Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

903

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 879.024.699 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.106.020.178 kuna

– manjak u iznosu od 226.995.479 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 207.305.019 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA855.382.93423.041.765878.424.699
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE600.0000600.000
UKUPNI PRIHODI855.982.93423.041.765879.024.699
RASHODI POSLOVANJA672.076.88116.069.157688.146.038
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE433.446.194-15.572.054417.874.140
UKUPNI RASHODI1.105.523.075497.1031.106.020.178
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-249.540.14122.544.662-226.995.479

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.305.0190207.305.019
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA53.000.000053.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE95.235.122-22.544.66272.690.460
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE000
NETO FINANCIRANJE249.540.141-22.544.662226.995.479
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6PRIHODI POSLOVANJA855.382.93423.041.765878.424.699
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna591.680.47860.000.000651.680.478
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU2.746.47802.746.478
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima485.617.00060.000.000545.617.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava103.317.0000103.317.000
64Prihodi od imovine89.301.263-36.958.23552.343.028
641Prihodi od financijske imovine673.0000673.000
642Prihodi od nefinancijske imovine88.628.263-36.958.23551.670.028
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija174.401.1930174.401.193
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga174.401.1930174.401.193
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE600.0000600.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine600.0000600.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava600.0000600.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2022.
3RASHODI POSLOVANJA672.076.88116.069.157688.146.038
31Rashodi za zaposlene235.089.900-673.400234.416.500
311Plaće (Bruto)148.598.66333.608.999182.207.662
312Ostali rashodi za zaposlene12.654.9003.566.60016.221.500
313Doprinosi na plaće73.836.337-37.848.99935.987.338
32Materijalni rashodi416.616.98116.849.557433.466.538
321Naknade troškova zaposlenima21.719.960-171.48021.548.480
322Rashodi za materijal i energiju135.424.8419.272.413144.697.254
323Rashodi za usluge252.834.4807.430.824260.265.304
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa302.00034.000336.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.335.700283.8006.619.500
34Financijski rashodi14.068.000-107.00013.961.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.550.00008.550.000
343Ostali financijski rashodi5.518.000-107.0005.411.000
38Ostali rashodi6.302.00006.302.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.00006.302.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE433.446.194-15.572.054417.874.140
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine386.374.1400386.374.140
423Prijevozna sredstva373.254.1400373.254.140
426Nematerijalna proizvedena imovina13.120.000013.120.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini47.072.054-15.572.05431.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.100.00001.100.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima45.572.054-15.572.05430.000.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400.0000400.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
NETO FINANCIRANJE154.305.0190154.305.019
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA207.305.0190207.305.019
84Primici od zaduživanja207.305.0190207.305.019
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora207.305.019-207.305.0190
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada0207.305.019207.305.019
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA53.000.000053.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova53.000.000053.000.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada23.900.000023.900.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.000029.100.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
     
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ1.158.523.075497.1031.159.020.178
     
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE663.526.88116.069.157679.596.038
     
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE663.526.88116.069.157679.596.038
31Rashodi za zaposlene235.089.900-673.400234.416.500
311Plaće (bruto)148.598.66333.608.999182.207.662
312Ostali rashodi za zaposlene12.654.9003.566.60016.221.500
313Doprinosi na plaće73.836.337-37.848.99935.987.338
32Materijalni rashodi416.616.98116.849.557433.466.538
321Naknade troškova zaposlenima21.719.960-171.48021.548.480
322Rashodi za materijal i energiju135.424.8419.272.413144.697.254
323Rashodi za usluge252.834.4807.430.824260.265.304
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa302.00034.000336.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.335.700283.8006.619.500
34Financijski rashodi5.518.000-107.0005.411.000
343Ostali financijski rashodi5.518.000-107.0005.411.000
38Ostali rashodi6.302.00006.302.000
383Kazne, penali i naknade štete6.302.00006.302.000
     
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA61.550.000061.550.000
     
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA61.550.000061.550.000
34Financijski rashodi8.550.00008.550.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.550.00008.550.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova53.000.000053.000.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada23.900.000023.900.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru29.100.000029.100.000
     
9002PROGRAM ULAGANJA433.446.194-15.572.054417.874.140
     
K900000NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA373.254.1400373.254.140
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine373.254.1400373.254.140
423Prijevozna sredstva373.254.1400373.254.140
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE45.572.054-15.572.05430.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45.572.054-15.572.05430.000.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima45.572.054-15.572.05430.000.000
     
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE14.620.000014.620.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.120.000013.120.000
426Nematerijalna proizvedena imovina13.120.000013.120.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.500.00001.500.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.100.00001.100.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400.0000400.000