Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

904

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.268.243.500 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.125.021.000 kuna

– manjak u iznosu od 856.777.500 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 950.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 181.250.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIHODI POSLOVANJA2.589.208.000-320.964.5002.268.243.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI2.589.208.000-320.964.5002.268.243.500
RASHODI POSLOVANJA1.199.815.500-23.965.5001.175.850.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.148.666.124-199.495.1241.949.171.000
UKUPNI RASHODI3.348.481.624-223.460.6243.125.021.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-759.273.624-97.503.876-856.777.500

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA950.000.0000950.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA182.243.000-993.000181.250.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE37.184.69757.024.72894.209.425
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-45.668.07339.486.148-6.181.925
NETO FINANCIRANJE759.273.62497.503.876856.777.500
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA2.589.208.000-320.964.5002.268.243.500
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.331.708.000-320.964.5002.010.743.500
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU63.400.00022.200.00085.600.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.363.559.000-107.250.0001.256.309.000
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava75.111.000139.50075.250.500
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava829.638.000-236.054.000593.584.000
64Prihodi od imovine28.500.000028.500.000
641Prihodi od financijske imovine3.300.00003.300.000
642Prihodi od nefinancijske imovine25.000.000025.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove200.0000200.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija229.000.0000229.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga229.000.0000229.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
3 
 
RASHODI POSLOVANJA1.199.815.500-23.965.5001.175.850.000
31Rashodi za zaposlene762.480.000-24.980.000737.500.000
311Plaće (Bruto)605.000.000-21.500.000583.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene56.000.000056.000.000
313Doprinosi na plaće101.480.000-3.480.00098.000.000
32Materijalni rashodi405.210.000-660.000404.550.000
321Naknade troškova zaposlenima32.000.000-500.00031.500.000
322Rashodi za materijal i energiju107.400.000-500.000106.900.000
323Rashodi za usluge216.100.000-2.400.000213.700.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.0000800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja48.910.0002.740.00051.650.000
34Financijski rashodi27.825.5001.674.50029.500.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove25.475.500-842.50024.633.000
343Ostali financijski rashodi2.350.0002.517.0004.867.000
38Ostali rashodi4.300.00004.300.000
381Tekuće donacije300.0000300.000
383Kazne, penali i naknade štete4.000.00004.000.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.148.666.124-199.495.1241.949.171.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine53.353.000-11.243.00042.110.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva53.353.000-11.243.00042.110.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.095.313.124-188.252.1241.907.061.000
421Građevinski objekti1.821.813.447-142.112.4471.679.701.000
422Postrojenja i oprema226.349.677-37.051.677189.298.000
423Prijevozna sredstva0950.000950.000
426Nematerijalna proizvedena imovina47.150.000-10.038.00037.112.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-skupina 
Plan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE767.757.000993.000768.750.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA950.000.0000950.000.000
84Primici od zaduživanja950.000.0000950.000.000
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada60.000.000060.000.000
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru200.000.000245.000.000445.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora690.000.000-245.000.000445.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA182.243.000-993.000181.250.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova182.243.000-993.000181.250.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada130.815.000-1.115.000129.700.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituacija izvan javnog sektora51.428.000122.00051.550.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
2022.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2022.
011HŽ INFRASTRUKTURA3.530.724.624-224.453.6243.306.271.000
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE1.207.279.000-25.866.0001.181.413.000
     
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.174.340.000-23.123.0001.151.217.000
31Rashodi za zaposlene762.480.000-24.980.000737.500.000
311Plaće (Bruto)605.000.000-21.500.000583.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene56.000.000056.000.000
313Doprinosi na plaće101.480.000-3.480.00098.000.000
32Materijalni rashodi405.210.000-660.000404.550.000
321Naknade troškova zaposlenima32.000.000-500.00031.500.000
322Rashodi za materijal i energiju107.400.000-500.000106.900.000
323Rashodi za usluge216.100.000-2.400.000213.700.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.0000800.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja48.910.0002.740.00051.650.000
34Financijski rashodi2.350.0002.517.0004.867.000
343Ostali financijski rashodi2.350.0002.517.0004.867.000
38Ostali rashodi4.300.00004.300.000
381Tekuće donacije300.0000300.000
383Kazne, penali i naknade štete4.000.00004.000.000
     
K110000OPREMANJE1.550.00001.550.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.550.00001.550.000
422Postrojenja i oprema1.550.00001.550.000
     
K110001INFORMATIZACIJA30.834.000-3.738.00027.096.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.834.000-3.738.00027.096.000
422Postrojenja i oprema18.996.000018.996.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.838.000-3.738.0008.100.000
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA0950.000950.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0950.000950.000
423Prijevozna sredstva0950.000950.000
     
K110003POSLOVNE ZGRADE555.00045.000600.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine555.00045.000600.000
421Građevinski objekti555.00045.000600.000
     
11001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA207.718.500-1.835.500205.883.000
     
A110001ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA207.718.500-1.835.500205.883.000
34Financijski rashodi25.475.500-842.50024.633.000
342Kamate za primljene zajmove25.475.500-842.50024.633.000
     
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova182.243.000-993.000181.250.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada130.815.000-1.115.000129.700.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.428.000122.00051.550.000
     
11002PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.115.727.124-196.752.1241.918.975.000
     
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET569.934.64141.578.359611.513.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine7.500.00007.500.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva7.500.00007.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine562.434.64141.578.359604.013.000
421Građevinski objekti459.397.96471.682.036531.080.000
422Postrojenja i oprema103.036.677-30.103.67772.933.000
     
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET89.500.00018.250.000107.750.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine89.500.00018.250.000107.750.000
421Građevinski objekti89.500.00018.250.000107.750.000
     
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET03.600.0003.600.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine03.600.0003.600.000
421Građevinski objekti03.600.0003.600.000
     
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB16.950.00018.900.00035.850.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.950.00018.900.00035.850.000
421Građevinski objekti16.950.00018.900.00035.850.000
     
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE268.061.000-39.342.000228.719.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine268.061.000-39.342.000228.719.000
421Građevinski objekti129.982.000-26.094.000103.888.000
422Postrojenja i oprema102.767.000-6.948.00095.819.000
426Nematerijalna proizvedena imovina35.312.000-6.300.00029.012.000
     
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA1.171.281.483-239.738.483931.543.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine45.853.000-11.243.00034.610.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva45.853.000-11.243.00034.610.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.125.428.483-228.495.483896.933.000
421Građevinski objekti1.125.428.483-228.495.483896.933.000