Odluka o osiguranju nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske

NN 63/2022 (3.6.2022.), Odluka o osiguranju nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

911

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 117. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) i članka 54. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 62/22.), a u vezi s člankom 27. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 95/15., 102/15. i 68/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O OSIGURANJU NABAVE DIJELA ENERGENATA U CILJU POUZDANE I SIGURNE OPSKRBE ENERGIJOM NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zadužuje se društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. (u daljnjem tekstu: HEP d.d.) da, radi osiguranja nabave dijela energenata nužnih za pouzdanu i sigurnu opskrbu energijom na teritoriju Repub­like Hrvatske, osigura financiranje nabave energenata (električna energija, plin, ugljen, toplinska energija).

II.

U svrhu osiguranja nabave dijela energenata iz točke I. ove Odluke odobrava se kreditno zaduženje HEP-u d.d. kod komercijalnih banaka do iznosa od 600 milijuna eura.

Republika Hrvatska izdat će državno jamstvo HEP-u d.d. za kreditno zaduženje iz stavka 1. ove točke.

Obvezuje se HEP d.d. da otplati kredit iz stavka 1. ove točke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/238
Urbroj: 50301-05/27-22-1
Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.