Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

NN 64/2022 (7.6.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

922

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 148/20. i 28/22.) u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u kunama na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 3.060,00 kn/1000 l

– Dizelsko gorivo 2.660,00 kn/1000 l.«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 30 dana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/37
Urbroj: 50301-05/20-22-1
Zagreb, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.