Zakon o poticanju ulaganja

NN 63/2022 (3.6.2022.), Zakon o poticanju ulaganja

Hrvatski sabor

906

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o poticanju ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/46
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 31. svibnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTICANJU ULAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje dodjela državnih regionalnih potpora radi poticanja ulaganja.

Usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) (SL L 270, 29. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 651/2014).

(2) Ovaj Zakon sadržava odredbe o državnim regionalnim potporama za ulaganja te odredbe o državnim potporama za usavršavanje koje su u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014. Pojedinačne potpore dodijeljene temeljem ovoga Zakona izuzete su od obveze prethodne prijave Europskoj komisiji sukladno članku 108. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: Ugovor), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona.

(3) Godišnji iznos proračunskih sredstava za državne regionalne potpore za program poticanja ulaganja iz ovoga Zakona određen je sukladno odredbama članka 1. stavka 2. podstavka (a) Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

(4) Potpore za usavršavanje i regionalne potpore temeljem ovoga Zakona dodjeljuju se sukladno odredbama članaka 1. do 14. i članaka 31., 58. i 59. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i njezinih izmjena i dopuna sadržanih u Uredbi Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2017/1084), Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 215, 7. 7. 2020.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2020/972) i Uredbi Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) (SL L 270, 29. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredbi Komisije (EU) 2021/1237). Potpore prema ovom Zakonu dodjeljuju se u potpunosti u skladu s relevantnim odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i njezinih izmjena i dopuna sadržanih u Uredbi Komisije (EU) 2017/1084, Uredbi Komisije (EU) 2020/972 i Uredbi Komisije (EU) 2021/1237.

Korisnici potpora za ulaganje

Članak 3.

(1) Poduzetništvo, u smislu ovoga Zakona, predstavljaju subjekti – mikro, mali i srednji poduzetnici – korisnici potpora, sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, te veliki poduzetnici – korisnici potpora koji ne ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

(2) Korisnik potpore je poduzetnik – trgovačko društvo ili fizička osoba (obrtnik) koji je obveznik poreza na dobit, registriran na području Republike Hrvatske.

(3) Korisnici potpora za ulaganja sukladno ovome Zakonu ne mogu biti pravne odnosno fizičke osobe koje su pravomoćno osuđene za gospodarski kriminal.

Ciljevi poticanja ulaganja

Članak 4.

(1) Cilj odnosno svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezina uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskoga poduzetništva.

(2) Na razini gospodarskih subjekata cilj i svrha poticanja ulaganja je izgradnja međunarodno konkurentnog, transparentnog i atraktivnog sustava potpora za ulaganja pravnih ili fizičkih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj, obveznika poreza na dobit, koji obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu robe i usluga u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 5.

(1) Poticanje ulaganja, u smislu ovoga Zakona, predstavlja sustav potpora za ulaganje i pravodobno ostvarenje ulagačkih aktivnosti, s ciljem uspješnog i vremenski određenog ostvarenja održivih i tehnološki naprednih projekata ulaganja visoke dodane vrijednosti na području Republike Hrvatske.

(2) Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na održive projekte ulaganja koji imaju za cilj jačanje konkurentske sposobnosti u:

– proizvodno-prerađivačkim aktivnostima

– razvojno-inovacijskim aktivnostima

– aktivnostima poslovne podrške

– aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

(3) Potpore uređene ovim Zakonom odnose se na projekte iz stavka 2. ovoga članka, kojima se osigurava ekološki sigurna i održiva poduzetnička aktivnost te jedan ili više od sljedećih ciljeva:

– doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske

– doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.

– unos nove opreme i suvremenih tehnologija

– veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika

– razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti

– povećanje poduzetničke konkurentnosti

– ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske

– gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

– rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Temeljni pojmovi

Članak 6.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. regionalne potpore za ulaganje su regionalne potpore dodijeljene za:

– početno ulaganje ili

– početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti.

2. početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice:

a) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta

b) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike u razdoblju realizacije projekta

c) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera iz članka 16. stavka 1. točke b) podtočke 3. ovoga Zakona

d) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 3.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u razdoblju realizacije projekta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

e) u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

Razdoblje realizacije početnog ulaganja odnosno projekta ulaganja traje tri godine od datuma početka projekta ulaganja i obuhvaća sva ulaganja koja je pokrenuo korisnik potpore u tom razdoblju.

3. početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice ili diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala.

4. ista ili slična djelatnost je djelatnost koja je obuhvaćena istim razredom (četveroznamenkasta brojčana oznaka) statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti, kako je utvrđeno u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07. – ispravak).

5. potpomognuta područja određena kartom regionalnih potpora su područja koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. Ugovora. U potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora mogu se dodijeliti potpore za početno ulaganje, bez obzira na veličinu korisnika. U potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora mogu se dodijeliti potpore malim i srednjim poduzetnicima za bilo koju vrstu početnog ulaganja. Velikim se poduzetnicima potpore mogu dodijeliti isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost u dotičnom području.

6. veliki projekt ulaganja je početno ulaganje čiji prihvatljivi troškovi premašuju iznos protuvrijednosti kuna od 50.000.000,00 eura, izračunano prema cijenama i tečajevima na datum dodjele potpore.

7. prilagođeni iznos potpore je maksimalno dopušteni iznos potpore za veliki projekt ulaganja, izračunan prema sljedećoj formuli:

a) prilagođeni iznos potpore = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), pri čemu je:

– R – maksimalni intenzitet potpore primjenjiv u dotičnom području utvrđen u odobrenoj karti regionalnih potpora koji je na snazi na datum dodjele potpore, isključujući povećani intenzitet potpore za male i srednje poduzetnike

– A – početni prihvatljivi troškovi iznosa protuvrijednosti kuna do 50.000.000,00 eura

– B – dio prihvatljivih troškova između iznosa protuvrijednosti kuna od 50.000.000,00 eura i iznosa protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura

– C – dio prihvatljivih troškova koji premašuje iznos protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura

b) zbog očekivanog narušavanja tržišnog natjecanja, za velike projekte ulaganja ne mogu se koristiti povećani maksimalni intenziteti potpora za male i srednje poduzetnike

c) za potpore namijenjene velikim projektima ulaganja mora se osigurati da potpora ne prelazi prilagođeni maksimalni iznos potpore.

8. godišnji iznos potpore koji korisnik potpore za ulaganje može koristiti na temelju ovoga Zakona je iznos koji ne može biti veći od iznosa protuvrijednosti kuna od 7.000.000,00 eura.

9. dugotrajna imovina je materijalna i nematerijalna imovina unesena u vlasništvo i iskazana u bilanci korisnika potpore. Mora biti u skladu s računovodstvenim standardima te mora biti u funkciji najmanje pet godina za velike ili tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike odnosno za cijelo vrijeme korištenja poticajnih mjera. U projekt ulaganja moguće je uključiti dugotrajnu imovinu nabavne vrijednosti ispod 3500,00 kuna, ali prilikom uključivanja te imovine potrebno je osigurati da ta imovina, osim računovodstvenih standarda, zadovolji i minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja sukladno odredbama ovoga Zakona.

10. novootvoreno radno mjesto povezano s početnim ulaganjem je netopovećanje broja zaposlenih u usporedbi s početnim stanjem zaposlenih, pri čemu je isključeno zapošljavanje iz povezanih poduzeća. Početno stanje zaposlenih utvrđuje se kao prosjek zaposlenih u proteklih 12 mjeseci prije početka ulaganja. Radna mjesta izgubljena tijekom trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja oduzet će se od prividnog broja novootvorenih radnih mjesta. Broj sezonski zaposlenih osoba u sektoru turizma računa se u odgovarajućim dijelovima njihovih godišnjih jedinica rada. Za sezonsko zapošljavanje u sektoru turizma poduzetnik ne ostvaruje poticaje za otvaranje novih radnih mjesta.

11. početak ulaganja odnosno početak rada na projektu ulaganja je početak građevinskih radova na predmetnom ulaganju koji se utvrđuje datumom početka gradnje navedenim u prijavi građenja ili prva zakonski obvezujuća preuzeta obveza poduzetnika u smislu narudžbe opreme ili druge obveze koja ulaganje čini neopozivim, a što prije nastupi. Kupnja zemljišta i pripremni radovi poput dobivanja dozvola i provedbe pripremnih studija izvedivosti ne smatraju se početkom ulaganja odnosno početkom rada na projektu ulaganja.

12. minimalno razdoblje očuvanja projekta ulaganja je:

a) očuvanje ulaganja pet godina nakon završetka ulaganja za velike poduzetnike, a za mikro, male i srednje poduzetnike tri godine nakon završetka ulaganja, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona. To ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme, ali bez prava na korištenje novih potpora i pod uvjetom da je ekonomska djelatnost ostala u dotičnom području tijekom odgovarajućeg razdoblja

b) očuvanje radnih mjesta na dotičnom području pet godina nakon njegova prvog popunjavanja za velike odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona

c) korisnik potpore može pokrenuti novi projekt ulaganja nakon isteka trogodišnjeg razdoblja od početka realizacije prethodnog projekta ulaganja pod uvjetom da je ekonomska djelatnost realiziranog projekta ulaganja ostala u dotičnom području tijekom minimalnog razdoblja očuvanja projekta ulaganja.

13. prihvatljivi troškovi ulaganja predstavljaju troškove ulaganja za koje se mogu odobriti regionalne potpore na temelju ovoga Zakona.

14. brutoekvivalent potpore je iznos potpore koji je korisniku dodijeljen u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada.

a) Potpore koje se isplaćuju u više obroka treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Prihvatljive troškove treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Kamatna stopa koju treba primijeniti diskontna je kamatna stopa koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore.

b) Ovaj Zakon predviđa gornju vrijednost potpore u obliku poreznih pogodnosti koja osigurava da ne dođe do prekoračenja primjenjivog praga.

c) Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova svi iznosi koji se upotrebljavaju su iznosi prije odbitka poreza ili drugih naknada.

15. intenzitet potpore je brutoiznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada.

Prihvatljivi troškovi ulaganja

Članak 7.

(1) Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu su troškovi gradnje na temelju građevinske dozvole odnosno na temelju potvrde glavnog projekta i kupnja nove opreme/strojeva (standardna osnovica), pri čemu:

a) nabavljena imovina treba biti nova odnosno ne prije korištena

b) troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir, uz uvjet da za postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

(2) U prihvatljive troškove ulaganja neće se uračunavati zemljište, prije izgrađene građevine i prije korištena oprema/strojevi te materijalna imovina nabavljena od povezanih poduzeća ili izrađena od strane korisnika potpore.

(3) Za projekte ulaganja mikropoduzetnika iz članka 6. točke 2. podtočke b) ovoga Zakona u opravdane troškove ulaganja uračunavat će se i unos korištene opreme / strojeva do maksimalno pet godina starosti.

(4) Za potpore dodijeljene velikim poduzetnicima za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu prihvatljivi troškovi moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s aktivnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine. Za potpore dodijeljene za diversifikaciju prihvatljivi troškovi moraju prelaziti 200 % knjigovodstvene vrijednosti imovine koja se ponovno koristi, uknjižene u fiskalnoj godini koja prethodi početku radova.

(5) Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imovina se mora koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu

b) imovina se mora voditi kao imovina koja se amortizira

c) imovina mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, isključujući povezana poduzeća

d) imovina mora biti uključena u imovinu korisnika potpore i ostati povezana s projektom za koji je dodijeljena potpora najmanje pet godina za velike ili tri godine u slučaju mikro, malih i srednjih poduzetnika.

(6) Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

(7) Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao troškovi plaća. Troškovi plaća ukupni su iznos koji korisnik potpore stvarno mora platiti za dotična radna mjesta, a koji se u određenom razdoblju sastoji od brutoplaće uvećane za iznos doprinosa na osnovicu prema toj plaći. Regionalna potpora računa se u odnosu na očekivani trošak plaća koji je posljedica otvaranja novih radnih mjesta povezanih s početnim ulaganjem, a potporom se mogu pokriti samo troškovi plaća zaposlenih osoba izračunani tijekom dvije godine, pri čemu intenziteti ne smiju premašiti primjenjive intenzitete iz članka 9. ovoga Zakona.

(8) Minimalno 25 % visine prihvatljivih troškova ulaganja mora biti osigurano od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje i ne smije sadržavati nikakvu državnu potporu.

(9) Sva početna ulaganja koja je pokrenuo isti korisnik (na razini grupe) u razdoblju od tri godine od datuma početka radova na drugom projektu ulaganja kojem je dodijeljena potpora smatraju se dijelom istog projekta ulaganja. Ako je taj projekt ulaganja veliki projekt ulaganja, ukupan iznos potpore za projekt ulaganja mora biti sukladan prilagođenom iznosu potpore za velike projekte ulaganja.

(10) Korisnik potpore za ulaganje mora potvrditi da u dvije godine prije podnošenja prijave za korištenje potpore za ulaganje nije proveo premještanje projekta ulaganja odnosno djelatnosti iz zajedničkog europskoga gospodarskog prostora u područje u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najmanje dvije godine nakon što bude dovršeno ulaganje za koje se traži potpora, a sukladno odredbama članka 6. ovoga Zakona kojim se utvrđuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja.

Pragovi za prijavu

Članak 8.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na potpore koje premašuju sljedeće pragove:

1. za regionalne potpore za ulaganje: »prilagođeni iznos potpore« za ulaganja s prihvatljivim troškovima u iznosu protuvrijednosti kuna od 100.000.000,00 eura

2. za potpore za usavršavanje: 2.000.000,00 eura po projektu usavršavanja.

(2) Pragovi iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se izbjegavati umjetnim razdvajanjem programa ili projekata potpore.

Maksimalni intenzitet potpore

Članak 9.

(1) Maksimalni intenzitet potpore definiran je kartom regionalnih potpora te se može uvećati za deset postotnih bodova u slučajevima poticanja ulaganja srednjih poduzetnika odnosno za 20 postotnih bodova u slučajevima poticanja malih i mikropoduzetnika.

(2) Maksimalni intenzitet potpore iz stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti iznos gornje granice dopuštenog intenziteta utvrđenog kartom regionalnih potpora koja je na snazi u trenutku dodjele potpore u dotičnom potpomognutom području.

(3) Ako se početno ulaganje provodi u dva ili više potpomognutih područja, maksimalni intenzitet potpore je onaj koji se primjenjuje u potpomognutom području s nižim dopuštenim intenzitetom potpore.

(4) Maksimalni intenzitet potpore iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na potpore navedene u članku 11. ovoga Zakona, uključujući i potpore za iste opravdane troškove ulaganja iz svih drugih izvora.

Zbrajanje potpora

Članak 10.

(1) Potpore za ulaganja mogu se dodijeliti istodobno prema nekoliko programa potpora ili zajedno s potporama koje nisu dodijeljene na temelju programa, pod uvjetom da ukupna potpora iz svih izvora za projekt ulaganja ne prelazi maksimalno dopušten intenzitet potpore koji mora unaprijed izračunati prvi davatelj potpore.

(2) Pri određivanju poštuju li se pragovi za prijavu Europskoj komisiji i maksimalni intenziteti potpore iz ovoga Zakona, u obzir se uzima ukupni iznos državnih potpora za djelatnost, projekt ili poduzetnika kojima je potpora dodijeljena.

(3) Ako se financiranje Europske unije, kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Europske unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice, kombinira s državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni intenziteti potpore ili maksimalni iznosi potpore, u obzir se uzimaju samo državne potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljen u odnosu na iste prihvatljive troškove ne premašuje najpovoljniju stopu financiranja utvrđenu u primjenjivim propisima zakonodavstva Europske unije.

(4) Potpora čije je troškove moguće utvrditi, a koja se dodjeljuje na temelju ovoga Zakona, može se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi, ili s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično bilo potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do prekoračenja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju ovoga Zakona.

(5) Državne potpore iz ovoga Zakona ne zbrajaju se s potporama de minimis u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi njihovo zbrajanje dovelo do toga da se premaši maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

(6) Nadležno tijelo državne uprave za poticanje ulaganja je ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(7) Regionalne državne potpore za ulaganje i potpore za usavršavanje u skladu s ovim Zakonom ne mogu se dodijeliti:

1. za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice Europske unije, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću

2. za plaćanje potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu

3. na potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili ako su potpore uvjetovanje njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

4. za plaćanje pojedinačne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem

5. poduzetnicima u teškoćama, kako je propisano člankom 1. stavkom 4. točkom (c) Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, međutim mogu se dodijeliti poduzetnicima koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama

6. za mjere koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Europske unije, kako je propisano člankom 1. stavkom 5. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

7. sektoru ribarstva, akvakulture i sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, kako je propisano člankom 1. stavkom 3. točkama (a) i (b) i člankom 2. točkom 9. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

8. sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru umjetnih vlakana, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi, kako je propisano člankom 2. točkama 13. i 43. do 45. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

9. proizvodnji i distribuciji energije te energetskoj infrastrukturi

10. za razvoj širokopojasnih mreža

11. za istraživačke infrastrukture

12. za sektor brodogradnje

13. za sektor financija i osiguranja

14. za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja

15. za sektor trgovine

16. za sektore gradnje i poslovanja nekretninama

17. za sektore vodnoga gospodarstva, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša

18. za sektore rudarstva i vađenja

19. za sektore prijevoza i skladištenja.

(8) Za korisnika potpore koji djeluje u sektorima ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje ili prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, koji su sukladno stavku 7. ovoga članka isključeni iz primjene ovoga Zakona te u sektorima koji su obuhvaćeni područjem primjene ovoga Zakona, ovaj se Zakon primjenjuje samo na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da korisnici potpora razdvoje te djelatnosti ili troškove, kako se djelatnosti iz isključenih sektora ne bi koristile potporama dodijeljenima na temelju ovoga Zakona.

II. POTICANJE ULAGANJA

Potpore

Članak 11.

Potpore uključuju:

1. porezne potpore za mikropoduzetnike

2. porezne potpore

3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

5. potpore za:

a) razvojno-inovacijske aktivnosti

b) aktivnosti poslovne podrške i

c) aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

8. potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa.

1. Porezne potpore za mikropoduzetnike

Članak 12.

(1) Za ulaganja mikropoduzetnika u visini iznosa protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do pet godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja.

(2) Ukupan iznos poreznih poticaja koje korisnik potpore za mikropoduzetnike može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih poticaja određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojim se uređuje porez na dobit i iznosa izračunanog na temelju ovoga Zakona, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

(3) Ako korisnik potpore tijekom razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za preostalo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu očuvanja novih radnih mjesta i projekta ulaganja sukladno odredbama članka 6. točke 12. ovoga Zakona.

(4) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjet otvaranja ili smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavka 1. ovoga članka prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja ulaganja iz članka 6. točke 12. ovoga Zakona i / ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja ulaganja, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

2. Porezne potpore

Članak 13.

(1) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 150.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem odnosno za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera iz članka 16. ovoga Zakona, a u visini protuvrijednosti od 50.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(2) Za ulaganja u visini iznosa protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(3) Za ulaganje u visini iznosa protuvrijednosti kuna više od 3.000.000,00 eura, korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje petnaest novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(4) Ukupan iznos poreznih potpora za mikro, male, srednje i velike poduzetnike koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja poreznih potpora određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunanog na temelju propisa kojim se uređuje porez na dobit i iznosa izračunanog na temelju ovoga Zakona, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

(5) Minimalno razdoblje očuvanja predmetnog projekta ulaganja i broja novootvorenih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavaka 1. do 3. ovoga članka propisano je člankom 6. točkom 12. ovoga Zakona.

(6) Ako korisnik potpore tijekom razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona prestane biti obveznik poreza na dobit, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za preostalo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu očuvanja radnih mjesta i projekta ulaganja sukladno odredbama članka 6. točke 12. ovoga Zakona.

(7) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjet otvaranja ili smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama stavka 1. ovoga članka prije isteka propisanog minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja iz članka 6. točke 12. ovoga Zakona i / ili ako ne poštuje minimalno razdoblje očuvanja predmetnog ulaganja, prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koje su odobrene, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

3. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Članak 14.

(1) Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10 %, prema podacima Državnog zavoda za statistiku važećim na datum početka ulaganja, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 10 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

(2) Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10 % do 15 % prema podacima Državnog zavoda za statistiku važećim na datum početka ulaganja, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 20 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 6000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

(3) Korisniku potpore koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi više od 15 % prema podacima Državnog zavoda za statistiku važećim na datum početka ulaganja, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 30 % prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 9000,00 eura po novootvorenom radnom mjestu.

(4) Ako korisnik potpore ne ispuni uvjet otvaranja minimalnog broja novih radnih mjesta sukladno članku 6. točki 2. ovoga Zakona odnosno ne zadrži nova radna mjesta utvrđena stavcima 1. do 3. ovoga članka na određenom području najmanje pet godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, ali ne kraće od razdoblja korištenja potpora iz ovoga Zakona za koje je to radno mjesto preduvjet, prestaje mu pravo korištenja bespovratnih novčanih potpora za novo radno mjesto, kao i usavršavanje uz obvezu povrata novčanih sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih potpora iz ovoga članka, poreznih i drugih poticaja koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora, određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

(6) Kriterije za određivanje visine iznosa potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja iz stavaka 1. do 3. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

4. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Članak 15.

(1) Korisniku potpore odobrit će se bespovratna novčana potpora za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja. Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje koje poduzetnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

(2) Bespovratna novčana potpora za troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja dodjeljivat će se sukladno pravilima o državnim potporama za usavršavanje.

(3) Prihvatljivi troškovi su sljedeći:

a) troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju

b) troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme, ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja. Troškovi smještaja su isključeni.

(4) Intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova, a može se povećati do 70 % prihvatljivih troškova iz stavka 3. ovoga članka kako slijedi:

a) za deset postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom

b) za deset postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku

c) za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku.

(5) Potpore za usavršavanje iz ovoga članka odobravaju se do visine 50 % iznosa potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja iz članka 14. ovoga Zakona.

5. Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Članak 16.

(1) Za projekte ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti dodatne potpore odobravat će se za sljedeće projekte ulaganja:

– Razvojno-inovacijske aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih:

a) proizvoda

b) proizvodnih serija

c) proizvodnih procesa

d) proizvodnih tehnologija.

– Aktivnosti poslovne podrške:

a) centri poslovnih aktivnosti su:

usmjereni na izdvajanje i/ili koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su: data centri, centri za projektiranje i dizajn proizvoda, multimedijski kontaktni centri te centri za razvoj informacijske tehnologije

b) logistički i distribucijski centri su:

usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućuju: intermodalni transport robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara, a odnose se na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji

c) centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera za:

1. razvoj i primjenu informacijskih sustava

2. izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima

3. razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara

4. razvoj i primjenu novih softverskih rješenja.

– Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti:

a) aktivnosti kreativnih usluga su:

aktivnosti u području arhitekture, dizajna, medijske komunikacije, promidžbe i drugih aktivnosti kreativne industrije

b) aktivnosti održivih turističkih usluga visoke dodane vrijednosti koje omogućuju korisniku potpore nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja operativno turističko poslovanje u trajanju od minimalno šest mjeseci tijekom kalendarske godine, a predstavljaju:

1. projekte ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije minimalno četiri zvjezdice, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi

2. projekte ugostiteljsko-turističkih objekata: hotel baština i difuzni hotel, nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

3. projekte pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata koji uključuju: zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, golfski, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki sadržaj, kao i druge inovativne sadržaje u turizmu visoke dodane vrijednosti

4. projekte nautičkog turizma, kategorije minimalno četiri sidra

5. projekte zabavnih i tematskih parkova

c) aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa usmjerene su na: modeliranje, dizajn, restrukturiranje i optimizaciju proizvodno-prerađivačkih poslovnih procesa.

(2) Za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti uz predviđene potpore iz ovoga Zakona korisniku potpore odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za 50 % od iznosa propisanih člankom 14. ovoga Zakona.

(3) Za ulaganja u aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti uz predviđene potpore iz ovoga Zakona korisniku potpore odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za 25 % od iznosa propisanih člankom 14. ovoga Zakona.

(4) Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme / strojeva u visini do 20 % prihvatljivih troškova kupnje opreme / strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da kupljena oprema / strojevi moraju biti visoke tehnologije.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

6. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Članak 17.

(1) Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna od najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja. Potpore za kapitalne troškove odnose se isključivo na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10 % do 15 % prema podacima Državnog zavoda za statistiku važećim na datum početka projekta ulaganja, uz predviđene potpore iz ovoga Zakona odobrit će se potpora za kapitalne troškove:

bespovratna novčana potpora u iznosu 10 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, i to za:

a) troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja

b) troškove kupnje novih strojeva odnosno proizvodne opreme

u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50 % od kupljenih strojeva odnosno proizvodne opreme mora biti oprema visoke tehnologije.

(3) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 15 % prema podacima Državnog zavoda za statistiku važećim na datum početka projekta ulaganja, uz predviđene potpore iz ovoga Zakona odobrit će se potpora za kapitalne troškove:

bespovratna novčana potpora u iznosu 20 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu, i to za:

a) troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja

b) troškove kupnje novih strojeva odnosno proizvodne opreme

u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 1.000.000,00 eura, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40 % od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50 % od kupljenih strojeva odnosno proizvodne opreme mora biti oprema visoke tehnologije.

(4) Ako korisnik potpore ne očuva predmetno ulaganje sukladno odredbama članka 6. točke 12. ovoga Zakona te ne zadrži nova radna mjesta utvrđena odredbama ovoga članka najmanje pet godina od njihova prvog popunjavanja za velike poduzetnike odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, prestaje mu pravo korištenja potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

7. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Članak 18.

(1) Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

(2) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za 25 % od iznosa propisanih u članku 14. ovoga Zakona.

(3) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja koji omogućuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za 50 % od iznosa propisanih u članku 14. ovoga Zakona.

(4) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja koji omogućuje otvaranje najmanje 500 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to za 100 % od iznosa propisanih u članku 14. ovoga Zakona.

(5) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

8. Potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 19.

(1) Neaktivnu imovinu u smislu ovoga Zakona čini zemljište i/ili građevine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom, a koja nije u funkciji i na kojoj se ne obavljaju nikakve gospodarske aktivnosti. Neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za koju proizlazi namjera korištenja potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske neće se smatrati ona neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske koja ima neriješene imovinskopravne odnose, imovina na kojoj postoji bilo koja vrsta upisanog tereta te imovina koja u naravi ima status poljoprivrednog, šumskog ili turističkog zemljišta.

(2) Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna od najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

(3) Korisniku potpore koji realizira projekt ulaganja iz stavka 2. ovoga članka, na područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih sukladno propisu o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti od I. do IV. skupine, odobrit će se davanje u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom na razdoblje od deset godina od početka ulaganja, ako ta imovina čini gospodarsku cjelinu podobnu za realizaciju projekta ulaganja. Na području onih jedinica lokalne samouprave razvrstanih prema vrijednosti indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine jedinica lokalne samouprave, odobrit će se davanje u zakup bez naknade tek nakon prethodno provedena tri kruga javnog natječaja za prodaju neaktivne imovine, koje je provelo ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom u razdoblju od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za zakup neaktivne imovine bez naknade od strane prijavitelja.

(4) Ukupan iznos potpora, uključujući i potporu za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpora određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

(5) Korisnik potpore tijekom razdoblja realizacije projekta ulaganja iz stavka 2. ovoga članka obvezan je izvršiti izravno materijalno ulaganje u neaktivnu imovinu koja je dana u zakup bez naknade u visini od najmanje 50 % procijenjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u trenutku davanja u zakup bez naknade, ne uključujući u taj izračun vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje.

(6) Potpora u obliku davanja u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom na razdoblje od deset godina od godine početka ulaganja, uz propisani uvjet iz stavka 5. ovoga članka, dodjeljuje se korisniku potpora za ulaganje temeljem ugovora o davanju u zakup neaktivne imovine sklopljenog između Republike Hrvatske s jedne strane i korisnika potpore za ulaganje iz ovoga Zakona s druge strane, sukladno propisima kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon podnošenja prijave za odobrenje statusa korisnika potpore za ulaganje.

(7) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka odnosno ako korisnik potpore za ulaganje iz ovoga Zakona nakon trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja ne uveća za 50 % vrijednost neaktivne imovine u odnosu na procijenjenu vrijednost neaktivne imovine u trenutku davanja u zakup bez naknade, ugovor iz stavka 6. ovoga članka raskida se bez prava korisnika potpore za ulaganje iz ovoga Zakona na povrat uloženih sredstava u neaktivnu imovinu.

(8) Nakon isteka razdoblja zakupa neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade iz stavka 3. ovoga članka ili nakon dostizanja maksimalnog intenziteta potpora za ulaganja iz članka 9. ovoga Zakona ili po ispunjenju ugovornih obveza iz stavka 5. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje iz ovoga Zakona s Republikom Hrvatskom može sklopiti ili ugovor o kupnji te imovine ili produljiti ugovor o davanju u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez korištenja potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske na razdoblje od deset godina.

(9) Potpora u obliku davanja u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade dopustiva je isključivo kada je procijenjenu tržišnu vrijednost te imovine utvrdila neovisna stručna osoba ovlaštena za poslove procjene nekretnina sukladno propisima iz područja procjene vrijednosti nekretnina i u odnosu na javno dostupne, redovito ažurirane i općeprihvaćene referentne vrijednosti.

(10) Uredbom iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona propisat će se postupak i metodologija izračuna vrijednosti državne potpore u obliku davanja u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade, kao i postupak i metodologija izračuna kupoprodajne vrijednosti neaktivne imovine u slučaju sklapanja ugovora iz stavka 8. ovoga članka.

9. Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija
proizvodno-prerađivačkih procesa

Članak 20.

(1) Potpore za modernizaciju poslovnih procesa odnose se isključivo na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkoj industriji odnosno na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa je unaprjeđenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0.

(3) Modernizacija odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva unos dugotrajne materijalne imovine – opreme / strojeva u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira, poput: specijaliziranih robota, robotskih sustava i robotskih stanica, opreme / strojeva za automatizaciju i samokontrolu proizvodnih procesa, automatskih sustava za upravljanje proizvodnjom i opreme / strojeva za digitalizaciju proizvodnje i proizvodnih procesa.

(4) Modernizacija odnosno temeljita promjena u proizvodno-prerađivačkom procesu podrazumijeva i unos dugotrajne nematerijalne imovine u vlasništvo korisnika potpore za ulaganje koja je kategorizirana kao tehnološki naprednija generacija dugotrajne nematerijalne imovine visoke tehnologije u odnosu na dugotrajnu imovinu koja se modernizira: zadnje generacije softvera za upravljanje automatiziranim proizvodnim procesima u proizvodno-prerađivačkoj industriji, softvera u funkciji digitalizacije proizvodnih procesa i proizvodnje, softvera za razvoj samokontrolirajućih sustava, logičkih kontrolera i automatiziranih linija proizvodnih procesa i softvera za strojno učenje, razvoj umjetne inteligencije i vizualizaciju sustava.

(5) Učinak modernizacije poslovnih procesa u smislu rasta produktivnosti po zaposleniku iskazuje se kao porast vrijednosti ukupnog prihoda korisnika potpore za ulaganje na godišnjoj razini u odnosu na broj zaposlenika kod korisnika potpore na godišnjoj razini.

(6) Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna u minimalnom iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa iz članka 6. točke 12. ovoga Zakona.

(7) Za ulaganja iz stavka 6. ovoga članka u visini protuvrijednosti kuna od 500.000,00 do 1.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 50 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.

(8) Za ulaganja iz stavka 6. ovoga članka u visini protuvrijednosti kuna od 1.000.000,00 do 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 75 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.

(9) Za ulaganja iz stavka 6. ovoga članka u visini protuvrijednosti kuna iznad 3.000.000,00 eura korisniku potpore stopa poreza na dobit umanjuje se za 100 % od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja.

(10) Za velike poduzetnike prihvatljivi troškovi za temeljitu promjenu u proizvodnom procesu za koje se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa moraju prelaziti vrijednost amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine.

(11) Razina produktivnosti po zaposleniku korisnika potpore kojem je odobrena potpora za modernizaciju poslovnih procesa u godini nakon isteka trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja mora biti uvećana za minimalno 10 % u odnosu na razinu produktivnosti po zaposleniku u godini prije prijave projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za temeljitu modernizaciju poslovnih procesa.

(12) Ako korisnik potpore ne očuva predmetno ulaganje sukladno odredbama članka 6. točke 12. ovoga Zakona te ne očuva početno stanje zaposlenih utvrđeno sukladno odredbama članka 6. točke 10. ovoga Zakona najmanje pet godina za velike poduzetnike odnosno tri godine za mikro, male i srednje poduzetnike, prestaje mu pravo korištenja potpore za modernizaciju poslovnih procesa, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(13) Ukupan iznos bespovratnih novčanih, poreznih i drugih potpora koje korisnik potpore može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja potpore određuje se u apsolutnom iznosu, poštujući maksimalni intenzitet potpore iz članka 9. ovoga Zakona.

Sredstva za poticaje

Članak 21.

(1) Bespovratne novčane potpore za poticanje ulaganja iz ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji nadležnog ministarstva iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona dužno je voditi evidenciju svih odobrenih potpora iz članka 11. ovoga Zakona koristeći osobne identifikacijske brojeve korisnika potpora.

(3) Instrumenti osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi ovoga Zakona su:

– bjanko-zadužnica za tražbine u visini protuvrijednosti kuna manjoj od 500.000,00 eura i

– bankarska garancija za tražbine u visini protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura i više.

Prijava, odobrenje i nadzor

Članak 22.

(1) Poduzetnici koji namjeravaju koristiti potpore na temelju ovoga Zakona podnose prijavu za odobrenje statusa korisnika potpore odnosno prijavu za korištenje potpore. Prijavu podnose nadležnom ministarstvu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona prije početka projekta ulaganja.

(2) Na temelju podnesene prijave, nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona će u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja utvrditi je li prijava podnesena u skladu s odredbama ovoga Zakona te će o tome izvijestiti podnositelja prijave odnosno izdati mu potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje, najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave usklađene s odredbama ovoga Zakona.

(3) Korisnici potpora dužni su tijekom razdoblja korištenja statusa korisnika potpora podnositi godišnje pisano izvješće o izvršenju projekta ulaganja, prihvatljivim troškovima, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem nadležnom ministarstvu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Korisnici potpora dužni su tijekom minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog ulaganja nadležnom ministarstvu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi podnositi godišnje pisano izvješće o očuvanju predmetnog ulaganja i otvorenih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem.

(4) Godišnja izvješća iz stavka 3. ovoga članka podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit.

(5) Ako tijekom razdoblja korištenja statusa korisnika potpore dođe do bitnih promjena u samom ulaganju, a u vezi s preduvjetima na temelju kojih je odobren status korisnika potpore, korisnik potpore obavijestit će nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona o tome u roku od 30 dana od dana nastanka promijenjenih okolnosti.

(6) Ako korisnik potpore zbog neopravdanog razloga ne podnese izvješće u roku iz stavka 3. ovoga članka, prestaje mu pravo korištenja odobrenih potpora te gubi status korisnika potpore.

(7) Obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima, kriterije i način izračuna iznosa državne potpore, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora iz ovoga Zakona, dokumentaciju potrebnu za odobravanje korištenja potpora i za ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora iz ovoga Zakona, kao i sadržaj izvješća o korištenju potpora, iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, uredbom iz članka 14. stavka 6. propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(8) Nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona, u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za financije i drugim nadležnim tijelima državne uprave u čiji djelokrug spada predviđeni projekt ulaganja, provodi nadzor nad korištenjem potpora kod korisnika potpore radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.

Povrat potpore u slučaju stečaja ili likvidacije korisnika potpore

Članak 23.

(1) U slučaju stečaja ili likvidacije trgovačkog društva ili fizičke osobe (obrtnika) obveznika poreza na dobit prije isteka razdoblja korištenja potpore odnosno obveze očuvanja predmetnog ulaganja i radnih mjesta, korisnik potpore dužan je vratiti iskorištene potpore uvećane za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

(2) U slučaju pokretanja stečaja ili likvidacije navedenih u stavku 1. ovoga članka korisnik potpore dužan je o tome izvijestiti nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana pokretanja stečaja ili likvidacije.

Praćenje i utvrđivanje maksimalnog intenziteta potpora za poticanje ulaganja

Članak 24.

(1) U svrhu praćenja i utvrđivanja maksimalnog intenziteta dodijeljenih potpora nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona ima pravo tražiti od drugih tijela državne uprave i drugih tijela nadležnih za odobravanje potpora, kao i korisnika potpore podatke o svim dodijeljenim državnim potporama.

(2) Nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona ima obvezu izračunavati brutoekvivalent potpore za pojedino ulaganje te pratiti ukupne potpore za poticanje ulaganja, uključujući i potpore iz drugih izvora sukladno članku 9. ovoga Zakona i raditi izračun iskorištenja maksimalnog intenziteta potpore za poticanje ulaganja iz ovoga Zakona.

(3) Nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona kada utvrdi da je pojedini korisnik potpore iskoristio maksimalni intenzitet potpora za poticanje ulaganja, o tome pisano izvještava tog korisnika potpore i Ministarstvo financija – Poreznu upravu.

III. POTICANJE UNAPREĐENJA
ULAGAČKO-PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA

Ulagačko okruženje

Članak 25.

(1) Ulagačko okruženje u širem smislu ovoga Zakona predstavlja ukupnost svih predulagačkih, ulagačkih i postulagačkih aktivnosti, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje utječu na uspješnost i rok ostvarenja projekta ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ulagačko okruženje u užem smislu ovoga Zakona predstavljaju aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka u koje se ubrajaju: izdavanje akata kojima se odobrava gradnja i uporaba građevina, koncesija, prava građenja i drugih odobrenja za građenje od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili od strane nadležnih tijela državne uprave i drugih nadležnih tijela, izgradnja infrastrukture, kao i izdavanje prethodnih energetskih odnosno infrastrukturnih suglasnosti povezanih s projektom ulaganja, prostorno planiranje i etažiranje od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili od strane nadležnih tijela državne uprave, kao i propisi o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja projekata ulaganja, aktivnosti prenamjene zemljišta, aktivacije neaktivne imovine u javnom vlasništvu radi ostvarenja projekta ulaganja.

(3) Osim aktivnosti navedenih u stavku 2. ovoga članka i aktivnosti donošenja odluka, izdavanja suglasnosti, izdavanja rješenja, odobrenja ili drugih propisanih akata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a koje utječu na uspješnost i rok ostvarenja projekta ulaganja, predstavljaju ulagačko okruženje u smislu ovoga Zakona.

Poticanje unaprjeđenja ulagačkog okruženja

Članak 26.

(1) U svrhu unapređenja ulagačkog okruženja u Republici Hrvatskoj nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona koordinira aktivnosti ostvarenja projekta ulaganja u suradnji s ulagačima i nadležnim tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te s drugim pravnim osobama uključenima u ostvarenje projekta ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona u koordinaciji s lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama i drugim subjektima poduzetničke infrastrukture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pružaju aktivnu podršku ulagačima u svim fazama i aktivnostima projekta ulaganja koje utječu na uspješnost i rok ostvarenja projekta ulaganja u Republici Hrvatskoj.

(3) Nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona, lokalne i regionalne razvojne agencije i drugi subjekti poduzetničke infrastrukture nadležni za poslove promocije i poticanja ulaganja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju ovoga Zakona pružaju administrativnu, stručnu i tehničku pomoć pri izradi prijave iz članka 22. ovoga Zakona.

Objava informacija o potporama

Članak 27.

(1) Na sveobuhvatnoj mrežnoj stranici o državnim potporama Ministarstva financija, u roku iz članka 9. stavka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, objavit će se sljedeće:

a) sažetak informacija iz članka 11. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 ili poveznica za pristup tom sažetku

b) cjelovit tekst mjere potpore temeljem ovoga Zakona i uredbe iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona

c) podatke iz Priloga III. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje iznos protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura.

Informacije iz ovoga stavka objavljuju se u roku od šest mjeseci od dana dodjele potpore, a za potpore u obliku porezne olakšice u roku od jedne godine od roka za podnošenje porezne prijave, a dostupne su najmanje deset godina od dana dodjele potpore.

(2) Kako bi se omogućilo praćenje potpora, koje se izuzimaju od obveze prijave Europskoj komisiji na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, nadležno ministarstvo iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona, koristeći osobne identifikacijske brojeve korisnika potpora, vodi podrobnu evidenciju o informacijama i potrebnoj pratećoj dokumentaciji kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni ovim Zakonom i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014. Informacije i prateća dokumentacija čuvaju se deset godina od dana dodjele posljednje potpore na temelju ovoga Zakona.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčane kazne u kunama

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba korisnik potpore ako ne podnese godišnje pisano izvješće o korištenju potpora nadležnom ministarstvu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno odredbama članka 22. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik korisnik potpore.

Novčane kazne u eurima

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba korisnik potpore ako ne podnese godišnje pisano izvješće o korištenju potpora nadležnom ministarstvu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno odredbama članka 22. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik korisnik potpore.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će uredbu iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Uredba o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 31/16., 2/19. i 146/20.) ostaje na snazi do donošenja uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

(1) Korisnici potpora za ulaganje, koje su ostvarili prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06. i 61/11.), Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.) i Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.) zadržavaju pravo korištenja odobrenih potpora do isteka razdoblja za koje su odobrene.

(2) Korisnicima potpora kojima je utvrđena obveza povrata korištenih potpora po Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.) i Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.) povrat sredstava ostvarenih korištenjem potpora obračunat će se od dana isplate odobrenih sredstava potpore do dana utvrđene obveze povrata korištenih sredstava uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

Članak 32.

(1) Korisnicima i prijaviteljima potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.) čiji su projekti ulaganja započeli u razdoblju od 12. ožujka 2017. do 30. lipnja 2020. odnosno za one projekte ulaganja čije je trogodišnje razdoblje realizacije unutar razdoblja početka pandemije bolesti COVID-19 i koji su podnijeli pisani zahtjev nadležnom ministarstvu za jednogodišnje produljenje trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja, istekom tog četverogodišnjeg razdoblja omogućuje se dodatno produljenje od jedne godine za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja.

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovoga članka korisnici ili prijavitelji potpore za ulaganje dužni su podnijeti pisani zahtjev nadležnom ministarstvu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Korisnici potpore za ulaganje kojima nadležno ministarstvo odobri ostvarenje prava iz stavka 1. ovoga članka moći će koristiti poreznu potporu za 2021. godinu.

Članak 33.

(1) Korisnicima potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (»Narodne novine«, br. 111/12. i 28/13.) i Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.) koji su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021., tijekom obveznog očuvanja novootvorenih radnih mjesta, trajno ili privremeno zatvorili novotvorena radna mjesta i otpustili zaposlenike zbog pandemije bolesti COVID-19, to smanjenje broja novootvorenih radnih mjesta ne smatra se kršenjem obveze očuvanja novootvorenih radnih mjesta na predmetnom području.

(2) U slučaju nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka korisnik potpore za ulaganje nema obvezu povrata korištenih potpora do razdoblja nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet prestanka daljnjeg korištenja potpora iz ovoga Zakona.

(3) Kada korisnik iz stavka 1. ovoga članka nije ispunio obvezu očuvanja novootvorenih radnih mjesta nakon 30. lipnja 2021. odnosno ako nije ispunio obvezu očuvanja projekta ulaganja sukladno odredbama članka 6. točke 12. ovoga Zakona, prestaje mu pravo korištenja potpora uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos osnovne referentne stope koja se određuje i objavljuje na temelju pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova.

Članak 34.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine« br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.), a nedovršeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.)

Članak 35.

Odredbe članka 28. ovoga Zakona prestaju važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15., 25/18., 114/18., 32/20. i 20/21.).

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 29. ovoga Zakona koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/34

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.