Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi

NN 63/2022 (3.6.2022.), Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi

Ministarstvo poljoprivrede

915

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA MESO PERADI

OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tržišni standardi za meso peradi, provođenje nadzora i kontrole usklađenosti mesa peradi s tržišnim standardima te pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište određenih tipova i na određeni način obrađenog mesa peradi.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarada za meso peradi (SL L 157, 17. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. o prilagodbi određenih uredbi i odluka u području slobode kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, zaštite okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa te vanjske, sigurnosne i obrambene politike zbog pristupanja Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 543/2008).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) pretpakirano meso peradi znači meso peradi zapakirano u skladu s uvjetima definiranim u članku 2. stavku 2. točke e) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.)

b) nepretpakirano meso peradi u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao i pojam definiran člankom 2. točkom d) Uredbe (EZ) br. 543/2008.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao i pojmovi korišteni u Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika te Prilogu II. Dijelu VIII. i Prilogu VII. Dijelu V. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Izuzeća

Članak 4.

U skladu s Prilogom XIV. Dijelom B. Odjeljkom I. točkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (SL L 299, 16. 11. 2007.) odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na meso peradi zaklane na gospodarstvu s proizvodnjom do 10.000 komada peradi godišnje koje svježim nepretpakiranim mesom izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

POSEBNE ODREDBE

Pretpakovine mesa peradi

Članak 5.

(1) Subjekt koji pakira ili uvoznik smrznutog i brzo smrznutog mesa peradi odgovoran je za pretpakirani proizvod u smislu stvarne količine punjenja svake pretpakovine u odnosu na nazivnu masu navedenu na pretpakovini.

(2) Pretpakovine kod kojih negativno odstupanje količine punjenja ne udovoljava kriterijima prihvatljivosti iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 543/2008 smatraju se neispravnima te ne smiju biti stavljene na tržište.

Označavanje nepretpakiranog mesa peradi

Članak 6.

Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa koji regulira informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani, nepretpakirano meso peradi ili meso peradi koje je pakirano na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača ili je prethodno zapakirano na prodajnom mjestu za neposrednu isporuku potrošaču može se stavljati na tržište pod uvjetom da sadrži informacije iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 543/2008.

Evidencija proizvodnje

Članak 7.

(1) Svaka serija mesa peradi mora biti odmah označena u klaonici i rasjekaonici jedinstvenom oznakom serije iz koje se može utvrditi datum proizvodnje.

(2) Oznaku iz stavka 1. ovoga članka klaonica i rasjekaonica obvezni su upisati i voditi u evidenciji proizvodnje.

(3) Evidencija proizvodnje mora se čuvati do kraja godine koja slijedi nakon godine u kojoj je sastavljena te biti dostupna osobama ovlaštenim za nadzor.

Klaonice s posebnim odobrenjem

Članak 8.

U skladu s člankom 54. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) odobrene klaonice koje namjeravaju koristiti oznake iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 543/2008 za navođenje načina uzgoja peradi, moraju podnijeti Ministarstvu nadležnom za poslove u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za upis u Upisnik klaonica s odobrenjem za označavanje načina uzgoja peradi.

Učestalost i metode provedbe kontrola udjela vode u mesu peradi

Članak 9.

(1) U skladu s člancima 16. i 20. Uredbe (EZ) br. 543/2008 klaonice koje stavljaju na tržište smrznute i brzo smrznute pileće trupove te svježe, smrznute i brzo smrznute komade mesa peradi obvezne su provoditi kontrolu apsorpcije vode na liniji klanja.

(2) Kontrola iz stavka 1. ovoga članka obavlja se metodom opisanom u Prilogu IX. Uredbe (EZ) br. 543/2008 na svježim trupovima peradi, najmanje jednom u svakom radnom ciklusu od osam sati, a rezultati pregleda moraju se evidentirati i čuvati godinu dana od dana obavljene kontrole.

(3) U skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 543/2008 klaonice koje stavljaju na tržište smrznute i brzo smrznute pileće trupove obvezne su provoditi uzorkovanje smrznutih i brzo smrznutih pilića za kontrolu apsorbirane vode, najmanje jednom svaka dva mjeseca.

(4) Kontrola iz stavka 3. ovoga članka obavlja se metodom opisanom u Prilogu VI. (metoda cijeđenja) ili metodom opisanom u Prilogu VII. (kemijski test) Uredbe (EZ) br. 543/2008, a nadzor nad provedbom kontrola obavlja se u skladu s člankom 16. stavkom 3. iste uredbe.

(5) U skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 543/2008 uzorkovanje za provjeru udjela vode u smrznutim i brzo smrznutim komadima mesa peradi navedenim u članku 20. stavku 1. iste uredbe, obavlja se u svakoj rasjekaonici u skladu sa stavkom 4. istoga članka.

(6) Kontrola iz stavka 5. ovoga članka obavlja se metodom opisanom u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 543/2008, najmanje jednom svaka tri mjeseca.

(7) U skladu s člankom 16. stavkom 2. i člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 543/2008 kontrole iz stavaka 3. i 5. ovoga članka ne odnose se na meso peradi za koje je nadležnoj inspekciji dostavljen valjani dokaz da je namijenjeno izvozu.

Odstupanja od učestalosti provedbe kontrola udjela vode u mesu peradi

Članak 10.

(1) Ako rezultati kontrole iz članka 9. stavaka 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika pokazuju da su tijekom šest mjeseci ispunjavani propisani kriteriji, a klaonica primjenjuje hlađenje strujanjem zraka, učestalost provedbe kontrola iz stavka 2. istoga članka može se smanjiti na jednu kontrolu mjesečno.

(2) Ako rezultati pregleda iz članka 9. stavka 5. ovoga Pravilnika pokazuju da rasjekaonica ispunjava propisane kriterije godinu dana, učestalost provedbe kontrola iz stavka 6. istoga članka smanjuje se na jednu kontrolu svakih šest mjeseci.

(3) Tijelo koje provodi inspekcijske poslove u dijelu koji se odnosi na kontrolu tržišnih standarda za meso peradi odlučuje o odstupanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) U skladu s člankom 16. stavkom 3. i člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 543/2008 nadležna inspekcija može za određenu klaonicu i rasjekaonicu odlučiti o strožoj primjeni kontrola udjela vode u mesu peradi ako navedeni subjekti ne ispunjavaju kriterije propisane člankom 10. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(5) U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom a) Uredbe (EZ) br. 543/2008 kod hlađenja purećih trupova strujanjem zraka, nije potrebno provoditi redovite provjere apsorbirane vode.

Analiza uzoraka mesa peradi

Članak 11.

(1) Uzorci mesa peradi uzeti za utvrđivanje sadržaja vode po metodi opisanoj u Prilogu VII. i Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 543/2008 dostavljaju se na analizu u službene ili referentni laboratorij.

(2) Kontrola apsorpcije vode na svježim trupovima peradi koja se provodi po metodi opisanoj u Prilogu IX. Uredbe (EZ) br. 543/2008, te kontrola apsorpcije vode na smrznutim trupovima peradi koja se provodi po metodi opisanoj u Prilogu VI. (metoda cijeđenja) iste uredbe obavlja se u klaonici.

(3) Ako rezultati kontrola iz članka 10. ovoga Pravilnika pokazuju da količina apsorbirane vode prelazi vrijednosti propisane u Prilozima od VI. do IX. Uredbe (EZ) br. 543/2008 klaonica mora odmah izvršiti potrebne tehničke prilagodbe procesa.

Evidencija rezultata provjera količine apsorbirane vode u mesu peradi

Članak 12.

U skladu s člankom 15. stavkom 2. i člankom 20. stavkom 2. točkom b) Uredbe (EZ) br. 543/2008 klaonice i rasjekaonice, bez obzira pripadaju li rasjekaonice klaonici ili ne, obvezne su voditi evidenciju rezultata redovitih kontrola količine apsorbirane vode u smrznutim i brzo smrznutim pilećim trupovima te svježim, smrznutim i brzo smrznutim komadima mesa peradi i čuvati ju najmanje godinu dana.

Stavljanje na tržište nesukladne serije mesa peradi

Članak 13.

(1) Ako rezultati kontrole iz članka 9. stavaka 3. i 5. ovoga Pravilnika i rezultati ponovljene analize na zahtjev vlasnika serije pokazuju da su prekoračene dopuštene granice udjela vode, smatra se da serija nije u skladu s Pravilnikom.

(2) Serija mesa peradi iz stavka 1. ovoga članka može se staviti na tržište samo pod uvjetom propisanim člankom 16. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 543/2008.

Kontrola udjela vode u smrznutom mesu peradi iz unosa i uvoza

Članak 14.

(1) Kada postoje ozbiljni razlozi za sumnju na nepravilnosti prilikom unosa ili uvoza smrznutih ili brzo smrznutih trupova odnosno komada pilećeg mesa u Republiku Hrvatsku, nadležna inspekcija mora obaviti nediskriminirajuće nasumične kontrole radi utvrđivanja usklađenosti s odredbama članaka 15., 16. i 20. Uredbe (EZ) br. 543/2008.

(2) Kontrola proizvoda iz stavka 1. ovoga članka mora biti obavljena u skladištu distributera ili drugom prikladnom mjestu u što kraćem roku te isti ne smiju biti stavljeni na tržište krajnjem korisniku dok se ne dobiju rezultati kontrole.

(3) U skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 543/2008, kontrolu proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se uvoze iz trećih zemalja, nadležna inspekcija provodi u trenutku carinjenja.

(4) Ako se kontrolom iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i ponovnom analizom utvrdi da pošiljka proizvoda iz stavka 1. ovoga članka ne udovoljava odredbama članaka 15., 16. i 20. Uredbe (EZ) br. 543/2008 potrebno je postupiti u skladu s člankom 16. stavkom 6. istoga propisa.

(5) Obavješćivanje pošiljatelja, primatelja ili njihovih predstavnika o rezultatima kontrole i svi postupci nadležne inspekcije te postupanje s proizvodima iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 543/2008.

Obavješćivanje Komisije

Članak 15.

(1) U skladu s člankom 20.a Uredbe (EZ) br. 543/2008 Ministarstvo je obvezno:

a) obavijestiti Komisiju o nacionalnim tehničkim mjerama vezanim za navođenje načina uzgoja peradi u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 543/2008

b) dostaviti Komisiji sve potrebne podatke za ocjenjivanje usklađenosti nacionalnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 543/2008

c) staviti na raspolaganje Komisiji i drugim državama članicama ažurirani popis klaonica s odobrenjem za označavanje načina uzgoja peradi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 543/2008

d) obavijestiti Komisiju o nepravilnostima utvrđenim od strane nadležne inspekcije, a koje se odnose na kontrolu vode u mesu smrznutih ili brzo smrznutih pilića te postupiti u skladu s člankom 17. stavkom 5. iste uredbe.

(2) U skladu s člankom 18. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 543/2008 Hrvatski veterinarski institut obvezan je do 30. lipnja svake godine dostaviti rezultate provjera iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika na razmatranje Upravnom odboru Europske komisije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Članak 16.

Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/2011 i 67/2012) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/2011 i 67/2012).

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/49
Urbroj: 525-13/868-22-29
Zagreb, 20. svibnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.