043.729.300
34Financijski rashodi452.0000452.000
343Ostali financijski rashodi452.0000452.000
35Subvencije104.520.3001.500.000106.020.300
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru31.010.300500.00031.510.300
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora73.510.0001.000.00074.510.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna168.693.240633.676.300802.369.540
361Pomoći inozemnim vladama409.0000409.000
363Pomoći unutar općeg proračuna167.700.240633.676.300801.376.540
368Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.0000584.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade300.0000300.000
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna300.0000300.000
38Ostali rashodi164.249.8006.600.000170.849.800
381Tekuće donacije2.616.80002.616.800
382Kapitalne donacije83.301.0009.100.00092.401.000
383Kazne, penali i naknade štete34.000.000034.000.000
386Kapitalne pomoći44.332.000-2.500.00041.832.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE16.067.500-59.30016.008.200
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000050.000
412Nematerijalna imovina50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.017.500-59.30015.958.200
422Postrojenja i oprema4.667.500500.0005.167.500
423Prijevozna sredstva350.0000350.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.000.000-559.30010.440.700

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- redSku- pinaPod­-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2022.
NETO FINANCIRANJE350.0000350.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA350.0000350.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita350.0000350.000
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora300.0000300.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti50.000050.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2022.
002FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST1.641.904.290643.928.0002.285.832.290
2000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE118.113.1502.876.000120.989.150
     
A200000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE75.045.2502.935.30077.980.550
31Rashodi za zaposlene35.865.000035.865.000
311Plaće (Bruto)29.365.000029.365.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.000.00002.000.000
313Doprinosi na plaće4.500.00004.500.000
32Materijalni rashodi38.528.2502.935.30041.463.550
321Naknade troškova zaposlenima2.300.00002.300.000
322Rashodi za materijal i energiju1.654.000125.0001.779.000
323Rashodi za usluge33.329.2502.562.80035.892.050
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.245.000247.5001.492.500
34Financijski rashodi402.0000402.000
343Ostali financijski rashodi402.0000402.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade250.0000250.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna250.0000250.000
     
A200002OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ29.516.400029.516.400
31Rashodi za zaposlene18.495.000018.495.000
311Plaće (Bruto)15.160.000015.160.000
312Ostali rashodi za zaposlene860.0000860.000
313Doprinosi na plaće2.475.00002.475.000
32Materijalni rashodi9.051.40009.051.400
321Naknade troškova zaposlenima1.985.00001.985.000
322Rashodi za materijal i energiju55.000055.000
323Rashodi za usluge7.010.00007.010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.40001.400
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.970.00001.970.000
422Postrojenja i oprema620.0000620.000
423Prijevozna sredstva350.0000350.000
426Nematrijalna proizvedena imovina1.000.00001.000.000
     
A200003INTERREG EUROPE319.0000319.000
31Rashodi za zaposlene235.0003.000238.000
311Plaće (Bruto)200.0000200.000
313Doprinosi na plaće35.0003.00038.000
32Materijalni rashodi84.000-3.00081.000
321Naknade troškova zaposlenima20.00016.00036.000
323Rashodi za usluge44.000-12.00032.000
324Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa20.000-7.00013.000
     
K200000OPREMANJE3.182.500500.0003.682.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.182.500500.0003.682.500
422Postrojenja i oprema3.182.500500.0003.682.500
     
K200001INFORMATIZACIJA10.050.000-559.3009.490.700
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000050.000
412Nematerijalna imovina50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000-559.3009.440.700
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.000-559.3009.440.700
2001PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA323.415.14052.000323.467.140
     
K200002SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA31.600.000031.600.000
35Subvencije01.500.0001.500.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru01.500.0001.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna28.200.000028.200.000
363Pomoći unutar općeg proračuna28.200.000028.200.000
38Ostali rashodi3.400.000-1.500.0001.900.000
386Kapitalne pomoći3.400.000-1.500.0001.900.000
     
K200003GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM35.996.000035.996.000
38Ostali rashodi35.996.000035.996.000
386Kapitalne pomoći35.996.000035.996.000
     
K200004OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA1.000.00001.000.000
35Subvencije1.000.00001.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.000.00001.000.000
     
K200005ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA15.466.500015.466.500
32Materijalni rashodi5.924.50005.924.500
323Rashodi za usluge3.224.50003.224.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.700.00002.700.000
35Subvencije1.200.00001.200.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.200.00001.200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.342.00008.342.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.342.00008.342.000
     
K200006ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI28.118.200028.118.200
32Materijalni rashodi1.200.00001.200.000
323Rashodi za usluge1.200.00001.200.000
35Subvencije540.0000540.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora540.0000540.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna23.162.400023.162.400
363Pomoći unutar općeg proračuna23.162.400023.162.400
38Ostali rashodi3.215.80003.215.800
381Tekuće donacije2.205.80002.205.800
386Kapitalne pomoći1.010.00001.010.000
     
K200007POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA5.020.00005.020.000
32Materijalni rashodi3.450.00003.450.000
323Rashodi za usluge3.450.00003.450.000
35Subvencije1.070.00001.070.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru500.0000500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora570.0000570.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.0000500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.0000500.000
     
K200008OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA6.311.000-874.3005.436.700
32Materijalni rashodi4.220.000-444.3003.775.700
323Rashodi za usluge4.220.000-444.3003.775.700
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.880.000-430.0001.450.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.880.000-430.0001.450.000
38Ostali rashodi211.0000211.000
381Tekuće donacije211.0000211.000
     
K200009GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN925.0000925.000
38Ostali rashodi925.0000925.000
386Kapitalne pomoći925.0000925.000
     
K200011OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI0874.300874.300
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0874.300874.300
363Pomoći unutar općeg proračuna0874.300874.300
     
K200012SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU3.036.0001.000.0004.036.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.036.0001.000.0004.036.000
363Pomoći unutar općeg proračuna3.036.0001.000.0004.036.000
     
K200013IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA3.300.000-1.000.0002.300.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna300.0000300.000
363Pomoći unutar općeg proračuna300.0000300.000
38Ostali rashodi3.000.000-1.000.0002.000.000
386Kapitalne pomoći3.000.000-1.000.0002.000.000
     
K200014SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK43.750.000043.750.000
31Rashodi za zaposlene100.0000100.000
311Plaće (Bruto)100.0000100.000
32Materijalni rashodi43.650.000043.650.000
323Rashodi za usluge3.650.00003.650.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000.000040.000.000
     
K200015SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO46.900046.900
32Materijalni rashodi46.900046.900
323Rashodi za usluge46.900046.900
     
K200016DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA1.00001.000
38Ostali rashodi1.00001.000
386Kapitalne pomoći1.00001.000
     
K200017DRŽAVNA MREŽA9.000.00009.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.000.00009.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna9.000.00009.000.000
     
K200019POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE66.970.54052.00067.022.540
32Materijalni rashodi26.480.400026.480.400
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.480.400026.480.400
35Subvencije1.510.30001.510.300
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.010.30001.010.300
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora500.0000500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna38.979.84052.00039.031.840
363Pomoći unutar općeg proračuna38.979.84052.00039.031.840
     
K200020MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU1.100.00001.100.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.100.00001.100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.100.00001.100.000
K200021POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA20.050.000020.050.000
32Materijalni rashodi400.0000400.000
323Rashodi za usluge400.0000400.000
35Subvencije9.500.00009.500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora9.500.00009.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.950.00009.950.000
363Pomoći unutar općeg proračuna9.950.00009.950.000
38Ostali rashodi200.0000200.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
     
K200022SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA6.000.00006.000.000
35Subvencije6.000.00006.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora6.000.00006.000.000
     
K200024OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA11.724.000011.724.000
31Rashodi za zaposlene211.0000211.000
311Plaće (Bruto)211.0000211.000
32Materijalni rashodi520.0000520.000
321Naknade troškova zaposlenima2.00002.000
323Rashodi za usluge483.0000483.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.000035.000
35Subvencije3.000.00003.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora3.000.00003.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.993.000-2.100.0005.893.000
361Pomoći inozemnim vladama409.0000409.000
363Pomoći unutar općeg proračuna7.000.000-2.100.0004.900.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.0000584.000
38Ostali rashodi02.100.0002.100.000
382Kapitalne donacije02.100.0002.100.000
     
A200009OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.34.000.000034.000.000
38Ostali rashodi34.000.000034.000.000
383Kazne, penali i naknade štete34.000.000034.000.000
     
2002PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI203.626.000641.000.000844.626.000
     
K200025PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI2.000.00002.000.000
35Subvencije2.000.00002.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.00001.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.000.00001.000.000
     
K200027POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE86.000.000086.000.000
35Subvencije51.000.000051.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru15.000.000015.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora36.000.000036.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.000.000015.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000015.000.000
38Ostali rashodi20.000.000020.000.000
382Kapitalne donacije20.000.000020.000.000
K200028POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE5.000.00005.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.000.00005.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000.00005.000.000
     
K200030POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU40.000.000040.000.000
35Subvencije26.700.000026.700.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru12.000.000012.000.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.700.000014.700.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna11.000.000011.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna11.000.000011.000.000
38Ostali rashodi2.300.00002.300.000
382Kapitalne donacije2.300.00002.300.000
     
K200031POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.500.00001.500.000
35Subvencije1.000.00001.000.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru500.0000500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora500.0000500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.0000500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.0000500.000
     
K200032OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI1.00001.000
38Ostali rashodi1.00001.000
382Kapitalne donacije1.00001.000
     
K200035PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA52.000.000052.000.000
38Ostali rashodi52.000.000052.000.000
382Kapitalne donacije52.000.000052.000.000
     
K200036PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA100.0000100.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna100.0000100.000
363Pomoći unutar općeg proračuna100.0000100.000
     
K200038PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA9.000.0007.000.00016.000.000
38Ostali rashodi9.000.0007.000.00016.000.000
382Kapitalne donacije9.000.0007.000.00016.000.000
     
K200040PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA1.925.000634.000.000635.925.000
32Materijalni rashodi250.0000250.000
323Rashodi za usluge250.0000250.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.050.000634.000.000635.050.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.050.000634.000.000635.050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine625.0000625.000
422Postrojenja i oprema625.0000625.000
     
K200041POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA1.000.00001.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.00001.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.00001.000.000
     
A200005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE3.000.00003.000.000
32Materijalni rashodi3.000.00003.000.000
323Rashodi za usluge3.000.00003.000.000
     
A200007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI2.100.00002.100.000
32Materijalni rashodi2.100.00002.100.000
323Rashodi za usluge2.100.00002.100.000
2003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA996.750.0000996.750.000
A200008GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA996.750.0000996.750.000
31Rashodi za zaposlene10.880.000700.00011.580.000
311Plaće (Bruto)8.280.000600.0008.880.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.100.00001.100.000
313Doprinosi na plaće1.500.000100.0001.600.000
32Materijalni rashodi982.930.000-980.000981.950.000
321Naknade troškova zaposlenima930.0000930.000
322Rashodi za materijal i energiju120.0000120.000
323Rashodi za usluge7.860.00020.0007.880.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja974.020.000-1.000.000973.020.000
34Financijski rashodi50.000050.000
343Ostali financijski rashodi50.000050.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.600.000280.0002.880.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.600.000280.0002.880.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade50.000050.000
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine240.0000240.000
422Postrojenja i oprema240.0000240.000