Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske

NN 63/2022 (3.6.2022.), Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

912

Na temelju članka 31. stavku 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 117. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) i članaka 53. i 54. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Repub­like Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 62/22.), a u vezi s Odlukom o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 78/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela

ODLUKU

O OSIGURANJU ZALIHA PLINA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zadužuje se društvo Hrvatska elektroprivreda d.d. (u daljnjem tekstu HEP d.d.) da, radi osiguranja zaliha plina na teritoriju Repub­like Hrvatske, osigura količine plina u iznosu od 270,83 milijuna m3, te da predmetnu količinu utisnu u sustav skladišta plina operatora društva Podzemno skladište plina d.o.o.

II.

U svrhu osiguranja potrebne količine plina iz točke I. ove Odluke odobrava se kreditno zaduženje HEP-u d.d. kod komercijalnih banaka do iznosa od 400 milijuna eura.

Republika Hrvatska izdat će državno jamstvo HEP-u d.d. za kreditno zaduženje iz stavka 1. ove točke.

Obvezuje se HEP d.d. da otplati kredit iz stavka 1. ove točke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

III.

Plinom iz točke I. ove Odluke raspolaže HEP d.d. sukladno nalozima Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.

IV.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu 077 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja osigurat će se sredstva HEP-u d.d. za pokrivanje razlike između nabavne i tržišne prodajne cijene plina iz točke I. ove Odluke, troškova skladištenja i troškova financiranja.

V.

Korisnici sustava skladišta plina dužni su napuniti skladište plinom u količini od 63 % od svog ukupno zakupljenoga skladišnog kapaciteta plina do 1. kolovoza 2022., odnosno dužni su napuniti skladište plinom u količini od 74 % od svog ukupno zakupljenog skladišnoga kapaciteta do 1. listopada 2022.

Količine iz stavka 1. ove točke mogu odstupati najviše do 5 %.

VI.

Podzemno skladište plina d.o.o. dužno je do 5. kolovoza 2022., odnosno do 5. listopada 2022., izvijestiti Krizni tim o popunjenosti skladišnih kapaciteta plina za korisnike sustava skladišta plina iz točke V. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/237
Urbroj: 50301-05/27-22-2
Zagreb, 3. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.