Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

902

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.924.975.800 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.131.082.115 kuna

– višak u iznosu od 793.893.685 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 370.500.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.576.994.891 kunu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA2.923.578.8001.397.0002.924.975.800
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI2.923.578.8001.397.0002.924.975.800
RASHODI POSLOVANJA1.116.241.89560.676.0001.176.917.895
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.013.816.220-59.652.000954.164.220
UKUPNI RASHODI2.130.058.1151.024.0002.131.082.115
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK793.520.685373.000793.893.685

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA370.500.0000370.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.576.994.89101.576.994.891
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE968.403.884172.263.3491.140.667.233
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-555.429.678-172.636.349-728.066.027
NETO FINANCIRANJE-793.520.685-373.000-793.893.685
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA


Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6PRIHODI POSLOVANJA2.923.578.8001.397.0002.924.975.800
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna467.403.000-18.603.000448.800.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU10.800.000010.800.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima428.205.000-8.205.000420.000.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava28.398.000-10.398.00018.000.000
64Prihodi od imovine95.328.100095.328.100
641Prihodi od financijske imovine8.376.00008.376.000
642Prihodi od nefinancijske imovine86.952.100086.952.100
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada361.2000361.200
652Prihodi po posebnim propisima361.2000361.200
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija2.360.486.50020.000.0002.380.486.500
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga2.360.486.50020.000.0002.380.486.500

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA1.116.241.89560.676.0001.176.917.895
31Rashodi za zaposlene514.500.18229.396.000543.896.182
311Plaće (Bruto)396.475.67023.094.560419.570.230
312Ostali rashodi za zaposlene48.336.4402.450.00050.786.440
313Doprinosi na plaće69.688.0723.851.44073.539.512
32Materijalni rashodi286.922.55031.280.000318.202.550
321Naknade troškova zaposlenima17.632.5401.100.00018.732.540
322Rashodi za materijal i energiju107.572.28025.380.000132.952.280
323Rashodi za usluge136.665.3444.800.000141.465.344
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.052.386025.052.386
34Financijski rashodi314.329.8830314.329.883
342Kamate za primljene kredite i zajmove302.434.2830302.434.283
343Ostali financijski rashodi11.895.600011.895.600
38Ostali rashodi489.2800489.280
381Tekuće donacije119.2800119.280
383Kazne, penali i naknade štete370.0000370.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.013.816.220-59.652.000954.164.220
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine41.500.000041.500.000
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva30.000.000030.000.000
412Nematerijalna imovina11.500.000011.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine722.109.400-59.652.000662.457.400
421Građevinski objekti704.109.400-59.152.000644.957.400
422Postrojenja i oprema5.300.00005.300.000
423Prijevozna sredstva10.700.000-500.00010.200.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.00002.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini250.206.8200250.206.820
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima250.206.8200250.206.820


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
NETO FINANCIRANJE-1.206.494.8910-1.206.494.891
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA370.500.0000370.500.000
84Primici od zaduživanja370.500.0000370.500.000
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru285.500.0000285.500.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora85.000.000085.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.576.994.89101.576.994.891
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.576.994.89101.576.994.891
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru375.787.3120375.787.312
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.201.207.57901.201.207.579

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
007HRVATSKE AUTOCESTE3.707.053.0061.024.0003.708.077.006
     
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE704.872.61238.494.000743.366.612
     
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE675.372.61238.994.000714.366.612
31Rashodi za zaposlene514.500.18229.396.000543.896.182
311Plaće (bruto)396.475.67023.094.560419.570.230
312Ostali rashodi za zaposlene48.336.4402.450.00050.786.440
313Doprinosi na plaće69.688.0723.851.44073.539.512
32Materijalni rashodi148.487.5509.598.000158.085.550
321Naknade troškova zaposlenima17.632.5401.100.00018.732.540
322Rashodi za materijal i energiju21.627.2807.198.00028.825.280
323Rashodi za usluge84.175.3441.300.00085.475.344
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.052.386025.052.386
34Financijski rashodi11.895.600011.895.600
343Ostali financijski rashodi11.895.600011.895.600
38Ostali rashodi489.2800489.280
381Tekuće donacije119.2800119.280
383Kazne, penali i naknade štete370.0000370.000
     
K700000OPREMANJE5.300.00005.300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.300.00005.300.000
422Postrojenja i oprema5.300.00005.300.000
     
K700001INFORMATIZACIJA13.500.000013.500.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine11.500.000011.500.000
412Nematerijalna imovina11.500.000011.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.000.00002.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.000.00002.000.000
     
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA10.700.000-500.00010.200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.700.000-500.00010.200.000
423Prijevozna sredstva10.700.000-500.00010.200.000
     
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.138.477.07501.138.477.075
     
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU83.355.727083.355.727
34Financijski rashodi26.485.499026.485.499
342Kamate za primljene kredite i zajmove26.485.499026.485.499
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova56.870.228056.870.228
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru56.870.228056.870.228
     
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.055.121.34801.055.121.348
34Financijski rashodi245.272.9600245.272.960
342Kamate za primljene kredite i zajmove245.272.9600245.272.960
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova809.848.3880809.848.388
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora809.848.3880809.848.388
     
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA740.952.0990740.952.099
     
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU347.549.9440347.549.944
34Financijski rashodi28.632.860028.632.860
342Kamate za primljene kredite i zajmove28.632.860028.632.860
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova318.917.0840318.917.084
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru318.917.0840318.917.084
     
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA393.402.1550393.402.155
34Financijski rashodi2.042.96402.042.964
342Kamate za primljene kredite i zajmove2.042.96402.042.964
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova391.359.1910391.359.191
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora391.359.1910391.359.191
     
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA984.316.220-59.152.000925.164.220
     
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA734.109.400-59.152.000674.957.400
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.000030.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.000.000030.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine704.109.400-59.152.000644.957.400
421Građevinski objekti704.109.400-59.152.000644.957.400
     
K700004IZVANREDNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE250.206.8200250.206.820
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini250.206.8200250.206.820
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima250.206.8200250.206.820
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA138.435.00021.682.000160.117.000
     
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE138.435.00021.682.000160.117.000
32Materijalni rashodi138.435.00021.682.000160.117.000
322Rashodi za materijal i energiju85.945.00018.182.000104.127.000
323Rashodi za usluge52.490.0003.500.00055.990.000