Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

901

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA
ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 32.607.702.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 32.257.702.000 kuna

– višak u iznosu od 350.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 350.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA30.105.702.0002.500.000.00032.605.702.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE2.000.00002.000.000
UKUPNI PRIHODI30.107.702.0002.500.000.00032.607.702.000
RASHODI POSLOVANJA29.600.768.0002.507.000.00032.107.768.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU156.934.000-7.000.000149.934.000
UKUPNI RASHODI29.757.702.0002.500.000.00032.257.702.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK350.000.0000350.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA350.000.0000350.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 
1.047.503.7201.047.503.720
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0-1.047.503.720-1.047.503.720
NETO FINANCIRANJE-350.000.0000-350.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6PRIHODI POSLOVANJA30.105.702.0002.500.000.00032.605.702.000
62Doprinosi24.411.400.0001.000.000.00025.411.400.000
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje24.411.400.0001.000.000.00025.411.400.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.030.809.0001.500.000.0004.530.809.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU40.809.000040.809.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima2.990.000.0001.500.000.0004.490.000.000
64Prihodi od imovine10.600.000010.600.000
641Prihodi od financijske imovine10.000.000010.000.000
642Prihodi od nefinancijske imovine600.0000600.000
65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima2.650.843.00002.650.843.000
652Prihodi po posebnim propisima2.650.843.00002.650.843.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija2.050.00002.050.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga2.050.00002.050.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE2.000.00002.000.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine2.000.00002.000.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata2.000.00002.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA29.600.768.0002.507.000.00032.107.768.000
31Rashodi za zaposlene295.990.0006.800.000302.790.000
311Plaće (Bruto)244.100.0005.820.000249.920.000
312Ostali rashodi za zaposlene12.090.000012.090.000
313Doprinosi na plaće39.800.000980.00040.780.000
32Materijalni rashodi169.490.000-100.000169.390.000
321Naknade troškova zaposlenima10.135.000-300.0009.835.000
322Rashodi za materijal i energiju16.015.000016.015.000
323Rashodi za usluge136.000.0000136.000.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa510.0000510.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.830.000200.0007.030.000
34Financijski rashodi21.720.000021.720.000
343Ostali financijski rashodi21.720.000021.720.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna123.867.0000123.867.000
363Pomoći unutar općeg proračuna123.867.0000123.867.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade28.979.381.0002.500.300.00031.479.681.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja28.979.381.0002.500.000.00031.479.381.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna0300.000300.000
38Ostali rashodi10.320.000010.320.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
383Kazne, penali i naknada štete10.120.000010.120.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE156.934.000-7.000.000149.934.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.000.00002.000.000
412Nematerijalna imovina2.000.00002.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine131.934.000-4.000.000127.934.000
421Građevinski objekti70.000.000-4.000.00066.000.000
422Postrojenja i oprema17.250.000017.250.000
423Prijevozna sredstva1.650.00001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina43.034.000043.034.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini23.000.000-3.000.00020.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima23.000.000-3.000.00020.000.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
NETO FINANCIRANJE-350.000.0000-350.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA350.000.0000350.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova350.000.0000350.000.000
547Otplata glavince primljenih zajmova od drugih razina vlasti350.000.0000350.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE29.757.702.0002.500.000.00032.257.702.000
     
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI28.424.453.0002.499.050.00030.923.503.000
     
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.154.600.000390.000.0004.544.600.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna35.744.000035.744.000
363Pomoći unutar općeg proračuna35.744.000035.744.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.118.856.000390.000.0004.508.856.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.118.856.000390.000.0004.508.856.000
     
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE4.200.000.000300.000.0004.500.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.200.000.000300.000.0004.500.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.200.000.000300.000.0004.500.000.000
     
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA860.000.0000860.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade860.000.0000860.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja860.000.0000860.000.000
     
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA10.300.000.0001.100.000.00011.400.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna75.584.000075.584.000
363Pomoći unutar općeg proračuna75.584.000075.584.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade10.224.416.0001.100.000.00011.324.416.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.224.416.0001.100.000.00011.324.416.000
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.253.080.00030.000.0001.283.080.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.539.000012.539.000
363Pomoći unutar općeg proračuna12.539.000012.539.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.240.541.00030.000.0001.270.541.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.240.541.00030.000.0001.270.541.000
     
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI2.310.000.000200.000.0002.510.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.310.000.000200.000.0002.510.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.310.000.000200.000.0002.510.000.000
     
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.482.196.000100.000.0001.582.196.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.482.196.000100.000.0001.582.196.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.482.196.000100.000.0001.582.196.000
     
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ400.000.000150.000.000550.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade400.000.000150.000.000550.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja400.000.000150.000.000550.000.000
     
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM412.860.0006.050.000418.910.000
31Rashodi za zaposlene256.590.0005.850.000262.440.000
311Plaće (Bruto)211.200.0005.000.000216.200.000
312Ostali rashodi za zaposlene10.590.000010.590.000
313Doprinosi na plaće34.800.000850.00035.650.000
32Materijalni rashodi146.570.000-100.000146.470.000
321Naknade troškova zaposlenima8.850.000-300.0008.550.000
322Rashodi za materijal i energiju14.020.000014.020.000
323Rashodi za usluge118.700.0000118.700.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500.0000500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.500.000200.0004.700.000
34Financijski rashodi9.700.00009.700.000
343Ostali financijski rashodi9.700.00009.700.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade0300.000300.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna0300.000300.000
     
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.372.000.000100.000.0001.472.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.372.000.000100.000.0001.472.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.372.000.000100.000.0001.472.000.000
     
A600010NAKNADE BRANITELJIMA11.500.000011.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.500.000011.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.500.000011.500.000
     
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.076.400.000130.000.0001.206.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.076.400.000130.000.0001.206.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.076.400.000130.000.0001.206.400.000
     
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA163.176.0000163.176.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade163.176.0000163.176.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja163.176.0000163.176.000
     
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE3.220.00003.220.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.220.00003.220.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.220.00003.220.000
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE30.000.000030.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.000.000030.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja30.000.000030.000.000
     
A600015SPECIJALIZACIJE276.0000276.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade276.0000276.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja276.0000276.000
     
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA87.400.000087.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade87.400.000087.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja87.400.000087.400.000
     
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI179.400.0000179.400.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade179.400.0000179.400.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja179.400.0000179.400.000
     
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI10.120.000010.120.000
38Ostali rashodi10.120.000010.120.000
383Kazne, penali i naknada štete10.120.000010.120.000
     
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE118.225.000-7.000.000111.225.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.000.00002.000.000
412Nematerijalna imovina2.000.00002.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine93.225.000-4.000.00089.225.000
421Građevinski objekti70.000.000-4.000.00066.000.000
422Postrojenja i oprema16.950.000016.950.000
423Prijevozna sredstva1.650.00001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.625.00004.625.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini23.000.000-3.000.00020.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima23.000.000-3.000.00020.000.000
     
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.294.940.000950.0001.295.890.000
     
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.220.000.00001.220.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.220.000.00001.220.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.220.000.00001.220.000.000
     
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM74.540.000950.00075.490.000
31Rashodi za zaposlene39.400.000950.00040.350.000
311Plaće (Bruto)32.900.000820.00033.720.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.500.00001.500.000
313Doprinosi na plaće5.000.000130.0005.130.000
32Materijalni rashodi22.920.000022.920.000
321Naknade troškova zaposlenima1.285.00001.285.000
322Rashodi za materijal i energiju1.995.00001.995.000
323Rashodi za usluge17.300.000017.300.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.330.00002.330.000
34Financijski rashodi12.020.000012.020.000
343Ostali financijski rashodi12.020.000012.020.000
38Ostali rashodi200.0000200.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
     
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA400.0000400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.0000400.000
422Postrojenja i oprema300.0000300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.0000100.000
6002PROJEKTI EU38.309.000038.309.000
     
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA29.250.000029.250.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine29.250.000029.250.000
426Nematerijalna proizvedena imovina29.250.000029.250.000
     
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA4.290.00004.290.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.290.00004.290.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.290.00004.290.000
     
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA4.769.00004.769.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.769.00004.769.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.769.00004.769.000